Nemzeti Sport, 1933. április (25. évfolyam, 66-85. szám)

1933-04-03 / 67. szám

Hétfő, 1933 április 3. reoül Imrédy Béla pénzügyminiszter és a pénzvilág előkelő­ségeinek megjelenése ünnepi eseménnyé avatta a Pénzintézeti Sportegyesületek Ligájának bajnoki lakomáját Saját tudósítónktól Pénteken a Pénzintézeti Sport­egyesületek Ligája bajnoki lako­máját tartotta a Gellértfürdő ku­polacsarnokában. Négyszázhúsz terítékes bankettet adott a Liga, Magyarország pénzügyi kapacitá­sai legelső képviselőinek jelenlé­tében. Ez az ünnepi lakoma nélkülözött minden sablont. Meghitt, meleg, majdnem családi közösségben ül­tek itt egymás mellett gazdasági életünk irányítói , a hivatalnok­munkatársak sora, akiket erre a közös, őszinte nevezőre a sport hozott. A sport, amely erre a né­hány órára egészséges, egyetemes ünnepelő demokráciát teremtett a lakoma résztvevői között. Lelki fúziót. És optimizmust. Ezen a vacsorán nem rakétáz­­tak színesen robbanó üres szavak. A reális bankember reális öröme és hite és teremtenivágyása volt a szónoklatoknak vezérmotívuma. S e vezérmotívum­ gerince a bank­sport talpraállítása, nagy kifejlesz­­tése és tömegsporttá való kiszéle­sítése volt.» A banksport nehéz, kritikus esz­tendőkön verekedte át magát. Megfogyatkozva, elgyengülve,­­ de fenntartotta életét. S most, hogy a krízisen túljutott, ismét felfelé visz az útja. Ez nem reménykedés csupán. Ez annak a programnak a tartal­ma, melyet Milos György, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezér­igazgatóhelyettese és a Liga el­nöke megnyitó ünnepi beszédében elmozdott. Szükség van a banksportra! Szükség van az intelligens sporto­lók tömegeire. Ez lehet öncél, mely a bankhivatalnok társadalmat szolgálja,­­ de legfőképpen nem­zeti cél: az egészséges lelkű és testű középosztály megteremtésé­nek érdekében.* A bankosok bajnoki bankettjén­­Imrédy Béla pénzügyminiszter képviselte Gömbös miniszterelnö­köt Mikor Milos György ünnepi beszéde után szólásra emelkedett hirtelen nagy csend támadt a kupolacsarnokban. A magyar pénz első szolgája a sportról beszélt. Imrédy a sport belső, pszichikai értelmét fejte­gette. — A sport az elhatározóképes­­séget fejleszti — mondta többek között a pénzügyminiszter. — A sport megtermékenyítőleg hat a kollegialitásra és a bajtársiam ér­zésre s az akaraterőt növeli. Ha semmi mással nem ajándékozná meg a sport az egyént és a közös­séget, ez is elég volna ahhoz, hogy a testedzés fejlesztését kötelessé­gévé tegye magának a banktár­sadalom. Ezután Gömbös miniszterelnök­ről, a magyar sport legnagyobb barátjáról beszélt Imrédy, akinek szavait szűnni nem akaró taps­vihar követte.* Imrédy pénzügyminiszter elő­kelő hallgatóság előtt beszélt. Weisz Fülöp, Scitovszky Tibor dr., Stein Emil, Schandl Károly dr., Milos György, Madarassy-Beck Marcel dr., Ernyey Károly dr., Kálmán Henrik, Ull­man György dr., Deschan Achil, Tormay Béla dr., Hegedűs Lóránt dr., Horváth Lipót dr., Némethy Kálmán, Nyári Pál dr., Tischl Ignác dr., Makai Béla, Hollós Ödön dr. és a fővárosi pénzügyi világ sok­­más jelese figyelte szavát. Érdeklődés­sel, lelkesen, megértéssel. Soha,, amióta a banksport fennáll, nem ünnepelt bajnoki lakomát a liga ilyen gazdag környezetben. A bankvilág kapacitásain kívül jelen voltak a sportszövetségek képviselői is. A Magyar Úszó Szö­vetséget ifj. v. Horthy Miklós, az MLSz-t Fischer Mór és Kenyeres Árpád, a vívószövetséget Kren­­csey Géza, az evezősszövetséget Perger Ferenc dr. képviselte. Az OTT nevében Prém Lóránd dr. főtitkár jelent meg, aki markáns szavak kíséretében mutatott rá a banksport nemzetnevelő erejére. • A bankliga bankettjének volt két teremtőerejű bejelentése is. Hegedűs Lóránt finomhumorú, szellemes beszéd keretében hozta az ünneplők tudomására, hogy a TÉBE et-vándordíjat alapít, me­lyet Imrédy pénzügyminiszterről nevez el. A másik bejelentés Milos Györgyé volt, aki a Gömbös­­vándordíj létesítését nyilvánította ki. Ez a vándordíj esztendőről esztendőre a legjobb magyar bankvívót tünteti ki. » Este 11 óa tájban a bajnoki díj­kiosztásra került a sor. A banko­sok bajnoki névsora így fest: Atlétika. Távolugrás: Farkas (Hermes). SOO m-es gát: Kálmán (Ma­gyar-Olasz Bank). 100 m-es sí­­futás: Buday (Vá­sárpénztár). 1500 m-es síkfutás: Buday (Vásárpénztár). SOOO m-es síkfutás: Buday (Vásárpénztár). Súlydobás: Vadhy (OKH). 100 m-es síkfutás: Andrássy (Községi Tkp.). Magasugrás: Hermann (Közsé­gi Tkp.). Gerelyvetés: Berkes (OKH). 200 m-es síkfutás: vitéz Bánk (Moktár). Diszkoszvetés: Jakschitz dr. (Pénzintézeti Központ). Tenisz: Tóth (Kisipari Hitelintézet), Schummer Aranka (Moktár), Zsoldos (Moktár), Vadász—Palko­­vics (Kereskedelmi Bank). Úszás: Halász N­. (Községi Tkp.), Zen­­tay (Tisztviselői Tkp., hatszoros bajnok), Papp Mimi (Községi Tkp., négyszeres bajnok). Asztali­tenisz: Kozma (Községi Tkp.), Szen­­they dr. (Hitelbank), Sípos (An­gol-Magyar Bank), Réthy (Hitel­bank). Vívás: Gönczy (Magyar-Olasz Bank). A csapatbajnokságok közül a mezei, a vívó- és az asztali tenisz­bajnokságot a Postatakarék, a svéd staféta- és a futballbajnoksá­­got a Vásárpénztár, a teniszbajnok­ságot a Pénzintézeti Központ, a folyambajnokságot, a vízipóló- és a gyorsstafétabajnokságot a Köz­ségi Takarékpénztár, míg a vegyes stafétabajnokságot az Angol-Ma­gyar Bank válogatott legénysége nyerte meg. A bankliga ünnepi lakomája egyévi munka eredményeit tere­gette ki. Megállapíthatjuk: ez a munka kemény és elszánt akarat­nak volt az eredménye, mely a jövő célkitűzéseit tartja szem előtt és annak szellemében épít. * A bankett sikerét Némethy Kálmán, a TÉBE kitűnő igazga­tója készítette elő. Munkájában nagy segítségére volt Thatzentha­­ler dr., a bankliga sajtóelőadója és Győrffy, a liga titkára. • A hivatalos ünneplést Buday László beszéde fejezte be, aki a banksport bajnokainak nevében köszöntötte fel a vezetőséget. A mai sportoló bankosokról beszél, arról az ifjúságról, melynek kevés az öröme, de kétségtelenül komoly a kötelessége.­­• E sporteredmények walteri önmegtartóztatásnak és szabály­nak, a fegyelemnek, az engedel­mességnek megmutatói. Belőlük a produktív szellemi és testi cselek­vés felé való törekvés csendül ki, mely a magyar jövő fundamentu­mát alkotja. A magyar banksport bajnokai elhárítják maguktól az ünneplést, mert a legmagyarabb kötelességüket cselekedték akkor, midőn példamutató eredményekre törekedtek... Az a bajtársi ér­zés, amire a sport az embert ne­veli, a sugallat erejénél fogva meghonosodik a bankéletben is ... Azokat ünnepeljük tehát ■— fe­jezi be beszédét Buday — akik felismerték a nemzeti újjászüle­tésnek ezt az útját, azokat, akik lehetővé tették számunkra a spor­tolást.• ... Nemcsak ünnep volt a Bank­liga bajnoki vacsorája. Sokkal több annál­ programadás, mely a banksportot rövidesen ismét arra a magas értékszintre emeli, ahol volt s­ mint a magyar kulturális élet nagysúlyú tényezőjének, nem­zeti érdekből is lennie kell. ^GIEEJK' Az Universal európai vezére Magyarországra jön, hogy eldöntse: Berlinből Londonba, vagy Budapestre helyezzék-e át a vállalat gyártási központját Gaál Franci harmadik filmje már Budapesten készül —* magyarul ? — Saját tudósítónktól — Az egyik legnagyobb amerikai filmvállalat, az Universal hosszabb időn át másodrendű szerepet játszott a budapesti filmpiacon. A gyár magyar fiókja csak az idén tudott a filmkölcsönzők élcsoportjába kerül­ni, mert most már azokat a nagy filmeket hozhatta forgalomba, melye­ket az Universal Németországban készített. Ugyanakkor az amerikai gyártelepről csupán a kimagasló pro­dukciókat mutatta be nálunk. Az amerikai Universal-filmek kö­zül a „3000 éves ember” éppen most fut Budapesten, míg a német „anyag” olyan filmekből állt, mint a „Paprika kisasszony”, a „Kémnők” és a „s­eve­­rin kapitány”. Nemsokára megjele­nik Budapesten — talán előbb, mint Berlinben — Gaál Franci második filmje, melynek német címe „Gruss und Kuss — Veronika”, a­ magyar cím­ egyelőre: „Csókol —­ Veronika”. Ez a cím azonban még nem végleges. Filmszínházak műsora ALKOTÁS fi- Alkotás n ti. T.­ 53-8­ 71.) E.: fél 5. háromn. 7, 9. (Első mára.) Zarándokút a Szentatyához. — Róma az örök város. — Láthatatlan felhők. — Híradók. BELVÁROSI (IV., Irányi u. «. T. 63-3­29) E.­ a. tát 8, tél 9. 10 Vas. és ünnep: fél 4, 5, 0, fél 8, negyed 9, 10. Szerel­­meskedés (Magda Schneider, Paul Hörbiger). — Engadin (Walter Kiml, Onzzi Lantschner, Vella Hartwích). I* AI APOLIX* U Széna-tér 1.l 519—00.1­0.­ 4. háromn. 7. fél 10. — Vas. és finnep. 2. fél 5. negyed 8. 10. Táncol a garnizon (Eggerth­ Márta, Szőke Szakáll). — Szerelmeskedés (Magda Schneider, Olga Csehova). — Híradó. CAPI­Ol teszpes-tér. T.1 348—311 Elő­ad.: fél 4. háromn. 6, 8, 10. Vas.: 2, 4, 6, 8, 10. Grand Hotel (Greta Garbó és hat sztár). — Híradó. CHICAGO (VII., István­ út 39. T.: 82— 1—75.) E.: fél 5-től folyt. Rejtelmes kikötő (Harry Piel). — A két örömapa (Zoro—Hunn). — Texasi kalandor (Tom Mix). CN­Y Vilmos császári( CT T.­ HI-40.) E.: fél 5. T, fél 10 Vas.: 3-kor Is (Első félhelyár.) Grand Hotel (Greta Garbó, Joan Crawford, John Barrymore, Wallace Beery, Lewis Stone). — Hír­adó: COITSO ’Váci­n 8. T : 87 -4­­03.) Előadás háromn­­. háromn. 6, háromn. 8, há­­romn. 10. (Hétk. első félhelyár.) Vá­ratlan vendég (Lucie English, Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól haj­nalig (A modern Bábel 20 órája). — Híradók. 081181 Teréz köret 28. T.­ 85-9-52, 21- 8—42.) E.: 4. 6. 8. 10. Vas., ü­nnep: 1-kor is. (Első nagyrészt félhelyár, 60 fillér­től.) Váratlan vendég (Lucie English, Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól hajnalig (A modern Bábel 24 órája).­­ Híradók: OLYMIHA (VII( Erzsébet körút 28. T.: 429-47 ) E : tél 4. tél 7 tél 1(1 Vas : fél 3, 5. fél 8. 10. (Első mérs.) A vöröshajú asszony (Jean Harlow). — Szerelmeskedés (Magda Schneider, Paul Hörbiger). — Hétk.: Híradók. OMNI­A (Kölcsey utca 1 T.­ 80-1­23.) E.: 4, 8, 8, 10. Vas., ünnep: 2-kor is. (Első félhelyár.) Váratlan vendég (Lucia English, Szőke Szakáll). — Newyork hajnaltól hajnalig. — Hír­adók. ORION (Eskü­dt I. T.: CT-I-M.) Előad.­ fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. A vöröshajú asszony (Jean Harlow). — Adós, ne fizess (Stan és Pan). — Híradó. El­ső előadás félhelyár.) PALACK (VII. Er­zsébet körül 8 Tel.­ 38 5—23.) E.: 4, 6, 8, 10. Vas és ünnep: 2-kor is. (Első nagyrészt félhelyárak­­kal, 60 fillértel.) A SOM éves ember (Boris Karloff, Johann Zita). — Híradók. PATRIA (Népszínháza. 18. Tel.t 45-4-73) E.: 4. háromn. 7. háromn. 10. Vas. és ünnep: háromn. 2-től. Szerelmeskedés (Magda Schneider). — Engadin (Oella Hartwich). ^'■ítbo flLWPAlOI(V***fc _()gi 291_40., 2—6-ig folyt., azután: 6, 8, 10. Vas.: 2, 4, 6, 8, 10. Az utolsó lépés (Joan Crawford, Nils Asther, Robert Mor­t­­gomery). — Támadás és védelem (Til­den teniszoktató filmje). — Madeira. — Híradó. — Van. d. o. 11. Anyám­asszony katonája (Jackie Cooper). RIALTO (Rákóczin 70. T.: 394-97.) E.­ 4. háromn, 7, fél 10. Vas... 2-tő­l. ( Első mérs.) A vöröshajú asszony Jean Harlow). — Pokolhajú (Garry Cooper, Charles Langhton). i városhajú asszony ! Szerelmes Rodos az olympiumn­ ál.DÓKÁIK­ Vill.. Népszínház n. 81. T.­ 331—71). E.: fél 5, negyed 8, három( 10. Vas.: fél 2-től. (Első mérs.) A két örömapa (Zoro és Haru). — A rej­telmes kikötő (Harry Piel). El.II .Lmot aount 16 1: 161—51) Elő­ad.: 4, 7, 10. Van.: 3, fél 5, negyed 8, 10. Baby (Anny Ondra). — Engadin (Sport,vígjáték 8 felv.). JESZEK .Vill., József kötet 16. Tal.i 460—491. E.t 4, háromn 7. háromn 10. Vas. és Ünnep. 2-től Vas. d­e 19. fél 12. barleszkmatiné. Titokzatos ajtó (ka­landor dráma). — A király táncosnője (Lil Dagover). — Texasi kaland (Tom Mix). CORU­M FILMSZÍNHÁZ Kossuth Lajos­u­. 18. T.­ 895-48. 897-07.) E.­ 4, 6, 8. 16. Vas és ünnep: 2-kor is. (Első nagyrészt félhely 60. fillértől.) — Amiről az asszonyok álmodnak (Bol­­váry rendezés: Oustav Frühnch, Nóra Oregor). — Híradók: HÓM ERŐS (Hermina et T. T. 961-06) E. fél 5. 7. fél 10 Vas.: 2. .. 6. .8, 10. Édesanyám (Mae Marsh) — Ifjú Noé bárkája. — Varázsszőnyeg. JÓZSEFVÁROS1 (VIII., Kálvária-tér 8. 546—44.) E.: 4-től. Vas.: 1-től.­ Szerel­­meskedés (Magda Schneider, Olga Csehova). — A rejtelmes kikötő (Harry Piel). — A két örömapa (Zoro és Huru) — KAMARA (Nyár-n. és Dohány-­ sarok. T 4411— ) E : 4. 8, 8. 10 Vas és ün­nep: 2-kor la Prorongálval Szivrabló (Hans Albers, Luise Rainers — Meg­ölöm ezt a Haeseket­ (Salamon Béla, Komlós Vilmos, Petschauer Attila). — Híradó: LUDOVIKA (IX., tölőr-út 161.) E.: fél 8. 7. negyed 10 Vas és ünnep: 2-től (Leszállított helyárak.) Misa Akrobat (Anny Ondra). — Európa lángokban. •­ Puszták lovagja. ROXY (Rákóczi út 82 l.­ 43-8- 24.) Elő­ad.: 8-tól. Vas. és ü­nnep: háromn. 2-től. (Első mérs.) Engadin (Hella Hart­­wich). — Csókszi­ret (Annabella). — Hétk.: Repül a lasszó (Richard Bar­­thelmes). — Híradók. ROYAL APOL­LO­­Erzsébet körút 43. T.: 419—02, 429—46.) E.: 4. 6. 8. 16. Vas., ünnep: 2 kor is. (1-ső nagyrészt fél­hely, 66 fillértől). Tökmag kisasszony Dolly Haas). — Emil és a haramiák (Szőke Szakáll). — Híradók. SIMPSON (1., Horthy Miklósé 1­39. T.: 691-89.) E.: fél 5. 7, háromn. 10. Van.: 2-től. ítél a Balaton (Csortos Gyula). — Süss Akrobat (Anny Ondra). TATRA­­IX . (Illői út 63.­ E.: fél 5. 7. ne­g­yed 10. Van.: háromn. 8-tól. ítél B­alaton (Csortossal). — Baby (Anny Ondrával). XX (Teréz­ körút 60. T.: 197-67 fx 197—68.) E.­ 5, negyed 8, ILjJJJV. fél 10 Szombat vasár és­­4mV ünnep: 4, 5, 8, 10 órakor. yj A kék szalon titka (Theo­dor Loos, W. A. Schlet­­tow, Betty Bírd, Else Elster). — Meg­ölöm ezt a Haeseket­ (Salamon Béla, Komlós Vilmos, Petschauer Attila). — Népművészet Ceylonban (Ufa-kul­­túrfilm) — Híradó. CORVIN (József körút és Clifk­ út sarok T.t 389-38.) E.: negyed 6. fél 8, há­romn. 10. Vas. és ünnep: 3-kor is. Grand Hotel (A Metró óriásfilmje. Greta Garbó, Joan Crawford, John és , Lyonel Barrymore, Wallace Beery, Lewis Stone). — Híradók. HRANIA (Rákóczi­ út 21. T.­ 460—43. 460-46.) E.: 5. négy. 8, fél 10. Szomb., vas.: fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 Császári udvar (Lilián Harvey, Conrad Veidt): Miki mókái. — Híradó. 13 Az Universal amerikai méretek szerint is nagy filmgyártást folyta­tott Berlinben, néhány hete azonban leálltak, nem kezdtek újabb filmet forgatni. Az európai gyártás vezetői arra készülnek, hogy a munkát máshol folytatják. Az első terv szerint az európai Universal Londonba költözne át, de Joe Pasternak, a vállalat magyar gyártási vezetője, felhívta figyelmüket a kü­lönösen kedvező magyaror­szági viszonyokra. Néhány nap múlva Budapestre ér­kezik Keller igazgató, az Universal európai vezére, akit természetesen Joe Pasternak is elkísér. A film­­vezér megtekinti a Hunnia film­gyárat s bejárta Magyarország min­den olyan részét, ahol külső filmfelvételeket lehet ké­szíteni s azután dönt arról, hogy az európai Universal Londonba vagy Budapest­re helyezi-e át a központját. Ha a választás Magyarországra esik, úgy az összes nagy Universal-filmek magyar verzióban is elké­szülnek. Köztük Gaál Franci harmadik han­gos filmje is. Mit mikor játszottak először ? Márc. 23: Szívrabló. Márc. 24: Amiről az asszonyok álmodnak. Márc. 29: A császári udvar. Márc. 30: Az utolsó lépés. Márc. 30: 3000 éves ember. Márc. 30: A kék szalon titka. Márc. 30: Váratlan vendég. Márc. 30: Tökmag kisasszony. És mi következik? Ápr. 5: Vonósnégyes (Szőke Sza­káll) és Ernst Udet ázsiai repü­lése. Apr. 6: Éjféli randevú (Le farry) Apr. 6: Kísértetek vonata (Rökk Marika, Törzs, Beregi, Turay). Apr. 6: Mister X (Kertész Mihály rendezés). 7: A titokzatos ház (Gustav Diessl). 7: A marathoni futó (Brigitte Helin). 7: Arzén Lupin (John és Lionel Barrymore). 7: Láthatatlan gárda (Brigitte Hilm). Szegény Janet Gaynor... oh !... Legutóbb megírtuk, hogy Janet Gaynor elvált a férjétől, Lydell Peck­­től. Most Gaynor a nagy nyilvános­ság számára felfedi az okot is. Eszerint: férje üldözi féltékenységé­vel, hirtelen haragvó, gyanakodó természetű, a legcsekélyebb dolog miatt is veszekszik, iszik, részeges és csúnya szavakat használ. Stop. A jelek szerint legközelebb majd a férj nyilatkozik. Amerikában már tippelik, hogy mit fog majd mondani Janet Gaynorról... A rovatvezető üzenetei 24 éves leány: 1. Wolf Albach Betty címe: Berlin, W. Pragerplatz No. 4. — Eggerth Márta németor­szági címe: Berlin—Halensse, Kur­­fürstendamm 108—109. Gólján Margit. Liáné Hald most érkezett haza Berlinbe. Spanyolor­szágban volt filmezni. Címe: Ber­lin, Wilmersdorf, Württembergische str. 13. mi budán az összes MOTOR­OLAJ különlegessé­gek, Bosch stb. n„Címa-tér 5. sz. Ghillany Miklós Minden házhoz szállítva. Id­.­1.570-IS Flórisdintosztráeló CsehszlováklAhan: L 1­p a Újságíródé, bratislava, Bosszú­ u. 13. Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula Felelős szerkesztő: Hoppé László Felelős kiadó: Kultsár István Nyomatott ■ Stádium Sajtóvállalat Rt. karforgó képein.­­ Felelős üzemvezető* Győri Aladár.

Next