Magyarság. 1928. június (9. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-10 / 130. szám

1928 június 10, vasárnap WICTIBSte RADIO Műsorok Vasárnap, junius 10. BUDAPEST (557.5 m — 20 KW) 1 9.00. Újsághírek, kozmetika. 10.00. Római katolikus egyházi zene és szent­­beszéd az Egyetemi-templomból. Szentbeszédet mond: Tóth Tihamér dr. címzetes apát, egyetemi tanár. 12.00. Déli harangszó az Egyetemi-templom­ból.­­— Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. )— Majd: Kamarazene. 3.30. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádió előadássorozata. Rácz Mihály dr. gazdasági akadémiai rendes tanár előadása: „Mangalica­­tenyésztésünk fejlesztésének eszközei.“ 4.00. Madarassy Erzsébet gyermekmeséi. 4.45. Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.00. Mariházy Miklós humoros előadása a vi­­­déki színészetről. ■— Utána: Részleges sporterőd­­ítmények. 5.45. A finn—észt vendégek tiszteletére rende­zendő hangverseny a margitszigeti MAC-pályán. Az Országos Magyar Dalosszövetség dalosegyle­teiből alakult 2000 tagú férfikart Szeghő Sándor karnagy vezényli. 7.20. Magyar Iskolaszanatórium Egyesület elő­adása. Müller Vilmos dr. kir. tanácsos, igazgató­főorvos: „A Magyar Iskolaszanatórium Egyesü­let célja és törekvései.“ 7.50. Sport- és lóversenyeredmények. 8.00. Előadás a Stúdióból. „A kis cukros.“ Víg­játék négy felvonásban. Irta: Paul Gavault. For­dította: Heltai Jenő. 10.15. Pontos időjelzés, sporteredmények. — Utána: Az Emke-kávéházból Toll Árpád és ci­gányzenekarának hangversenye, az Vasárnap a Rádióban Orsz. Magy. Dalosszövetség hangversenye a Margit­szigetről Hétfő, június 11. BUDAPEST (557.5 m — 20 KrV) 9.30. Hírek, közgazdaság. 11.45. Hírek, közgazdaság.,— Közben 12 óra­­tor déli harangszó az Egyetem-téri templomból.­­— Utána : Kamarazene (Hannover—Kerpely— Polgár). 1.00. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 3.00. Hírek, közgazdaság, élelmiszerárak. . 4.45. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 5.00. Börzsönyi Béla novelláiból olvas fel. 5.30. A Király­ Színház zenekarának hangver­senye. Vezényel: Nagypál Béla karnagy. 7.10. Német nyelvoktatás. (Eduard Szentgyör­­gyi dr.) 7.40. Lázár Andor dr. felolvasása: „Az ameri­kai Kossuth-zarándoklás.“ 8.15. Hangverseny. Közreműködnek: Metzger Kemény Frida és Kerpely Jenő gordonkaművész. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 9.30. Pontos időjelzés, hírek. — Utána: az Emke-kávéházból Toll Árpád és cigányzenekará­nak hangversenye. Bities lesivipeR PHILIPS propaganda PIMHttta Junius 11—Julius 11 PHIILIPS-gyártmányok működésének bemutatása vételkötelezettség nélkül Díjmentes prospektusok­ VI., TERÉZ-KUHUT 26. Kedd, junius 12. BUDAPEST (557.5 m — 20 KW) 9.30. Hirek, közgazdaság. 11.45. Hirek, közgazdaság. — Közben 12 óra­kor déli harangszó az Egyetem-téri templomból.­­— Utána: His Masters Voice művész- és táncle­mezek. 1.00. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 3.00. Hirek, közgazdaság, élelmiszerárak. 3.30. Tündérvásár meseóra. 4.45. Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 5.00. Károlyi Árpád és cigányzenekarának hangversenye. 6.25. Hankiss János dr. egyetemi tanár iro­dalmi felolvasása: „A detektívregény, lélektani és irodalmi szemponttól.“ 7.00. „Mit üzen a Rádió?“ 8.20. Ügetőverseny-eredmények. 8.30. Műsoros­ est. Közreműködnek: Kiss Erzsi !(ének), Bordáné Hegyi Lili (zongora), Teleki­ Sándor (ének), Dezső Miklós dr. (fütty), Mocsá­­nyi­ Lakos (zeneh­umoristák). Zongorán kisér : Polgár Tibor. 10.00. Pontos időjelzés, hírek, ügetőverseny­­,eredmények. — Utána: A Dunapalota-nagyszálló­­ból Bachmann jazz-band. TOM®:____ MRtt­HCSÖVEK KIVÁLÓSÁGÁT HIRDETJÜK Rádióérek Kétezer dalos énekel vasárnap a rádióban. Rendkívül érdekes zenei ünnepség színhelye lesz vasárnap délután a margitszigeti MAC- pálya. Kedves északi rokonaink, a Buda­pesten tartózkodó finn-észt vendégek tiszte­letére nagyszabású monstre hangversenyt rendez a Magyar Országos Dalosszövetség. Az ünnepségek egyik legkimagaslóbb esemé­nye lesz a Margitszigeten rendezett hangver­seny, amelyen az Országos Magyar Dalos­szövetség dalosegyleteiből alakult kétezer tagú férfikar fog énekelni, Szeghő Sándor karnagy vezetésével. A rádiótársaság érté­kelve azt a hatalmas kulturális jelentőséget, amit ez a monstre hangverseny a finn—észt és magyar népek rokoni kötelékének még szorosabbá fűzésére gyakorol, bekapcsolódik az ünnepségbe és közvetíteni fogja rádión a díszhangversenyt. Az ünnepi hangverseny műsorán a finn r észt Nemzeti himnusz, Er­kel himnusza, Szabados Hiszekegy­e, a Kos­­suth-nóta és Egressy Szózata mellett előad­ják Zöld Károly dr., Horváth Ákos és Lányi Ernő magyar karműveit, azonkívül a finn Szelim Palmgreen egy érdekes karkompozí­­cióját „Tenger és szénégetők között“­és Pac­­cius­ férfikara írt „Finn-dalát“. A rádiótár­­saság nagy örömmel ragadta meg a ritka alkalmat, hogy a hatalmas ünnepi hangver­senyt közvetíthesse és ezzel hallgatóságát egy kiváló zenei élményben részesítse. Európa legjobb adóállomása. Az eddig be­érkezett többezer jelentésből megállapítható, hogy az új magyar rádióállomás Európa leg­jobb adója. Budapest körül vont 2000 km, sugarú körben mindenütt hangszóróval hall­gathatják. Olaszországban elnyomja Milá­nót, Angliában, Norvégiában, Rigáiban egy­lámpás készülékkel hallgathatják jól, m­íg Bajorország, Lengyelország, Krakkó és Poz­­nan közé eső terület, Róma, Szicília detek­torossal figyel a magyar zenére, mert óriási érdeklődés mutatkozik különösen a cigány­zene iránt. Ha cigányaink elég ügyesek, úgy őszre egész Európa visszhangzani fog a ma­gyar muzsikától és Rigó Jancsi szelleme új­ból visszatér. Egyiptomban csak minket le­het venni forró időszakban, a Szentföldre is elhallatszik a magyar Hiszekegy, török bará­tainknak is bátran üzenhetünk Angolába, sőt már Amerikából is érkeztek jelentések, hogy jól fogták Budapestet. Megható az a rengeteg levél, amely a postakísérleti állomáshoz és a rádiótársasághoz befut. Jelentkeznek szerte Európából rég elveszettnek hitt magyarok, akik talán a negyed- vagy félszázad óta nem hallott kedves hazai hangok hallatára sírva fakadtak a szó szoros értelmében. Több mint harminc országból 16 nyelven küldték el üd­vözletüket Európa népei, ezekből megálla­pítható, hogy Magyarország rengeteg barátot szerzett magá­nak. Különösen nagy számban jelentkeznek rokonérzésük nyilvánításával az angolo­­, olaszok, németek és hollandu­sok, az utóbbiak — mint leveleikből megálla­pítható — sokat tanultak magyarul gyerme­keinktől — svájciak, de a franciák is eléggé kimerítették udvariassági szótárukat. Több mint kétezer külföldi levél, számos érdekes, megható és szeretettel teli részletet tartal­maz. A levelekből Molnár János, a postakí­sérleti állomás mérnöke, aki a rengeteg anyag feldolgozásának egyik irányítója, a pünkösdi vasárnapi rendkívül érdekes előadásán sok megkapó részletet olvasott fel. - APRÓHIRDETÉSEK Szavanként hétköznapon­­.1*­illér, vasár, is Ünnep­­nareo —1 fillér. Vastagabb betűkkel és az első ui duplán számítódik Legkisebb hirdetés fül pengő, illetve f.66 pengő. Állást ét oktatást adók és keresők részére szavanként hétköznap —... vasár- ét ünnepnap -.12 fillér. Apróhirdetést felvesznek és elő­­f­izetéseket elfogadnak a követ­kező dohánytőzsdék: I„ Horthy Miklós-út 25. özv. Endreyné. I„ Horthy Miklós-út 58. Boros kölcsönkönyvtár 11.. Batthyány-utca 2. Krauss Benő. 11.. Margit-körút 59. Tomaschek. 11.. Margit-körut 54. özv. Samuné. IV. Királyi Pál-utca II. özv. Gyarmati Istvánná dohánykisárus. Iv.. Veres Pálné-utca I. Szödényi pápa-kereskedés. VII Csengery-utca 58. Nógrády dohánytőzsde. VI. Felsőerdősor-utca 42. Baka István. VI.. Király-utca SO. Jakab Z.-né. VI. . Király-utca 112 Gabosay. VII. Erzsébet-körút Sz. özv. Temanovichné dr.-vé. dohánytőzsde. TO., Király-utca 103. Katona. VIII. , Kun-utca 12. Népszínház-utca és Teleki-tér sarok VIII., Rákóczi-tér 18. Dohánykisárada. IX., Ferenc-körut 12. Tőzsde. IX. , Ferenc-körut 25. Illyés Antal. IX . GUDi-nt 53/a. Görlicz. X. , Simor-utca 65—57. Menczer Árpádné dobénykos­áras.­ Továbbá az összes hirdetési Irodák és a MAGYAR­SÁG főkiadóhivatala. Budapest. VI Benk-utca 7. Tele­fon: Teréz 294—31. és 32. és a MAGYARSÁG fiókkiadó­­hivatala. Budapest. VI- Andrássy­ U. S., L emelet Tele­fon: Teréz 234—32. ____ BÉRPALOTA. HÁZ BUDAFOKON, Dévényi-út 34. 5 szobás ház, két lakásra osztható, vízvezeték, villany. 380 óron­c perc, kedvező fizetési feltételekkel eladó Ugyanott ház­helyek részletfizetésre is eladók, vízvezeték villany van. Villa­mos Budafok,­ vásárcsarnok. Értekezni: Magyar Nem­zeti Gazdasági Bank, Budapest, IV., Kigyó­ u. 2. VILLA, NYARALÓ BUDÁN TAMÁS-UTCA II.19. SZ. ALATT 8 szobás villa.­ Esszét mellékhelyiséggel 386 négyszögöl gyönyörűen par­kírozott kerttel, szép kilátással, továbbá 3 szobás csa­ládi ház. 335 négyszögöles kerttel, jutányos árban több évi részletüzetés, mellett eladó. A fenti íngatlatok az összes közművekkel el vannak látva és 20% lefizetése után azonnal birtokba vehetők. Érdeklődni Magyar Tisztviselők Takarékpénztára mrcellázási osztályánál, IX., Mester­ utca 17., vagy a helyszínen. Telefon: Auto­mata 862-33. ___________________________. „KISKOMÁROMBAN, Nagykanizsa-Keszthelyi országút keresztezésénél, Kontárváros vasútállomással helyben posta távírda, telefon. 7 szobás inlak összes mellék­helyiségekkel, különálló istálló, kocsszin, kert és ki­sebb parkkal szabadkézből azonnal eladó. Közelebbi fel­világosítást nyújt Péczely László, Kiskomárom.­­J934 HORVÁTH Jenő, volt székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, ingatlanirodájának villahirdetései, Horthy Miklós-út 55. VILLÁNYI-útnál. Somlói-uton, Ménesi-uton, valamint Buda minden részében villák, nagy választékban kap­hatók. CSALÁDI HÁZ nAnwt R'TpiyFTÉ­SES családiházat legelőnYÖ­SEBBEN ALTAUNK VEHET! BALOG INGATLAN­IRODA,­ THÖKÖLY-UT 2. (Keletivel szemben.) plíSTERZSÉBETEN szoba-konyha háromezerpengő, öt­százzal átvehető. KETTŐ SZOBA-konyha háromezerhatszáz pengő, nyolc­százzal átvehető. KISPESTNÉL egy szoba ezerkettőszázpengő, négyszáz­zal átvehető. MÁSIK szoba-konyha ezerhatszáz pengő, hatszázzal át­vehető. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-ub­ól kettő szoba-konyha ötezer­kettőszáz pengő, ezerötszázzal átvehető. GYOMRON, strandfürdőnél kettő szoba-konyha, veranda, négyszázötven négyszögöles gyümölcsösön, ötezerkető­­száz pengő, felével átvehető. RÁKOSHEGYEN szoba-konyha három­ezerkettőszázpengő, nyolcszázzal átvehető. MÁSIK há­­romszoba-konyha, háromszázas telekkel, ötezerpengő, kettőezerrel átvehető. RÁKOSSZENTMIHÁLYON, szoba-konyha, kettőezer­­nyolcszáz pengő, hatszázzal átvehető. MÁTYÁSFÖLDÖN, szoba-konyha, háromezerpengő, nyolcszázzal átvehető. VTLLATELEPEN, szoba-konyha, ezerhatszáz pengő, négyszázzal átvehető. MÁSIK kettőszoba, veranda, közvetlen villamosnál, öt­ezerpengő, ezerrel átvehető. FEHÉRVÁRI-ÚTNÁL, kettőszoba-konyha, nyolcezer­­pengő, kettővel átvehető. ALAGON, szoba-konyha, kettőezernégyszázpengő, nyolc­százzal átvehető. FELSOROLTAKON kívül, BÁRHOL, Pest környékén, családi házak, már négyszáz pengővel, beköltözhetők. BALOG Ingatlaniroda. THÖSKÖLY-ÚT 2. (Vasárnap nyitva.) ________ VERESEGYHÁZ VILLATELEPEN, a villamos állomás és a strandfürdő közt, magas, egészséges fekvéssel, szép kilátással, télen-nyáron lakható, szolid építkezésű 1—2—3 szobás családi házak jutányosan kaphatók. Lefi­zetendő ,20%, a háralék 15 év alatt törleszthető. „Centrum" Házépítő Vállalat. Horthy Miklós-itt 15/b. kilenctől tizenkettőig, háromtól fél ötig. József 442—25. VILLATELEK RUDÁN. A MARTONHEGYI-ÚT ELEJÉN, Tamás-u. 35—19 és Dobsinai-u. 10. alatt. 59-es villamos Irstöuti meg­állójától 10 percnyire, összes közművekkel ellátott 300—350 négyszögöl kiterjedésű, gyönyörű fekvésű termő gyü­mölcsfákkal beültetett villatelkek, többévi előnyös rész­letfizetésre kaphatók. 20% lefizetése után azonnal bir­tokba vehetők. Érdeklődni Magyar Tlnatviselők Taka­­rékpénztára parcellázási osztályánál. IX., Mester­ u. 17., vagy a helyszínen. Telefon: Automata 662—33 VERESEGYHÁZ VILLATELEPEN, villamos állomásnál, az elővizű patakkal, forrásokkal táplált, kvarchomok­­dűnéktól szegélyezett tó mentén, 130—400 négyszögöles telkek már 4 pengőjével kaphatók. Lefizetendő 10%, a többi 5—10 évi törlesztéssel. Ideális tófürdő. Bársonyos strandi Prospektust küldünk, „Centrum." TELEK HORVÁTH Jenő, volt székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, ingatlanirodájának telekhirdetései, Horthy­ Miklós-ut. 55. Telefon: 464—14. HORTHY MIKLÓS-úton. Fehérvári-uton, Lenke-uton, Bercsényi-utcában, bérház és családiháztelkek, négy­szögölenként, 80 pengőtől. MAGYARÁDI úton, Karolina-uton és környékén családi­háztelkek, négyszögölenként, 60 pengőtől. MÉNESI-úton, Somlói-uton. Gellérthegy mindkét olda­lán, villatelkek, négyszögölenként, 80 pengőtől. NÉMETVÖLGYI-, Istenhegyi-, Pasaréti-utakon villától, kék négyszögölenként, 30 pengőtől, SÓSFÜRDŐVEL szemben, 235 négyszögöles közműves villatelek, négyszögölenként, 50 pengő, ugyanott 307 vagy 150 négyszögöles saroktelek, négyszögölenként, 58 pengő, részletre. Ezenkívül Buda minden részében telkek, lefizetésre kaphatók. ÓMÁTYÁSFÖLDÖN, KISHASZONBÉRLŐK és Birtoko­sok Szövetkezete által parcellázott 250—300 négyzetöles telkek, részletfizetésre, 8—14 pengőig kaphatók. EGYSZÁZPENGŐVEL ÁTVEHETŐK! Mindennemű fel­világosí­tással szolgál, prospektust küld a KIZÁRÓLA­GOS MEGBÍZOTT, BALOG Ingatlaniroda. THÖKÖLY­­ÚT 2. József 345—61. FEHÉRVÁRI­ ÚTON, villamos megállónál, Kábelgyár előtt, MAGASFEKVÉSÜ kisebb családi háztelt­ek kapha­tók 5 évi RÉSZLETFIZETÉSRE, már 16 pengőtől. Je­lenlegi alacsony árakat csak rövid ideig tartjuk fenn. „Centrum.* DÉLIFEKVÉSÜ háztelkek. 150 négyszögöltel, a kiépítés előtt álló Sasadi-úton, a Budaörsi-útnál, a Ménesi-úthoz hasonló védett fekvésben 19 pengőtől, 5 évi részletfize­tésre. Romantikus fekvésű, nagyjövőjű vidék. „Centrum“ Ingatlanvállalat, Horthy Miklós-út 15/b., kilenctől tizen­kettőig, háromtól fél ötig. József 442—25. SZOBA-ELLÁTÁS IÍRIHELYEN különbejáratu, szép erkélyes szoba kiadó« Lónyay­ utca 18/a„ III. 6. Megtekinthető délután. BALÁZS, Hűvösvölgy. Szoba 4.—, penzió 8.50-től. Auto­mata 640—78._________________________________________ KÉTSZOBÁS, konyhás, fürdőszobás lakásom bútorozva bérbeadó. Rottenbiller­ utca 15., III. 26. EGY szép kétablakos utcai szoba, lépcsőházi bejárattal a 15-ikére kiadó. Rákóczi­ út 49., III. emelet. 22. ÖRÖKLAKÁS KERTES ÖRÖKLAKÁSOK! Társasházunk a Horthy Mik­­lós-úton, a tenniszpályával­­a leendő nagy parkkal, szem­ben, a Gellérthegy szomszédságában, serényen épül. MIN­DEN MÁSNÁL OLCSÓBB, kizárólag DÉLIFEKVÉSÜ öröklakásainkból novemberi garantált beköltözésre még kaphatók: 2-szobásak 15.065, 3-szobásak 19.650, 4-szobásak 23.580, 5-szobásak 31.360­­-től kezdve. Fele készpénz, fele törlesztéses kölcsön. Fenti árakban a társasház KÜLÖN JÖVEDELMET hajtó üzlethelyiségeinek építési költsége már bennfoglaltatik. A szintén érdekeltségünkhöz tar­tozó, közfeltűnést keltő Ferry Oszkár­ utca 47. sz. házhoz hasonló elsőrendű kivitelű, villaszerű építke­zés, utcai előkertre néző, világos, napos, tágas, magas szobák, minden lakásban csempézett mellékhelyiségek, parkettás cselédszobák, tágas loggiák. Kert. UTÁNFIZE­­TÉS KIZÁRVA! Bérbeadás esetén 12% TISZTA JÖVEDE­LEM. „Centrum" Házépítő- és Ingatlanvállalat, Horthy Miklós­ út 15/b., kilenctől tizenkettőig, háromtól fél ötig. József 442—25. „ÖRÖKLAKÁS“, 2—4 szobás, Buda legszebb helyén. Kedvező fizetési feltételek mellett törleszthető. Csak ,, öröklakás" részvénytársaságnál. Városház-utca négy- Olcsóbb, mintha bérben lakik. LAKÁS RÓZSADOMB legszebb részén, gyönyörű kilátással, 4 mansard szoba, műterem, vagy irodának különösen al­kalmas, de lakásnak is, azonnal kiadó. II., Zárda­ u. 26. NÉGYSZOBÁS, ABSZOLÚT modern utcai LAKÁS (hall, garderoba stb., központi fűtéssel) Kossuth Lajos­ térnél, azonnal, lelépés nélkül átadó. Bővebbet Bárdosné dr.-né. Aradi­ utca 60. Telefon: 146—14. LAKÁSÜGYBEN Budapest Összes aranybéres és olcsó lelépéses lakásait nyilvántartja Ganzer, legrégibb meg­bízható lakásiroda. Rákóczi­ út 13. KERESEK a Krisztinavárosban, vagy közelében 3 vagy 2 szobás lakást. Kari, Gellérthegy­ utca 33. 5055 IRODA, MŰHELY IRODAI helyiségnek is alkalmas, szép utcai szobámat azonnal kiadnám. Király Zoltánné dr.-né. Szentkirályi­utca 6. BETEGÁPOLÁS EGYETEMI szülésznő. Minikai gyakorlattal, szülőnőket fogad. Nagyné, Bethlen­ utca öt. Keletinél. KÉZIMUNKA HÁROM remek kézimunka, Gobelin faragott iosélyök­ jutányosan eladók. József-utca 4., III. 15. FEGYVER VADÁSZKIRÁLY, kakasnélküli fegyverem, anyaga, kivi­tele és lőképessége utolérhetetlen. Knébl puskaműves, Budapest, Baross­ utca tizenhét. KERÉKPÁR HETI három pengőtől világhírű kerékpárok, varrógépek legolcsóbban Hubert. Thököly­ut három. URI, NŐI DIVATÁRUHÁZAK LÁTTA nyakkendőimet, ingeimet, salléraim­at női haris* nyáimat? Hecht urldivatkirály, CutSi­ ut 16. szám ÍRÓGÉPEK LÁTHATó-irásu modern írógépek garanciával, hat- tizenkéthavi RÉSZLETRE la. legszolidabb árban. Ja* vitások jótállások mellett. Fank József irógépüzem, Csáky-utca négy. POLOSKAIRTÁS CYANOZÁST részletre a legolcsóbb áron vállal Stan­dard. Kossuth Lajos­ utca tizenhét. Telefon: 1. 423—20. CYANNAL K­ill Lakástakaritási Szőnyegmegóvás! Berak­­ozást Kerhez, Nap­ utca huszonkilenc. József 303—83. POL­OSKÁIRTAS cyionul. jótállással. 10 pengítóL Reiner, Népszinház-utca tizenhat. Ili József 330—11. CYANNAL irt POLOSKÁT. RÉSZLETRE LAKÁSTAKA­­R­IT­ÁST vállal POLITZER. KOSSUTH LAJOS UTCA 14. Teréz 282—74 1881 ntiktirss vedotteszQiSii Komplett, ösiektsr, Krista«, tejparagan, dugasz®« fis aitreana adaggal.........P 10.50 Hozza: 1 C8SU8S transzfszmatoros erősítő .............................................P 8.59 T. R. T.­­ csöves vevőkészülék ................ P 20.- | T. R. T. Hangszóró ** 8.30 Milner-Valvo miniwalt cső ..............................P 8.40 j . Terra transzformátor 1:4—1:8 attól .. P $.50 „ „ hangszóró-cső............................... P 8.40 j . Quadrator légszigetelésű forgokond. P 2.50 R­ek­la Miklós, Budapest, * Nagymező-utca sarok. VILLATELKEK eladók Balatonalmádiban. Gyönyörű fek­­vésü, vérmentes, 2000 ■ négyszögöl. Építőkő telekből kiter­melhető: Bodó József, Balatonalmádi. FÖLDBIRTOK VENNÉK száz-háromszáz holdas birtokot, mely bérbe van adva, vagy bérbeadható. Holbay Pál, Budapest, Margit-körút 64/a. I, 2. 31

Next