Nemzeti Sport, 1932. április (24. évfolyam, 64-83. szám)

1932-04-01 / 64. szám

Péntek 20 fill. 1932 április 1. XXIV. évfolyam, 64. szám Megjelenik csütörtök­ig szombat elvitelével MINDEN NAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa­ u. Hr. (Tel.: 112-44. S51-11.) Levélcím: Budapest 62, postafiók 24. Távirati dm: Nemzeti Sport Budapest Csehszlovákiában 2 Re, Romániában 10 lel, Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Pl., Svájcban 20 c., Franciaországban 1.50 . franc, Olaszországban 1 Ura, Amerikában 6 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh­szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P Ezüstérmet kapnak Prágában diadalt aratott válogatottjaink — Saját tudósítónktól — Az MLSz elnöksége tegnap esti ülésén elhatározta, hogy a Prágában március 20-án nagy jelentőségű győzelmet aratott vá­logatott tizenegyet ezüstéremmel jutalmazza. Köv&s a coióiec, laku&e batfoszekótá? Meglepetések váchaték Ujped t­aeáeuúrd CW2xattításárau* — Saját tudósítónktól — Újpest tegnapi műsorán l­abdás­­edzés szerepelt, melyen azonban nem vett részt a teljes gárda. Du­dás és Avar le sem vetkőzött (fá­radtság miatt), Borsányi masz­­százst kapott, Kővágó pedig bo­kába kapott rúgás miatt csak futó­cipőben mozgott keveset. Játszott a felgyógyult Köves is. A többiek kétkapus játékra álltak fel az edző­társ UTE-vel szemben. Újpest—IM 3:0 (1:0) Bányai az első félidőre a követ­kező csapatot jelöli ki: Aknai — Ligeti, Fogoly III. — Sas, Volentik, Szalay — Török, Sá­ros, Jakube, Vörös, P. Szabó. Sokat támadnak a profik, de gól­képtelen a csatársor, amiben nem kis része van a kiválóan játszó Futónak, az UTE jobbhátvédjének is. Egy gól azért esik — Jakube lövi — 1:0. A „pikáns" csatacsúc­son ezt mondják a szünetben a ben­­fentesek. Tényleg változik az Új­pest összeállítása, mely most így fest: Huba — Ligeti, Fogoly III. — Szalay, próbajátékos, Víg — Sas, Sáros, Köves, Jakube, P. Szabó. Jóval érdekesebb a játék, mint az első félidőben volt. Az amatőrök is szóhoz jutnak párszor, de gólt mégis csak a kitűnő profi csatár­sor lő. Egyet Sas beadásából Köves fejel ragyogóan (2:0), majd Ja­kube orszájdgól után érvényeset is lő (8:0). Észre kellett venni a próba­játékos középfedezetet, aki­t tud. Ennek egyik legbizto­sabb jele, hogy a nevét titkolják. Egyelőre ... (Valaki a benfente­­sek közül azt mondta, hogy Káldi­­nak hívják, így görbüljön meg?...) A v­asárnapi csapat Az edzőmérkőzés második fél­ideje érdekes csapatösszeállítási kombinációkra adott alkalmat. Elsősorban a csatársorra vonatko­zik ez. Újpesten már régen han­goztatták, hogy Jakube túlságosan közel van Avarhoz a centerben. Vasárnap a Budai „11” ellen alka­lom kínálkozik kísérletezésre s minden valószínűség szerint meg is teszik ezt, így helyet kapna Köves a csapatban Vörös helyett. A half­­sor marad, a védelemben csak a kapus személye kérdéses. Aknai és Huba egyformán jó. — Mindent egybevetve tehát így képzeljük el Újpest vasárnapi csapatát: Aknai vagy Huba — Kővágó, Dudás — Borsányi, Sáros, Szalay — Sas, Avar, Köves, Jakube, P. Szabó. A „hivatalos” csapatot ma jelö­lik ki. Béreljen teniszpályát -1..4n a Városliget környékén, 20 U I P­­ (1I­ vörössalakú pálya, meleg-UlUUUll hideg zuhanyok Egyes személyek beosz­tása egész idényre 20 P»KU Erzsébet-teniszpályák VII., Thököd­y-út 113—115. Telefon: 960—75 VII., Erzsébet királyné-út 9. Tel.: 967-65 Nem lehet elhalasztani a kadettok elleni május 8-iki mérkőzésünket A Ferencváros s a Hungária megy Firenzébe — Saját tudósítónktól — Megírtuk, hogy a PLASz el­nöksége el akarja halasztani a kadettok ellen május 8-ra Firen­zébe tervbe vett meccsünket. Teg­nap megérkezett a válasz az ola­szoktól s ebben az áll, hogy a mérkőzés elhalasztásába bele­egyeznek, de csak abban az eset­ben, ha a nagy meccset is el lehet halasztani. Erről persze szó sem lehet. A PLASz tegnap esti ülésén újra megállapították, hogy nagyon ne­héz csapatot küldeni Firenzébe, miután az egyesületek mind mér­kőzést kötöttek le és jelentettek be május 8-ra. A Csikókat tehát nem lehet elküldeni. Végered­ményben az elnöksége úgy dön­tött, hogy nem bántja a május 8-ra lekötött meccseket, ellenben megkéri a Ferencvárost és a Hungáriát, hogy azokat a játé­kosokat, akikre a budapesti ma­gyar—olasz mérkőzésen nincs szükség, küldjék el Firenzébe. A két nagy egyesületnek ugyanis május 8-ra nincs műsora. A fen­tiekhez még hozzátartozik az, hogy az akkor majd holland tú­rán levő Újpest megígérte, hogy amennyire csak lehet, igyekezik játékost adni a Firenzébe utazó csapatba. Május 8-án tehát Firenzében mégis játszunk az olaszok ellen. Az MTK vasárnap a Postás ellen a következő összeállításban áll ki: Toldi — Kállai, Gábor— Kovács, Iványi, Semsey — Bacsay, Konrád, Szabó, Kecskeméti, Sas. Végleges: mégis április 24-én lesz a magyar-osztrák válogatott mérkőzés­e — Saját tudósítónktól — Legutóbb hírt adtunk arról, hogy az MLSz Bécsbe küldi Ke­nyeres Árpád főtitkárt: igyekez­zen az osztrákokkal megállapodni, hogy az április 21-i válogatott mérkőzésünket május végére ha­laszthassuk. Kenyeres Árpád küldetése — mint azt várni lehetett — nem járt sikerrel. A főtitkár egyébként a következőket mondotta munkatár­sunknak a bécsi tárgyalásról: — Bécsben közvetlenül Meisllel tárgyaltam. Kérésünket nem telje­síthették, miután az osztrákok április 20-re a délnémetek ellen is lekötöttek egy mérkőzést, ezenkí­vül több osztrák egyesület nemzet­közi meccset is szerzett erre a napra, de nem lehetett későbbre halasztani a válogatott mérkőzést azért sem, mert az osztrák szövet­ség már nem tud más terminust kapni az egyesületeitől a tavaszi idényben. Kenyeresnek ilyen irányú beje­lentését egyébként a tegnap esti ülésén az MLSz elnöksége tudomá­sul vette s így most már végleges, hogy április 24-én kerül sorra bécsi válogatott mérkőzésünk. Nyílnak — nem nyílnak a teniszpályák — Saját tudósítónktól — A MAC alsómargitszigeti pá­lyáin vasárnap indul meg a já­ték. A BBTE pályák talajmunkála­­taihoz még nem fogtak hozzá. Itt legfeljebb egy hét múlva le­het majd csak játszani. A BLKE Horthy Miklós­ úti pá­lyái közül néhány már elkészült. A BLKE versenyjátékosok szerda óta játszhatnak. Az UTE újpesti pályái közül is kész már az első tréningpálya. Az MTK mind a 9 pályáját va­sárnap, április 3-án adja át játé­ Ifrvzsilaníi . A MAFC-on két pályán 27-ike óta játszanak. A BEAC-pályákon a jövő hét elején indul meg a tréning. Somogyi lesz a Saturni centere Kispesten — Saját tudósítónktól — A Sabaria csapata csütörtökön a helyi Turul csapatával játszott edzőmérkőzést. A Turult egyébként megerősítették Vargával, Bokorral és Seperrel. A mérkőzés 5:1 (3:0) arányban a Sabaria javára végző­dött és a profik góljait Kovács II. (3) és Borbély (2) lőtte. A Turul egyetlen gólját Seper érte el. A Sabariában Somogyi játszott cen­tert, mégpedig figyelemreméltóan Lelovich szerint Somogyi játéka olyan lendületet adott a Sabaria támadósorának, hogy vele igen ko­moly játékerőt fog képviselni a szombathelyi együttes. Kispest ellen a következő lesz a Sabaria csapata: Vermes — Kovács Janzsó — Sárközy, Vámos, Szaniszló — Boda, Kovács II., Somogyi, Borbély, Belkó. A csapat Lelovich Jenő főtitkár­­edző vezetése mellett szombaton 1.20-kor indul Szombathelyről. A Kispest elleni mérkőzés után nem is utazik haza, hanem Budapesten marad a csütörtöki Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésre. Burger védi az amatőr Vasasok ka­puját a gyengélkedő Schraxnkó he­lyett vasárnap. A csapat többi része változatlan: Burger — Suszter, Schwartz — Csesznák, Hermann, Gö­rög — Mészáros, Dóczy, Petres, Benda, Klacsán. Véglegesek a csapatok A tizenharmadik csehszlovák—magyar válogatott ökölvívó mérkőzésre kerül sor vasárnap — Saját tudósítónktól — A MÖSz olimpiai előkészítő mű­sora keretében most már három nagy nemzetek közötti mérkőzés van műsorra tűzve. Ez a csehszlo­vák, osztrák és olasz mérkőzés. A sort vasárnap a csehszlovákok nyitják meg, akikkel már évek hosszú sora óta áll már sportbeli összeköttetésben a szövetség. Ez a vasárnapi mérkőzés a tizenharma­dik lesz. A két szövetség mindegyike már kijelölte csapatát. A csehszlovákok a bajnokság eredményét vették fi­gyelembe és így a jelen pillanat­ban legjobb versenyzőikkel állnak a kötelek közé Budapesten. Talán egyetlen pont van, ahol nem a leg­jobb versenyzőjüket hozták — ez a kisnehézsúly, ahol a tartalék Turbis veszi fel a küzdelmet. Ezt a megoldást a legjobb csehszlovák nehézsúlyú Ambros betegsége miatt voltak kénytelenek választa­ni szomszédaink. A magyar csapat összeállítása is végleges már. A szakbizottság szerdai ülésén ugyan előbb nem keltett teljes megnyugvást a csa­pat összeállítása, de az ellenérvek hatása alatt utóbb tudomásul vet­ték azt. Ezek szerint Énekes ez alkalommal pihen. Énekest ugyan­is az olimpián a légsúlyban sze­retnék indítani, ha a nagy próbá­kat majd annak idején kiállotta. A súlya azonban lényegesen több most és erőszakos fogyasztással nem akarták már most lehozni a légsúlyba. Ezzel a megoldással ad­nak helyet a másik nagytehetségű versenyzőnek, Lovasnak is a ban­­tamsúlyban, aki most igazi helyen adhat számot tudásáról. Kimaradt a csapatból a többszörös váloga­tott Szigeti is, aki már jóval a válogatott csapat összeállítása előtt kérte a csapatból való ki­hagyását. Testi és főleg lelki kon­díciója nem olyan, hogy ezzel a mérkőzést vállalhatta volna. Ez volt Szigeti indokolása, amit a szö­vetség el is fogadott. Vasárnap a két csapat össze­állítása tehát a következő: légsúly: Kubinyi—Bezdek, bantamsúly: Lovas—Pro­chazka, pehelysúly: Szabó— Chandela, könnyűsúly: Fritsch—Krumpler, neh­ez­súly: Kerekes—Stöckl, közép­súly: Csiszár—Millner, kis­nehézsúly: Kéri—Turbis és nehézsúly: Körösi—Ostruz­nak. A két csapat eddigi összecsapá­sából a csehszlovákok még egyet­len egyszer sem tudtak győztesen kikerülni. Tizenkét mérkőzés kö­zül tízet a magyarok nyertek és kettő döntetlenül ért véget. Ez a két döntetlen volt a csehszlovákok legnagyobb sikere. A pontarány 132:52 a mi javunkra. A vendégcsapat szombaton este 7 óra 55 perckor érkezik meg a nyugati pályaudvaron. A mérkő­zés pontozására két bécsi bírót — Scholtzot és Konrádot — kérte fel a szövetség. A mérkőzést vasárnap este 7 órakor rendezik meg a vá­rosligeti Beketow-cirkuszban. * * A csehszlovák—magyar válogatott mérkőzés elővételi jegyei az alanti helyeken kaphatók: Breuer-tőzsde (Teréz­ körút 54.), Blockner (Vilmos császár-út 33., Andrássy-út 2., Erzsé­­bet-körút 12.), Orth (Andrássy-út 33.). Az elővételi jegyek mérsékelt árúak. MODIAHU

Next