Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1916 (17. évfolyam, 1-22. szám)

1916-01-06 / 1. szám

VARMEGYEI HIVATALOS LAP Előfizetési árak: Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre. . 12 korona Dr. Marossi Béla vm. aljző Vármegyeház 1. emelet 48. szám Fél évre . .. . 6 korona Kiadja: A vármegye alispánja.Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. Szám 7581—915. alisp. Hat főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának, a maros hévízi szolgabirói kirendeltség vezetőjének és valamennyi községi elöljáró­ságnak. Vezérszó: Hadműveleti területre érvényes igazolvá­nyok kiállítása. A belügyminiszter urnák a vezérszóban közölt tárgyban kiadott 40500—915. B. M. rendeletét tudomásvétel, miheztartás és hatóságuk területén leendő azonnali kihirdetés céljából alábbiakban közlöm Marosvásárhely, 1915. december 24-én. Alispán helyett: Dr. Bállá s. k., főjegyző. 40.500—1915. sz. ein. Magyar királyi belügyminiszter. A hadműveleti területen való utazás szabályozása tárgyában kiadott 32.000— 1915. ein számú rendelet kiegészítéseként a hadsereg főparancsnokságával folyta­tott tárgyalások alapján a következőket rendelem: A) Az északkeleti hadszíntérre nézve: 1. Orosz-Lengyelországnak az osztrák-magyar csapatok által megszállott és a Lublinban székelő cs. és kir. katonai főkormányzóság alatt álló külső hadműve­leti területére és e területről Ausztrián keresztül való utazásokra nézve az alábbi szabályok irányadók: 1. Igazoló okmányul szolgál az útlevél vagy arcképes igazoló-jegy, ha azokat a lakhely szerint illetékes elsőfokú rendőrhatóság a következő magyar és német szövegű záradékkal ellátta: „Érvényes Orosz-Lengyelországnak megszállott hadműveleti területén fekvő _______________________________ való utazásra. Utazás célja T-----------------------------------------------­Érvényes:_________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék