Magyarország, 1927. április (34. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-24 / 92. szám

4 MAGYARORSZÁG Budapest, 1927. április 24. vasárnap Megmérgezte magát a Logodi egy idegbajos uriasszony 90,80 a pengő Zürichben szerű iparosokat és ortodox zsidó­kat, hopp mseket vendégül lássák, Bizonyítani kívánja, hogy Pékár. Gyula egy bottal vett részt a vadá­sza tón. Pékár vadásziéit egét egy pár duplatalpú cipő és jó étvágya; jellemzi csupán. A derecskéi- sérelmek előterjesz­tésévéi foglalkozik ezután a peti­­ciónálók ügyvédje, Elmondja, hogy Orbán Kálmán küldöttség! elnök la ásította a szavazás tempóját, hogy a Zsilinszky-szavazőkat kifá­rassza. Lányi Márton azzal válaszol, hogy Zsilinszky Endre embereivel min­denütt megjeleni a szavazóhelyi­ségekben, megtámadta, Orbán kül­döttségi. elnököt és rá támadt az egyik csé'ndőrtikzthelycttesrc is, zsidózott. gúny. tárgyává tette a kalapos hölgyeket. Ennek dacára a hatóságok h lég messzebbmenő el­nézéssel voltak a fajvédőkkel szem­ben. Ilyen tenorban folytatódik to­vább a peticiós tárgyalás, amely­nek további \sórán Antal ügyvéd kijelenti,. hogy, a' vitézek egyálta­lán senkit sem terrorizáltak Zsi­linszky érdekében. (A Magyarország tudósítójától,) Ma délután félnégy órakor értesí­tették a mentőket, hogy a Logodi ucca, 18. szánni ház egyik második emeleti lakásában egy úriasszony — Szigeti Pál hé — öngyilkossági kísérletet követett el. Szigetiné, aki 31 éves fiatalasszony, amikor hoz­zátartozói egyedül hagyták a la­kásban, nagy adag ismeretlen mér­get vett be. Az úriasszony eszméletlenül, kí­nos görcsök között, terült el a szoba padlózatán és a szomszédok lettek figyelmesek, különös nyö­szörgő. hangjára. Bementek a la­kásba. ahol habzó szájjal, a föl­dön fetrengett Szigetiné, A. kivo­nuló mentőorvosok megállapítot­ták, hogy a fiata l úr i a sszony kü­lönféle mérget vett be. Azonnal gyomormosát alkalmaztak nála és a család kívánságára lakásán hagyták., Szigetiné súlyos ideg­­lmja miatt akart megválni az élet­tel. Zürich, április-23. (Megnyitó át- ' folyamok.) Budapest 90.80, Berlin 123.25, Newyork 519.875, London 25.2525, Párizs 20.365. Milánó 27.325, Prága 15.39. Bukarest 3.375,/Varsó 58. . Becs 73.10, Szófia 3.75, Bel­­grád 9.135, Amsterdam 208.—, Brüsszel 72.275. , (Zárcárfolydmok.) Párizs 20:365, London 25.2550. Newyork 520.—» Brüsszel 72.275, Milánó 27.625, Am­sterdam 208.—, Berlin 123.25, Bécs 73.10. Szófia 3.75, Prága 15.90. Varsó 58.—, Budapest 90.80, Belgrád 9.135.-J Bukarest 3.35. Zadravefz-per a tábla előtt Lljabb frankhamisításról közölnek híreket a párizsi lapok Végül a Vértes községben történt etetések. Hatások ügyét adta elő Lányi, de. az ellenfél ügyvédje ezt ás cáfolta. • Délután tét órakor az idő előre­­haladaít voltára- való tekintettel a közigazgatási-bíróság a derecskéi petíció • tárgyalásának folytatását május 21-rc halasztotta. ét ttoah liecry Parikat lírája a nBeg-u Cfcttct-bea Vasárnapi sport Futball: Magyarország—Cseh-Szlovákia válogatott mérkő­zés Prágában. Prága — Budapest mérkőzés Budapesten, az üllőiúti pá­lyán V*5 ó. Budapesti kombinált—Bástya Szegeden. Sabaria —Wacker mérkőzés Szombathelyen. Atlétika: A MAFC főiskolai versenye a Lágymányoson 9 órától. Az ESC 2(1 kilométeres^ or­szágúti versenye a Népliget, bén '/síi ó. Torna: Az .MTE bemutató ior­­naiinnepélye & Szinyei-Merse uccai tornateremben 6 ó. Ping.pong: Bajnoki döntők az Imperiáibau 7 ó. Kerékpár: A Kerékpáros Szö­vetség versenye a gödöllői országút 9-cs kövétől 9'ó. Motorsport: A TTC megbízha­tósági versenye Budapest— Eger útvonalon. Start a ké­re nesi országút 6-os kövétől reggel ‘6 ú. Vívás: Jvássa—Miskolc város­közi mérkőzés Kassán. A hölgyúszók vivóiinnepel.vc a Fodor-iskoiáhan iá 12 ó. Lósport: Ügetövcrscny d. e. 10 órakor. Lovaregyleti míting délután V*4 órakor. Rosszindulatú vádaskodás Magyarország ellen Párizsi tudósítónk ma a követ­kező táviratot küldte: Párizs, április 23. (A Magyarország külön tudósítójától) A reggeli lapok hasábos tudósításokat közölnek az újabb frankhamisításokról, amelyek világszerte elszaporodtak és arra késztetik a Francia Nemzeti Bank .vezetőséget, hogy ó Hz és húsz franko­sokat bevonják. Még a tízfrankosokat is tömegesen hamisítják a külföldön, holott ezeket a bankjegyeket tartotta a francia bank a legbizíorabbakiLsrk, s újabban a hamisítványok meglepően jók. A Journal szerint a francia papír­pénzt a legnagyobb mértékben ismét Ma­gyarországon hamisítják s ugyan­ott utánozták a monakól játék­kaszinó játékpénzeit is. Ennek a lapnak értesülése szerint kö­rülbelül egymillió frank összeg erejéig Budapestről kerültek ki ezek a kitü­nően sikerült utánzatok. (L. St.) A táviratot közöljük, de szüksé­gesnek tartjuk megállapítani, hogy elvégre non lehet komolyan venni, azokat, akik állandóan Ma­gyarországot akarják olyan bűnös manipuláció központjává, tenni, amelyeket 'nemzetközi kalandorok követnek el, nem tudjuk kinek a számlájára. Magyarországon csak egyetlen egy esetben lehetett frankot hamisítani, de a magyar bíróság akkor olyan kegyetlen példát statuált, hogy az országos főkapitányt és egy előkelő her­ceget vetettek érte börtönbe. Majd ha más államok is ugyanezt az evé’yf alkalmazzák és a frankha­misítás üldözésében követne fog­ják Magyarország' energikus pél­dáját, akkor szereznek majd jogot arra, hogy »ügyeí« csináljanak abból, kik és hol hamisítottak frankokat. Arai pedig a monaftái zseton­­hamisítási illeti, erről már kide­rült. hogy nem Magyarországon történt, annál jellemzőbb és elíté­­lendőbb tehát, begy ezt a tényt is Magyarország terhére akarják .r cghamisítani. Maróczy Gésát rehabilitálták (A Magyarország tudósítójától.) Matóczy; Géza, a világhírű magyar sakkmester évek óta külföldön tar­tózkodik s csak a győri sakkver­­•sény ideje alatt töltött rövid időt -Magyarországon. Mar öcs y külföldi tartózkodásának oka az az igazoló eljárás volt, amit a prolel ár diktatúra bu­kása után indítottak Maróczy Géza •a .munkáspénztái i tisztviselője él­ben. Maróczy akkor meg sem várta fiz igazoló eljárás eredményét, ha­nem külföldre távozott s több sakk­­verseny első díjával és előkelő he­lyezésével gazdagította régi Sike­rei sorát. Legutóbb a newyorki nagy mesterversenyt vezette. Klébelsberg Kunó gróf kultusz­­miniszter érdeklődéssel kíséri a magyar sakkélet eseményeit. Nyil­ván ennek az érdeklődésnek az eredménye volt, hogy a, Maróczy ellen 1920-ban folytatott igazoló el­járást újra felvetették s' a külföldre vándorolt mestert rehabilitálták. Maróczy Gézát meghívták a. jú­nius 25-én kezdődő kecskeméti mes­terversenyre. Erre a meghívásra érkezett ma Kecskemétre Maróczy távirati válasza, 'melyben közli a kecskeméti sakkor vezetőségével, hogy megkapta Vass népjóléti mi­niszter kedvező döntését,amely szerint nyugdíjra vagy végki­elégítésre tarthat igényt. Maróczy a döntés birtokában má­jus ’M-én indul Ncwyorkból az Es­­tonia gőzösön a Kopenhágán ke­resztül június 10-én érkezik haza Budapestre. A június 25-én kezdő­dő kecskeméti versenyen indul az eddig biztosított külföldi résztve­vők — fíogoljubow, Niemzovics, llubinstcin, Przcpiorka — ellen. (A Magyarország tudósítójától.) A Pesti Magló 1926 január 19-iki számában Szabó László dr. egye­temi magántanár ;;A frankügy egyházi része: címen csillagos cik­ket írt. A cikkben többek között 8 következő mondat állott: — Ha bennem is meglazult vol­na az erkölcsi egyensúly, hogy hajlamom lett volna a frankhami­sításban való részvételre, akkor az a tény, hogy egy katolikus püspök a feszület előtt veszi ki belőlem az esküt, kétségtelenül megerősített volna bűnös szándékomban, sőt döntő súllyal lett volna elhatározá­somra nézve. A cikk miatt Zadravetz István sajtórágalmazás címén pert indí­tóit Szabó László ellen. A törvény­szék nemrégen tartott ebben az ügyben tárgyalást és Szabót 120 pengő pénzbüntetésre és 100 pengő erkölcsi kár megfizetésére ítélte. Enyhítő körülménynek 'vette a tör­vényszék. hogy Szálló a cikket egy­háza védelmében, vélte megírni. Fellebbezés folytán ina: került az ügy a tábla tíadó-tanácsa elé. Zboray Miklós dr. védő hangsú­lyozta. hogy a vád tárgyává tett cikkben Szabó László nem tett egyebet, mint felvetette azt a kér­dést, hogy szabad-e egy felszentelt püspöknek szembén a kánoni jog­gal egy misztikus és ismeretlen cél­ra esküt kivenni és a résztvevőket az eskü erejével hallgatásra köte­lezni. A perbeszédek elhangzása, után a tábla Godtf-tanácsa kihirdette az ítéletet, amely Szabót 1200 pen­gő pénzbüntetésre ítélte és a, tör­vényszék által kirótt 100 pengő erkölcsi kártérítést is 1000 pengő­re emelte fel. Az ítélet indokolása tényként állapítja meg, .hogy Sza­bó a püspökön keresztül tíz egy­házat is megtámadta és a tekinté­lyek leromlásához ezzel, a cikkel hozzájárult. A tábla felfogása sze­rint a 92. enyhítő szakaszt sem le­hetett volna alkalmazni ,a tör­vényszéknek, de mivel a főmagáu­­vá.dló képviselője nagylelkűen le­mondott e, szakasz használata, miatt a perorvoslatról, a táblának e tekintetben nem volt módja vál­toztatni az elsőfokú ítéleten. Az ítélet ellen úgy Zadravetz képviselője, mint Zboray Miklós semmiségi panaszt jelenteti be a kúriához. i HGCjELEKisíg^ H.G.WELLS ÓJIENEKHÍVI sir ff MŰVÉSZETEK FEJLŐDÉSE F : . A NAGY VILÁGTÖRTÉNET KIEGÉSZÍTŐ RÉSZE jU ELŐJEGYZÉSI ÁRA 16 PENGŐ (FIZETENDŐ A MŐ ÁTVÉTELEKOR) jt MEG­­JELENÉS UTÁN A BOLTIÁR JÓVAL MAGASABB LESZ! «í* ELŐ- TVfe A tDtZ?<STT II íí A ITf'fA Q1 JEGYZÉST ELFOGAD MINDEN KÖNYVESBOLT, VAGY A KIADÓ BUImrlL3 I , V Ifl, AiLím UIAA dl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék