Nemzeti Sport, 1933. április (25. évfolyam, 66-85. szám)

1933-04-04 / 68. szám

/?/ r . ... Kedd 20 fii!. TV. Hagy műsor üldöző-1933 áprlis 4 — csütöötök napján XXV. évfolyam, 68. szám tdi JW­B­S^df tudósítónktól.­­mKBBm Nemcsak a Magyar Kupa döntő Megjelenik csütörtök is szombat kivitelivel ^ mm JBBF mérkőzését, a Ferencváros—Újpest MINDEN NAP ® találkozót kell Áldozócsütörtök nap-Szerkesztősig­­, kiadóhivatal: Wm&A. Hír fi fffin ^00Mh.­M ján lejátszani, hanem a Corinthian-Budapest, VI., Rózsa­ u. 111. (Tel.: 1/2-44, 151-16.) VHHgMk VSbWMPB i­ a Postás__Toknál Levélcím: Budapest 63. postafhk 24. 'HHBkSL fMMMBHM. cil! dontojet IS, a 1 OStas L OKOal Thub­ah cím: Nemzetisport Budapest CSC mérkőzést. Sőt az országos ja­ggal­:­­• • jjp npeijpBi­tézőbizottság tegnap esti döntése Csehszlovákéban 2 Ke, Romániában­­.0 lei MsiHfi&gmm­gHHWajj^K: JMBB TOJilSH alapján Áldozócsütörtökön ütközik Jugoszlávéban 3 din. JgStEmSm MiMTO H«mHI meg a Magyar Kupa harmadik Rosethiában 30 Gr., Németországban 20 Pl. —WSHBy helyéért a Szeged és a Somogy, Svájcban 20 c., Franciaországban l/10 franc BlSSiEagM ,* ■ , n__ Olaszországban l líra, Amerikában 6 cent. ^valamint a Conathian-díj harmadik Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 12 p, egy ms&ms helyéért a Salgótarjáni SE és a hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh* Dorogi AC, Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P "" ^ Új szövetségi kapitány állította össze tegnap a profiknak vasárnap Belgrádban játszó vegyes csapatát Sternberg a jobbhátvéd, míg a jobbfedezet, Kármán a jobb­os Eörg a balösszekötő . Saját tudósítónktól.­­ A profiszövetségnek új szövet­ségi kapitánya van. Az elnökség megbízta a szövetségi kapitányság tisztségével Fábián Pált, az Eto FC elnökét, hírlapíró kollégánkat. Fábián Pál nem tartozik az úgynevezett régi szövetségi em­berek közé. Bár már jónéhány esz­tendő óta kiveszi részét a szövet­ségi életből, még mindig fiatal embernek számít. Ú­gy látszik azonban a profiszövetség éppen fiatal embert keresett. Ma, amikor Csikó-csapatunk javarésze már bekerült az orszá­gos válogatottba, ma, amikor már a Csikó-csapat részére kell után­pótlást keresni, akkor úgy, látszik a profiszövetség fiatal, lelkes em­bert keresett a szövetségi kapi­tány tisztségére, Fábiánra esett a választás, mert Fábiánban meg vannak a fenti kellékek s mind­amellett a szakértelem sem hiány­zik nála. Erről már több ízben adott tanúbizonyságot klubveze­tési téren és a „Sporthirlap” ha­sábjain s nem egy válogatott csa­pat összeállításánál igyekezett se­gédkezet nyújtani. Fábiánra tegnap már munka várt a szövetségben. Csapatot kel­lett összeállítani. A Belgrádban játszó csapatot. Mielőtt ezt meg­tette volna, beszéltünk vele. — Sajnos, egyelőre meg van kötve a kezem — mondotta. — Csak meglevő keretből állíthatom össze a csapatot. A Ferencváros, Újpest, Hungária, 111. ker. FC és Bocskai játékosait vehetem szá­mításba. Ha nem lenne semmi to­vábbi kikötés, akkor elsőrangú csapatot lehetne kiállítani, a hely­zet azonban az, hogy a­ Ferencvá­ros szombaton bajnokit játszik, vasárnap Pozsonyban szerepel, a Hungária vasárnap Kaposvárott bajnokit játszik, Újpest ugyan­akkor a Szeged ellen viaskodik s már hétfőn reggel elindul cseh­szlovák—dán túrájára, a Bocskai Törökországban jár... Marad tehát egy egyesület, a III. ker. FC. A kerületiek csapatát kell te­hát azokkal a játékosokkal meg­erősítenem, akiket a másik négy­től kapok. Ez tehát még nem szövetségi kapitányi munka s éppen ezért, még nem is megyek a csapattal Belgrádba. Komor Ödön, a III. ker. FC igazgatója lesz a kísérő. Nem tekinthető szö­vetségi kapitányi munkának a húsvéti békemérkőzés sem, amikor a Kolozsvárra utazó csapatot is hasonló szempontok figyelembevé­telével álíthatom csak össze. Ellenben remélem, hogy az osztrák —magyar mérkőzés elé sikerül majd Csikó-mérkőzést lekötni, amelyen aztán már az új Csikó-gárda mutatkoz­hat majd be. Akkor kezdődik majd tulajdon­képpen a munkám. Addig is és mindig igyekszem természetesen az MLSz szövetségi kapitányával együtt­működni s ahol csak lehet, segítségére lenni. A fenti nyilatkozatot tegnap délben adta Fábián Pál, a „Csikó­­kapitány”. A csapatösszeállításra viszont este került a sor. 6 III. kerületi, 2 Újpest, 1-1 Hungária, Ferencváros és Bocskai játákosból áll a csapat Az I. liga tegnap esti értekezletén Fábián Pál vázolta körül­ményes helyzetét, amely este még súlyosbodott is. Este tűnt ugyan­is ki, hogy a Bocskai szombaton Törökország ellen játszik s erre való tekintettel csak egy játékost adhat a Belgrádban játszó csa­pat részére. Végeredményben így alakul ki az összeállítás: Ujváry Hungária Sternberg Bíró Újpest III. ker. Vig Lucz Magyar Újpest III. ker. FC Fenyvesi Kálmán Turay Eöry Dömötör III. ker. Ferencv. Bocskai III. ker. Tartalék: Győr, III. ker. FC. A csapat szombaton délután indul Belgrádba. LEGFRISSEBB TÚRAHÍREK a vidékiek seregestül rándulnak ki A vidéki amatőregyesületek is túráznak húsvétkor. A Bánszállási TK, a Salgótarjáni BTC, a Diós­győri VTK, a Pálfalvai BÜSE túrájáról, valamint Sopron hús­véti nemzetközi műsoráról már hírt adtunk. Most újabban a következő nem­zetközi mérkőzéseket jelentették be a vidékiek: A Váci Reménység húsvét két napján Szencen játszik az SzTK ellen; a Váci SE húsvét két napján Érsekújvárott az ÉSE vendége; a Pécsi SC ugyancsak a két ün­nepnap alatt Bródban játszik a GSK Malsonija ellen; * Nagykanizsa vendége mind a két nap a varasdi Slavia. Első nap az NTE, másnap a Zrínyi ellen játszik a jugoszláv csapat, mozgolódik a El. liga is A II. ligabeli proficsapatok kö­zül eddig csak a Bak TK túrájá­ról adtunk hírt. Most már az Eto FC-nek is van útimérkőzése. A pesterzsébetiek húsvét két napján Galántán játszanak a GSE ellen. Lehetséges azonban az is, hogy húsvét másnapjára a galántaiak átadják az Etc-t Vág­­sellyének. Újpest végleges dániai műsora Mint ismeretes, Újpest csapata az április 11-én Prágában a Vik­tória Zsiskov és Bohemians ve­gyescsapata ellen, lejátszandó mér­kőzés után Kopenhágába veszi út­ját. A dán fővárosban az újpes­tiek húsvéti műsora most már végleges­ . Április H. Frem Boldklub. Április 16. Akademisk a Bold­­klubben. Április 17.­ Frem és Akademisk vegyes csapata. Újpest utolsó ellenfele majd­nem Kopenhága városi válogatott együttesével egyenlő. Istambul és Török­ország válogatón csapata a Bocskai ellenfelei között Eddig úgy volt, hogy a Bocskai Istambulban csak egyesületek, illetve egyesületek vegyes csapa­tai ellen játszik. A törökök azon­ban elhatározták, hogy szerdán­­a Fener Bagcset, pénteken Istam­­bul, míg szombaton Törökország válogatott csapatát állítják ki a debreceniek ellen. A Bocskai ellen­felei erőben tehát nagyon meg­nőttek. Téli máltai ellenfelével találkozik a Somogy A kaposváriak húsvéti útja Csehszlovákiába vezet. Kladnoban körmérkőzés keretében játszik a Somogy. A kaposváriak így újra meccselni fognak Kladno csapa­tával. Mint­­ emlékezetes,, télen négyszer is játszották a Kladnó­­val Málta szigetén. A budapesti viddtoMHel, tettesen $ede&et$­Mert is csatacsokat ^ Csehszlvákia vasárnap Bécsben — Telefonjelentésünk — Prága, április 3. Ma este kihirdette­­ Fanta szövet­ségi kapitány a vasárnap Bécsben Ausztria ellen kiálló csehszlovák vá­logatott csapatot: Planicsk­a— Bur­­ger, Cstgrohy — Kostyálek, Csam­­bal, Madelon — Junek, Hess, Nejedig, Pucs,' Kalocsay. Tartalék: Bénád' és Silny. ' ’ Amint látható, a budapesti véde­lem együtt maradt, teljesen kicserél­ték azonban a csehszlovákok fedezet­­sorukat, a csatársorba pedig új csi­kók kerültek.'Az általános vélemény a csapatról az, hogy igen jó és­ ko­moly kilátásokkal indulhat a nehéz bécsi csatába. A Sparta és a Slavia veresége nem téveszti meg a szak­értőket. Tudják, hogy a két­ csapat játékosai éppen most kerültek jó for­mába és a vereségek mögött inkább belső klubintézkedéseket sejtenek. Az hírlik ugyanis, hogyha múltkori ve­reségek miatt mind a két klub veze­­tősége­ pénzbírsággal sújtott több já­tékost, ami nagyon megrontotta a játékosok hangulatát. Bécsben tehát nagy harcra van kilátás. Bécs csapata ellen Prágában a következő együttes áll majd ki: Ledvina — Zsenisek, Fiala — Vo­­dieska, Symperskij, Jezbera — Hruska, Swoboda, Braine, Kopecky, Heima, Moldvay. a magyar birkózókat erős bírói segédlettel nyomták el a hajnali 3 óráig tartó csehszlovák bajnokságban Bede második, míg a súlycsoportjában elismerten legjobb Hegedűs harmadik lett — Tele­fon jelentésünk — Prága, április 3. Vasárnap délután 2 órától hajnali fél 3-ig tartottak a csehszlovák bir­kózóbajnokságnak döntő küzdelmei. Ezeket a küzdelmeket az égbekiál­tóan szabálytalan ítéleteknek és ren­delkezéseknek egész sora tette emlé­kezetessé. Arra való hivatkozással, hogy új szabályok vannak tárgyalás alatt (!), egyszerűen figyelmen kí­vül hagyták a nemzetközi szabályok­nak azt az intézkedését, hogy az öt rossz ponttal bíró versenyzők további küzdelemre nem állíthatók ki. Ami­kor a német Leicht szabálykönyvek­kel felszerelve tiltakozott az ellen, hogy a már öt rossz pontot szerzett Maudr-ral ki kelljen állnia, tudomá­sára adták, hogy a ki nem állás visszalépést jelent. Hasonlóképpen bántak el a magyar Hegedűssel is, de őt még ezenfelül bírói ítélet is sújtotta. Alig végzett egy 15 perces birkózással, öt perc­nyi szünet után szembeállították a már öt rossz, pontos Sirekkel. Hege­dűs itt is pompásan dolgozott — el­fogulatlan vélemény szerint ő volt csoportja legjobbja —, de egy supplex után kicsúszott a feje a szőnyegről és­ Urbán bíró megadta a tust. A tiltakozásra az volt a felelet, hogy majd Budapesten revanzsál­­hatja magát. Ilyen körülmények kö­zött valóban nagy sikernek kell el­könyvelni a két magyar helyezést. A­ többi külföldivel sem bántak fino­mabban és ennek tulajdonítható, hogy a német nehézsúlyú Európa­­bajnok, Hornfischer visszalépett. Eredmények: Lég­súly: 1. Leicht, 2. Nic, 3. Maudr. Pehelysúly: 1. Bozdeck, 2. Janda, 3. Hersander. Könnyűsúly: 1. Brdek, 2. Bede, 3. Jaros. Kisközépsúly: 1. Camec, 2. Sirek, 3. Hegedűs. Nagyközépsúly: 1. Novak, 2. Peli­kán, 3. Cisek. Kisnehézsúly: 1. Mracek, 2. Kresnek, 3. Krecsek. Nehézsúly: 1. Urban, 2. Klapuch, 3. Kladiva, Moldvay. FTC-pálya_______Üllői­ út Szombaton, április 8-án, délután nac órakor Feranc­város-Attra I. ligabeli bajnoki mérkőzés Végleges a Szeged aradi útja Húsvét mindkét napján Aradon vendégszerepel a Szeged FC. Első nap az AMTE-nek, Óbecsei-Obitz által edzett csapata lesz az ellen­fele, míg másnap valószínűleg a Glória ellen állnak ki. Elektromos—BSzKRT bajnoki mérkőzés lesz szerdán délután 4 órakor az Elektromos-pályán. Bíró: Gombos. Határbíró: Czi­gány és Vértes B. A második csa­patok 2 órakor jtászanak, bíró: Nemetz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék