Mozgó Világ, 1993. július-december (19. évfolyam, 7-12. szám)

1993 / 8. szám - TANULMÁNYOK - Lázár Guy: Jólét vagy szabadság? - Közvélemény-kutatások a rendszerváltásról

tás megítélését is nagymértékben meghatározzák. 1992 januárjában az emberek 68 százaléka úgy vélekedett, hogy ma Magyarországon rosszabb az élet, mint amilyen a szocialista rend­szerben volt, és csak 21 százalékuk gondolta az ellenkezőjét. A személyes helyzetük alakulását ugyanígy látták az emberek: 67 százalékuk azt mond­ta, hogy ma rosszabbul alakul az éle­tük, mint a szocialista rendszerben, és csak 22 százalékuk tagadta ezt. Ennek megfelelően az új rendszert nem értékelik sokkal többre az embe­rek, mint a régit, mert nem látják azt, hogy a politikai változások javítaná­nak a helyzetükön. Amikor általában kérdeztük meg, hogy a mai politikai rendszer jobb-e, mint amilyen a szocia­lista volt, többen válaszoltak igennel, mint nemmel (49, illetve 32 százalék). Amikor viszont azt kérdeztük meg, hogy ez személyesen mit jelent nekik, gyakorlatilag egyenlő arányban mond­ták azt, hogy elégedettebbek a mai po­litikai rendszerrel (40 százalék), és azt, hogy kevésbé elégedettek vele (43 százalék). A változások üteme Miközben tehát inkább a lassú, mint a gyors átmenet mellett foglal­nak állást az emberek, elégedetlenek a változások ütemével. 1991 januárjá­ban a megkérdezettek relatív többsé­ge lassúnak tartotta a politikai válto­zásokat, a gazdaságiakról pedig ab­szolút többségük vélekedett így (9. ábra). Májusban a megkérdezettek 49 szá­zaléka látta úgy, hogy az ország túl lassan halad a piacgazdaság felé. 18 százalékuk tekintette megfelelőnek a haladás ütemét, és csak 11 százalékuk tartotta túl gyorsnak. 1992 januárjá­­ ig ábra: A politikai és a gazdasági változások ütemének megítélése 1991 januáréban (százalékban) a politikai változások a gazdasági változások megfelelő ütemnek megfelelő üteműek nem tudja 37%

Next