Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1917 (18. évfolyam, 1-56. szám)

1917-01-04 / 1. szám

Iktató szám............. XVIII, évfolyam. 1. öZám. Erk. 191_c v __________ Maros-Vásárhely, 1917 január 4. VARMEGYEI HIVATALOS LAP Előfizetési árak: Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre. . 12 korona Dr. Bállá Aladár vm. főjző Vármegyeház 1. emelet 48. szám Fél évre . .. . 6 korona Kiadja: A vármegye alispánja.Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Szám: 229—1916 Hat főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának, és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó : A székhavasi vadászterület bérbeadása. A törvényhatósági bizottságnak 1916. évi december hó 21. napján tartott köz­gyűlésén 426 -916. kgy. szám alatt hozott határozatát az 1901. évi XX. t-c 33. §-a alapján a vármegyei' hivatalos lap utján közlöm azzal, hogy az a hivatalos lap megjelenését követő 8-ik napon kihirdettetnek tekintetik és hogy az 1901. évi XX. t.-c. 6. §-a értelmében ezen 8-ik naptól szám tott 15 napon belül a vármegye alis­pánjánál előterjesztendő és a m. kir. belügy miniszterhez cimzendö felebbezéssel támadható meg. Marosvásárhely, 1916 évi december hó 27-én. Alispán helyett: Orbán s. k., vm. II. főjegyző. KIVONAT Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának Marosvásárhelyen 1916. évi december 21-én tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. Szám 426 — 916. f. i. Olvastatik 229—1916 havasügyi szám alatt a vármegye alispánjának követ­kező jelentése: Tekintetes Törvényhatósági Közgyűlés! A tekintetes törvényhatósági bizottság folyó évi május hó 22 ik napján tar­tott rendes közgyűlésében a 119—1916. kgy. számú határozatával a Maros-Torda vármegye kezelése alatt álló ösmarosszék havasbirtoka vadászterületének bérbeadása tárgyában úgy határozott, hogy a vadászati jognak nyilvános versenytárgyalás utján való értékesítését rendelte el 1917. évi január hó 1 -töl további tiz évre. Eme határozat kihirdetése és végrehajtása közben értesültem arról, hogy ö császári és királyi Fensége József föhereeg ur a szomszédos görgényi s a vele ösz­­szefüggésben levő szomszédos vadászterületeket bérbe vette. Eme vármegyénkre nézve megtisztelő magas elhatározásról értesülve, nemcsak az értesítés anyagi elő­nyei és a havasbirtok vadállományának fejlesztése szempontjából, de közvetlen Szó-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék