Múltunk – politikatörténeti folyóirat 47. (Budapest, 2002)

3–4. szám - TANULMÁNYOK - Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között

BARTA RÓBERT A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között A brit Konzervatív Párt történetével az angolszász történetírás beha­tóan foglalkozott ám a két világháború közötti korszak bizonyos kér­déseit csak a legutóbbi évtizedek kutatásai érintették.1 A hazai törté­netírás - elsősorban a kutatási nehézségek miatt - alig foglalkozott a témával, a magyar nyelven megjelent múvek nagyrészt általánosan elemzik a korszak brit belpolitikáját vagy a brit-magyar kapcsolat­rendszer vizsgálatára szorítkoznak. E tanulmányban áttekintem a párt szervezeti felépítését, struktu­rális változásait ismertetem vezető szerveinek feladatkörét, elemzem parlamenti képviselőinek társadalmi összetételét. A Konzervatív Párt sikereinek összetevőit kutatva megvizsgálom, hogy milyen módsze­rekkel vett részt a belpolitikai életben, hogyan működött a választási propaganda, milyen volt a konzervatív ideológia az 1945 előtti évek­ben, hogyan igyekezett megnyerni a nőket és a munkásságot Elsősorban az utóbbi években megjelent angol nyelvű történeti szak­irodalmat használtam fel. Nagy segítséget jelentett néhány, a témával kapcsolatos publikálatlan bölcsészdoktori disszertáció is, továbbá az oxfordi Bodleian Library (Conservative Party Archive) iratai.2 1A témakör egyik legjobb ismerője, Róbert Blake The Consevative Party from Peel to Thatcher című művében (Fontana Books, 1985.) részletesen foglalkozik a két világhá­ború közötti brit Konzervatív Párt történetével és jól használható bibliográfiát is közöl. A szerző 1998-ban, könyve 2. kiadásában egészen 1997-ig tekintette át a párt történe­tét The Conservative Party from Peel to Major címmel. Lásd még Stuart R. Ball Baldwin and the Conservative Party: The Crisis of 1929-31. Yale University Press, London, 1988.; High and Low Politics in Modern Britain. Szerk.: Michael Bentley-John Stevenson. Clarendon, Oxford, 1983.; Basil Campbell: The Iron Ladies. Why Do Women Vote Tory? Virago, London, 1987.; Conservative Essays. Szerk.: Michael Cowling. Casell, London, 1978.; Blaise Jessop: Traditionalism, Conservativism and British Political Culture. George Allén and Unwin, London, 1974.; Ross J. McKibbirv The Ideologies of Class. Social Relations in Britain 1880-1950. Clarendon, Oxford, 1990.; The Politics of Reappraisal, 1918-1939. Szerk.: Gillian Peele-Chris Cook. MacMillan. London, 1975.; Charles J. Wrigley: Lloyd George and the Callenge of Labour. Harvester, London, 1990.; Peter Clarké-. Hope and Glory-Britain 1900-1990. Allén Lane. The Penquin Press, 1996. 2 A bölcsészdoktori disszertációk közül elsősorban: John M. McEweru The Unionist and Conservative Members of Parliament (1914-1939). University of London, Ph. D.,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék