Nemzeti Sport, 1932. július (24. évfolyam, 127-148. szám)

1932-07-01 / 127. szám

EJ.Yy h/II: pelbAht-Péntek 20 fül. __ ■ __ =====—= 1932 július I. tjf galHP mhAhM! MINDEN NAP W |S.|_|8§| Szerkesztőse/k is kiadóhivatal: LaI AllPAlUfllf A Budapest. VI., Rózsa­ u. 111. (Tel.: 112-44. 251-26.| I Hl I IIII II11 K' H Levélcím: Budapest 62. postájuk 24. | I V III III lllllul* V Távirati dm: Nemzeti Sport Budapest ncSroK­IS, SjMaKsS Csehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 lel ^SEff gipsjpM l/PflTP f I Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Pl. I^8hMhhB EfffgHB W vUl Vsa Svájcban 20 c, Franciaországban 1.50 franc jHtbjbá*­Olaszországban 1 lira, Amerikában 6 cent. ^ Előfizetési díj: Belh­idre negyedévre 12 P, egy hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- TgSr­BzSatUBBf ------— - / A Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P ~ ” —— 1 f X Az úszócsapat és az öttusázók Brémában Délután könnyű pólómérkőzés volt, Bárány négyszázat úszott Komjádi Béla telefonjelentése Brémából Bréma, június 30. Ma délben egy órakor érkez­tünk Berlinből Brémába. A mo­dern pentatlon magyar résztve­vőivel Prága óta együtt utazunk, igazán kellemes és szerencsés utunk volt. Meg voltunk elégedve a berlini elszállásolással is s minthogy közel laktunk a pálya­udvarhoz, a felkeléssel sem kel­lett sietni. Brémában a pályaudvaron ked­ves ünneplés várt reánk. A mo­dern pentatlonban résztvevő tisz­teket az itteni helyőrség tiszti küldöttsége várta, bennünket p­e­­dig a Bremer Schwimmverein vezetői és úszói. A Norddeutscher Lloyd szállodájában megebédelve, ebéd után rövid pihenő követke­zett, majd kimentünk a BSV uszodájába. Bár edzésünk nem volt nyilvános, mégis igen nagy közönség gyűlt össze, amely nagy érdeklődéssel figyelte a folyó gyakorlatokat. A német úszók közül Küppers volt itt, aki az Európa hajón technikai felügyelő. Küppers nagyon jó formában van, könnyen úszott 100 méteres háton 1:12.4 m percet. A magyarok négyszáz métere­ket úsztak. Bárány kissé erősen kezdett, 50 méterre 27 m percet ért el, azután bumlizott, úgyhogy az összidőt már nem mértük. Ezután kétkapus mérkőzést ját­szottunk. Az úszók beállításával könnyen ki tudtunk hozni két he­tes csapatot. A komplet­t­ csa­pat könnyen győzött 5:2 arány­ban. A játékkal meg voltam elé­gedve. A közönségnek is nagyon tetszett az edzés, minden szebb akciót nagy tapssal jutalmazott. Este 8 órakor vacsorához ül­tünk, aztán az olimpiai öttusa résztvevőivel együtt autóbuszon körüljártuk a várost és megnéz­tük Bréma nevezetességeit, a Roland-szobrot stb. Tíz órakor a társaság felvonult a szobákba, hogy lefeküdjék, mert reggel aránylag korán kell indulni. 8 óra 15 perckor indul a Norddeutscher Lloyd pályaudva­ráról a különvonat a Bremenre. A hajó 11 órakor indul, de más­fél órával előbb már be kell szál­­lani. Holnap déltől kezdve már a tengeren úszik hajónk. A főkér­dés most tehát az, ki és mikor lesz tengeri beteg. Komjádi Béla. ■ i ——bys—ss«i „A Vienna csatársora csak félgőzzel játszott.. " — írja a bécsi Sporttagblatt Újpest ideges, nyugtalan volt Szemelvények a bécsi szak­kritikából — Saját tudósítónktól — A bécsi Sporttagblatt részletesen beszámol csütörtöki számában a bu­dapesti Újpest—Vienna Középeurópai Kupa mérkőzésről. A tudósításból néhány tanulságos mondatot itt idé­zünk: — A Vienna Újpest ellen csak 1:1-re végzett, a nézőnek azonban a küzdelem minden pillanatában az volt az érzése, hogy a bécsi csapat jobb eredményt is elérhetett volna, ha vállalta volna azt a kockázatot, ami ilyen harcmodorral jár . . . Csak arra vigyáztak, hogy a magyarok támadását ne engedjék kifejlődni, a saját támadó akciókat pedig csak annyira vitték keresztül, amennyire ez nem jelentett veszélyt a Bécsben szerzett előnyre és a játékosok csont­jaira. A magyarok ugyanis k­emé­­nyen, sőt túl kem­ényen futballoztak... Gschweidl nagyon okosan játszott, csak addig tartotta magánál a lab­dát, ameddig feltétlenül szükséges volt és majdnem mindig leadta a szárnyakra. Ezzel a csapat az I. fél­időben kimondott fölényt ért el, amit csak azért nem használtak jobban ki, mert a csatárok a kapu előtt nagyon óvatosak és tartózkodóak voltak. A támadás tehát félgőzzel dolgozott, ez­zel szemben természetesen a fedeze­tek és hátvédek teljes erőbedobással működtek.­­ A magyarok gyengébbek voltak már csak azért is, mert a Viennával ellentétben idegesen és­ nyugtalanul játszottak. Túlzottan keresték az ösz­­szecsapásokat. Egyesek annyira bosz­­szúvágyóak voltak, mint pl. Borsányi, hogy rendes fromájukat nem is érték el. Az egész csapaton bizonyos voná­sa húzódott végig a meg nem gon­­doltságnak, elsietettségnek. Ennek el­lenére egyes játékosok megmutatták, hogy más helyzetben értékes erők lennének. Végül megállapítja a bécsi újság, hogy Borsányi értékes erő, Avar for­mán kívül van, Jakube volt a legjobb újpesti csatár, P. Szabó messze ma­radt bécsi teljesítményétől. Sáros ere­jéből csak egy félidőre tellett, Szalay passzai pontatlanok voltak, Kővágó biztos volt, míg Ligeti a belemenős­­szerepet választotta, de közben min­dig csak a levegőbe döfködött, mert a bécsi csatárok már eredetileg arra voltak beállítva, hogy kikerüljék az ilyen rohamokat. Hazafias buzdító beszéd kíséretében adta át Halmay Béla dr., Miskolc helyettes polgármes­tere Miskolc Város Nagydíját, a pompás és művészi serleget Si­­monnak, a nagy torna második napja első befutójának. Miskolc vezetősége a Korona-szállóban egyébként nagyszabású bankettet is rendezett a versenyzők és a versenyvezetőség tiszteletére, me­lyen Silbiger dr. franciául üdvö­zölte a külföldi­ nemzetek képvi­selőit. a Millenárison Helyárak: korzó és tribün P 1.50, kürterrajz P1.— W&ca&ini&x Simon soha nem látott csodá­latos teljesítménnyel, fölényesen győzött a Tour de Hongrie második napján 170 kilométeren át gázolva, három perccel győzött Krückl, az első nap győztese gép­törés miatt feladta a versenyt A magyar csapat húsz perccel vezet — Kiküldött munkatársunk tele­fon jelentése — Miskolc, jún. 30, este fél 8 óra. A Tour de Hongrie második napján már kibontakozott a kör­verseny minden szépsége. Izgal­mas megugrások, izgalmas üldözé­sek, pokolian nehéz hegyi utak, gyorsvonat sebességű lejtők váltot­ták egymást és amellett ez a nap produkálta a magyar országúti ke­rékpársport legnagyobb teljesítmé­nyét, a figyelembe alig vett Si­monét, aki 170 kilométeren keresz­tül egyedül száguldva verte három perccel az egész mezőnyt. Az ola­szok magánkívüli bámulattal cso­ Szombaton, július 2-án, este SA9 órakor Nemzetközi motorvezetéses BRISHYKERÉK­­­VERSENY 2 X1/* órás időtartammal Wallée (Paris] (vezetője: Philippe), Szekeres (Golthieu), Vida, Nagy, (Gatsa), (Mazák), Istenes (Bartos) a startnál dálták ezt a fiút, akinek a teljesít­ménye messze elhomályosít minden más eddigi teljesítményt. Szolnoknak csak felvonulás jut, verseny nem Fél hét előtt öt perccel indul a mezőny Szolnokról. Sajnos, Szol­nok utcáin versenyezni nem lehet, a mezőny tömör bolyban csak fel­vonul s messze, a Szolnok határán túl lévő sorompónál indul meg a verseny. Hatalmas tömeg érdek­lődő kiáltja a magyarok fülébe út­­ravalónak az utolsó hajrát, impo­záns kerékpárosral szegődik a me­zőny után kísérőnek. Kritikán aluli úton halad a mezőny. A szűk úton részeg ember fekszik keresztben, kénytelen mindenki megkerülni. Egyik versenyző tréfásan meg­jegyzi: — Átmennék a nyakán, de félek, hogy az ádámcsutkája kiszúrja a gumimat. Balkáni utak, az olaszok az élen Rettenetes máris a forróság. Az út göröngyös, a por egyre kibírha­­tatlanabb. A bizonyos sorompó után vágtába ugrik be a mezőny. Enyhe oldalszél leng. Akácsorok, tanyák suhannak el, egy megvadult bika dübörög végig a pusztaságon. 10 kilométeresre fokozódik az iram. 7 kilométer után Miholak miatt tömegburcáji, egyszerre bené­pesedik az árok. Peck fékje tönk­remegy. Az olaszok az élrevágnak. Most tört kövekkel borított útsza­kasz következik, a versenyzőknek zsonglőrmutatványokra van szük­ségük, hogy baj nélkül keresztül­haladjanak. Majd egy négykilomé­teres út következik kétoldalt lápos, vizes árokkal. Félni lehet a bezuha­­nástól, oly keskeny az út. Zagyva­­rékásnál Borbély nyereglazulás miatt megállni kénytelen. A csend­őrség nagy eréllyel csinál rendet, elparancsolják a kocsikat. Neu­­bauer megint tömlőszakadás miatt áll le. Az első nap kétszer érte ez a pech. Mérgesen mozog, van oka rá. Kicsi út, nagy por... Vízbemártott kukoricaföld zöl­det. Papp panaszkodik, hogy fáj a keze. Kaczián elbukik, bejódozzák. Balkáni méreteket döngető ní­vójú út. Két méter széles és a por már életveszélyesen ereszke­dik a versenyzők és a kisérő autók közé. Az autóknak a legnagyobb óvatos­sággal kell viselkedniük. A lemara­­dottak kínzó csuklófáj­dalmakról panaszkodnak a nagy rázás követ­keztében. Virágzik a lóhere, olyan, mintha hóval lenne borított a vi­dék. A Zagyva mellett Mádi gép­hiba miatt megáll egy kicsit. Jász­­alsószentgyörgynél telik le az első óra az élmezőny 28 kilométeres teljesítményével. „Ott vagyok, ahol a Mádi” — mondja Kaczián, mert ő is leszállni kénytelen defektje miatt. Sivár kép mindenfelé. Mint­ha óriások henteregtek volna a búzaföldeken, úgy letarolt mindent a jég. (Folytatása a 9. oldalon) Pénteken érkezik Budapestre a zöld­fehér csapat vasárnapi ellenfelével együtt . Saját tudósítónktól­­Mint trieszti tudósítónk táv­irata jelenti, a Ferencváros To­­rinóból jövet csütörtökön éjjel megérkezett Triesztbe, ahol azon­nal szállójába vonult és lepihent. A csapat rendben van, a szerdai sérülések közül egyik sem ko­moly, a csapat minden tagja harcképes. A Ferencváros pénteken reg­gel indul Triesztből, most már együtt a Juventus csapatával és a Középeurópai Kupa első for­dulójának utolsó harcosai pénte­ken este érkeznek Budapestre a Délivasút állomásán.

Next