Magyarország, 1933. október (40. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-12 / 232. szám

1933. október 12. csütörtök Széchenyi Károly gróf kitüntetése Széchenyi Károly gróf, a Magyar- Lengyel Szövetség elnöke, a lengyel­­magyar barátság kiépítése körül szerzett érdemei elismeréséül a 11. osztályú magyar érdemkeresztet kapta Október 26-ikán lesz a Földhitelbank ez idei felszámoló közgyűlése (A Magyarország tudósítójától.) 1929 június 10-ikén húzta le redőnyeit a Földhitelbank. Körülbelül 40 millió pengő passzívával lett fizetésképtelen. Négy éve folyik a bank aktíváinak értékesítése, de a hitelezők eddig egy fillért sem kaphattak követeléseikre, pedig a felszámolást végző P. K. mindent elkövet, hogy a fedezetlen hitelezők részére valamit folyósítson. Az 1932-ik felszámolási év adatait kedden délben terjesztette a P. K. a felügyelő bizottság ülése elé, amelyen tudomásul vették a P. K. részletes jelentését és számszerű kimutatá­sait, amit ez év október hó 26-ikán megtartandó rendes közgyűlés elé terjesztenek. A felügyelő bizottsági ülésen élénk vita folyt egy részvényes napirendi indítványa felett, amelynek alapján a felügyelő bizottság három tagból álló jogi bizottsága hónapokig tartó vizsgálat után rendkívül fontos és ér­dekes megállapításokat tett és erről a felügyelő bizottság részére terje­delmes jogi véleményt terjesztett elő, amely indítványt nem tűzhetik ki a közgyűlés napirendjére, mert érthe­tetlenül azt az indítványozó vissza­vonta. A felügyelőbizottság jogi albizott­sága semmi esetre sem óhajtja a hi­telezők egyetemes érdekét érintő fel­vetett és részleteiben is kivizsgált ügyet elintézetlenül hagyni és így a P■ K. ama kijelentését, hogy legké­sőbb folyó év november 15-ikéig elő­terjeszti érdemben állásfoglalását a teendő lépésekre nézve, tudomásul vette és így az indítványt a közgyű­lés nem tárgyalja. Tánc, munilM, rékedv I Igaul operettelőadás filmen I Eggerth Márta Ábrahám Pál, Földes Imre és Harmath Imre operettjében WÉSfil­m többi főszerepekben: Verebes Ernő, Petrovich Iván, Hans Junkermann Csütörtöktől a Kamara­ mozgóban MAGYARORSZÁG! Tíz évi f­egyháza kapott a sasuccai rabló A tárgyaláson semmire sem akart emlékezni (A Magyarország tudósítójától.). Krayzell Miklós dr. tanácselnök elnök­lete mellett ma tárgyalta a büntető­törvényszék Klojber Oszkár dohány­gyári tisztviselő bűnügyét, aki a vád szerint április 4-én a Sas uccában Ha­lász Lajos pénzbeszelőt ólomvégű, bőrrel bevont bottal fejbevágta, az el­kábult ember kezéből kiragadta öt­­ezertíz pengőt tartalmazó kézitáskáját és azután menekülni próbált. Rövid hajsza után azonban sikerült őt el­fogni. A tárgyaláson Kloyber tagadta bű­nösségét. Az egész esetről nem tud semmit, ő maga sem tudja, hogy mi történhetett. Pusztán arra emlékszik, hogy aznap hivatalából az illeték­kiszabási hivatalba ment és onnan a Zrínyi uccába, hogy egy ügyét elin­tézze. Maga sem tudja, hogy került a Sas uccába. Az elnök felolvasta erre a vádlott­nak a rendőrség előtt tett vallomá­sát, amely szerint Halász Lajos szó­lította őt meg a Sas utcában és azt kérdezte tőle, hogy hol van az Ardó­­bank 1 Ő megmutatta Halásznak a bankot, sőt még a lépcsőház felé is mutatott, amerre föl kell menni. Köz­ben Halász elmondotta neki, hogy 3700 pengőt kell a bankba vinnie. Hogy azután mi történt, arra egyál­talán nem emlékszik, csak azt tud­ja, hogy az utcán kiabáltak: Fogják meg! Fogják meg! A vallomás ismertetése után a vád­lott kijelenti, hogy körülbelül­ így történhetett a dolog. Ami a bűnjel­ként lefoglalt botot illeti, erre vonat­­kozólag azt adja elő, hogy azt önvé­delemből szokta állandóan magánal hordani, mert Óbudán lakik. Halász Lajos 72 éves pénzbeszedő elmondotta, hogy a Sas uccába ment, hogy az Ardó-bankban 3700 pengőt befizessen. A kapu alatt egy fiatalem­ber megkérdezte tőle, hogy mit ke­res. Megmondta, hogy a bankot ke­resi, a fiatalember is nézni kezdte a névsort, majd így szólt: »A II. eme­leten van, nekem is ott van dolgom. Együtt indultak el a lépcsőház felé. A fiatalember előre engedte őt s köz­vetlen mögötte haladt. Amikor az első pihenőhöz értek, ütést érzett a fején és megtántorodott. Hátrapillan­tott s­ekor látta, hogy a fiatalember az ő táskájával szalad. Utánarohant, torkaszakadtából kiabált és csak az uceán érezte, hogy vérzik a feje. Látta a fiatalembert, akinek létra állta út­ját. Ekkor már többen közeledtek a fiatalember felé. A menekülő meg­fordult, visszajött és átadta neki a táskát, amelyben a pénz volt. Rendőrt hívtak, még ott a kapu alatt meg­nézték, hogy megvan-e a pénz és megállapították, hogy a táskából sem­mi sem hiányzik. Elmondotta még, hgoy a fejsebe 14 nap alatt gyógyult ment. Az öreg pénzbeszedőt a törvény­szék megeskette vallomására. Az elnök ezután ismertette az or­vosszakértő véleményét, amely szerint az ólmos­ bot abban az esetben, ha vékony koponyacsontra nagy erővel­­ütnek, alkalmas életveszélyes sérülés okozására, de Halász Lajos sérülése nem volt életveszélyes, mert az öreg­ember csontrendszere vaskos. Kalmár Hugó és Kiss István vallo­mását ismertették ezután, akik a me­rénylő üldözésében vettek részt, majd Kiss XXXII. József rendőrfőtörzs­­őrmestert hallgatta ki a törvényszék. Kiss vitte be a rendőrségre a me­rénylőt, aki a rendőr kérdésére azt mondta, hogy nem emlékszik arra, hogy lopott volna. Ugyancsak a me­­rénylő elfogatásáról vallott Straub János esztergályossegéd. Több szemtanút hallgatott ki ez­után a törvényszék, majd néhány do­hánygyári tisztviselő tett vallomást. Elmondották, hogy Kloyber Oszkár ideiglenes tisztviselő volt, heti 33 pen­­ste fizetéssel. Az egyik tisztviselő Kloybernél sosem látott bunkósbotot. Váradi Lajos dr. dohánygyári tiszt­viselő elmondotta, hogy Kloyber Osz­kár ingerlékeny, dühöngő ember volt. Egy alkalommal valami akta miatt összevesztek és ekkor Kleyber a zsbé­ből kirántott egy ólmosbotot és azzal hadonászott. Később mondta, hogy ezzel az ólmosbottal szokta ütni a zsidókat. — Most már értem, — szólt közibe az elnök — hogy mi a maga politikai felfogása. Úgy látszik a zsidókat ütötte ezzel az ólmosbottal. A vallomásra vonatkozóan Kleyber megjegyezte: — Lehet, hogy mondtam ezt, de nem, emlékszem rá. Német Ödön dr. és Minich Károly dr. tanárok, törvényszéki orvosszak­­értők, előterjesztették szakvéleményü­ket, a vádlott emlékezete teljesen za­vartalan. A vádlott se jelenleg, se a bűncselekmény elkövetése alkalmával nem szenvedett öntudatlanságban. Vitéz Jónás Sámuel ügyész vádbe­szédében súlyos büntetést kért, a védő az enyhítő körülményekre muta­tott rá. A törvényszék tízesztendei fegyházra ítélte Kloyber Oszkárt rablás bűntette miatt. — Nem nyugszom, meg — kiáltotta harsányan Kloyber Oszkár lovag. —­ Fellebbezek, mert ártatlan vagyok. Az ügyész tudomásul vette az íté­­­letet. " Lovag Khloyber Oszkár, a sasuccai rabló 9 Éres harcok a legkisebb munkabérek körül A GyOSz meg akarja buktatni a törvényjavaslatot (A Magyarország tudósítójától.) .Jelentettük, hogy a kereskedelmi miniszter elkészítette a legkisebb munkabérekről szóló törvényjavaslatot. A miniszté­rium a törvénytervezetet megk­üldötte az összes érdekeltségeknek, amelyeket tegnap értekezletre hívott össze. Az ankéton, amelyen Halla Aurél minisz­teri tanácsos elnökölt, a gyáripar — amely a minimális munkabérek tör­vénybeiktatása ellen hevesen tiltako­zik — ,, élesen összeütközött a törvényjavaslatot helyeslő kézmű­vespari, munkás- és magántisztviselői szervezetekkel. A nehézipar és a GyOSz nevében dr. Kende Tódor és dr. Knobh Sándor szólalt fel, akik tiltakoztak a javaslat ellen. Kende Tódor megállapította, hogy a gyáripari termelésben bizo­nyos javulás mutatkozik, attól tart, hogy ezt súlyosan befolyásolná, ha a munkabérekbe hatóságilag akarná­nak belenyúlni. Peyer Károly képviselő a munkás­ság nevében kívánatosnak tartotta a legkisebb munkabérek törvénybe ikta­tását. Különös, — mondotta — hogy a gyáripar a munkabérek rendezését nemcsak akkor ellenzi, ha a gyáripar­nak rosszul megy, hanem akkor is el­lenzi, ha jól megy. Vágó Jenő, az Országo­s Kézműves Testület alelnö­ke a kézművesipar szempontjából szükségesnek találta a legkisebb munkabéreik megállapítá­­sát. Munkaadói érdek, hogy az ember­telenül lenyomott munkabérek bázi­sán álló tisztességtelen versem­ meg­szűnjön a kézművesiparban. Fontos, hogy a munkásság megelégedett és fogyasztóképes legyen és a rendelő közönségnek is érdekében áll, hogy pénzéért a kézművesiparosságtól jó munkát kapjon. Markovics Kálmán a grafikai fő­nökegyesület nevében pártolta a ja­vaslatot, hasonlóan nyilatkozott a Baross Szövetség is. Farkas Elek az építőmesterek tiltakozását jelentette be, míg dr. Bertalan István a keres­kedelmi és iparkamara véleményét is­mertette. A kamara kereskedelmi és gyáripari osztálya ellenzi a javasla­­tott, a kézművesipari osztálya azon­ban mellette van. Az ankét egységes állásfoglalás nél­kül oszlott szét. Letartóztattak egy urinőt, mert sikkasztási bűnügyé­­nek tárgyalásán nem jelent meg (A Magyarország tudósítójától.) A törvényszék egyik tanácsa hónapokkal ezelőtt főtárgyalást tűzött ki Becker János magántisztviselő elvált felesé­­ge sikkasztási bűnügyében. Beckerné a főtárgyaláson nem jelent meg, mire a törvényszék elrendelte körözését. Egy detektív tegnap délután felismer­te Beckernét az utcán. Előállította a főkapitányságra, ahol a körözés alap­ján letartóztatták. Ma már át is kísé­rik az ügyészség fogházába. Fegyelemsértés egy angol hajón London,, október 11. A Daily Mail közlése szerint nyugtala­nító hírek terjedtek el arról, hogy a Hoo­d nevű angol csatahajó fedélze­tén fegyelemsértés tört ki, mi­dőn a hajó az Északi-tengerben a skót partvidékeken tartott hadgyakorlatokban vett részt. A híresztelések szerint az enge­­detlenkedő matrózokat egy tor­pedórombolón szállították el a hajóról, a Hoodot pedig Ports­­mouthba vezényelték vissza. Az admiráli­ tás első lordja kijelentette e híresztelések­kel kapcsolatban, hogy eddig még semmit sem hallott felőle és nem is hiszi, hogy a történet igaz volna. HOLNAP HANGZIK EL Egy orvos vallomása (Fox-film) a mai szerelemrőll f­­ört ÖTÓRAI TEA CSÁBÍTÁS GYERMEK LEÁNYANYA ELHA­GYOTT BA­RATNO CITY CÁRITÓL Premier csütörtökön CORSO OMNIA

Next