Reggeli Hirlap, 1931. július (40. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-24 / 166. szám

1931. VII. 24. BEGYUL.I HIBLAF ­ Akiket szerencséssé tett a legnagyobb miskolci szélhámosság... Egy öreg házaspár elmondja, hogyan alakult meg hetven évvel ezelőtt a Borsod- Miskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet amely másfél év múlva világbotrány középpontjába került Miskolc, július 23. Friss festékkel kendőzött ócs­ka tornácos ház a csendes külvá­rosban. Bent vagyunk a bolti haj­tásos szobában. Elavult, múzeum­ba illő szótámadta, barnuló búto­rok kényelme között szemközt ülök egy galambősz házaspárral. A férfi nyolcvan esztendős. Is­mert tekintélyes miskolci ipa­ros, aki csak néhány esztendővel ezelőtt vonult vissza mestersé­gétől. Az asszony két esztendővel fiatalabb. Hetvennyolc éves. Ebben a pillanatban mégis az asszonyt látom idősebbnek. — Fonnyadt sárga, kiaszott töpö­rödött teremtés. Ahogy fáradtan elveti magát az elnyűtt bőrfotes­­ben, az arcának a vonásait szinte teljesen eltakarják a mély, ke­gyetlen ráncok. De a szeme fiata­losan, jóságosan, melegen moso­lyog és derűs nyugalmat vará­zsol az egész arcára. A férfi minden mozdulatával igyekszik lehazudni a korát. Pe­dig csak árnyéka már önmagá­nak a valamikor hatalmas tagba­szakadt ember. Bajuszát ezért még mindig gondosan kipödri és gyöngéd mozdulatokkal egyenge­ti el megmaradt hajszálait. Kezét csontos, vén reszketős kezét a régimódi plüstakaróval és csipkés futóval leterhelt asz­talon pihenteti most. Leszorítja az asztal lapjához, talán azért, ne vegyem észre, hogy rázza az öregség. Az aranylakodalmon is túl... Ez a két öregember hatvan esz­tendeje él együtt boldog harmo­nikus kiegyensúlyozott házas­­életben. Éppen a napokban ülték meg családi körben a ritka szép évfordulót. Négy generáció vette körül az öreg házaspárt a könnyekig meg­ható ünnepségen. Fiaik, lányaik, gyermekeik gyermekei és ezek gyermekei jöttek e­l virággal a kezükben a külvárosi csendes házba. Az ünnepség elmúlt, de a lakás még most is csupa virágillat és az öregek szemébe még most is felcsillan a könny, ha erre a fe­ledhetetlen estére gondolnak. — Mit mondhatnék én — sír felé hajló öreg a világ számára? Ezekkel a szavakkal próbálja elhárítani a váratlan interjút az öreg, aki az előbb tágra meresz­tett csodálkozó szemekkel hall­gatta, hogy mit kívánok tőle. —• Csak azt mondhatná, hogy nagyon rossz világot élünk és hogy soha ilyen rossz még nem volt, de ezt úgyis tudja min­denki — magyarázza és reszke­tős kezével csüggedten legyint. — Nem is ilyesmire gondolok — vetem közbe —, hanem valami régi érdekes, kedves emlékre. Olyanra, ami esetleg összefügg a város életével, amely a maga idejében talán szenzáció lehetett, de amiről a ma élő miskolciak talán semmit sem hallottak. Két öregember beszélni kezd Az öreg imag­ába mélyed. Gon­dolkozik. Azután összenéz a fele­ségével. Látom, hogy az asszony szeretettel­­jesen, bátorítóan ka­csint rá, de az öreg mégis tovább szabadkozik: — Ezen gondolkoznom kellene és időre van szükségem. Bocsánatkérő hangon folytatja: — Nehezen működik már az ilyen öreg ember rozsdás agya. De pár nap múlva talán eszembe jut valami és akkor nagyon szí­vesen elmondok a Reggeli Hír­lap olvasói számára egy-két tör­ténetet a régi miskolciak életé­ből. Az asszony is helyeslőleg bó­lint és szíves szavakkal invitál a legközelebbi napokra. Erre a második látogatásra azonban nem került sor. A be­szélgetés, amely ezek után célta­lanul, pusztán udvariasságból folyt tovább, véletlenül­­érdekes történethez vezetett. Nemcsak a régi Miskolcot hozta lázas izga­lomba ez a história, de világszen­záció volt. Talán ez volt az egyetlen eset Miskolc életében, amikor a fej­lődő város egy hatalmas világ­­botrány középpontjába került. Rengeteg tönkrement áldozata volt ennek a világbotránnyá da­gadt bűnügynek, de az öreg há­zaspár véletlenül azok közé a kevés szerencsések közé tartozott, akik hasznot húztak a hatalmas arányú szélhámosságból és épen ennek köszönhették, hogy egész életüket jómódban töltötték és öregségükre nagy vagyont gyűjt­­hettek. A legnag­yobb miskolci szélhámosság Arról volt közöttünk szó, hogy bizony a régi iparosoknak sem ment valami rózsásan a sorsuk. Ha nem is nyomorogtak és küsz­ködtek úgy, mint a most élő iparosnemzedék, de vagyon­gyűjtésre igazán csak a szeren­csések és a kiváltságosak gondol­hattak. Itt kérdeztem meg kiváncsi indiszkrécióval az öregtől, hogy neki hogyan sikerült tekintélyes vagyonának az alapját meg­vetnie ? A kérdésemre ravasz mosoly volt a válasz. Titokzatosan mo­solygott az asszony is. Rögtön megéreztem, hogy va­lami érdekes történet húzódik meg a háttérben. Nem is csalód­tam. A sok faggatás után meg­oldódott az öreg házaspár nyel­ve és végre nagynehezen kinyög­te az öreg: — A Borsod-Miskolci Kölcsö­­nös Kiházasító Egyletnek kö­szönhetjük a szerencsénket. — Hogyan? Hiszen akörül vi­lág­botrány volt! — Igaz. Sok embert becsaptak, de mi még akkor házasodtunk össze, amikor az egylet működni kezdett és még volt pénz. Most már nem is kell kérlelni. Elmondja magáról a kiházasító egylet világhirhedt történetét. Az öreg iparos a múlt század hetvenes éveiben fiatal mester­legény volt. Mindössze húsz esz­tendős. Felesége mint szegény varróleány kereste kenyerét. A 18 éves leány és a 20 éves legény között már pár esztendős szerelem volt, de nem házasod­hattak össze, mivel a mesterle­gény nem tudott magának pénz nélkül egzisztenciát teremteni. Jelenik Antal ötlete testet ölt — És ekkor jött segítségükre — mondja az öreg — a Borsod- Miskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet. — Eleinte senki sem vette ko­molyan, amikor Eördögh István ügyvéd elnöklete alatt meg­alakult az egylet, amelynek Zat­hureczky János volt a pénztáro­sa és Jelenik Antal a titkára. — Nem vehettek komolyan a régi miskolciak, mert az eszme Jeli­nek Antaltól származott, akit nem tartottak épelméjű­nek. Kő­műves volt az öregedő ember, de folytonosan valami találmányo­kon törte a fejét. Emlékszem, hogy egy izben repülőgéppel kí­sérletezett, de csaknem kitörte a nyakát. A Jelenik Antal ötlete megtet­szett az öreg ügyvédnek és Zat­­hureczkynek és így indult meg a Borsod-M­iskolci Kölcsönös Ki­házasító Egylet működése. A Je­lenik eszménye abból indult ki, hogy emberek mindig lesznek a világon, ilyenformán házasság is mindig lesz : ha a jövő házasu­landói minden egyes házasság­­kötéskor 10—20—30—40 kraj­cárt befizetnek a Kölcsönös Ki­házasító Egylet kasszájába, ak­kor lehetővé válik, hogy a fiatal párok részére hozományt fizet­hessen ki az egylet, amelynek a kasszája Jelenik elgondolása szerint sohasem merülhet ki. Kunyhóból — palotába — Először mosolyogták a Köl­csönös Kiházasító Egyletet, de azután mégis többen megkísérel­ték a dolgot. Csupán kisebb ösz­­szegeket kellett befizetni. Napon­ta legfeljebb egy-egy olyan há­zasság volt még ebben az időben, amelyet a Kölcsönös Kiházasító Egylet „finanszírozott“. 1­ 800 forintos hozományokat osztogatott Jelenik intézete. Ter­mészetesen amikor az első házas­párok között kiosztották a hetve­nes években a mesésen nagy ho­zományt, egyszeriben fellendült a Borsod-M­iskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet. Hetek alatt hatalmas virágzásnak indult, a kiházasító már nemcsak Miskol­con és Magyarországon kapcso­lódtak bele a házasulandók a tet­szetős akcióba, de úgyszólván a világ minden részéből jöttek a házassági­­illetékek az egylet­hez, úgyhogy a postán külön osz­tályt kellett szervezni a Ameri­kából, Afrikából, Ausztráliából­ból érkező küldemények feldol­gozása céljából.­­ A három földhözragadt sze­gén­yemberből csakhamar dús­gazdag ember lett, mert a töme­ges házasságok után járó illet­ményeik elérték az évi 80—90 ezer forintot is. Már új, saját palotájában dolgozott a Borsod- Miskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet, amikor a dolog természe­téből folyó katasztrófa bekövet­kezett. A katasztrófa — Bár 1871-ben már négy-öt forint illetéket kellett fizetniük a tagoknak, mert sokszor magában Miskolcon naponta hat-nyolc es­küvő volt, a katasztrófát nem le­hetett elkerülni. Annak ellenére, hogy ilyen hatalmas házassági il­letékek folytak be, a Borsod- M­iskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet pénztára kimerült. 1872 elején már nem tudta folyósítani a hozományokat. — Zathureczky János pénztá­ros ekkor már csak ígéreteket tu­dot adni azoknak a fiatal párok­nak, akik a hozományért jelent­keztek. Egy darabig még hitelbe házasodtak a Borsod-Miskolci Kölcsönös Kiházasító Egylet tagjai, de csakhamar ráeszmél­tek, hogy szélhámosság volt az egész egylet és nemcsak, hogy arra nem lehet reményük, hogy a 800 forintos hozományhoz hoz­zájussanak, de arra sem, hogy az addig befizetett pénzeiket vis­­­­szakapják. Halál a fegyházban — Az egylet körül kitört a bot­rány és Jelenik Antal eszméje rengeteg embert tett tönkre. Kiis­­egzisztenciák, akik két-három lá­nyukat akarták férjhez adni a Borsod-Miskolci Kölcsönös Ki­házasitó Egylet révén és minden pénzüket bevitték Zathureczky János pénztárába, most teljesen kifosztva, vagyontalanul marad­tak.­­ A világ minden részéből Miskolcra sereglettek a rászedett, becsapott emberek és az egylet vezetőinek, Eördöghnek, Zatim­­reczkynek és Jeleniknek csak úgy sikerült megmenekülniök a lincseléstől, hogy a fogházba menekültek. Az egylet palotáját csak a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült a rendőrségnek a rombo­lástól megmenteni.­­­ A Borsod-Miskolci Kölcsö­nös Kiházasító Egylet alapítói jóhiszeműséggel védekeztek a bí­róság előtt és kijelentették, hogy­­ha ki nem tör a pánik, az inté­zet továbbra is megfelelt volna vállalt kötelezettségeinek. A vizsgálat azonban ennek éppen az ellenkezőjét derítette ki és Jelenikéket súlyos fegyházbün­tetésre ítélte a törvényszék. — Mind a hárman a fegyházban fejezték be életüket. — Sokan évekig nyomorogtak a szélhámosság miatt, de mi az irigyelt szerencsések a 800 forin­tos hozománnyal összeházasod­tunk, műhelyt nyitottunk és bár­hogy szidták is, átkozták Jelen­i­­ket, m­i mindig hálásan gondol­tunk a szélhámos „feltalálóra“, akinek boldogságunkat, és vagyo­nunkat köszönhetjük. Az öreg elhallgat, majd kis szünet után mosolyogva a sokat tapasztalt ember hangján mondja: — Mindig is úgy volt, hogy a rosszból azért mégis csak szár­mazott valakinek haszna. RÉVÉSZ JENŐ. Sokáig akar élni ? JTVi vrtrilA Fiatal akar maradni? ■* UfUUJtirl Fáradt, kimerült ? Vegyen vizes ledörzsöléseket az Erzsébet-fürdő Vízgyógyosztályán ! Rettmás­on ? Ischiasza van ? Használja az Erzsébet-fürdő ki­tűnő iszap-pakkolásait!

Next