Napi Magyarország, 1998. december (2. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Felelőssége a vonás várható Egy csepp a Postabank-milliárdokból Horváth László, a Fidesz- Magyar Polgár Párt képviselője a parlamentben ma arra vár vá­laszt Stumpf István minisztertől: mit kíván tenni a kormány annak­­ felderítésére, hogy hová, melyik párt kasszájába folyt el a Posta- A­ bank pénze. Az Állami Számvev­­­e­vőszék tavalyi vizsgálata szerint ugyanis egy pénzügyi manőver segítségével az MSZP úgy tör­lesztette a Postabank felé fennál­ló több száz milliós tartozását, hogy a bank egyik társaságának kiadta a Köztársaság téri szék­ház egy részét. A történet még 1995-ben kez­dődött, amikor a Magyar Szoci-­­v­alista Párt többszöri átütemezés után sem volt képes önerőből­­ visszafizetni azt a 300 millió fo­rintos hiteltartozását, amelyet a kampány finanszírozására vett­ek fel. Ekkor az MSZP elnöksége a több száz millió forintnyi tarto­zás és az ezeket terhelő kamat­nak az „átstrukturálásáról” dön­­­­tött. Ennek eredményeként a párt a Postabanktól, vagyis attól­­ a­ pénzintézettől, amely koráb­ban a 300 milliós hitelt folyósí­totta, újabb 175 millió forintos tartós forgóeszköhitelt vett fel. Ugyanakkor az MSZP a Pos­tabank egy befeketető társaságá­nak a piaci ár tízszereséért bérbe adta a Köztársaság téri székház egy részét, összesen 511 négy­zetméternyi irodaterületet. Eb­ből a párt közel 220 millió fo­rintra tett szert. A bevételből pe­dig a Postabank felé fennálló tartozásukat törlesztették. Vagy­is tulajdonképpen a a Postabank elengedte az MSZP több száz milliós nagyságrendű tartozását, és egyik társaságán keresztül visszafizette saját magának a hi­telt. Mint arról tegnapi lapszá­munkban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz hét végi választmányi ülésén a Postabankkal kapcsolatos ügyek­ben úgy foglalt állást: a banknál felhalmozódott 148 milliárd fo­rintos hiány miatt a politikai, a polgári jogi és a büntetőjogi fele­lősségre vonások várhatók.­­ B. L. XT. . 1 ORULr ti Ar«' Hingyi asszony és lánya, Beatrix visszalépett^ Visszautasította a Szerencse­­játék~~bt.-ben felajánlott telt!-ü gyelöbizottsági posztot Hingyi Lászlóné - tudatta az érintett tegnap. - Családi természetű külföldi utazásomról hazatérve meglepődve értesültem a szemé­lyemmel kapcsolatos rágalmazó tényállításokról - olvasható a közleményben. Hingyi Lászlóné a Szerencsejáték Rt.-ben fel­ajánlott felügyelőbizottsági he­lyet visszautasítja, azt nem fo­gadja el. Miután tevékenységet nem végzett, ezért díjazásra nem tart igényt. "­A visszaadta megbízását Hinsvi Beatrix is, akit a Malév Rt. igaz­­­gatóságába delegáltak, a sajtó­­közleményben azzal indokolta lépését, hogy „méltatlan és eti­kátlan sajtótámadások közepette szakmai munkát végezni nem le­hetséges”. E tisztségért díjazást nem kaptam, arra nem is tartok igényt - olvasható a közlemény­ben, amelyből az is kiderül, hogy Hingyi Beatrix december 1 -jével adta vissza megbízatását, még azelőtt, hogy a Malév Rt. igazga­tóságában érdemi tevékenységét megkezdhette volna. Vagyin­ értékit pesízü­gyi..­. támogatás a palesztinoknak Netanjahu Libanonról­­ Clinton kérése Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy a kormány nem tervez egyoldalú izraeli kivonulást Liba­nonból, ahol személyi változásokra kerül sor a fegyveres konflik­tusok következtében. Az USA-ban tárgyaló Jasszer Arafat pa­lesztin elnök szavaira reagálva Netanjahu Jeruzsálem oszthatat­lansága mellett foglalt állást. Bill Clinton pedig az eddig nyújtott segítségen felül további 400 millió dollárt kér az elkövetkező években az amerikai kongresszustól a palesztinok gazdasági tá­mogatására. . . .o­­ .­­ Az elnök tegnap mondott beszédet azon a Washington­ban rendezett nemzetközi érte­kezleten, amelynek az a célja, hogy összesen mintegy 2 mil­liárd dollárt „hajtsanak fel” a palesztin hatóság ellenőrzése alá került területek fejlesztésé­re. A „donor”-tanácskozáson 45 ország képviselői vesznek részt. Az Európai Unió képvi­seletében Wolfgang Schüssel osztrák külügyminiszter ugyancsak tegnap jelentette be, hogy az európai szervezet a következő öt év során 400 millió ECU-val (mintegy 460 millió dollárral) kívánja támo­gatni a palesztinokat. Jasszer Arafat a konferencia megnyi­tása előtt külön találkozott Clintonnal­ és megerősítette szándékát: teljesíti az október­ben a Maryland állambeli Wye Plantation konferenciaköz­pontban született megállapo­dás ráeső kötelezettségeit, együttműködik az izraeli ható­ságokkal Izrael biztonsága ér­dekében. A tel-avivi kabinet közben felülvizsgálta az ország északi határvidékén érvényesített biztonsági politikáját. „Senki sem vetette fel, hogy csak úgy egyszerűen távozhatnánk” - felelte Netanjahu kormányfő az izraeli rádiónak a vasárnap esti kabinetülést illető kérdé­sére. ✓Strafe és... FOLYTATÁS/A FELADALON «(1 A 5T kerül a bővítés miatt?^ , iL­VQJfVrC&­ T Kárpótlás piacvesztésért Charlene Barshefsky, az ameri­,­kai kormány"gazdasági képviselő­je az Európa Bizottságban kijelen­­tette:Washington támogatja a csat­lakozási folyamatot, de odafigyel , arra, hogy a kelet-európai államok­ közös piaci csatlakozása ne okoz­zon piacveszteséget az­ amerkai termékeknek. Ha ez bekövetkezik - mondta Charlene Barshefsky -, az Egyesült Államok kárpótlást követel. Az Amerikai Egyesült Ál­lamok már a kelet-európai társulá­si szerződések megkötésekor je­lezte, hogy szabadkereskedelmi szempontból aggályosnak tartja azokat. Információink szerint az Egyesült Államok nemzetközi ke­reskedelmi bizottsága múlt hét óta vizsgálja azt, hogy sértik-e érdeke­iket az európai uniós társulási megállapodások. Martonyi János külügyminiszter a Napi Magyaror­szágnak nyilatkozott az amerikai aggályokról, azt vallván, hogy az EU-ban megtelepedett amerikai cégek ugyanolyan pozícióban van­nak, mint uniós társaik, de ez utób­biak versenyelőnye tagadhatatlan a kívülállókéhoz képest. Kárpótlás... Folytatás a 10. oldalon jb' _ -jBfit - —— r A ra: 38 Ft # • 1998. DECEMBER 1., KEDD • II. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS • POLGÁRI NAPILAP­­,10 mW /'­­ Noha tegnap a parlament­nek elsősorban a jövő évi költségvetés részletes vitájá­val kellett volna foglalkoz­nia, az ellenzéki képviselők mégis több mint egy órán ke­resztül firtatták a Postabank ügyét. A heves szóváltásoktól sem mentes polémiából Járai Zsigmond pénzügyminiszter sem maradt ki, aki tájékoztat­ta a honatyákat a pénzintézet anyagi helyzetéről és a kiala­kult hiány okairól. A vitát a szocialisták egy­kori fenegyereke, Szekeres Imre provokálta ki, ugyanis a kormány szemére vetette, hogy a pénzintézet gazdasági helyzetéről nem a Ház falai között, hanem a sajtóból kap­ta az első felvilágosítást. A nyilvánosságra hozott tények alapján kijelentette: folytató­dik a mai áron eddig már 1300 milliárd forintot fel­emésztő bankkonszolidáció tízéves története. Pártja ne­vében kijelentette: ha bővebb információkkal rendelkezné­nek, talán még a kormány stabilizációs törekvéseit is tá­mogatnák. A részleteket ép­pen ezért mielőbb a parla­ment elé kell tárni. Mint mondta: enélkül megalapo­zatlan és indokolatlan­­az idei büdzsé ilyen jelentős mérté­kű módosítása. Mádi László, a Fidesz képviselője kétperces hozzá­szólásában arcpirítónak ne­vezte, hogy pont az a párt kri­tizálja az elkerülhetetlenné vált konszolidáció tervét, amelynek a „szakértelme” tette szükségessé a beavatko­zást. Az ellenzéki pártok ezt követően össztüzet zúdítottak a pénzintézet korábbi befek­tetési politikájára. Az MSZP-s Hegyi Gyula a Postabank Fideszhez és MDF-hez fűződő múltját fir­tatta, ezt a szabaddemokrata Bauer Tamás még ki is egé­szítette, hiszen véleménye szerint a Postabank és a pár­tok közötti szoros kapcsolat rendszere az Antall-kormány hivatali ideje alatt alakult ki. Nem csoda hát, hogy Princz Gábor elnök-vezérigazgató azt hitte: ha mindegyik politi­kai erővel jóban van, akkor idővel sérthetetlenné válik. Az össztüzet az MSZP-s Burány Sándor azzal folytat­ta, hogy a bankot több nem­zetközi könyvelő cég is átvi­lágította, a kormány azonban csak a legrosszabb jelentés­nek adott hitelt. Sejtetni en­gedte, hogy ezzel a trükkel az összes fellelhető hiányt az elő­ző kabinet nyakába lehet varr­ni. Az ellenzéki vádakat Bauer Tamás azzal a kijelentéssel ko­ronázta meg, hogy a kormány nem kíván mást tenni, mint egy korábban „többpárti pártbank­tól kabinetpártit” csinálni. Járai Zsigmond pénzügymi­niszter ezt követően jelentette ki, hogy a Postabank vesztesé­ge a megfelelő céltartalék és hitelállomány mögött található hiányból, valamint az idei, 14 milliárdos veszteségből állt össze. A pénzintézetet négy nemzetközi könyvelő cég is megvizsgálta, amit a Kormány­zati Ellenőrzési Iroda jelenleg is tartó kutakodása követ. An­nyit már most is lehet tudni, hogy nem egyszerűen rossz pénzintézeti vezetés történt, hi­szen korrupciógyanús ügyekre is bukkantak. A gazdasági mi­niszter szerint „a korábbi kabi­net egyik legsúlyosabb hibája, hogy szemet hunyt a Postabank háza táján kialakult jelenségek felett”. A bejelentett konszoli­dációt a külföldi partnerek egyébként pozitívan fogadták, mert azt jelzi, hogy a polgári kormány „minden területen tiszta vizet kíván a pohárba ön­teni”. \/ \A^­\ . Tudósításunk á 31oLDALyN V b'JX Mádi: Az ellenzék megpróbálta szétzilálni a költségvetési vita m­enetét .­­ ■ ( ,'Cc ' _ fi Aa lá­ b A rf0cw(otrve^r) OrvosJcQ[ y A Postabank a Horn-kormány egyik sara A Kormányzati Ellenőrzési Iroda még nem fejezte be a vizsgálatot­­ . I I f Fotó: Hatlaczki Balázs C AIDS: lassan adagolt halál „Kapjon annyi reklámot az óvszer, mint a Coca-Cola” A világon minden ötödik má­sodpercben megfertőződik vala­ki a HIV vírussal. Ez napi 17 ezer, évente pedig 6 milliónál is több fertőzöttet jelent. Közülük mintegy félmillió a gyermek. Vi­lágszerte közel 30 millió felnőtt hordozza testében a halálos kórt, ami azt jelenti, hogy minden szá­zadik, a földön élő szexuálisan aktív ember közül egy HIV-pozi­­tív. Mivel 90%-uk a fejlődő or­szágokban él, legtöbbjük nem is tudja, hogy fertőzött. Az AIDS felfedezése óta 11,5 millióan vesztették életüket, az áldozatok száma tavaly a 2,3 milliót is meghaladta. Ha a jelenlegi trend folytatódik, a becslések szerint 2000-ben 40 millió HIV-vírushordozó él majd a Földön - derül ki az Egészségügyi Világ­­szervezet (WHO) felméréseiből. Elszomorító adat, hogy az újon­nan fertőzöttek fele a 15-24 éves korcsoportba tartozik. A WHO becslése szerint je­lenleg 7-8 millió szülőképes korban lévő nő HIV-fertőzött. Ahogy emelkedik a fertőzött nők száma, úgy nő a tőlük szüle­tett HIV-pozitív csecsemőké is. Ma az AIDS a legismertebb be­tegség a világon - fogalmazott dr. Peter Plot, az ENSZ HIV/AIDS-ellenes programjá­nak (UNAIDS) igazgatója egy közelmúltbeli konferencián -, de a gyermekekre gyakorolt ka­tasztrofális hatásai még nem kaptak elég figyelmet. Naponta ezer gyermek fertőződik meg vi­lágszerte, és semmi sem utal ar­ra, hogy lassulna a folyamat. Az UNAIDS becslése szerint már legalább 1,5 millió 15 év alatti gyermek kapta meg a ví­rust és szenved annak minden testi és lelki következményétől. Közülük több mint egymilliónál már kialakult az AIDS is. A gyermekek 90 százaléka az any­jától kapta meg a vírust. A jár­vány kezdete óta jóval több mint kétmillió HIV pozitív gyermek született vírushordozó anyától. Azok a gyermekek, akik fertő­zött szülőtől jöttek a világra, ám mégsem támadta meg szerveze­tüket a halálos kór, valószínűleg elárvulnak. A gyermekeket sok­kolja, hogy részeseik szüleik szenvedésének, látják halálukat: ezidáig 9 millió gyermek vesz­tette el édesanyját vagy mindkét szülőjét az AIDS következtében, de 2000-re akár újabb 5-10 mil­lióval emelkedhet az árvák szá­­­ma. Ugandában hetente mintegy ezer gyermek veszíti el szüleit - hangsúlyozta Carol Beelamy, az UNICEF ügyvezető igazgatója. Különösen súlyos a fertőzött fi­­­atalok helyzete a fejlődő orszá­gokban: több százezer kisgyer­mek gyötrelmein képtelenek enyhíteni, mert a vírusellenes kezelés lehetőségeit nem tudják kihasználni, s a szenvedések enyhítésére alkalmas gyógysze­rek sem hozzáférhetőek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tíz évvel ezelőtt nyilvá­nította december elsejét az AIDS Elleni Világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás jelentő­ségére. , .­SAN...L­íj / Folytatás a PC o­ldalon Fotó: Tatum Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék