Nemzeti Sport, 1933. április (25. évfolyam, 66-85. szám)

1933-04-03 / 67. szám

Hétfő, 1933 április 3. ieoAl Imrédy Béla pénzügyminiszter és a pénzvilág előkelő­ségeinek megjelenése ünnepi eseménnyé avatta a Pénzintézeti Sportegyesületek Ligájának bajnoki lakomáját Saját tudósítónktól Pénteken a Pénzintézeti Sport­egyesületek Ligája bajnoki lako­máját tartotta a Gellértfürdő ku­polacsarnokában. Négyszázhúsz terítékes bankettet adott a Liga, Magyarország pénzügyi kapacitá­sai legelső képviselőinek jelenlé­tében. Ez az ünnepi lakoma nélkülözött minden sablont. Meghitt, meleg, majdnem családi közösségben ül­tek itt egymás mellett gazdasági életünk irányítói e a hivatalnok­munkatársak sora, akiket erre a közös, őszinte nevezőre a sport hozott. A sport, amely erre a né­hány órára egészséges, egyetemes ünnepelő demokráciát teremtett a lakoma résztvevői között. Lelki fúziót. És optimizmust. Ezen a vacsorán nem rakét&z­­tak színesen robbanó üres szavak. A reális bankember reális öröme és hite és teremtenivágyása volt a szónoklatoknak vezérmotívuma. S e vezérmotívum: gerince a bank­sport talpraállítása, naggyiféjlesz­­tése és tömegsporttá való kiszéle­sítése volt. » A banksport nehéz, kritikus esz­tendőkön verekedte át magát. Megfogyatkozva, elgyengülve, — de fenntartotta életét. S most, hogy a krízisen túljutott, ismét felfelé visz az útja. Ez nem reménykedés csupán. Ez annak a programnak a tartal­ma, melyet Milos György, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezér­igazgatóhelyettese és a Liga el­nöke megnyitó ünnepi beszédében elmorMott. Szükség van a banksportra! Szükség van az intelligens sporto­lók tömegeire. Ez lehet öncél, mely a bankhivatalnok társadalmat szolgálja, — de legfőképpen nem­zeti cél: az egészséges lelkű és testű középosztály megteremtésé­nek érdekében. * A bankosok bajnoki bankettjén 'Imrédy Béla pénzügyminiszter képviselte Gömbös miniszterelnö­köt Mikor Milos György ünnepi beszéde után szólásra emelkedett hirtelen nagy csend támadt a kupolacsarnokban. A magyar pénz első szolgája a sportról beszélt. Imrédy a sport belső, pszihikai értelmét fejte­gette. — A sport az elhatározókipes­­séget fejleszti — mondta többek között a pénzügyminiszter. — A sport megtermékenyítöleg hat a kollegialitásra és a bajtársiam ér­zésre s az akaraterőt növeli. Ha semmi mással nem ajándékozná meg a sport az egyént és a közös­séget, ez is elég volna ahhoz, hogy a testedzés fejlesztését kötelessé­gévé tegye magának a banktár­sadalom. Ezután Gömbös miniszterelnök­ről, a magyar sport legnagyobb barátjáról beszélt Imrédy, akinek szavait szűnni nem akaró taps­vihar követte. * Imrédy pénzügyminiszter elő­kelő hallgatóság előtt beszélt. Weisz Fülöp, Scitovszky Tibor dr., Stein Emil, Schandl Károly dr., Milos György, Madarassy-Beck Marcel br., Emyey Károly dr., Kálmán Henrik, Ullrmnn György br., Deschan Achil, Tormay Béla dr., Hegedűs Lóránt dr,, Horváth Lipót dr., Némethy Kálmán, Nyári Pál dr., Tischl Ignác dr., Makai Béla, Hollós Ödön dr. és a fővárosi pénzügyi világ sok _más jelese figyelte szavát. Érdeklődés­sel, lelkesen, megértéssel. Soha,, amióta a banksport fennáll, nem ünnepelt bajnoki lakomát a liga ilyen gazdag környezetben. A bankvilág kapacitásain kívül jelen voltak a sportszövetségek képviselői is. A Magyar Úszó Szö­vetséget ifj. v. Horthy Miklós, az MLSz-t Fischer Mór és Kenyeres Árpád, a vfvószövetséget Kren­­esey Géza, az evezősszövetséget Ptrger Ferenc dr. képviselte. Az OTT nevében Prém Lóránd dr. főtitkár jelent meg, aki markáns szavak kíséretében mutatott rá a banksport nemzetnevelő erejére. • A bankliga bankettjének volt két teremtöerejű bejelentése is. Hegedűs Lóránt finomhumorú, szellemes beszéd keretében hozta az ünneplők tudomására, hogy a TÉBE eí-vándordíjat alapít, me­lyet Imrédy pénzügyminiszterről nevez el. A másik bejelentés Milos Györgyé volt, aki a Gömbös­­vándordíj létesítését nyilvánította ki. Ez a vándordíj esztendőről esztendőre a legjobb magyar bankvívót tünteti ki. » Este 11 óa tájban a bajnoki díj­kiosztásra került a sor. A banko­sok bajnoki névsora így fest: Atlétika: Távolugrás: Farkas (Hermes). SOÓ m-es gát: Kálmán (Ma­gyar-Olasz Bank). 100 m-es síi:futás: Buday (Vá­sárpénztár). 1500 m-es síkfutás: Buday (Vásárpénztár). SOOO m-es síkfutás: Buday (Vásárpénztár). Súlydobás: Vadhy (OKH). 100 m-es síkfutás: Andrássy (Községi Tkp.). Magasugrás: Hermann (Közsé­gi Tkp.). Gerelyvetés: Berkes (OKH). 200 m-es síkfutás: vitéz Bánk (Moktár). Diszkoszvetés: Jakschitz dr. (Pénzintézeti Központ). Tenisz: Tóth (Kisipari Hitelintézet), Schummer Aranka (Moktár), Zsoldos (Moktár), Vadász—Palkó­­vics (Kereskedelmi Bank). Úszás: Halász II. (Községi Tkp.), Zen­­tay (Tisztviselői Tkp., hatszoros bajnok), Papp Mimi (Községi Tkp., négyszeres bajnok). Asztali tenisz: Kozma (Községi Tkp.), Szen­­they dr. (Hitelbank), Sípos (An­gol-Magyar Bank), Réthy (Hitel­bank). Vívás: Gönczy (Magyar-Olasz Bank). A csapatbajnokságok közül a mezei, a vívó- és az asztali tenisz­bajnokságot a Postatakarék, a svédstaféta- és a futballbajnoksá­­got a Vásárpénztár, a teniszbajnok­ságot a Pénzintézeti Központ, a folyambajnokságot, a vízipóló- és a gyorsstafétabajnokságot a Köz­ségi Takarékpénztár, míg a vegyes stafétabajnokságot az Angol-Ma­gyar Bank válogatott legénysége nyerte meg. A bankliga ünnepi lakomája egyévi munka eredményeit tere­gette ki. Megállapíthatjuk: ez a munka kemény és elszánt akarat­nak volt az eredménye, mely a jövő célkitűzéseit tartja szem előtt és annak szellemében épít. * A bankett sikerét Némethy Kálmán, a TÉBE kitűnő igazga­tója készítette elő. Munkájában nagy segítségére volt Thutzentha­­ler dr., a banklíga sajtóelőadója és Győrffy, a liga titkára. • A hivatalos ünneplést Buday László beszéde fejezte be, aki a banksport bajnokainak nevében köszöntötte fel a vezetőséget. A mai sportoló bankosokról beszél, arról az ifjúságról, melynek kevés az öröme, de kétségtelenül komoly a kötelessége. —• E sporteredmények walteri önmegtartóztatásnak és szabály­nak: a fegyelemnek, az engedel­mességnek megmutatói. Belőlük a produktív szellemi és testi cselek­vés felé való törekvés csendül ki, mely a magyar jövő fundamentu­mát alkotja. A magyar banksport bajnokai elhárítják maguktól az ünneplést, mert a legmagyarabb kötelességüket cselekedték akkor, midőn példamutató eredményekre törekedtek... Az a bajtársi ér­zés, amire a sport az embert ne­veli, a sugallat erejénél fogva meghonosodik a bankéletben is ... Azokat ünnepeljük tehát ■— fe­jezi be beszédét Buday — akik felismerték a nemzeti újjászüle­tésnek ezt az útját, azokat, akik lehetővé tették számunkra a spor­tolást. • ... Nemcsak ünnep volt a Bank­liga bajnoki vacsorája. Sokkal több annál: programadás, mely a banksportot rövidesen ismét arra a magas értékszintre emeli, ahol volt s* mint a magyar kulturális élet nagysúlyú tényezőjének, nem­zeti érdekből is lennie kell. ^GlEEJK' Az Universal európai vezére Magyarországra jön, hogy eldöntse: Berlinből Londonba, vagy Budapestre helyezzék-e át a vállalat gyártási központját Gaál Franci harmadik filmje már Budapesten készül —* magyarul ? — Saját tudósítónktól — Az egyik legnagyobb amerikai filmvállalat, az Universal hosszabb időn át másodrendű szerepet játszott a budapesti filmpiacon. A gyár magyar fiókja csak az idén tudott a filmkölcsönzők élcsoportjába kerül­ni, mert most már azokat a nagy filmeket hozhatta forgalomba, melye­ket az Universal Németországban készített. Ugyanakkor az amerikai gyártelepről csupán a kimagasló pro­dukciókat mutatta be nálunk. Az amerikai Universal-filmek kö­zül a „3000 éves ember” éppen most fut Budapesten, míg a német „anyag” olyan filmekből állt, mint a „Paprika kisasszony”, a „Kémnők” és a ,j$eve­­rin kapitány”. Nemsokára megjele­nik Budapesten — talán előbb, mint Berlinben — Gaál Franci második filmje, melynek német címe „Gruss und Kuss — Veronika”, a. magyar cím. egyelőre: „Csókol —- Veronika”. Ez a cím azonban még nem végleges. Filmszínházak műsora ALKOTÁS fi- Alkotás n ti. T.t 53-8-71.) E.: fél 5. háromn. 7, 9. (Első mára.) Zarándokát a Szentatyához. — Róma az őrök város. — Láthatatlan felhők. — Híradók. BELVÁROSI (IV., Irányi u. «. T. 63-3 29) E.i a. tát 8, tél ». 10 Vas. és ünnep: fél 4, 5, 0, fél 8, negyed 9, 10. Szerel­­meskedes (Magda Sehnelder, Paul Hörbiger). — Engadin (Walter Kíml, Onzzi Lantschner. Uella Hartwích). I* AI APOLIX* U Széna-lér t.l 519—00.1 E.i 4. háromn. 7. fél 10. — Vas. és finnep: 2. fél 5. negyed 8. 10. Táncol a garnizon (Eggertli Márta. Szőke Szakáll). — Szerelmeakedés (Magda Scbneidor, Olga Csehova). — Híradó. CAPIIOl tBsroes-tér. T.f >48—311 Elő ad.: fél 4. háromn. 6. 8. 10. Vas.: 2, 4, 6, 8, 10. Grand Hotel (Greía Garbó és hat sztár). — Híradó. CHICAGO (VII., István-út 39. T.: 82— 1—75.) E.: fél 5-től folyt. Rejtelmes kikötő (Harry Piel). — A két örömapa (Zoro—Hnrn). — Texasi kalandor (Tóm Mix). CIIY Vilmos császárit CT T.t HI-40.) E.: fél 5. T, fél 10 Vas.: 3-kor Is (Első félhelyár.) Grand Hotel (Greta Garbó, Joan Crawford, John Barrymore. Wallaee Beery. Lewis Stone). — Hír­adó, OOItSO ’Váct-n 8. T : 87 -4 -03.) Előadás háromn 4. háromn. 6, háromn. 8. hi­­romn. 10. (Hétk. első félhelyár.) Vá­ratlan vendég (Lncie English. Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól haj­nalig (A modern Bábel 20 órája). — Híradók. 081181 Teréz körét 28. T.t 85-9-52, 21- 8—42.) E.: 4. 6. 8. 10. Vas., iinuep: í-kor Is. (Első nagyrészt félhelyár. 60 fillér­től.) Váratlan vendég (Lncie English, Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól hajnalig (A modern Bábel 24 órája). - Híradók. OLYMIHA <VIt„ Erzsébet körét 28. T.: 429-47 ) E : lél 4. tél 7 tél 1(1 Vas : fél 3, 5. fél 8. 10. (Első mérs.) A vöröshaja asszony (Jean Harlow). — Szerelmeakedés (Magda Scbneider, Paul Hörbiger). — Hétk.: Híradók. OMNI A (Kölcsey utca 1 T.l 80-1-23.) E.: 4, 8, 8, 10. Vas., ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár.) Váratlan vendég (Lucia English, Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól hajnalig. — Hír­adók. ORION (Eskü ét I. T.: CT-l-M.) Előad.t fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. A vöröshajú asszony (Jean Harlow). — Adós, ne fizess (Stan és Pan). — Híradó. !l-sö előadás félhelyár.) PALACK (VII, El zsébet köríl 8 Tel.t 38 5—23.) E.: 4, 6, 8, 10. Vas és ünnep: 2-kor is. (Első nagyrészt félhelyárak­­kal, 60 fillértől.) A SOM éves ember (Boris Karloíf. Johann Zita). — Híradók. PATRIA (Népszlnháio. 18. Tel.t 45-4-73) E.: 4. háromn. 7. háromn. 10. Vas. és ünnep: háromn. 2-től. Szerelmeskedés (Magda Scbneider). — Engadin (Oclla Hartwích). ^'■ítbo flLWPAlOI(V***fc _()gi 29J_40., 2—6-ig folyt., azután: 6, 8. 10. Vas.: 2, 4, 6, 8, 10. Az ntolsó lépés (Joan Crawford, Nils Astber, Róbert Morvt­­gomery). — Támadás és védelem (Til­dén teniszoktató filmje). — Madeira. — Híradó. — Vaa. d. o. 11: Anyám­asszony katonája (Jackie Cooper). RIALTO (Rákóczin 70. T.: 394-97.) E.t 4. háromn, 7, fél 10. Vas:;: 2-tcíl. ÍElső mérs.) A vöröshajú asszony Jean Harlow). — Pokolhajú (Garry looper, Charles Langhton). i »9roshalú asszony t SzopelmesRodOs az olvmpuumn El.DÓKÁIK) Vili.. Népszínház n. 81. T.t 331—71). E.: fél 5, negyed 8. háromn 10. Vas.: fél 2-től. (Első mérs.) A két örömapa (Zoro és Hnru). — A rej­telmes kikötő (Harry Piel). El.II .Lmot aornt 16 1: 161—51) Elő ad.: 4, 7, 10. Vaa.: 3, fél 5, negyed 8, 10. Baby (Anny Ondra). — Engadin (Sport,vígjáték 8 felv.). fESZEK .Vili., József kőtét T6. Tal.i 460—491. E.t 4, háromn 7. háromn 10. Vas. és Onnep: 2-től Vas. d e 19. fél 12: hnrleszkmatiné. Titokzatos ajtó (ka­landor dráma). — A király táncosnője (Lil Dagover). — Texasi kaland (Tóm Mix). COKIIM FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos­it. 18. T.t 895-48. 897-07.) E.t 4, 6, 8. 16. Vas és ünnep: 2-kor Is. (Első nagyrészt félhely 60. fillértől.) — Amiről az asszonyok álmodnak (Bol­­váry rendezés: Oustav Frühüch. Nóra Oregor). — Híradók. HÓM ERŐS (Hermina ót T. T. 961-06) E. fél 5. 7. fél 10 Vas.: 2, «. 6. .8, 10. Édesanyám (Mae Marsh) — Ifjú Noé bárkája. — Varázsszőnyeg. JÖZSEFVAROS1 (VIII., Kálvária-tér 8. 546—44.) E.: 4-től. Vas.: 1-től.) Szerel­­meskedes (Magda Scbneider. Olga Csehova). — A rejtelmes kikötő (Harry Piel), — A két őrömapa (Zoro és Huru) < KAMARA (Nyár-n. és Dohány-u sarok. T 4411— m E : 4. 8, 8. 10 Vas és «n nép: 2-kor la Proíongálval Szivrahló (Hans Albers, Lnlse Rainerl — Meg­ölöm ezt a Haeseketl (Salamon Béla, Komlós Vilmos. Petschauer Attila). — Híradó. LUDOVIKA (IX., tUlőí-út 161.) E.: fél 8. 7. negyed 10 Vas és ünnep: 2-töl (Leszállított helyárakl) Misa Akrobat (Anny Ondra). — Európa lángokban. •= Puszták lovagja. ROXY (Rákóczlöt 82 l.t 43-8- 24.) Elő­ad.: 8-tól. Vas. és finnep: háromn. 2-től. (Első mérs.) Engadin (Hella Hart­­wioh). — Csóksziiret (Annabella). — Hétk.: Repül a lasszó (Kichard Bar­­thelmes). — Híradók. ROYAL APOI.LO iErzsébetkőrút 43. T.: 419—02, 429—46.) E.: 4. 6. 8. 16. Vas., ünnep: 2 kor is. (1-ső nagyrészt fél­hely, 66 fillértől). Tökmag kisasszony Dolly Haas). — Emil és a haramiák (Szőke Szakáll). — Híradók. S1MPLON (1., Horthy Miklósé! 39. T.t 691-89.) E.: fél 5, 7, háromn. 10. Vaa.: 2-től. ítél a Balaton (Csortos Gyula). — Süss Akrobat (Anny Ondra). TATRA (IX . (Illői út 63.1 E.t fél 5. 7. ne gyed 10. Vaa.: háromn. 8-töI. ítél a alaton (Csortossal). — Baby (Anny Ondrával). XX (Teréz-körút 60. T.: 197-67 fx 197—68.) E.t 5, negyed 8, ILjJJJV. fél 10 Szombat vaBár és \4mV ünnep; 4, 5, 8, 10 órakor. yj A kék szalon titka (Theo­dór Loos, W. A. Schlet­­tow, Betty Bírd, Else Elster). — Meg­ölöm ezt a Haeseketl (Salamon Béla, Komlós Vilmos. Petschauer Attila). — Népművészet Ceylonban (Ufa-kul­­tnrfilm) — Híradó. CORVIN (József körűt és Cllflt út sarok T.t 389-38.) E.: negyed 6. fél 8, há­romn. 10. Vas. és ünnep: 3-kor is. Grand Hotel (A Metró óriásfilmje. Greta Garbó, Joan Crawford, John és , Lyonéi Barrymore, Wallaee Beery, Lewls Stone). — Híradók. HKANIA (Rákóczl-út 21. T.t 460—43. 460-46.) E.: 5. négy. 8, fél 10. Szomb., vas.: fél 4, fél 6, fél 8. fél 10 Császári ndrar (Lillán Harvey. Conrnd Veidt). Miki mókái. — Híradó. Az Universal amerikai méretek szerint is nagy filmgyártást folyta­tott Berlinben, néhány hete azonban leálltak, nem kezdtek újabb filmet forgatni. Az európai gyártás vezetői arra készülnek, hogy a munkát máshol folytatják. Az első terv szerint az európai Universal Londonba költözne át, de Joe Pastemak, a vállalat magyar gyártási vezetője, felhívta figyelmüket a kü­lönösen kedvező magyaror­szági viszonyokra. Néhány nap múlva Budapestre ér­kezik Keller igazgató, az Universal európai vezére, akit természetesen Joe Pastemak is elkísér. A film­­vezér megtekinti a Hunnia film­gyárat s bejárta Magyarország min­den olyan részét, ahol külső filmfelvételeket lehet ké­szíteni s azután dönt arról, hogy az európai Universal Londonba vagy Budapest­re helyezi-e át a központját. Ha a választás Magyarországra esik, úgy az összes nagy Universal-filmek magyar verzióban is elké­szülnek. Köztük Gaál Franci harmadik han­gos filmje is. 13 Mit mikor játszottak először ? Műre. 23: Szívrabló. Márc. 24: Amiről az asszonyok álmodnak. Márc. 29: A császári udvar. Márc. 30: Az utolsó lépés. Márc. 30: 3000 éves ember* Márc. 30: A kék szalon titka. Márc. 30: Váratlan vendég. Máre. 30: Tökmag kisasszony. És mi következik? Apr. 5: Vonósnégyes (Szőke Sza­káll) és Emst Udet ázsiai repü­lése. Apr. 6: Éjféli randevú (Le farry) Apr. 6: Kísértetek vonata (Rökk Marika, Törzs, Beregi, Turay). Apr. 6: Mister X (Kertész Mihály rendezés). 7: A titokzatos ház (Gustav Diessl). 7: A marathoni futó (Brigitte Hekn). 7: Arzén Lupin (John és Lionel Barrymore). 7; Láthatatlan gárda (Brigitte Hrlm). Szegény Janet Gaynor... oh !... Legutóbb megírtuk, hogy Janet Gaynor elvált a férjétől, Lydell Peck­­től. Mást Gaynor a nagy nyilvános­ság számára felfedi az okot is. Eszerint: férje üldözi féltékenységé­vel, hirtelen haragvó, gyanakodó természetű, a legcsekélyebb dolog miatt is veszekszik, iszik, részeges és csúnya szavakat használ. Stop. A jelek szerint legközelebb majd a férj nyilatkozik. Amerikában már tippelik, hogy mii fog majd mondani Janet Gaynorról.«. A rovatvezető üzenetei 24 éves leány: 1. Wolf Albaeh Retty címe: Berlin, W. Pragerpiatz No. 4. — Eggerth Márta németor­szági címe: Berlin—Halensse, Kur­­fürstendamm 108—109. Gólján Margit. Liáné Hald most érkezett haza Berlinbe. Spanyolor­szágban volt filmezni. Címe: Ber­lin, Wilmersdorf, Württembergische str. 13. mr budán az összes MOTOR­OLAJ különlegessé­gek, Bosch stb. n„C«mn-tér 5. sz. Ghillany Miklós Minden házhoz szállítva. Itl.-1.570-IS FlóksdmtoUztráeló CsehstlovAklAhan: L 1 p a Újságíródé, bratislava, Rosszú-u. 13. Főszerkesztői Dr. Vadas Gyula Felelő* szerkesztő: Hoppé László Felelőt ktadő: Kultsár István Nyomatott ■ Stádium Sajtóvállalat Rt. kürforgójépeln. - Felelős üzemvezető* Győrj Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék