Magyarság. 1928. június (9. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-10 / 130. szám

30 V. G., Zalaegerszeg. A jelenlegi Esterházy-féle hitbizományi birtok tuljadonosa Esterházy Pál herceg. Az ő dédapja Esterházy Pál Antal her­ceg volt, akinek birtokában még több, mint egy millió katasztrális hold föld volt. Jelenleg az Esterházy-birtoknak Csonkamagyarországra eső része már csak 222.000 kat. hold. Esterházy Pál Antal herceg 1806-ban, 80 éves korában hunyt el. Az ő idejében jutott ez a nagy birtok­­válságba. 1860-ban az egész hitbizományi va­gyon gondnokság alá került. Fia, Esterházy Pál herceg 1898-ban, 55 éves korában, az ő fia, Miklós herceg pedig 1920-ban, 51 éves korában hunyt el. A jelenlegi birtokos Esterházy Pál herceg 28 éves. A 222.000 kát. holdas birtok hat vármegyében, 153 község határában fekszik. Szántóföld belőle 172.371 kát. hold, vagyis 32%. Erdő 92.331 kát. hold, vagyis 41%. Az egyes birtokrészletek között a legnagyobb az ujdombóvári, 31.151 kát. hold és a majsamik­­lósvári birtokrészlet 20.798 kát. hold. Ezenkívül összefüggő, nagyobb birtokrészlet van még Kapuváron, 11.127 kat. hold. A 222.000 kát. holdból bérbe van adva jelenleg 100.430 kát. hold, vagyis az egész földbirtok 45%-a. Orvosi ebédlő, sebészeti klinika. A rózsatöve­­ket ellepő levéltervek ellen a Thanaton-féle szerrel védekezhetnek, amelyet dohánytőzsdék­ben árusítanak. A használati utasítás rajta van a Thanatonon. — P. E. A kérdezett cím: IV., Ferenciek­ tere 2. Kis kertész. A giliszták és békák ellen ne vé­dekezzen, mert azok a virágokban és vetemé­­nyekben semmiféle kárt nem tesznek, sőt hasz­nosak. A vakondok ellenben igen kártékony. Leghelyesebb, ha a vakondok járásokba csapdá­kat aluit fel. Ilyen csapdát a Magyar Mezőgaz­dák Szövetkezetében V., Alkotmány-utca 29. sz. alatt szerezhet be. Burschenschaft. 1. A kérdezett ügyben szíves­kedjék felvilágosításért a Magyar egyetemi és főiskolai hallgatók országos szövetségéhez for­dulni. Üllői­ ut 21. 2. Ha van szmokingja, helye­sebb azt felvenni. — Pacsirta. A Magyar Tehet­ségvédelmi Társaság címe: VIII. Mária Terézia­­tér 8., Pedagógiai szeminárium. Igazgatója, Nagy László dr. Tanuló. Leghelyesebbnek találnánk, ha a lak­helyéhez legközelebb eső gimnázium vagy pol­­gári iskola igazgatóságához fordulna s et ér­deklődnék ezekben az ügyekben. Feltett kérdé­sei olyan a részletekbe hatoló szaktudást kí­­­vánnak, hogy kielégítő és megnyugtató infor­mációt csak ezeken az illetékes helyeken sze­rezhet. Délegyháza: A hadikölcsönkötvények valori­zációjára vonatkozó végrehajtási utasítás még nem jelent meg. Amint ebben az ügyben döntés történik, közölni fogjuk lapunkban azokat a feltételeket, amelyek mellett ezt a segélyt folyó­sítani fogják. N. ö., Szombathely. Az kétségtelen, hogy a­­jászberényi u. n. Lehel kürtje régi bizánci munka s eredete a X. és XI. századig vezethető vissza. Annak azonban semmi komoly alapja nincs, hogy ez a kürt Lehel vezére lett volna s ezzel ütötte volna agyon a sikertelen augsburgi ütközet után „Konrád“ császárt. Azt a legen­dát, hogy csak Lehel tudta megszólaltatni, még 1893-ban megcáfolta Káldy Gyula, mert hatal­mas riadót fújt el rajta. Művészet: 1. A Nemzeti Színház 90 éves fenn­állásának megemlékezéséül a Nemzeti Múzeum kupolacsarnokában tervezett kiállítás elmaradt. 2. Az Országos Színészegyesület kiadásában megjelent egy színésznaptár. Forduljon az egyesülethez, Baross-tér 9. Most készül egy ki­merítő színészettörténeti lexikon Németh Antal szerkesztésében, amely karácsonykor fog meg­jelenni a könyvpiacon. 3. Harsányi Kálmán a biztos gyógyulás útján van és rövidesen meg­kezdi ismét működését. F. T­, Máriabesnyő. Budapesten a következő leánygimnáziumok vannak: I. kerületi községi, Iskola-tér 1., Szent Margit leánygimnázium, I., Horthy Miklós-út 62., Baar-Madas leánygimná­zium, I., Attila-utca 101., Orsz. Nőképző Egye­sület leánygimnáziuma, IV., Veres Pálné-utca 38., IV. kerületi községi leánygimnázium, Váci­­utca 43., Angolkisasszonyok leánygimnáziuma. ,Váci-utca 47., II. kerületi községi, Szemere-utca 3., VI. ker. állami, Andrássy-út 65., Erzsébet Nőiskola, VII., István-út 91., VIII. kerületi köz­ségi, Práter-utca 15., Szent Sziv-leánygimná­­zium, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 1. bukkant. A hadirokkant járulékok a követ­kezők: tisztek járadéka a következő: 100%-os rokkantsági díj havi 240 pengő, 75%-os havi 64 pengő, 50%-os havi 32 pengő és 25%-os havi 2 pengős. Az altisztek járadéka: 100%-os havi 120 pengő, 75%-os havi 1 pengő. Közlegények jára­déka: 100%-os havi 80 pengő, 75%-os havi 32­­pengő, 50%-os havi 16 pengő és 25%-os havi 1 pengő. Ezeket a járadékokat a 22900/927. N. M. M. sz. körrendelet állapította meg. Minden rokkantsági ügyben leghelyesebb közvetlenül a Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti szövetségéhez fordulni. V., Fálk Miksa­­utca 9. Mi is ott kapunk információkat. ^ Joggyakornok. A háború alatt az önkéntesek­nek nem volt kötelező a lóval való bevonulás. Háború előtt azonban a huszárönkénteseknek kötelező volt a lóval való bevonulás. — Dr. S. 3. A kérdezett rendeletét a belügyminisztérium adta ki. Azonkívül a közrendészeti és egészség­­ügyi szabályzat is előírja, hogy koocsmai és ven­déglői helyiségeknek legalább 2,80 m. magasnak kell lennie, városban pedig 3 méternek. S. Gy., Budapest.­ 1. A Concordia-malomrész-­vényekből 30 darabot vontak össze eggyé. Negy­ven régi részvény körülbelül 1,1—12 pegiget ér. 2. Lloydbank-részvények­ nem értékesíthetők, jelenleg nincs áruk. 3. Nincs valorizáció taka­rékbetéteknél és régi amortizációs bankköl­csönnél. 4. Külföldi honos csak az OFB­ enge­délyével szerezhet Magyarországon földbirtokot. Sors béna. Rothermere lordot házépítési köl­csönkéréssel felkeresni lehet, de nézetünk sze­rint helytelen és ízléstelen dolog. Azt a férfiút, aki egy nagy egyetemes nemzeti cél elérésében a legnagyobb önzetlenséggel támogat és segít minket, nem szabad ilyen kicsinyes egyéni tö­rekvésekbe belevonni. Ez feltétlenül zaklatás jellegével bír. A címét eddig minden szerkesztői üzenetben megírtuk: The Rigth Honourable, The Lord Rothermere Northcliffe House London S. S. 4. A képes mellékletben ilyen képeket is fogunk hozni. M. O., Budapest. Internátussal egybekötött reálgimnáziumok a következők: bonyhádi ág. ev. (80 hely), budapesti egyet. kath., II., Ilona­­utca 4. (100 hely), budapesti érseki kath. (100 hely), csurgói ref. (54 hely), hajdúböszörményi ref. (120 hely), kalocsai Jézustársasági (168 hely), kecskeméti református (100 hely), mező­kövesdi kath. (75 hely), nagykállói állami (90 hely), nyíregyházi (100 hely), rákospalotai nyil­vános (60 hely), soproni ág. ev. (80 hely) és a tatai kegyesrendi (48 hely) reálgimnázium. P.­1. özvegy. Az 5100/1924. M. E. számú ren­delet II. fejezet 14. pontja szerint, ha az özvegy közszolgálati nyugdíjas, akkor állami nyugdíjas férje után is részesülhet nyugdíjban, de az ellá­tások közül csak az egyik ellátást, még­pedig a magasabb összegű ellátást (özvegyi nyugdíjat, vagy nyugdíjat) kaphatja meg teljes összegé­ben, míg a másik, vagyis a kisebb összegű el­látásnak (esetleg ellátásoknak, özvegyi nyug­díjnak, illetőleg özvegyi nyugdíjaknak) csak az 60%-át kaphatja. Az állami tisztviselő után a temetési segélyt a 40.000/1922. számú népjóléti miniszteri rendeletben előírt űrlapon a nép­jóléti minisztériumtól kell kérni. A temetési se­gély a férj utolsó hónapban élvezett fizetésének, vagy nyugdíjának 70%-át teszi ki. Akadémikus: 1. A Magyar Tudományos Aka­démia kiadott egy helyesírási füzetet, amelynek címe: A magyar helyesírás szabályai. Kapható minden könyvkereskedésben. Tudomásunk sze­rint a kérdezett szótár nem jelent meg. Leghe­lyesebb, ha erre nézve az Akadémia nyelvészeti osztályához fordul, melynek elnöke Némethy Géza dr. egyetemi tanár. 2. Amennyiben szemé­lyesen ismerte a szóbanforgó családot, helyes lett volna, ha őket is felkeresi jókívánságaival. H. I.- Tiszadada: Már. kalauzi álláshoz a kö­zépiskola négy osztályának elvégzése szükséges, legalább 18, de legfeljebb 35 éves életkor. Szak­vizsgát csak a felvétel után a szolgálatban kell tenni. A kérvényt a m. kir. államvasutak igaz­gatóságához kell benyújtani. Csatolni kell szü­letési, erkölcsi, orvosi és iskolai bizonyítványt. 31 éves vasutas. Nem közölte közelebbi ada­tait, ezért a nyugellátás összegét pontosan megállapítani nem lehet. Mivel 1923-ban 31 évi beszámítható szolgálati idő után nyugdíjazta­tok ennélfogva a betöltött volt állásban a tény­leges szolgálatot teljesítők részére az 1925. évi július hó 1-én járt fizetés 82%-a illeti meg nyugdíj címén. Községi végrehajtó. A 62000/1926. számú bel­ügyminiszteri körrendelet I. fej. 1. pontja sze­rint a községi írnoki végrehajtói állás rendsze­resített állás s így ezen rendelet, valamint a 142000/1924. számú belügyminiszteri rendelet szerint nyugdíjra igényt adó szolgálat, illetve állás. Ennélfogva a nyugdíjjárulékot le kell vonni a fizetéséből. F. Jf, Klotildliget. Az 1910/1920. évi M. E. szá­mú rendelet 2. §-a szerint a magánalkalmazot­taknál a felmondási idő két évi, vagy ezt meg­haladó szolgálat esetében három hónap, fonto­sabb teendőkkel megbízott alkalmazottaknál hat hónap. Az alkalmazottat a Munkásbiztosító Intézetnél be kell jelenteni. K. I. Sátoraljaújhely. Lakásügyével forduljon ügyvédhez és az ügyvéd útján mondjon fel új­ból a bérlőknek. A pert bizonyára a tényállás hibás felvétele miatt veszítette el. K. S., ny. főkalauz. Az 5600/1924. M. E. sz. r. II. fej. 1. és 2. pontja szerint a nyugdíjasok arra az állomáshelyre nézve megállapított la­káspénzt kapják, ahol utoljára tényleges szol­gálatot teljesítettek, illetve a régi nyugdíjasok azt, ahol 1923 évi május 1-én, mint nyugdíjasok laktak. E rendelkezés megváltoztatásáért a KANSz küzd és a KANSz-lap legújabb számá­ban olvashatja, hogy a KANSz felterjesztést tett a kormányhoz, melyben kéri, hogy a nyugdíja­soknál, özvegyeknél és árváknál a levonások tüntessenek ki. A. D. Kaposvár: Amennyiben ön az iskola­székkel megállapodott abban, hogy a helyettesí­tést díjazásért látja el, de az összegre nézve megállapodás nem történt, a bíróságnál kérheti úgy a díjazás összegének megállapítását, mint az iskolafenntartónak az összegben való elma­rasztalását. B. K., Győr. Ha az Ön felesége a községhez tartozó tanyán üzletet nyit, ez nem esik a szer­ződéses versenytilalom alá és a kötbért a szö­vetkezet az ön óvadékából le nem vonhatja. Ha pedig Ön, felesége üzletében majd dolgozni fog és emiatt a kötbér kérdésére vitássá válik, a szö­vetkezet akkor sem vonhatja le a kötbért ön­kényesen, hanem az óvadékot ki kell adnia, a kötbér iránti igényét pedig per útján kell ér­vényesítenie. Óvadék nem valorizálható. Törvényes mostoha. Teljesen megértjük két­ségbeesését, de mégis azt tanácsoljuk Önnek, hogy a legnagyobb nyugodtsággal és megfon­toltsággal kell eljárnia ebben az ügyben. Utána kell néznie a dolognak és bizonyítékokat kell szereznie, mert bizonyíték nélkül semmit sem tehet. Talán egy detektívirodát lehetne meg­bízni a fiatalember megfigyelésével, de hát ez sokba kerül. Az orvosi vizsgálat ügyében tessék orvoshoz fordulni. A magyar válóperes gyakor­latban eddig ez még nem fordult elő. Hátha nem is olyan nagy az a hasonlatosság, mint ahogy Ön látja. Miután ön a be nem bizonyí­tott gyanú hatása alatt áll, célszerű lenne, ha egy elfogulatlan idegennek megmutatná. B. N., Baja. A nem állami tanárok után a temetési járulék címén­­a 7001/1924. M. E. szá­mú rendelet IV. fejezet 1. pontja szerint a tény­leg élvezett fizetés, illetve nyugdíj egy havi rész­lete fizetendő ki. A fentírt rendelet III. fejezet 1. pontja mondja ki azt, hogy az özvegy részére a férj halálát követő három hónapon át a férj utoljára élvezett illetményeit kell kifizetni. Z. J. ny. tanfelügyelő. A beküldött cikk olyan vonatkozású, hogy méltatására legmegfelelőb­bek a tanügyi szaklapok, ahol mások is szak­szerűig hozzászólhatnak. K. I., Szolnok. A finn-magyar nyelv­rokonsá­got először egy hamburgi orvos, Fogél Márton állapította meg. A magyarok közül Reguly An­tal, majd Hunfalvy Pál, később Szinyei József foglalkozott összehasonlítható tanulmányokkal. A finn nyelv is, miként a magyar nyelv, tro­­chaeusi lejtésű, ellentétben pl. a némettel, amely jambusi. Tehát a finn is az első szótagra helyezi a hangsúlyt, miként a magyar. A finn nyelv a viszonyítást szintén a szó végére illesz­tett ragokkal fejezi ki, u. n. ragozó nyelv, ellen­tétben a többi ária nyelvekkel, amelyek hajlí­tok. A nyelv sajátos természete mellett az euró­pai nyelvek közül hasonló tulajdonságot csu­pán az észt, magyar, török és néhány Oroszor­szágban élő, turáni származású néptöredéknek a nyelve tüntet fel. A rokonság további bizonyí­tékát többszáz közös gyökerű szó tárja elénk. Hangzásban ma is rokonok pl. kéz finnül kézi, vér veri, méz mezi, tenni tenni, menni menen, fej pelj, hal hala, élni elan. A történelem sze­rint a finn-ugorok, mint turáni származású nép, hosszú időn át a magyarokkal egyetemben vándoroltak az Ural-hegység közepe tájáról, majd elszakadva tőlük, telepedtek le a finn-öböl két oldalán. A déli törzs — a mai észtek — a XIII. században német, majd később svéd ura­lom alá, míg a XVIII. századiban Oroszország fennhatósága alá került. A finnek szintén száza­­dokn át élnek svéd fennhatóság alatt, azonban az észteknél sokkal több önállósággal, amelyet a XIX. században kezdődő orosz uralom alatt sem adtak fel teljesen és különösen kulturális önállóságukat érintetlenül megőrzik. Oroszország összeomlása után mindkét nemzet független állammá proklamálja magát, véres harcok árán megbirkózva a kommunizmus fenyegető ször­nyével is. K. Z. A nemezis, Santa Lucia, A wee­kend. Nagyon értelmes irás mind a három, de hiány­zik belőlnk a szin és a lendület. — A. J. dr. Hit­­vesgyilkosság 2050-ben. Ilyen izgalmas de min­den irodalmi ambíció nélkül való írásoknak nem látjuk semmi célját. — Cs. J. Szegény em­bert az ág is hozza. Megint a régi hibájába esett. Az ötlet kitűnő, a megírása naiv. — H. M. Ke­reszt alatt. Gyenge. — V. Gy. Az öncsonkító. Szó sincs róla, voltak ily szomorú esetek. De a gyávaságot kár mentegetni. P. A. Az első csók. Nagy élmény és múlhatatlan emlék. Jobb no­vellát érdemel. — T. F. Felvirrad még valaha. Ügyes és kedves szárnypróbálgatás. 21 éves. Menni. Tüzek. Még most se eléggé formás s eléggé egyszerű. Tárgyuknál fogva is inkább ajánlanék szépirodalmi lapba, napilap rovatai közt nem érvényesülnek az ilyen szö­vésű art pour l’art versek. — Egy barna leány, Békés. Tavasztól télig. Az apa tanít. Nehézkes, prózai. — Egy hű olvasó. Városi lakásom. Nincs elég szellemes humorral megírva. — Z. I. Több vers. Levélben válaszoltunk. — F. J. 4 vers. Mindenikben van gondolat, nemes érzés, de ki­fejezésük nem elég költői, igen prózai néha, el­vont, néha szinte tudományos. Megteremtettek­­nek sorsa hangzása miatt is lehetetlen kifejezés. — V. T. Baj van az artézia körül. Jóizű história, de olyan bőbeszédűséggel mondja el, hogy a vé­gén már unalmassá válik. A meg nem értett férfi. Ez már sokkal jobb. Sőt.: majdnem jó. Áttört csirágleves A csirágokat éles késsel vagy csirágtisztító-: késsel lehántoljuk, hánccsal vagy zsineggel cso­mókba kötözzük és gyengén sózott vízben félig megfőzzük. Egész világos vajas rántást készí­tünk, feleresztjük forró fejjel, csontokból főtt levessel és a csirágvíz egy részével. A csirágok fejeit két-három ujjnyi szélességben levágjuk s vizben vagy levesben puhára megfőzzük. A többi részét a csirágoknak a levesbe adjuk, ke­veset sózva jól elfőzzük, azután finom szőr­szitán, esetleg még ruhán is áttörjük. Újból fel­forraljuk, beadjuk az apróbb darabokra vágott csirágfejeket, félrehúzzuk és egy deci tejszin­­­hez kevert két tojássárgával óvatosan elhabarít­juk. Párolt borjucsü­lök, tavaszi főzelékkel Három személyre egy darab hátulsó lábról való szép borjúcsülök elegendő. A csülköt csont­tal együtt készítjük el. Vékony szalonnaszele­tekkel megtűzdeljük a húst és besózzuk. Egy megfelelő lábaskát zsírral kikenünk, kevés sza­lonnabőrkét, vastag karikára vágott zöldséget, fél vöröshagymát adunk az aljára, belehelyez­zük a csülköt, kevés zsírt adunk a tetejére, egy, kanálka vizet öntünk mellé, befödjük és a sütő­ben körülbelül két órán át egész puhára meg­pároljuk. Közben a zsírjával többször meglo­csoljuk és ha szükséges, akkor még adunk hozzá vizet. Ha a csülök megpuhult, levesszük a fedőt és gyakori öntözés mellett szép pirosra sütjük a húst. Utána egy másik edénybe tesszük és a levet rászűrju­k. A csülök párolása közben el­készítjük a főzeléket. Hogy a tavaszias jelleget jól kidomborítsuk, igyekezzünk minél többféle­­főzeléket készíteni. Készíthetünk apró kerek carettákat puhára főzve, vajban átpárolva csöpp só és cukorral. Ugyanilyen módon zöldborsót, kelvirágot (karfiolt) csirágot, apró újburgonyá­­kat, fiatal, gyenge kararábékat gerezdekre vágva és ugyancsak átfőzve és lepárolva stb., stb. Tálaláskor a húst egészben lefejtjük a csontról, azután felszeleteljük és az eredeti alakba is visszahelyezzük. Körü­jük a tálra téve a főze­lékekke, és külön adjuk a szaftot. Eper savarin Hat-nyolc személyre. Egy hab-üstbe adunk három tojássárgát, két egész tojást, hat deka porcukrot, jól összevegyítjü­k, azután gyenge gőzre vagy a tűzhely szélére állítjuk és a hab­verővel addig verjük, mig sűrűsödni nem kezel és annyira meleg, hogy füstölög. Ekkor a me­legről levéve, addig verjük tovább, mig kihűl. Ezután beleszórunk hét deka lisztet, kevés re­szelt citromhéjat és hozzávegyítünk három deka langyos vajat. Hat-nyolc darab egyszemélyes puddingformát kikenünk olvasztott vajjal, liszt­tel hintjük és jó háromnegyed részig betöltve a tömeget, közepes forróságú sütőben kisütjük. Lisztezett szitára kiborítjuk és kihűtjük. Tizen­­öt-húsz deka kockacukorból körülbelül egy deci vízzel sürű szörpöt főzünk, átszűrjük, beledo­bunk néhány szem nyolcadokra vágott epret, kissé forraljuk, azután félreállítjuk. A kalácsokat alulról éles, hegyes késsel kivájjuk, olyanfor­mán, hogy jó félcenti vastagságú falak marad­janak. Néhány szem puha epret a szitán át­törünk és a szirupba vegyítjük. Ezután a kivájt kalácsokat ezen szörppel kívü­l-belül meglocsol­­gatjuk. Körülbelül két deci tejszínből habot verünk és vaníliás porcukorral édesítjük. A ki­vájt üreget megtöltjük a tejszínhabbal, egy szem puha, cukrozott epret nyomunk bele és a kivájt résszel bedugaszoljuk. A kalácsokat üveg- vagy porcellántálra állítjuk, körül és felül tejszínhabbal spricceljük és porcukorral, vala­mint konyakkal pácolt érett eperszemekkel dí­szítjük. Az eperszörpöt külön edényben adjuk. Podruzsik Béla WICTIBSift 1928 junius 10. vasárnap Túlzsúfolt raktár leépítése miatt, perzsa, szmirna SZŐNYEG argaman, axminster, velour ebéd­lők és ágyelők, függönyök, gyapjú és selyemfényű makett átvetők BzámulatoS OICSSön árusíttatnak Gyönyörű valódi keleti összekötő 140 P helyett SO.­P Mesés német-perzsa összekötő már SO.— P Német-perzsa ebédlőszőnyeg már .. 180.— P Látványos kirakataimat saját érdekébe tekintse meg! SCfliLLINGER BÉLA siSnMMzt Budapest, VI., Teréz-körut 15. Alapítva 1906 Címre Ügyelni! J­ózsef-körut és Üllői-út sarkon épülő bérházban 4 és 5 szoba központi fűtéssel, melegvízzel, Julius 1-ére kiadd. Felvilágosítás a hely­színen nagykorún uridavaiozset legnagyobb forgalmú, legismertebb vállalat kiüremelkedő társat keres. Komoly közvelen ajánlatok „Házbérmentes 15.000“ jeligére a fakiadóba

Next