Katolikus gimnázium, Nagybecskerek, 1898

hetenkint iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Jánosi: M. T. Cicerónak L, II. és XIV. philippikája. Köpesdi : Cicero válogatott levelei. Pirchala : Vergili Aeneis. Tanár: Balázs Gyula. Görög nyelv. Hetenkint 5 óra. a) Homeros. Az Ilias I. éneke 1—611., III. é. 1—420., VI. é. 369—529. A homerosi kérdés, a homerosi szójárás . b) Herodotos. Életének és történetének ismertetése, erkölcsi és vallási elvei. Szemelvények : Kroisos és Solon talál­kozása. Kroisos bukása. Kyros története. A salamisi ütközet. A herodotosi szójárás. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. K. k. É­r. Csengeri J. : Homeros uliasa. Dávid : Szemelvények Herodotos műveiből. Tanár: Balázsi József. Görögpótló magyar, a) Bővebb olvasmányok, főleg régibb poésisünk kiválóbb képviselőiből. Gyöngyösi István epikai költeményeiből. Marssal társalkodó murányi Venus. Gyöngyösi István élete és mű­ködése. Balassi Bálint lyrai költeményeiből: In laudem confiniorum. Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Losonczi Anna nővére. Kiben bűne bocsánatáért könyörgött. Segítségül hivlak. Oh nagy kerek kék ég. Boldogtalan vagyok. Zarándoknak vagy buj­dosóknak való ének. Balassi Bálint élete és működése a kuruczok poesiséből. Most jöttem Erdélyből. Szegény legény dala. Csínom Palkó. Vak-Bottyán, Esztergom megvételétől. Kerekes Izsák. Nagy Bercsényi Miklós. Balog Ádám nótája. Ocskai Lászlóról való ének. Nyalka kurucz. A kuruczok poezisének jellemzése. Csokonai Vitéz Mihály lyrai költeményeiből. Édes keserűség. A tihanyi Echóhoz. A reményhez. A magánossághoz. Szegény Zsuzsa a táborozáskor. Dr. Földi sirhalma felett. A lélek halhatatlansága (Didaktikai köl­temény). Csokonai élete és működése. — b) Homerosi költemények tárgya, szerkezete, külalakja, áthagyományozása. Elegikus és iambikus költés: Dalköltők és karének szerzők. Pindaros. A dráma fejlődése a dithyrambosból. A dráma szerk­ezete. A kar szereplése tüzetesen. A tragédia. Aischylos a trilogia és tetrologia. Sophokles és Euripi­dee élete és működése. Sophokles Antigonéjának és Euripi­dee Aulisi Iphigeneiájának fejtegetése. Időszakonkint egy görög­­tárgyú írásbeli dolgozat, összesen 3. Kézikönyvek: Radics Ferencz dr. Magyar irodalmi olvasókönyv. Csiky Gergely : Antigone-Sophok­les tragédiája. Radó Antal: Euripidee Iphigeneiája. Aulisban. Schill Salamon : Görög irodalomtörténet a gymn. VII. és VIII. osztálya számára. Tanár: Dr. Kis Sándor, a III. időszakban Balázs Gyula: Politikai földrajz. Hetenkint 2 óra. Európa államainak történeti alakulása. Az egyes országok geographiai helyzete, természeti vi­szonyai, lakossága, ipara, kereskedelme, szellemi műveltsége, alkot­mánya és kormányzata. Az Egyesült Államok és Amerika többi

Next