Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1914 (15. évfolyam, 3-61. szám)

1914-01-15 / 3. szám

Iktatószám .............:ţV v'v' ; v Érk. 191........ év ------*................. XV. évfolyam. 3. szám. Maros-Vásárhely, 1914 január 15. VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP Előfizetési árak: Egész évre ... 12 korona Fél évre .... 6 korona Felelős szerkesztő: Dr Szenner József vm. I. o. aljző Kiadja: A vármegye alispánja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vármegyeház 1. emelet 48. szám Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben és egy iv melléklettel , V I 1. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. 11. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. Szám 12354—914. alispáni. Maros-Torda vármegye alispánjától. Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának és valamennyi község elöljáróságának. Vezérszó: A kivándorlás okainak kutatása és megszüntetése. A belügyminiszter ur rendeletét,azzal közlöm, hogy 30 nap alatt a kiván­dorlás okairól, nemzetiség szerinti x eloszlásáról és irányáról, nemkülönben a csök­kentésre alkalmas teendőkről hozzám tegyen részletes jelentést. Marosvásárhely, 1913 december 17-én. Alispán helyett: dr Bállá, főjegyző. Szám 211316—913. Xla. Másolat. Magyar királyi belügyminiszter. A Pesti Napló 1913. évi december 9 iki számában megjelent „Román kiván­dorlási ügynökök Magyarországon“ cimü közlemény szerint a Romániába kivándorló székelyek száma egyre nő s ezt állítólag megerősítik a román belügyminisztérium statisztikai jelentései. Az állítólag nagy arányú kivándorlás ügynökök működésére lenne vissza­vezethető, akiknek főcéljuk, hogy az erdélyrészi magyarságot a legutóbb szerzett romániai területekre telepítsék. Utalással a 205578—913. B. M. számú körrendeletemben foglaltakra, fel­hívom Alispán urat, tegye beható s alapos kutatás tárgyává, hogy a vármegye terü­letéről, annak mely járásaiból s községeiből észlelhető jelentősebb kivándorlás, nemzetiség szerint hogyan oszlik meg a kivándorlók száma, merre irányul leginkább a kivándorlás, minő okokra vezethető vissza s minő teendők volnának alkalmasak annak csökkentésére s megszüntetésére. Budapest, 1913 december hó 10 én.Sándor s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék