Napi Gazdaság, 1997. július (7. évfolyam, 150-176. szám)

1997-07-01 / 150. szám

____NAPI__________________________________BANK- ÉS PÉNZÜGYEK______________________________________________________1997.július 1. Konzumbank: részesedésszerzés a Fiume Rímben A Konzumbank Rt. 1997. má­jus 21-én megszerezte a Fiume Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rt. alaptőkéjének 49,98 százalékát megtestesítő, 2318 darab, egyen­ként 100 ezer forint névértékű, névre szóló, szavazati jogot biz­tosító részvényeit - derül ki a bank Magyar Tőkepiacban közreadott rendkívüli tájékoztatójából. Az rt. a patinás békéscsabai Fiume Szálloda üzemeltetője, s rész­vényei egy nemrég lejárt követe­lés miatt, hitel-tőke konverzióval kerültek a Konzumbank tulajdo­nába - mondta a NAPI Gazda­ságnak Szabóné Pákozdi Éva ve­zérigazgató. A szerény nyereség­gel működő szállodát átmeneti be­fektetésnek tekintik. A Konzumbank befektetett esz­közeinek állománya 1996 végén 1,6 milliárd forintot tett ki. A banknak a banküzemi befekteté­seken kívül értékpapír-befektetései (részvények, kötvények) vannak, de ezeket is folyamatosan értéke­sítik a piaci helyzettől függően. Mint a vezérigazgató elmond­ta, a Konzumbank 1997 első öt hónapjában 74 millió forint adó­zás előtti nyereséget ért el, a mérlegfőösszeg az év eleji 27,6 mil­liárd forintról május végére 30 mil­liárd forintra nőtt. A növekedés forrásoldalon elsősorban a csalá­di bankszámla konstrukciónak kö­szönhető, amelynek állománya a december végi 4,7 milliárddal szem­ben május végén 6,5 milliárd forin­tot ért el. A bank az idén jelen­tősen növelte a hitelnyújtást, kü­lönösen a középvállalkozói körben. (NAPI) Konszolidáció előtt a brit bankszektor? Még mindig bizonytalan a NatWest jövője A piac túltelítettsége és a magas működési költségek miatt elemzők a brit bankrendszer konszolidációját jósol­ják. A spekulációk középpontjában a NatWest óriásbank eladása, illetve talpra állítása áll. A vélemények megosz­lanak a londoni bankvilágot érintő változások mértéké­ről, de egyértelmű, hogy hosszú távon a jelenlegi keretek között a rendszer hatékonysága nem biztosított. Bankegyesülésekről és felvásár­lásokról szóló találgatásoktól han­gos Nagy-Britannia pénzügyi élete. Szakértők szerint egyelőre nem várhatók komoly változások, de hosszabb távon a bankpiac kon­szolidációjára van kilátás - írja a Wall Street Journal Europe. A potenciális egyesülésekre vo­natkozó pletykákat indokolja, hogy azok az eddigi tapasztala­tok szerint jelentős költségmeg­takarításra adnának lehetőséget, amire nagy szükség van az egy­re kompetitívebb brit piacon. A spekulációk másik tényezője a speciális brit jelzáloghitelező és betétgyűjtő pénzintézetek - building society - növekvő szám­ban tapasztalható bankká ala­kulása. A piac ugyanis hosszabb távon nem bír el túl sok szerep­lőt - vélekednek az elemzők. A pletykák középpontjában a jelentős profitcsökkenést prog­nosztizáló, hírnevén foltot ejtő National Westminster Bank áll. A 12,8 milliárd fontra értékelt társaságot a legújabb hírek sze­rint a nagy rivális Barclays kí­vánja felvásárolni, létrehozva ezzel a szigetország egyik legnagyobb pénzintézetét. A Barclays veze­tősége - noha elismeri, hogy szá­mára az ügylet jelentős előnyökkel járna egyelőre tagadja a vá­­sárlási szándékot, arra hivatkozva, hogy a bank a belső, szervezeti fejlesztés híve. Egyes elemzők sze­rint a brit versenyhivatal egyéb­ként is megakadályozná a tran­zakciót, ezért valószínűbb egy kül­földi multi - például az ABN Amro - „beszállása” vagy a bank saját erőből történő talpra állá­sa. A pár hete még a NatWesttel is hírbe hozott Abbey National ajánlatot tett a központi bank és a kereskedelmi bankok kö­zött közvetítő Cater Allen Holdings megvásárlására - jelenleg ez az egyetlen biztosnak tűnő hír a brit pénzvilágban. Szárnyra kel­tek találgatások az Alliance and Leicester eladásáról, a Halifax egy building societyt kíván vá­sárolni, míg a Royal Bank of Scotland részvényeire az elem­zők a HBSC Holdingstól vár­nak ajánlatot. Nem minden szakértő jósolja azonban a londoni bankvilág ilyen nagymértékű átalakulását, noha bizonyos mértékű konszolidáci­óra szerintük is szükség van. A kétkedők úgy vélik: a jelenlegi spekulációs láz alábbhagy majd, a látványosabb tranzakciókat pe­dig megakadályozza a szigetor­szág szigorú versenyszabályozási rendszere. (AP-DJ) ♦ AZ OTP BANK RT. ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁGA MÉG AZ IDÉN HÁROM ATM-ET és várhatóan 50 POS-terminált te­lepít a megye különböző pontjaira. Zalában jelenleg egyébként 18 ATM és 180 POS-terminál működik, ez utóbbiakból 40 a postákon található. A hitelintézet megyei igazgatóságának ügy­felei közül pillanatnyilag 32 ezren rendelkeznek bankkártyával. ♦ KILENCMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ MÉRLEG SZE­RINTI EREDMÉNNYEL zárta az elmúlt esztendőt a nyolc kiren­deltségén 32 dolgozót foglalkoztató Barcs és Vidéke Takarék­­szövetkezet. A 70,2 millió forint szavatoló és 74,7 millió forint saját tőkével rendelkező hitelintézet háromszázmillió forintot meg­haladó betétállománnyal rendelkezik. ♦ A TAVALY MAGYARORSZÁGRA LÁTOGATÓ KÜLFÖLDI VISA kártyatulajdonosok több mint 109,5 millió dollárt költöttek, ezzel nagy mennyiségű keményvalutát pumpáltak az országba. E külföldi beutazók 1996-ban 76 millió dollárt költöttek el üzle­tekben és közel 34 millió dollár értékben vettek fel forintot bank­­jegykiadó automatákból. A legköltekezőbbeknek az Egyesült Államokból érkezők bizonyultak, akik a fenti összeg 17 százalé­kát adták, a második helyen a sorban a franciák állnak, 10 szá­zalékos részesedéssel. A csak Európából érkezők 1996-ban össze­sen 75,5 millió dollárt hagytak Magyarországon. ♦ PRÁGA VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9 MILLIÁRD KORONÁS (279,2 millió dolláros) kötvénykibocsátást hagyott jóvá, a cseh kormány és a központi bank azonban ellenzi a tervet. Az év végéig piacra dobandó értékpapír lejárata, a piaci körülmények­től függően, öt-tíz év lenne, a kibocsátás pénzneméről még nem született döntés. A kalkulált bevételből a város vezetése 6 milliárd koronát infrastruktúra-fejlesztésre szán, a többit a lakás­­építési alapba helyezik. Megkezdődött a pénztárintegráció „Kötelező” nyugdíjpénztárat is alapít a HB Megindult a kis pénztárak beolvadása a nagyokba - szá­molt be róla Borbély Attila, a Hungária Biztosító Rt. Nyug­díjpénztárának (HB NYP) igazgatósági tagja egy hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette: a HB, mihelyt lehetőség lesz rá, kötelező nyugdíjpénztárat is szándékozik alapítani. Az ügyvezetőség több pénztárral is tárgyal a csatlakozásról, ame­lyek - ha sikerrel járnak - idén 2000-5000 fővel gyarapíthatják a HB nyugdíjpénztárának tag­létszámát. A HB NYP tagjainak száma tavaly év végén megha­ladta a 22 400, ma pedig a 33 000 főt. Vagyona megköze­líti az 1 milliárd forintot. A pénztár elsősorban ipari vál­lalatokkal, kereskedelmi cégek­kel köt szerződést, amelyek kö­zött az 5 fős kisvállalkozás és a 4 ezer alkalmazottat foglalkoz­tató nagyvállalat is megtalálha­tó. Eddig 700 munkáltatóval kö­töttek szerződést, s a 33 ezer tag­nak csupán 10 százaléka egyéni befizető. A befizetések 75 szá­zaléka munkáltatói hozzájárulás­ként érkezik az egyéni számlák­ra és csak 25 százaléka egyéni befizetés. Az átlagbefizetés egyéb­ként havi 5 ezer forint, ami nem marad el a HB által kezelt élet­­biztosítási átlagdíjtól. A HB Nyugdíjpénztár 1997 vé­gére 50-55 ezer taggal számol. A napokban tartott küldöttköz­gyűlésen 1500-ról 1000 főre csök­kentették a minimális havi díj összegét, illetve arról is döntöt­tek, hogy július 1-jétől a koráb­bi 92 százalék helyett 94, a 60 ezer forintos éves befizetést meg­haladva 96 százalékot helyeznek az egyéni számlákra. A 60 ezer forintos éves befizetés felett 95 százalék kerül a fedezeti, 4 szá­zalék a működési alapba. Amint arra jogi lehetőség lesz, a HB belép a kötelező nyugdíj­­pénztári piacra is, s ott vezető szerepet kíván betölteni - hal­lottuk. Ismeretes, hogy a 100 szá­zalékban Allianz-tulajdonú Hun­gária Biztosító jelentős erőfeszí­téseket tesz annak érdekében, hogy díjbevételének döntő részét a nem életbiztosítási tevékeny­ségből szerző biztosítót „két lábra állítsa”. Ennek eszköze az élet­­biztosítási térnyerés mellett az önkéntes, és - később - a köte­lező nyugdíjpénztári piacra tör­ténő belépés. G. Á. Súlyosabb büntetés az adócsalóknak Várhatóan ma szavaz a parlament a büntető törvénykönyv módosításához fűzött képviselői javaslatokról. Nagy hor­derejű változás nem várható, a pénzügyi bűncselekmé­nyek megfogalmazása és büntetési tétele az Igazságügyi Minisztérium előterjesztésének megfelelően módosul. Az új hitelintézeti, valamint értékpapírtörvényhez kapcsolódva bűncselekménynek számít a jo­gosulatlan pénzügyi szolgáltatás, illetve befektetési szolgáltatás vég­zése. Mindkét tevékenység csak engedély birtokában végezhető, így jogosulatlan szolgáltatónak az minősül, aki nem szerzi be a hi­telintézeti, illetve értékpapírtör­vényben előírt engedélyeket. A büntetés mindkét esetben legfeljebb kétévi szabadságvesz­tés lehet. Az adó, illetve a társadalom­­biztosítási járulék csökkentése idáig is büntetendő volt. Most viszont megjelennek a rendszerben a mi­nősített esetek is. Ha valaki az állam, illetve a tb-alapok bevé­telét 500 ezer forintnál kisebb összeggel csökkenti, akkor legfeljebb két évig tartó szabad­ságvesztéssel büntetendő. Az 500 ezer és 2 millió forint közé eső csökkentés - csalás - már há­­ rom évig, a 2 es 6 millió forint közé eső öt évig, a 6 millió fo­rintnál magasabb összegű pedig kettőt nyolc évig tartó szabad­ságvesztéssel büntetendő. Lehet, hogy bekerül a módo­sításba az az indítvány, amely az értékpapírtitok megsértését akarja büntetni. Az alapeset itt is két évig terjedő szabadságvesztés lenne. Ennél egy évvel többet kaphatna az, aki jogtalan előny­­szerzés végett sértette meg az ér­tékpapírtitkot, illetve hátrányt okozott a befektetési szolgáltakónak, a tőzsdének, az elszámolóháznak vagy pedig más­nak. Az indítványt két bizott­ság is támogatta, viszont az IM képviselője nem értett vele egyet. Az elfogadott törvényjavaslat a kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba. Ez előreláthatólag szeptember 15-ét jelent. N. G. A lengyelek a legnyereségesebbek (Folytatás az 1. oldalról) Tőkéjüket tekintve szintén a csehek állnak az élen. A Komercní közel 1,8 milliárd, a Ceská Sporitelna 708 millió, a lengyel Bank Handlowy w Warsawie pedig 635 millió dol­lár jegyzett tőkéjével került a do­bogóra. Az OTP Bank 307 mil­lió dollárral a tizedik, az MKB 210 millió dollárral a 17., a CIB 181 millióval a 18., a Budapest Bank pedig 168 millió dollárral a 19. helyen áll. Az adózás előtti nyereségeket összehasonlítva a lengyel ban­kok a legsikeresebbek, a 196 millió dollárt elérő cseh Komercní Ban­kot öt lengyel hitelintézet kö­veti: 171 millió dollárral a Bank Gospodarki Zywnosciowej (BGZ), 147 millióval a Bank Przemyslowo-Handlowy és a Bank Pekao, 142 millióval a Bank Slaski, s 128 millió dollárral a Powszechny Bank Kredytowy w Warsawie. A közép-kelet-európai pénzü­gyi piacokon jelen levő multi­nacionális hitelintézetek elsősor­ban Magyarországon nyitottak le­ánybankot, illetve szereztek több­ségi tulajdonosi részesedést. Ked­velt befektetési célországnak szá­mít még Csehország, Lengyelor­szág és Horvátország, valamint Szlovákia. Csupán néhány nem­zetközi bank próbálkozott romá­niai fióknyitással, illetve szlové­niai leánybank felállításával. A nemzetközi hitelminősítő in­tézetek közül az IBCA, a S&P, a Moody’s és a Thomson BankWatch foglalkozik a kelet-eu­rópai bankok besorolásával (ez utóbbi két társaság figyeli élén­kebben a régió pénzpiacát). A cégek által megajánlott rating sze­rint a cseh és a lengyel bankok állnak legjobban. (A besorolás egyébként függ az országértéke­léstől, a bankok rangja általá­ban nem lehet magasabb az ál­lam minősítésénél.) A Komercní Banka az IBCA-tól A mínuszt, a Ceská Sporitelna BBB pluszt, a lengyel Bank Handlowy a Thomsontól A pluszt kapott. Az elitbe egyébként 3 cseh és 5 len­gyel bank mellett 3 magyar hi­telintézet - az OTP Bank, az MKB és a CIB, BBB mínusszal -, valamint egy szlovén és egy horvát bank tartozik. J. A. M. Legaktívabb banki befektetők A RÉGIÓBAN ABN Amro < Bank Austria-Creditanstalt Bayerische Landesbank Citibank Commerzbank Credit Lyonnais Deutsche Bank DEG Dresdner Bank GiroCredit Sparkassen Hypo Bank ING Bank Raiffeisen Zentralbank Rabobank Westdeutsche Landesbank A RÉGIÓ NAGYBANKJAINAK EREDMÉNYESSÉGE Mutató Bank neve eszközrarányos tőkearányos megtérülés megtérülés _____________________________(%)________(%) Komercní Banka 1,3 15.9 Ceská Sporitelna 0,5 9,8 Bank Handlowy w Warszawie Ceskoslovenská Obchodní Banka 1,5 Powszechna Kasa Oszczednoséi BP -Investicní a Postovní Banka 0,6 Vseobecná Uverová Banka 0,0 Privredná Banka Bank Przemyslowo-Handlowy 7,5 57,0 OTP 1,0 25,2 Zagrebacka Banka 1,5 Bank Slaski Bank Pekao Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie 4,8 62,9 Nova Ljubljanska Banka 1,3 19,8 Slovenská Sporitelna MKB 2,3 27,6 CIB 4,1 39,7 Budapest Bank 2,8 23,2 Bank Gospodarki Zywnosciowej BGZ 4,4 Csoportátlag 2,5 33,6 ADÓMEGTAKARÍTÁS PRJS] TARTÓS BÉRLETTEL V’ ■. g. - Rugalmasan választható havi díj m . *»*0*—m - Rendkívül kedvező Casco a—A#" preal . . ■¡'•** biztosítási díjak. - Micra, Almera és Primera típusok kötelező biztosítási költségét a bérbeadó vállalja. f; , í ^ - Azonnali ügyintézés valamennyi «HIMMH . I & M- Nissan márkakereskedőnél V T­­é* gé* * ::3 - Bérbeadó: 4 *?:5- JrTI Summit Motors Hungary Rt. M gW® |p A tartós bérlet finanszírozásához r ÉJI jrtí a Sumitomo Corporation Tokyo , a világ negyedik, legnagyobb ,jf., II vállalatcsoportja nyújt biztos '___' hátteret. Baja, Hiszi és Társa Kft. 79/326-381 , Békéscsaba, Körös-Q1 Kft. 66/443934 , Budapest, Nissan Rapid III. kér. 1/388-2308, Autó-Néró 2 Kft. XII. kér. 1/202-3455, Nissan City Kft. VI. kér. 1/1532870, Nissan Rapid XIV. kér. 1/2236080, Nissan Koko Kft. XX. kér. 1/2835078, Nissan Délpest IX. ker. EW­IML, 1/216-1190, Tóth Frigyes Autóház Kft. XVIII. ker. 1/2904610 • Debrecen, OMP Autóház Kft. 52/420629 • Dombóvár, Stickl Autóház 74/465647 IfWTISTA Esztergom, Nissan ABB Kft. 33/311-640 ■ Gödöllő, Áfész-Elszer Kft. 28/416-203 ■ Győr, Vektor-Autó Kft. 96/314657 ■ Kaposvár, Nissan Kaposvár Kft. 82/311-500 ■ Kecskemét, Elit Motors Kft. 76/480-592 ■ Keszthely, Nissan Keszthely 83/314-099 • Nagykanizsa, Automobil Center 93/310339 nMHpf '' a Nyíregyháza, Nis-San Bt. 42/402-348 ■ Pécs, South-Car Kft. 72/215-970 ■ Szeged, Gemmax­ Autó Kft. 62/474-433 ■ Szekszárd, Stickl Autóház 2 74/315-222 ■ Székesfehérvár, Komprex-C Kft. 22/310208 • Szolnok, Omtec Kft. 56/423-530 • Szombathely, Bonus Kft. 94/313983 • Tata, Nissan ABB­A Kft. 34/384690 • Veszprém, Mobil Maxima Kft. 88/406679 ■ Zalaegerszeg, Pannonex Autóház Kft. 92/316-945 MINDEN RENDBEN

Next