Oktatási Közlöny, 2007. szeptember-december (51. évfolyam, 26-36. szám)

2007-10-05 / 27. szám

2994 1-4. évfolyam__________5-6. évfolyam__________7-8. évfolyam__________9-12. évfolyam Önkifejezés és Önkifejezés és Önkifejező és kreatív kreativitás különböző kreativitás különböző szövegalkotás (pl. műfajokban (pl. műfajokban (pl. élmény­szerű személyes szövegek átírása, párbeszédek írása, történet elbeszélése, olvasott művekhez dramatizálás, verses-rímes szövegek különböző befejezések párbeszédes forma alkotása, szövegek készítése, a történet átírása epikus formába, átírása különböző folytatása, rímes érvelés). Gondolatok, nézőpontokból stílus- és játékok). Gondolatok, érzelmek, képzetek hangnemváltással, vélemények, érzelmek, kifejezése különböző sajtóműfajok képzetek kifejezése nézőpontokból, gyakorlása). Törekvés a különböző személyiséget kifejező nézőpontokból egyéni stílusra. A rövidebb fogalmazások személyiség és a formájában. személyesség kifejezése a szövegformálás kreatív _____________________________________________________________________eszközeinek birtokában. Az anyaggyűjtés és Rövidebb beszámolók Felkészülés a nagyobb­­elrendezés alapjainak anyagának anyaggyűjtést, önálló megismerése, összegyűjtése, munkát igénylő, anyaggyűjtés rendezése és írásba terjedelmesebb szövegek gyermekek számára foglalása tanári (pl. beszámoló, készült lexikonokból, irányítással, ismertetés, esszé, kézikönyvekből, tanári csoportosan és egyszerűbb értekezés) irányítással, önállóan. írására, csoportosan és Hosszabb felkészülést önállóan. igénylő esszé, pályázat, értekezés, műértelmezés megalkotásának ____________________________________________________________________gyakorlása._____________ 4. A tanulási képesség fejlesztése Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása. 1-4. évfolyam__________5-6. évfolyam__________7-8. évfolyam__________9-12. évfolyam Az önálló feladatvégzés Az önálló Az önálló feladat- Verbális és nem verbális egyes lépéseinek feladatvégzés egyes végzés, információ­ (hangzó és képi) megalapozása (pl. kép lépéseinek elkülönítése gyűjtés és ismeretszer- információk célszerű és szöveg kapcsolata, és gyakorlása r és módszereinek gyűjtésének, könyvtárlátogatás,­­könyvkölcsönzés, a megismerése, gyakor- szelekciójának, könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat lása (segédkönyvek, a rendszerezésének, gyermeklexikonok). alapjai), korosztálynak készült kritikájának és szótárak, lexikonok felhasználásának használata, ismeretlen gyakorlása. A kifejezések jelen­ könyvtárismeret bővítése, tésének önálló meg­­gyakorlása, múzeumi keresése egynyelvű információk, szótárakban, a tanult anyag bővítése külön­böző információ­_____________________________________________hordozókból).__________________________________ OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám

Next