Nemzeti Sport, 1931. szeptember (23. évfolyam, 167-188. szám)

1931-09-01 / 167. szám

■ a... , ...JicailL.: Kedd, 1031 szeptember *1. A Somogy vezetői belátták: erősíteni kell — Saját tudósítónktól — A Somogy vezetői a BSzKRT el­leni mérkőzésből szomorú tanulsá­gokat vontak le. Megállapították azt, amit Kaposvárott már nagyon sokan vallottak ezelőtt is, hogy a csapatot feltétlenül meg kell erő­síteni, még­pedig alaposan, ha­ azt akarják, hogy az első ligában ko­moly szerepet vigyen. Szükség van elsősorban meg­felelő kapusra, mert Erdős nem az a nagy kapus, akire nyugodtan rá lehet bízni a háló őrzését. . .­" Egy belek is kell, mert­ Szilárd egyelőre még nem bírja az erős meccsek légkörét, amint nehezebb feladat elé kerül, mindjárt összezavarodik. A jobbhalf kérdése sincs meg­oldva Petővel, mert Pető bizony már nem mai gyerek s mozgásán ez erősen meg­látszik. * Kell végül balszélső is, mert Mészáros I kitűnő jobbszélső, de baloldalon nem használható. Most már tisztán pénzen múlik, hogy a kaposváriak tudnak-e segí­teni a bajokon. " Az osztrák és magyar Csikók mérkőzéséről tárgyal a két szövetség A kolozsvári Universitatea vendégjátékát ve­szélyezteti a román belügyminiszter rendelete — Saját tudósítónktól — A most induló őszi szezon na­gyon érdekes eseménnyel kedves­kedne a futball híveinek, ha azok' a tervek 'valóra válhatnának, amelyekkel tegnap a szövetség­ben foglalkoztak. A 8-án ránk kö­szöntő ünnepre, Kisasszony­ nap­­jára ugyanis két mérkőzést ter­veztek a futball vezetői. Az egyik a magyar Csikók és az osztrák fiatalok­­megütközése lenne, a másik pedig a kolozsvári Univer­sitatea vendégjátéka. A kitűnő kolozsvári diákcsapat ezen a mér­kőzésen adna revánsot Újpestnek vasárnapi legyőzetéséért.­­ Az osztrákokkal tegnap este kezdették meg a tárgyaláso­­kat a Csikók válogatott mér­kőzése érdekében, míg a kolozsváriak szereplése elé — úgy látszik — legyőzhetetlen akadály tornyosul. Éppen az Újpest hozta ugyanis a hírt, hogy­ a román belügymi­niszter rendeletet bocsátott ki, melynek értelmében , idegen csapatok az erdélyi­­ és bánáti egyesületekkel való­­ mérkőzésekre ezentúl beuta­zási engedélyt nem kaphat­nak. Ennek a rendeletnek életbelépése azt jelentené, hogy a nemrégi­ben megindult s oly szép ered­ményeket hozott magyar—román sportérintkezés ismét, megszakad­na. Nem vitás ugyanis, hogy az OTT teljes tilalmat rendel el a magyar sportra­ vonatkozóan, ha az említett rendelet életbe lép. Ez pedig azt is jelentené, hogy már az­ Universitatea. . terve­zett vendégjátékára sem­­ke­rülhetne sor.. Ilyenformán éppen akkor szakad­na meg a két ország sportérint­kezése, amikor az kiszélesedhetne mind a két ország sportfejlődésé­nek határtalan hasznára. A magyar sportemberek bíznak abban, hogy a rendeletet a romániai sport­­hatóságok hatálytalanítani tudják s továbbra is fennmarad a két ország sportolói között az a kel­lemes összeköttetés, amely mos­tanában kifejlődött. Ez egyben azt is jelentené, hogy Budapest a jövő heti ünnepen nagyon érde­kes és élvezetes mérkőzéseket nézhetne végig. Mi volt a rendelet célja? Telefonjelentésünk Nagyváradról Nagyvárad, aug. 51. A román bel­ügyminiszter ren­deletével.. kapcso­latban kérdést in­téztünk két nagy­váradi régi sport­emberhez, Morar Teofil dr., volt szövetségi kapi­tányhoz és Le­­­­winstein dr.-hoz, a NAC egyik vezetőségi tagjához, melyben az ő véleményüket kértük. Morár dr. válasza: — Nem tudok ezideig semmit, a kitiltásról és így érdemben nyilat­kozni sem tudok. " Talán az idézte elő a rendelet kiadását, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok köze­pette a magyar csapatok sok pénzt visznek ki Romániából és ezzel szemben, a magyar csapatok nem fogadják otthonukban vendégsze­replésre a román csapatokat. Löwenstein dr. nyilatkozata: — Érthetetlen előttem a rende­let, amelyről a román szövetség, bizonyára­­mit sem tud. Ha a szö­vetség véleményét előzőleg kikérik, ilyen rendelet kiadása nem követ­kezhetett volna be. A szövetség számszerű adatokkal igazolhatja, hogy amióta újból szorosabb a kap­csolat a magyar csapatokkal, meny­nyit lendült a román futball. Itt említhetem meg, hogy­ arról is beszélnek itt a rendelettel kap­csolatban, hogy a belügyminiszter azért adta volna ki, hogy ezzel na­gyobb érdeklődést biztosítson a nemzeti bajnokság iránt. H. M. Toros, aki a Kispest új centerhallja lesz. Új lesz a fedezetsor Kispesten, amennyiben Töröst Budapestre he­lyezték át s így valószínűleg vasár­nap már játszik is az Attila ellen. Ő lesz a centerhall,­­ míg­­ Purezeld kikerül a jobboldalra, K­aix pedig ki­esik a csapatból. Ez rossz helyre érkezett ! Különös levelezőlap futott be tegnap az MLSz-be. A levelezőlap szövege (az MLSz-nek címezve): „Kérem Mélyen tisztelt szövetség hogy nevem Leick­­ner Ferenc ki több csapatba ■ jácot amatőr alapon és elmegyek egy oly vidéki csapatba pl. DVTK diósgyőrije vagy más vidéki csapat ha vasutas egylet akkor azonnal te szerződő ha csak oly magán csajjal ha állás biz­tosítanak akkor itt is azonnal leszer­ződök mert nagyon gyors vagyok és futok egy egyesületbe én jobbszélsőt vagy jobb összekötőt járom halffol­­ni is tudom jól itt 100, 200 méter futom nagyon gyors vagyok bármi­lyen egyesületnek bátran lehet aján­lani azonnal az úti költséget az a csapat megküldi utazom csak vidékre megyek, ez azonnali válasz várok a vidéki csapatoktól és feltételekkel, gyors repülő jobb szélső kevés van mind én szemé­rem­be Leichner Ferenc azonnali válasz várom”.— Az ügyet áttették az amatőrzsűrihez ... * A légiforgalom őszi menetrendje szeptember 1-én lép életbe. A nyári menetrenddel szemben csak lényegte­len változások lesznek, mert ugyan­azok a kedvező egynapos összekötte­tések állanak továbbra is fenn Európa valamennyi fontosabb városa felé. A belföldi járatok menetrendjében — melyek október 15-ig fognak­ közle­kedni — nincs változás. A Budapest —Klagenfurt—Velence-i, hetenként kétszer közlekedő járatok szeptember 15-ig lesznek üzemben és biztosítják a legkitűnőbb csatlakozásokat úgy Ausztriába, mint Velencébe és azon át Rómába. Magyar Légiforgalmi Rt. Budapest, IV., Váci­ u. 1. T.: 808—88. Az ÉLASz jelentése Stepnitzky Sándor főtitkár szerkesztésében je­lent meg. A csinos, nyomtatásban megjelent könyvecskéhez .Klenics Barnabás írta az előszót. A tanács részletes, mindenre kiterjedő jelenté­se után Frankfurt Lajos az intéző, Kovács István a fegyelmi bizottság működését ismerteti. Karácsonyi De­zső a mátravidéki alosztályról, C­eiz­­ler Sándor a válogatott csapat sze­repléséről és Kovács István a Salgó­­serlegről értekezik a jelentésben, mely az alosztályra vonatkozó sportbeli és anyagi adatokat is híven és hiány­talanul­ magában foglalja. A munka értékes bizonyítása a kerület komoly, céltudatos működésének. Vidéki eredmények Rákosliget: RÁC—Akeresztúri TE 1:0 (1:0). Barátságos. Bíró: Zug. Iz­galmas mérkőzés, az I. félidő 17. per­cében 2 játékos összeverekszik, a bíró kiállítja őket,.­ majd a mérkőzést is lefújja. Góllövő: Neumann. — RÁC ifj.—BTE fj. 3:2 (2:2). Kistelek: Szegedi AK—KTE 8:0 (3:0). Bajnoki. Bíró: Horváth. A nagyobb rutin és nagyobb tudás fö­lényes győzelmet eredményezett, a gólarány azonban kissé túlzott. Gól­lövő: Megyes­ (4), Schmitzler (2), Doktor és Varga. Kunszent­márton: K. Törekvés—Ci­­­bakházi'­ SE­ 4:0 (2:0). Serlegztié­rkő­­zés. Bíró: Gál. Ezöriramú, szép méz­ kőzés. . A Törekvés lelkes játékával revánsot vett a múltheti legyőzőjén. Góllövő: Bertcsik, Tóth, Zsidó és Gye­­nes. Szőreg: KAC—Rákóczi 2:1 (1:1). Barátságos. Bíró, Lazy. A techniká­­sabb csapat győzött. Góllövő: Varga, Gréczi, illetve Miskolci. Balassagyarmat: BTE—Rákospa­lotai „11” 3:1 (1:0). Barátságos. Bí­ró: Tenczel. Góllövő: Nagy, Kreutz, Bittel­, illetve Csik. A meccs jobbára BTE-fölényt mutatott. Zalaegerszeg: ZTE—Perutz SC (Pápa) 2:2 (1:0). Bajnoki. Bíró: Bassa. Szezoneleji nívón mozgott a mérkőzés, sok durvasággal tarkítva. Góllövő: Hoffmann (2, egyiket 11-es­­ből) ZTE, Ács és Borza PSC. — Já­­nosházi AC—ZTE II. 2:2 (1:0). Zala- Kupa. Bíró: Guttmann. Góllövő: Hor­váth (11-esből), Kiss (11-esből), il­letve Wagner és Löwinger. Szép mér­kőzés. Sárvár: LSE—Pápai Testvériség 4:0 (1:0). Bajnoki. Bíró: Kornfein. Körmend: Celldömölki SE—KTK 3:1 (1:0). Bajnoki. Bíró: Takács. Sátoraljaújhely: Dunakeszi Ma­gyarság—SAC 5:1 (1:1). Barátságos. Bíró: Majer. A dunakesziek rekord­közönség előtt nagyon szép játékkal fölényesen nyerték a meccset. Gól­lövő: Zsíros (4), Bretsch, illetve Kiér. — SAC öreg fiúk—S. MÁV öreg fiúk 0:0. Bíró: Tóth. Jól játszott Pavlovics, Tiszai, illetve Zahoda és Szilva. * A MOVE-székház modern torna­­csarnoka a hét néhány napjára az idén is kapható. Gödöllői panasz. (Gödöllőről kap­tuk az alábbi sorokat.) A múlt va­sárnap a „Kossuth B” nevet viselő profi alakulattal mérkőzött a GSK. A gödöllői fiúk megerőltetés nélkül győztek 3:0 arányban. Igen üdvös volna, ha a szövetség az ilyen alkal­mi együtteseket, melyek abszolút semmi komoly játékerőt nem képvi­selnek, eltiltaná a további szereplés­től, miután a fenti címen való sze­replésük után a sportközönség sok­kal jobb és szebb futballt várt tőlük. Aláírás. lesz a Sabacia olasz, tutaja jóv­á svtedát*: indulás! Boci - BdudísC - Bolufgua a uUtUfccseU sziuUcfyt — Saját tudósítónktól A Bocskai elleni vasárnapi mérkőzése után a Sabaria kedden ismét Szombathelyen játszik, mégpedig a Salgótarjáni SE ellen Magyar Kupa-meccset, majd szerdán, szeptember 9-én este vo­natra ül és elindul olasz túrájára. 12-én, szombaton, 13-án, va­sárnap és 15-én, kedden játszanak a kék-sárgák olasz földön. Bari, Brindisi az első két mérkőzés színhelye, majd kedden Bo­lognában az FC Bologna, azaz a Divisone Nazionale A­ csoport­jának tavalyi nylcadik helyezettje az ellenfél. Brindisi csapata az I. osztályban játszik, míg az FC Bari a Divisione Nazionale B­ csoportjában a nyolcadik helyen végzett. Bariban egyébként most lesz nemzetközi vásár, kiállítás s ezzel kapcsolatos a Sa­baria szereplése. Mint emlékezetes, tavaly ugyanakkor­ a kispes­tiek voltak a vendégek. hogy szombaton és vasárnap már­ a módosított játékszabályok voltak érvényben a futballban, a vasár­napi mérkőzés bírája mégis sza­badrúgást ítélt két rossz taccs­­bedobás miatt is. Az új szabály érvénybenlétének vitás kérdéséről­­ lapunk más he­lyén írunk részletesen, ehelyütt ismertetni akarjuk a labdarúgás űzőivel és közönségével a módosí­tott szabályokat, amiket minden­kinek meg kell tanulnia, akinek csak valami köze is van a játék­hoz. " A taccsbedobás módját a­­követ­kezőképpen állapítja meg a sza­bály: „A bedobó játékosnak mind­két lábával a pályán, azonban az oldalvonal jelzésén kívül kell­­ álla­nia, myccal a játéktér fele fordulva s a labdát a feje fölött mindkét ■ kezével tetszés szerinti irányban kell bedobnia.” Eddig a szabály­talan dobásért szabaddobás járt az ellenfél javára. Az új szabály sze­rint rossz bedobás esetén a bedobás joga az ellenfélre száll. Megmarad azonban , a szabadrúgás büntetése abban az esetben, ha a bedobó játé­kos újra érinti a labdát, mielőtt míg más játékos érintette volna. A módosítás nem jelent lénye­gesebb változást. Az bizonyos, hogy a szabadrúgás nagyobb előnyt jelentett a rosszul dobó ellenfelének, hiszen jóval messzebb lehet rúgni lábbal a labdát, mint kézzel dobni. A rossz dobás pedig nem olyan főbenjáró bűn, hogy szigorúbban kellene büntetni. Vi­szont igaz, hogy a bedobás egyes esetekben, különösen a kapu kö­zelében, nagyobb előnyt jelenthet mint egy szabadrúgás, mert hiszen a bedobás pillanatában érvényét veszti a lesállás szabálya. A kapus labdahordozását a régi szabály szerint már kettőnél több lépés esetében meg kellett állapí­tani és büntetni. Az új szabály a négy lépés engedélyezésével csak a való életben kialakult gyakorlatot szentesíti, mert hiszen tudjuk jól, hogy bíráink csak egészen feltűnő esetekben, óruskor már öt felé, sőt azon túl is járt a kapus meg nem engedett lépéseinek száma, csak akkor avatkoztak bele a játékba. Újonnan szövegezték a szigorí­tott szabadrúgásról szóló 11. %-t, aminek régi szövege szerint sa­rokrúgásból és szigorított szabad­rúgásból csak a szabálysértő fél ellen tehet közvetlenül gólt elérni. A módosítás szerint csak a sza­badrúgásra vonatkozólag marad továbbra is érvényben az a meg­állapítás, hogy a közvetlen gól csak a szabálysértő fél ellen érvé­nyes, míg a sarokrúgásnál akkor is érvényes a gól, ha a rugó játé­kos saját kapujába szállna közvet­­énül a labda. Sok­­vizet nem fog zavarni ez a változás, hiszen csak a legmerészebb fantáziával lehet elképzelni olyan orkánt, ami a túlsó kapuba vinne érintés nélkül egy­ komért. A szabálytalan cipőt viselő já­tékost a bírónak az eddigi szabá­lyok szerint ki kellett állítani, ami azt jelentette, hogy a játékos töb­bet nem térhet vissza. Az új sza­bály most régi emlékeket idéz fel azzal, hogy visszaállítja az ideig­lenes kiállítás intézményét. E per­sze csak arra a szűk körre szorul, ha a játékos cipője olyan állapotban van, hogy az játékostársai szá­mára sérülési veszélyt jelent. Az új szabály szerint ilyen esetben a bíró csak leküldi a játékost a pá­lyáról és ha szabályszerű cipőben az illető visszatér, akkor tovább játszhat. Az ilyen visszatérés azonban csak olyankor történhetik, amikor a labda nincsen játékban. Természetes, hogy ilyenkor a játé­kos jelentkezni köteles a bírónál. A hivatalos döntvény szövegén, eszközölt változtatást az Interna­tional Board, amikor kimondotta, hogy „a játékos nincs feljogosítva arra, hogy akár szóval, akár tettel a bíró bármely intézkedésével szemben nemtetszését nyilvánítsa. Kívánatos, hogy a bírák ezen uta­sítás megszegését sportszerűtlen magatartásnak minősítsék”. Ugyan­akkor a következőket iktatta be az IB a játékosoknak szóló utasítás­ba: „Tilos a játékosnak a bírót döntése felől megkérdeznie, hanem azt hang nélkül tudomásul kell vennie. Közeledni a bíróhoz vagy vele vitába bocsátkozni, megérin­teni őt, avagy nemtetszésének je­lét adni, sportszerűtlen magatar­tás, amelyért a játékos figyelmez­tetendő, ismétlés esetén pedig ki­állítandó.” Majd később: „Az a játékos, aki durvaságot követ el vagy aki a bíróval szemben csúnya kifejezést használ, kiteszi magát annak, hogy vele, mint erőszakos viselkedésben bűnössel kell el­bánni.” Fontos változás történt a 11-es rúgás szabályaiban. Ez a változás ugyan már egy évvel ezelőtt életbe­lépett Angliában, egyebütt azon­ban a szabályok magyarázói más álláspontot foglaltak el és ezért tartotta szükségesnek az IB annak kimondását, hogy a 11-est védő kapus nem mozdíthatja el a lábát a kapuvonalról addig, amíg az el­­rúgás meg nem történt. Ezzel is fokozni akarta az IB a büntető rúgás szigorúságát, mert most már a kapus nem ugrálhat ide-oda a kapuvonalon, nem idegesítheti a rúgó játékost. Hanem szinte meg­adással kénytelen nézni, hogyan helyezi az a hálóba a labdát. Ezen­túl csak abból a 11-esből nem lesz gól, ami elkerüli a kaput vagy éppen a kapus ölébe rugódott. Az eddigi szabály csak attól tiltotta el a kapust, hogy elhagyja a kapus síkját, az új szabály formálisan odaszegezi a kapust a vonalra. Ha már a rugás megtörtént, akkor már rendesen késő az ugrás vagy vetődés. A vonalat elhagyó kapust meg kell inteni, ismétlés esetén ki lehet állítani. A 11-es rúgással kapcsolatban még kimondta az IB hivatalos magyarázat alakjában, hogy a bí­ráltak jogában áll nem ítélni 11-est, amikor annak megítélésé­vel a szabály sértő felet jutalmazná. Ebben az évben is elvégezte te­hát a szabályokon a maga csiszoló­­munkáját az IB. Hogy ilyen kis­ter­jedelműek a változások, az mu­tatja, hogy mennyire jók és pon­tosak már a labdarúgó játék sza­bályai.

Next