Magyarság, 1927. június (8. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-23 / 140. szám

18 MüáSIMMIC 1927 junius 23, csütörtök M ImmMmn Szabad-e százhuszas tempóban az országúton menni? Mi volt az oka a vasárnapi Lincoln-kocsi katasztrófának ? A Magyarság keddi számában megemlé­keztünk arról a vasárnapi autószerencsét­lenségről, melynek Göncnél majdnem néhány emberélet eset­t áldozatul és csak a véletlen szerencsének köszönhetik a Lincoln utasai, hogy életben maradtak. Kötelességünknek tartjuk, hogy a gondat­lanságból eredő számtalan szerencsétlenség ezen iskolapéldájával bővebben foglalkoz­zunk. Legjobb a GR8DYEAR C0B1PNEU Ügyeljen c névre ! | APART AUTÓ RT. .■3 VI. Andrássy­ út37. Telefon: 83—44.sz. ■ Göncnél haladtunk Austro Daim­ler sport­kocsinkkal a Tiszántúli Automobil Klub ver­senyén. Hetven és nyolcvan kilométer kö­zött szaladt a mi gépünk, amikor egy ha­talmas Lincoln kocsi utazókkal megtömve megelőzött bennünket, hatalmas porfelhőt zú­dítva ránk. Láttuk rögtön, hogy a kocsi uta­saival vesztébe rohan. Amikor a mi kocsin­kat előzték, minimálisan 110—120-as tem­póban rohant a gép. Teljesen nyílegyenes után haladtak a gépek. Mi­nol a szerencsétlen­ség történt, az út jobbra kanyarodott, az or­szágút jobb széle pedig fel volt szórva priz­mával. A vezető látta a kanyart, az út jobb­oldalára ment, hogy a fordulót simábban ve­hesse, sebességét azonban a gépnek nem csökkentette, hanem érthetetlen módon tel­jes sebességgel rohant. A széles balongumik a köveken megcsúsztak, a tudatlan soffőr hirtelen fékezett s így a szerencsétlenség el­kerülhetetlen volt. A kocsi teljesen felfordult, kerekei az égnek álltak, az utasok pedig ösz­szetörve az úttesten és a kocsi alatt marad­tak. Hogy százon felüli sebességgel rohan­tak bele a fordulóba, arra az is tanúbizony­ság, hogy egy kocsi, ha százkilométeres se­bességen alul megy, semmi szín alatt nem fordulhat fel teljesen, hanem csak legfeljebb féloldalra zuhan. Csakis a 110—120 s ezen felüli sebességgel haladó kocsi fordulhat tel­jesen fel. Ez a­ pontos története a szerencsétlenség­nek. Felvetődik most a felelősség kérdése, hogy kit terhel a felelőség? Erre a válasz nem lehet más, mint az, hogy elsősorban a soffőrt, kinek tudnia kellett volna, hogy egy hosszú rugózású, széles ballongumis kocsival nem szabad ilyen őrült tempóban ország­úton menni, hol bármely pillanatban valami akadály, vagy gumihiba adódhatik elő. Nem lett volna szabad a soffőrnek egy verseny útvonalán, hol mind gyors kocsik futot­tak, azokat egymásután előzni, a másik ko­csik utasait porfelhőbe borítani csak azért, hogy minden indok nélkül őrülten száguld­hasson s megmutassa, hogy mer menni. Kém szabad lett volna az utasok életét neki kockára tenni­ .­ felelősség azonban a kocsi tulajdonosát is terheli. Kötelessége lett volna a soffőrt felszólítani, hogy az őrült tempót csökkentse. A felelősség tehát megoszlik. A soffőr mindenesetre az igazi bűnös, mert vir­tuskodása több súlyos sebesülést okozott, s egy igen drága kocsit tett tönkre. A tulaj­donos pedig azért felelős, mert nem gátolta meg a kocsi száguldását. Hasonló szomorú esetet igen sokszor lát­tünk már: ha azonban tárgyilagosak aka­runk lenni, a kölcsönös felelősséget kényte­lenek vagyunk megállapítani. Az országúti közlekedésben soha nem szabad eszeveszett gyorsasággal menni a kocsival, mert bármi­kor előadódhatik valami baj. De felesleges is 50—60 km. átlagos sebességen felül szá­guldani, mert ez a sebesség is bármilyen messze lévő cél felé igyekszünk, elegendő. Egy automobil teljesítőképessége, illetve gyor­saságának maximuma nem arra való, hogy azzal a sebességgel menjünk, hanem azért kell egy kocsinak 100—­110—120 km.-es se­bességet kifutni, hogy a rendes használatban az 50—60 km.-es sebességeket minden üzem­zavar nélkül tehesse meg. Mert, ha egy gép százon felüli sebességeket szalad, akkor az 50—60 km.-es sebességeket állandóan tudj­ a Magyar Motorszerefepárbajnokság 1928. Győztes Kedvező fizetési feltételek Csak Castrol olajat használjon! Vezérképviselet: Magyar Abroncs és Keresőgyár Rt­., Budapest, VI., Jókai-utca I. szám. Telefon: T. 133-55 mert egy kocsi ma nagy értéket képvisel s bármilyen karambol az értékes kocsit el­pusztítja, vagy annak értékét erősen csök­kenti. A sok szomorú tapasztalat tehát figyel­meztesse az autótulajdonosokat, hogy nem szabad az országutakon 110—120 kilométe­res gyorsaságokkal rohanni, mert nem lehet annyira értékes az a pár veszéllyel nyert perc, vagy óra, mint amennyi bajt és kárt okozhat egy szerencsétlenség. Eckhardt Emil külön-külön más drágább autóknál is megvár), de ilyen árakon csakis a 60 nál 9.500 pengőért 17/45 HP,­­5 üléses nyitott TOnél 11.600 pengőért 20/60 HP, 5 üléses nyitott so­nál 14.700 pengőért 23/75 HP, 7 üléses nyitott Nash­ és Packard autógyárak vezérképviselete IV. kerület, Apponyi­ tér 1 tartani, sőt élettár­ama is sokkal nagyobb lesz, mert nem kell állandóan a gépet eről­tetni. A kocsi tulajdonosa pedig saját magának az ellensége, ha engedi a soffőrnek a szágul­dást. A kocsi tulajdonosának kötelessége ma­gával szemben, továbbá a kocsijában helyet­­foglaló utasok testi épségének megóvása ér­dekében is, hogy a felesleges veszélyt elhá­rítsa, a vezetőt mérsékelt tempó betartására kényszeríteni. A saját pénzének is ellensége. Zászlót bontott az egyesült magyar motoripar Megnyílott a M­ÁG és a Méray motor­­kerékpárgyár közös kiállító terme Az egész világon az utolsó évtizedek leg­nagyobb haladását, diadalmas előretörését s mindenkinek csodálatát a motor h­í­vta ki. •Rövid idő alatt a közlekedésnek egészen új arcot adtak a mindennap tökéletesedő auto­mobilok. A személyforgalom nagy részét már az automobil bonyolítja le, a teherforgalmat pedig, kezdve a kis árukihordó kocsitól a súlyos terheket vontató teherautókig, trak­torokig, szintén a diadalmas benzinmotor eszközli. A tulajdonképpeni fejlődési lehető­séget azonban a motornak a háború adta meg. Korlátlan pénz állott a konstruktőr rendelkezésére, hogy az ágyukat vontató, szállító autók gyorsan és üzembiztosan dol­gozzanak. A levegőt is a motor hódította meg. Egész mostani életünkben mindenre kihatással van tehát már a motor. A lázas motorterjesztési és tökéletesítő munkában eltöltött évek igen sok ország jó­létét mozdították elő, Amerikát pedig a mo­tor tette naggyá és gazdaggá. Ebben a mun­kában és előhaladásban, nekünk magyarok­nak, csak kis szerep jutott. Az autógyárak Ausztriában alakultak meg, nálunk csak próbálkozások voltak. A vesztett háború utáni gazdasági válság elmúltával azonban újra próbálta szárnyait bontogatni a ma­gyar motorgyártás. A Magyar Általános Gépgyár Mátyásföldön igen jó kiskocsikat termelt, melyek hamar nagy teret hódítot­tak maguknak. A motorkerékpáriparunk szintén megszületett. Az agilis Méray-testvé­­rek hangyaszorgalommal fáradoztak, amíg egy olyan motorkerékpárral léphettek a nyilvánosság elé, mellyel felvehették a har­cot a számtalan, jó külföldi márkával szem­ben. Együtt küzdött a közvélemény előítéle­tével úgy a MAG, mint a Méray-gyár. „Sen­­ki sem próféta a maga hazájában.“ A lan­kadatlan szorgalom, a termékek jóságában való tudat s versenyképességében való hit mindkét gyárat fokozottabb munkára ösztö­kélte. Ennek azután meg is lett a gyümölcse, mert úgy a MÁG, majd a Magomobilok, mint a Méray-motorkerékpárok a magyar motorikus gépstatisztika élére kerültek. In­nen már a vezető helyről elégültséggel te­kinthettek vissza. De tovább ment a harc, nem volt még minden megnyerve. A Méray­­gépek teljesen meghódították a magyar mo­torkerékpárosokat, sok gép kellett, de nem volt miből csinálni a nagy szériákat, nem volt tőke. A hóna alá nyúlt azonban a fejlő­désképes vállalatnak a Magyar Acélárugyár P­t, s ettől kezdve nyitva volt az út a teljes diadalhoz. Ők gyártották ettől kezdve a Méray-gépeket. A Magyar­­Általános Gépgyár szintén új terveket kovácsolt. Az eredmény az lett, hogy piacra került a hathengeres Magosix. Szinte természetes következménye lett a két gyár térhódításának az a gondolat, hogy egyesült erővel megteremtsék a magyar automobil- és motorkerékpárgyártás még fokozottabb terjeszkedési lehetőségét. Ennek a gondolatnak gyümölcseként érte meg a magyar motorgyártás és a magyar gépipar kedden este azt az ünnepet, hogy a két gyár Budapest legszebb helyén, a Vá­ci- és Tatl István­ utca sarkán termékeivel együttesen lépett a nyilvánosság elé. A Mé­ray Motorkerékpár Gyár Rt. terjeszti tehát ezentúl a MÁG-kocsikat is. Kedden este a gyáripar és a társadalom számos előkelősége jelent meg a villamos transzparensekkel fényesen kivilágított gyö­nyörű helyiségben s ürítették poharukat a jövő biztos sikerére. Ez a megnyitás fontos állomása a magyar iparnak, mert szemünk előtt fokozódik Ma­gyarország automobilizálódása. Horribilis pénzt tudunk az országban visszatartani, ha úgy az állam, mint a közönség belátja azt, hogy a magyar automobil és motorkerékpár is van olyan jó, mint a külföldi s rendelé­seikkel a magyar ipart támogatják. Elérke­zett már az ideje annak, hogy Magyarorszá­gon is az autógyárak mind nagyobb tempó­ban dolgozzanak, mert az általános kereseti lehetőségek, a munkanélküliség csökkentése mind megoldást nyerhetnek a fokozott auto­­mobilgyártással. A kiállított Magosix-ek gyönyörű vonalve­zetése, valamint az egész kocsi megkapó szép formája, már lenyűgözi a nézőt, a masszív motorikus berendezés és a bőséges rugózás pedig fölébe emeli igen sok, sokkal drágább külföldi kocsinak. A Méray-motorkerékpá­­rokról pedig, minden soviniszta szempontot mellőzve, meg kell állapítanunk, hogy ver­­seny­en felüliek. Két pengő a kövezetvám Székesfehérvá­ron. Szinte hihetetlennek hangzott egyesek­től, hogy Székesfehérváron az automobilok­tól 2 pengőt szednek kövezetvám címen. Saj­nos azonban, a hihetetlen valónak bizonyult. Idegenforgalomról, a balatoni élet fellendí­téséről ankétoznak, tanácskoznak, ugyanak­kor Székesfehérváron két pengőt kérnek azért, hogy a város egy részén a Balatonra igyekvő utasok keresztül mehessenek. Ilyen szégyenletes balkánizó rendelkezést nem sza­bad érvényben tartani, ha pedig Székesfehér­vár tanácsa ezt nem látja be, akkor a bel­ügyminiszternek kell a városi tanácsot jog­talan és indokolatlan ténykedéséért felelőssé tenni. Nem lehet Budapestről a Balatont más után megközelíteni, nincsen egy út sem, mely a Balaton felé Székesfehérvárt kikerülné. Ezt a kényszerhelyzetet használja ki szégyenlete­sen Székesfehérvár. Hihetetlen, hogy a Bala­ton fürdőéletének fellendítését irányító sok minisztérium ezt tűri már három hete. „MATCHLESS“ MOTORKERÉKPÁR 250 kem 350 kem Super sport 5­0 kem túragép (dynamoval, oldalkocsival) 1­00 kem-es, 2 hengeres BÁRDI KOSSUTH LAJOS U. 6. Minden elismerés megilleti a Magyar Acél­árugyárat és a Magyar Általános Gépgyárat, mert kezetfogva, vállvetett munkával igye­keznek a magyar automobil és motorkerék­­párgyártást a mai nehéz viszonyok között is diadalra juttatni. Ebben a törekvésükben azonban nem találhattak volna méltóbb és hasznosabb fegyvertársat, mint a Méray Mo­torkerékpárgyárat. Az eredmény nem fog elmaradni s biztosak vagyunk, hogy a kö­zös munka szegény kis országunk javára is válik. Megbízható! Elegáns 2 Tartós! Olcsó! Feltűnést keltők a Prága 1927-es új modelljei. Luxusszemélyautók * Strapaautók Teherautók * Autóbuszok Prága autók vezérképviselete: Központi iroda: V., Vilmos császár-ut 32. Mintaterem: V., Vilmos császár-ut 26. mmmmsmamBtaaBoammmammmsmBBmtmm A

Next