Reggeli Hirlap, 1931. július (40. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-24 / 166. szám

8 iDoszpoly Lajos * ww fest, mázol, tapétáz, létraállva- A ny­akát kölcsönöz Mátyás király­­ ucca 22. Telefon 921. S­ dozni kezdtek. A lövedék felrob­bant és borzalmas vérfürdőt oko­zott a játszó gyerekek között. — Templomi beszéd. A Kazin­­czy-utcai izr. templomban f. hó 25-én, szombaton délelőtt az isten­tisztelet keretében tartja Auster­litz Sámuel főrabbi a hagyomá­nyos Sabbasz-Naschma szónokla­tot. — Szőke kísérlet Apolló.­ ­ Strandfürdők között legkellemesebb a LILLAFÜRE ■ * Dl HÍREK TIED MINDEN DALOM Minden kis halkszavu dalom néked adom, kis angyalom. Van benne kicsi mesevilág, van benne sok-sok szent való, egyik kacajos örömének, másik szelíden altató. Némelyikbe a könnyem rejtem, némelyikbe mosolygásomat és mind-mind tied e halkszavu szivemből vett szív-áldozat. A dalokba Én vagyok rejtve, Én, a lelkem és a szivem s ahogy születnek, halkan,­­csendben mind-mind a szivednek viszem, hogy nálad legyen, mert a tied, mert mindegyiket néked adom, miket megírtam csendes estén s álomvirágos hajnalon. Minden kis halkszavu dalom néked adom kis angyalom, Bakos László. — Kicserélték a lengyel-magyar egyezmény okmányait. A külügy­minisztériumban csütörtökön dél­előtt Károlyi Gyula gróf külügy­miniszter és Lepkowsky budapes­ti lengyel követ kicserélték a megkötött magyar-lengyel egyez­mények megerősítő okmányait. — Debrecenben is mozgalom in­dult meg Endreszék díszpolgár­­sága ügyében. Debrecenben moz­galom indult meg, hogy End­rész Györgyöt és Magyar Sándort a város díszpolgáraivá válasszák. — Meglopták Salamon Bélát. Bukarestben Salamon Béla buda­pesti színigazgató turnéjának egész bevételét, valamint ékszereit előadás közben ismeretlen tettes az öltözőjéből ellopta. * Lakásdiszitési cikkek, rozetták, tapéták, diszlécek és ajtóvédő le­mezek Fischer Ármin papírkeres­­kedésében. Széchenyi­ utca 31. Te­lefon 788. — A mai strand-gyermekdélután műsora. 1. Indulás Nagyapóval délután fél kettőkor a Reggeli Hírlap kiadóhivatala elől. 2. A strandügyességi versenyek egyik fődijának, az eredeti svájci zseb­órának megtekintése Váradi órás- és ékszerészüzletében. 3. Az óriási luftballonok átvétele Könyves La­jos divatkereskedő cégnél. 4. Meg­érkezés a strandra. Üditő játékok a kisvízben. 5. Távolugrás. 6. Ver­senyfutás. 7. Kedvezményes uzson­na a strandbü­ffében. 8. M­E-ver­seny a kisúszóbajnokságért. Úsz­ni tudó gyermekek Nagyapónál jelentkezzenek. 9. Strandügyességi verseny pontszámainak kihirde­tése. Strandrejtvények: 10. Juta­­lomkiosztás. Strandjegy ára a Nagyapóval menők részére 30 fil­lér, kiszolgálás 4 fillér. A strand­hoz közelebb lakók útközben csat­lakozzanak, vagy a strandépület előtti téren várakozzanak. Nagy­apó minden jó gyermeket szívesen lát a nyár táborába való csatla­kozásra.­­ A Magyar Amatőrfényképe­­zők Országos Szövetségének mis­kolci csoportja ma este 7 órától a múzeum olvasótermében össze­jövetelt tart. Értesítjük az egye­sület tagjait, hogy MAOSz csere­­albuma megérkezett és az össze­jövetelen megtekinthető. A csere­album csak rövid ideig marad Miskolcon, miért is kérjük a ta­gokat, hogy azt lehetőleg a mai összejövetelen nézzék meg. Az el­nökség. — Világgá bujdosott a Kínából hazatért magyar hadifogoly. — Nagykanizsáról jelentik: A múlt napokban érkezett haza Nagyka­nizsára 17 évi távollét után Hor­váth Gyula, a 20-as honvédezred volt kürtöse, aki Przemyslben orosz hadifogságba került, majd onnan megszökött s Kínában só­bányákban dolgozott éveken ke­resztül, számos más társával. Ké­sőbb onnét is megszökött és nagy viszontagságok után hazaért. Itt nevét a hősi emlékműben látta, mint halottat belevésve, asszonya pedig férjhez ment máshoz s már három gyermeke is született. Mi­kor Horváth ezt látta, az esküvői cipőt kérte el feleségétől és aztán sarkon fordult. Visszamegy Kíná­ba a sóbányába, mondotta. Való­ban elment hazulról, világgá ment. — Szőke kísérlet Apolló. — Pátriárkái kor felé haladunk. A berlini egészségügyi hivatal statisztikai osztályának vezetője, dr. G. Wolf, a Berliner Tageblatt­­ban cikket ír, amelyben megálla­pítja, hogy az utolsó fél évszázad alatt az ember átlagos életkora húsz évvel emelkedett. Hogy en­nek mi az oka, azt nem lehet pon­tosan megállapítani, valószínűleg az orvostudomány rohamos fejlő­désének és a higiéna terjedésének is nagy része van benne. Annyi bizonyos, hogy kilátásunk van rá, hogy húsz évvel tovább fogunk élni, mint félszázad előtt őseink. Ami mindenesetre kellemes és megnyugtató tudat. — Szőke kísérlet Apolló. — Világháborús német fegyver­raktárra bukkantak a belga ten­gerparton. A Journal jelentése szerint a belga tengerparton tit­kos fegyverarzenálra akadtak, amely a világháborúból maradt vissza. Ostende fürdőhely közelé­ben Mariakerke mellett a tenger hullámai kimosták a homokpart­ból a németeknek a világháború­ból visszamaradt gránátraktárát. Többek közöt 76 darab 105 milli­méteres, 78 darab 77 milliméteres és 3 darab 150 milliméteres löve­déket találtak. Nagy szerencse, hogy ily módon akadtak az egy­kori titkos fegyverraktárra, ame­lyet azonnal megsemmisítettek.­­ Néhány évvel ezelőtt a felfedezett fegyverraktár közelében gyerekek gránátra akadtak s azzal játsza­ REGGELI BIKLAP Tarabusz Egészen véletlenül jöttem rá, hogy mit jelent ez a szó: „tara­­busz“. Eddigelé még sohasem volt hozzá szerencsém, éppen ezért amikor először meghallottam, azonnal felfigyeltem reá. Egy nagyon nagy női divatáruüzletben voltam történetesen, ahol még a mai gazdasági viszonyok ellenére is meglehetősen sok vevő akadt meg és számos segéd sürgött-forgott a pult mögött a vevők kiszolgálásával foglalatoskodván. Az egyik segéd éppen vagy hat vég­pengős kelmét emelt le a magasból, amikor a harmadik szomszédja hivatalos komolysággal átszólt hozzá: „Mennyi tarabusz van magánál, Gyula úr?“ Ekkor jöttem rá, hogy a női divatáru kereskedéseknek éppen úgy megvan az argója, mint a futballnak, politikának, vagy a pincéreknek. És ekkor nem szalasztva el az alkalmat, alapos és beható tanulmányokat végeztem a tarabusz miléte felől. A tarabusz Múlhatatlan, zsarnok, kétlábú lény, aki inkább szoknyában, mint nadrágban jár, olyan undok, mint a piaci légy és aki úgy gyötri embertársait, mintha ez lenne a hiva­tása. A tarabusz a segédet választja ki áldozatául, az üzletet pedig hadgyakorlata színhelyévé nevezi ki. Legtöbbször akkor operál, amikor esik az eső, mert így fedél alá kerül és ingyen szórakozásban van része. Legöngyölteti a végeket és pár tucat dobozt nyittat fel. Minden egyes doboz u­tán így szól: „Mu­tasson még valami mást!“ Néz, turkál, esze ágában sincs vásá­rolni. Amikor az eső eláll, fölényesen jelenti ki: „Nem tudok határozni... Meg kell hogy beszéljem az urammal. Majd a héten benézek.“ A tarabusz mosolyogva szívja a hajlongó és diszkréten fog­csikorgató segéd vérét, így jött létre a segédek bosszúja: a „tarabusz“. Ez egy siffirozott gorombaság, amely folyton meg­újuló végtelen örömet szerez a segédeknek. Az olvasó megérti ezt, csak a vevő nem. — Mennyi tarabusz van magánál, Gyula úr? — Annyi, hogy nem is tudok velük mit csinálni. Ha akarja, néhányat átengedek magának. A vevő azt képzeli, hogy valami újfajta szövetről van szó. Éppen ezért kötelességet vélek teljesíteni, hogy leleplezzem ezt a trükköt. Még mindig jobb, ha mindenki tudja, hogy miről van szó. Ha tehát asszonyom legközelebb bemegy egy üzletbe, hogy ott egy órát elszórakozzon, jól nyissa ki a fülét. És amikor tarabuszról fog hallani beszélni, ne ringassa magát illúziókba. A tarabusz, az kegyed. De tegyen úgy, mintha nem értem és kérjen belőle egy méter ötvenet. Meg fogja látni, hogy a segéd zavarba jön és dadogva fogja bevallani, hogy pillanatnyilag nincs raktáron. És ami a legfontosbb, így már nem foghatja rá önre, hogy semmit sem akart vásárolni az üzletben. (kgb) 1931. VII. 24. z Anna-bál Görömböly-Tapol­­cán. Lapunk tegnapi számában részletesen foglalkoztunk a mis­kolci közönség népszerű, kedvenc fürdőjének, Görömböly-Tapolcá­­nak Anna-báljával, annak részle­teivel. Az Anna-bál július 25-én este lesz és azt a vacsorával kap­csolatban a színek sokaságából összeállított, szemkápráztató tűzi­játék vezeti be, majd ezt a táncot megelőzve, tombola követi. A tom­bolának nyereménytárgyai érté­kes és hasznos cikkek, amelyek ma déltől a Bútorasztalosok Szö­vetkezetének Széchenyi­ utcai bú­torüzletében tekinthetők meg. A tombolalapok 40 filléres árban a helyszínen kaphatók és azok bár­melyikével a legértékesebb tárgy is megnyerhető. Úgy a tombola, mint a tánc a kedves szórakozás iránt vágyó közönség általános érdeklődését váltja ki. Asztalokat ajánlatos előre lefoglalni. — Épül a pécsi relé-állomás. Pécsről jelentik: A magyar posta, mint ismeretes, az ország nagyobb városaiban rádióközvetítő, úgyne­vezett relé-állomások felállítását határozta el. Pécset most befeje­ződtek a tárgyalások a posta és város között az új relé-állomás helyének kijelölésére vonatkozóan és a város által adományozott hat­száz négyszögöles telken már a közeljövőben megkezdik a „kisadó“ építését. Pécs városa az új intéz­ménnyel nemcsak abba a kedvező helyzetbe kerül, hogy a pécsi rá­dióelőfizetők számára önálló fel­olvasásokat és koncerteket rendez­het, hanem a gyengébb gépekkel rendelkező előfizetők is zavartala­nul hallgathatják majd a buda­pesti és a külföldi rádiók műsorá­nak közvetítését. — Szőke kísérlet Apolló. — Kitolódik a textil fázisadójá­nak bevezetése. Budapestről jelen­tik: A textiláruk fázisadójának, a tervek szerint augusztus elején kellene életbe lépnie, azonban a tárgyalások menetéből arra lehet következtetni, hogy a textiláruk­nál a fázisadórendszer bevezetése eltolódik. A kereskedelem, mint ismeretes, kívánja a fázisrendszer bevezetését, nemcsak azért, mert ez szerinte a forgalom megköny­­nyítésére vezet, hanem mentesíti a kereskedelmet az adminisztrá­ciótól és az ellenőrzéstől, amely­­lyel a kereskedelem amúgy is túl van terhelve. A fázisrendszer be­vezetését azonban megnehezíti az ipar. A pénzügyminisztériumban tartott értekezleten, amelyen a gyáripar érdekképviseleteivel tár­gyaltak a textilfázis ügyében, nem jutott előbbre a kérdés megoldá­sa és a gyáriparnak több komoly kifogása volt az előterjesztett ja­vaslattal szemben. A pénzügymi­nisztérium részéről kívánt fázis­kulcs 3—10 százalék között mo­zog, ami a gyáripar kompromi­sz­­szumos ajánlatához képest rend­kívül magas, amennyiben a gyár­ipar ajánlatában az átlagos kulcs csak öt százalék. A gyáriparnak az volt a kifogása, hogy a külön­böző kulcsokkal való számítás rendkívül súlyos helyzet elé állít­ja a vállalatokat és szerintük a kérdést csak úgy lehetne megol­dani, hogy az egy kategóriába eső áru egy kulcs alá esne, azon­ban ezt is csak részleges megol­dásnak tartják. A textilfázisrend­­szer bevezetése ilyen körülmények között még teljesen bizonytalan és ha egy hét alatt nem sikerül az érdekeltségek között mutatko­zó ellentétet elsimítani, úgy a fá­zisrendszert augusztus elején, amint azt tervezték, nem is veze­tik be. — Előfizetőink figyelmét felhív­juk a rendelkezésükre bocsájtott el­eső kölcsönkönyvtár akciónkra. — Minden előfizető havi 1 pengőért tagja lehet a 12.010 kötetes kölcsög­­könyvtárnak. Betét könyvenkéírt egyszersmindenkorra 8148 P. 1

Next