Napi Magyarország, 1998. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

­­ j NI A I * Kezdődik az utolsó ülésszak A héten dől el, hogy március vagy április közepéig dolgozik a Ház Az Országgyűlés ma kezdi meg - választások előtti - utolsó tavaszi ülésszakát. A képviselők asztalán még 19, a kormány által benyújtott, és kilenc sürgősség­gel kért törvénytervezet van. Bár a héten dől el, hogy az MSZP ja­vasolta március, vagy a Fidesz szerint ideális április közepéig dolgozik-e a T. Ház, az idő min­­denképpen rövid. A parlamenti pártokat arról kérdeztük, elegen­dőnek tartják-e a rendelkezésre álló időt a munka elvégzéséhez. Pusztai Erzsébet (MDNP) el­mondta, hogy teljesen irreális­nak tartják az előzetes tervet, és benne azt, hogy néhány törvény­­tervezetnek még száma sincs, azaz be sincs nyújtva a T. Ház elé. A kormány jogalkotási programjában sajnos nem ez az első ilyen rohammunkaeset, így ment át a parlamenten többek között a nyugdíjtörvény is. Csintalan Sándor (MSZP) szerint amennyiben a parlament nem válik kampányfórummá, az egyes pártok programjának nép­szerűsítésére szolgáló helyszín­né, akkor reményei szerint be le­het fejezni a törvényhozó mun­kát. Egy rendszerváltó parlament mindig le van maradva, de a helyzetet nem látja kritikusnak. Pokorni Zoltán (Fidesz) úgy gondolja, az idő rövidsége igen­is a munka rovására megy. A kormány által beterjesztett ja­vaslatok között vannak az őszi időszakról áthúzódók, de van­nak vadonatújak is, amelyek tar­talmát nem ismerik. Nem sze­rencsés az sem, de gyakran elő­fordul, hogy az egyik héten be­terjesztett törvénytervezetet a következő héten rohamtempó­ban el is fogadják. Mint elmond­ta, javaslatot tesznek arra, hogy a házbizottság fogadjon el egy zárónapot, aminek legmegfele­lőbb időpontja április közepén lenne. Addig viszont a lehető legtöbb T. Ház előtt lévő terve­zetet meg kell tárgyalniuk. Sok a tervezet... Folytatás a 3. oldalon Va­rgi­l Rohammunka előtt a parlament f­otó: nagy Béla k VN \i \ ---------------—— Elnökbotrány Dudapesti szemmel Demszky nem Clinton ) Az eltérő kulturális felfogás­­ miatt szinte a lehetetlenséggel­­határos megértetni a magyarok­­­­kal, miért kényszerülhet lemon­­­­dásra az amerikai elnök pusztán azért, mert esetleg szexuális kapcsolata volt egy fiatal fehér házi gyakornokkal - írta a The­­Washington Post hétvégi kom­mentármellékletében megjelent budapesti jegyzetében Susan Milligan - adta hírül az MTI. Az újságírónő Demszky Gá­bor esetét hozta fel a különböző megítélés és hozzáállás bemuta­tására, megírva, hogy a főpol­gármester egy nálánál jóval fia­talabb nőt vett el, miután első fe­lesége elvált tőle, és hozzáment­­ a politikus kampányfőnökéhez. „Továbbra is jó barátok mind­en négyen, olyannyira, hogy az­­ első feleség és kampányfőnök férje vigyázott Demszkyék gye­rekére, miközben ők síelni men­tek. Ilyesfajta szappanoperasze­rű megoldás eleve lehetetlenné tenné a főpolgármester számára, hogy politikai karriert fusson be az Egyesült Államokban” - írta, hozzátéve, hogy ezzel szemben a magyarokat nem érdekli Demszky Gábor magánélete. A szerző szerint Magyaror­szágon elképzelhetetlen, hogy közvita tárgyává tegyék egy ve­zető politikus intim részének ál­lítólagos sajátosságait, ahogy az Bill Clinton esetében történt - nem utolsósorban azért, mert a helyi sajtó nem vájkál a politi­kusok magánéletében. „Szinte sosem látni fotókat a választott köztisztviselők felesé­géről, hajviseletük változását taglaló cikkekről már nem is be­szélve, ugyanis senkit sem érde­kel. Nincs állandó sajtócsapat, amely mindenhová követné Horn Gyula miniszterelnököt. És egyetlen európai vezető sem megy nyaralni nyakába lihegő sajtókísérettel” - vélekedett Susan Milligan. i ! ÁJ­A­I V­ A pápa az élet tiszteletéről Az olasz katolikus egyház huszadik éve ünnepli február 1 -jén az Élet napját, s az ese­ményről tegnap megemléke­zett II. János Pál pápa is. A katolikus egyházfő a vasár­­napi Úrangyala imádság után el­mondott beszédében úgy fogal­mazott, hogy bár az elmúlt két évtizedben bizonyos szempont­ból erősödött az emberi élet ér­tékei iránti érzékenység a társa­dalomban, ennek ellenére ma is néhány súlyos veszély fenyege­ti, legelső helyen az abortusz. A pápa szerint az élet értékeinek felülkerekedéséhez az is kell, hogy ezeket megfelelő módon tudatosítsák az emberekben. Az élet tiszteletére nevelők között az első helyen a szülők állnak, de a sajtónak, a tömegtá­jékoztatásban dolgozóknak is rendkívül nagy a felelősségük. II. János Pál éppen ezért azzal a felhívással fordult hozzájuk, hogy „továbbítsák a pozitív ta­núbizonyságokat, tárgyilagosan tájékoztassanak az emberi élet­tel és az élet méltóságának tisz­teletben tartásával kapcsolatos problémákról”. óta:MAI.YARnii,sy,Áff­­ra: 38 Ft • 1998. Február 2., hétfő • II. évfolyam, 27. szám • Második kiadás • POLGÁRI NAPILAP ■íi...................................... wm—m——mm , ■mhéí mm t 7 I Erőmű a város peremén A Csepeli Erőmű Rt. területén angol érdekeltség­ 5­­ben épülő gázturbinás erőművet azért tervezték 390 Gazdaság megawattosra, mert négyszáznál már országos szintű engedélyt kellett volna kérni. A miniszterelnöki rögtönzések következményeiről A fáma szerint miniszterelnökünk kapott egy háttér- 7. anyagot, hogy spontán beszédét precízebben adhassa Vélemény elé. Ebben pedig az szerepelt, hogy a „nyugdíjasok in­gyen utazhatnak a Mahart járatain”. Enquist-ősbemutató Per Olov Enquist kortárs svéd drámaíró művét, a 9. képcsinálókat mutatta be a Thália Színház Csiszár Külpolitika Imre rendezésében. Enquist-darab nem más, mint nyíltszíni feltárulkozás, kitárulkozás, önvallomás. Kuncze szerint Hornnak fejébe szállt a közös siker " Szelektív szocialista párti történelemvizsgálat­ért. Az MSZP és a kormány so­hasem hazudott. A szocialista politikának ma nincs alternatí­vája. Az ellenzék alkalmatlan a kormányzásra. Az Antall-kor­­mány idején 500-700 milliárd forintos állami vagyon porladt szét. 1998 és 2002 között dől el, hogy fel tudunk-e zárkózni Európához A jobboldal gyűlölködő po­litizálásával szemben az MSZP érveket állít. A fentie­ket az MSZP Országos Vá­lasztmányának és frakciójának kibővített ülésén jelentette ki Horn Gyula. A miniszterelnök szerint a jobboldali ellenzék alkalmatlan a kormányzásra, mivel nincs programja és megfelelő szakér­tői gárdája. A múltat tekintve a kormány­fő megjegyezte: az MSZP a múltból csak azt vizsgálja, ami a jelent is befolyásolja. Az előző kormány működése során Horn szerint 500-700 milliárd forintos állami vagyon tűnt el, és 5-7 milliárddal több kárpótlási je­gyet adtak ki, mint amire konk­rét határozat volt. Az ellenzék támadásait alap­talannak tartja a pártelnök. A Xénia Láz elleni kampányt pél­dául a gyermekek és a fiatalok elleni támadásként értékelte. Szelektív... Folytatás a 3. oldalon Dr. Funk Sándor, a budapesti Nyírő Gyula Kórház drogambu­lanciájának vezetője, betegeitől több olyan esetről szerzett tudo­mást, miszerint a rendőrségen meg nem engedett módszerek­kel hallgatják ki, illetve kény­szerítik vallomásra a drogfüggő­ket. A BRFK sajtófőnöke - mi­vel az ügyet titkosították - nem nyilatkozott egyik laptársunk azon értesüléséről, hogy kény­szervallatás miatt három, kábí­tószerügyekkel foglalkozó nyo­mozót vett őrizetbe az ügyészsé­gi nyomozóhivatal. Egyik országos napilapunk január 31-i számában megjelent értesülések szerint a Budapesti Ügyészségi Nyomozóhivatal pénteken, a Funk-ügy kapcsán, kényszervallatás gyanújával őrizetbe vette a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerve­zett bűnözés elleni három, kábí­tószeres ügyekkel foglalkozó nyomozóját. Dr. Funk Sándor, a budapesti Nyírő Gyula Kór­ház drogambulanciájának ve­zetője a Napi Magyarország­nak elmondta: páciensei több­ször panaszkodtak arról, hogy a rendőrség különböző meg nem engedett módszerekkel bírja vallomásra a drogfüggő betegeket. Hozzátette: egy kábítószer­­függő, ha vallomásáért drogot ígérnek, idővel bármit hajlan­dó beismerni. ^1 Cellából... '/ folytatás a 2. oldalon fi / f / r ri* 11\ rin V i ^ 1 A A ^ 1 ^ Drogot ígértek a terhelő vallomásért?^' A nyomozók őrizetbe vételét titkosították a Funk-ügyben Az SZDSZ nem vállalja a kudarcot A*" Az SZDSZ a pártot az MSZP tegnapi frakció- és választmányi ülé­sén Horn Gyula részéről ért bírálatra válaszul közlemény kiadására kérte az MTI-t. Ebben Kuncze Gábor kifejti: számítani lehetett arra, hogy Horn Gyulának fejébe száll a koalíciós kormány közös sikere. Folyamatosan érzékelhető volt a kormányfő azon igyekezete, hogy a szükséges és elkerülhetetlen gazdasági megszorításokért az SZDSZ- re hárítsa a felelősséget. Elfogadhatatlan az a koalíciós munkameg­osztás, mely szerint a sikerekért az MSZP, a kudarcokért az SZDSZ felel. Kuncze különösnek tartja, hogy Horn éppen akkor fedezi fel a közvéleményt egyébként joggal foglalkoztató bajokat, amikor a kö­zös koalíciós kormányzás eredményeként bekövetkezett gazdasági növekedés már kézzelfoghatóan megmutatkozik. _ V12. u ? * 2 ] Nézeteltérések az Öbölben A többség ellenzi a beavatkozást Irakban Az amerikai és brit hivatalos állásponttal szemben szinte min­den nagyhatalom és a térségben érintett állam ellenzi a katonai beavatkozást Irakban. Made­leine Albright amerikai külügy­miniszter a hét végén a Közel- Keletre érkezett. A térségbeli államok közül Szaúd-Arábia bejelentette, hogy egy esetleges Irak elleni támadás­hoz nem használhatják létesítmé­nyeit. Miután Törökország a na­pokban hasonló kijelentést tett, a rendelkezésre álló amerikai erő a felére csökkent, a továbbiakban „csak” a repülőgép-hordozókon állomásozó 150 gép jöhet így szá­mításba. Borisz Jelcin utasítására viszszatért tegnap Bagdadba a tér­ségbeli orosz diplomáciai erőfe­szítésekért felelős küldött, Viktor Poszuvaljuk is. Moszkva határo­zottan ellenzi a katonai beavatko­zást, megfigyelők szerint Poszu­valjuk az ENSZ-határozatok be­tartására sarkallja az iraki vezetést. Kofi Annan, az ENSZ főtitká­ra előterjesztésében az „olajat élelmiszerért” program kiszéle­sítését kezdeményezte, hogy az embargótól sújtott iraki lakosság nélkülözését enyhítsék. Információink a 8. oldalon Madeleine Albright amerikai külügyminiszter és Jasszer Arafat palesztin hatósági elnök h­ét végi találkozóját elhomályosították az iraki események. Áttörés tárgyalásukon nem történt, a palesztinok továbbra is csak a Ciszjordániából történő izraeli kivonulást értékelnék a béke jeleként Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség Londonderryi évforduló Katolikusok ezrei emlékeztek meg tegnap, az észak-írországi Londonderryben, a 26 évvel ez­előtti „véres vasárnapról”, amikor brit katonák lelőttek 14 fegyverte­len katolikus tüntetőt. A menet élén a meggyilkoltak hozzátarto­zói haladtak, kezükben fehér ke­resztet tartva. Az emlékezők tö­mege a város katolikus negyedé­be, Bogside-be vonult, ahol a Sinn Fein, az IRA politikai szárnyának vezetői mondtak beszédet. Tony Blair brit miniszterelnök csütörtö­kön bejelentette: nemzetközi jogi vizsgálatot kezdeményez az északír történelem egyik legsöté­tebb napján, 1972. január 30-án történtek ügyében. A „véres vasár­napon” a londonderryi katolikus közösség polgárjogi harcosai tün­tettek a bírósági ítélet nélküli in­ternálások ellen, szembeszegülve a tiltakozó megmozdulásokra vo­natkozó brit tilalommal. MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék