Nemzeti Sport, 1938. január (30. évfolyam, 1-21. szám)

1938-01-03 / 1. szám

Hétfő 1938 január 3. XXX. évfolyam, 1. szám. Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1.5 he. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 272 din. Ausztriában • • 20 Gr. OUa Romá^n ... • . . . —­8° Ura Franciaországbra *•••«• 1.25 Gr. Viaalonilsban »«*••«. 15 Pl. Svájcban ...«•••••• 13 “* Amerikában . . . . ... .__ _ «• Í1 B. Vasutas -MAC 10,6­­M Az olimpiai győztes Énekes veresége a vasárnap este megkezdődött ökölvívó -bajnoki küzdelmek első, bombameglepetése SIKER ÉS SIKERTELENSÉG váltakozva kísérte futballcsapataink külföldi mérkőzéseit a kettős ünnepen Harminc év •— egy emberöltő. A ma XXX. évfolyamába lépő Nemzeti Sport egy emberütő előttje m­aga is gyer­mek volt. A világ akkor is ese­ményekkel volt tele. Világbajnok­ságok, olimpiáik akkor kezdték fel­emelni a sportot a klasszikus íruíhai* e'ff'gvbt rrayi -p.-apascár*. ra. A Nemzeti Sport lap-élete gyermekkorában hitt és hitet tett már a sport nemzetnevelő erejé­ben, az első percétől kezdve ön­érzettel büszke volt a m­agyar föld fiainak sportratermettségére, sportdicsőségére. Hitt, bízott benne és büszke vollt rá az első perctől kezdve, s az első perctől kezdve -küzdött, harcolt és dolgo­zott is érte. Lap­ élete -é­­rmekkorától kezd­ve együtt ír­ta a magyar sporttal s a nemzetért való, ideálokhoz ve­zető utat. Vt-i n ,­t és vele izmo­sodott. A veséből lett, s a vérét adta érte: a m­agyar sport testvé­rének érezte magát Bátorította mindig, irányította, ha kellett, s kiállt érte tan­ccsal, támogatással, szeretettel, de minden erélyével, még a gúny ■gyilokját is felhasz­nálva, ha így békést küzdenie érte. Ez az eredendő szeretet, az értevalóságnak ez a születésünk pillanatától bennünk élő valósága biztosította számunkra a helyes utat. S erről az útról nem­­térü­­lhete­tt le soha senki, mert mindig és mindenkitől függetlenek vol­tunk. Nem voltak soha egyezésre váró mecénásaink, érdekírást kö­vetelő pártfogó bara­ ma­gink. Nem ért el bennünket a politikai s a gazdasági Érdek szertei­ vulkáló gyeplő kereső keze. Nem virágoz­hatott ki bennünk a kényszerháló rossz illatú művirága: függetlenül indultunk el, s függetlenül hala­dunk át­­a Nemzeti Sport életé­nek harmincadik évkezdetét jelen­tő határnapján. Egyben változtunk csak. De ebben annál nagyobbat... Igen, ré­gen is voltak nagy sportesemé­nyek... De ezeket a gyerek-éves Nemzeti Sport úgy vette észre, mint a gyermek: lassan észlelve, lassan reagálva, lassan cselekedve. Azóta­­ megnőttünk. Azóta meg­tanultuk a jó rajtot! Ma már a világ bármelyik részében legyel: 4b -■ csceví.!?. 'íye«. •n Avatottak magyar ne­• a Nemzeti Sport orti a rajtot jelző lövést.­­ elmondhatjuk, hogy idehaza, Magyarorszá­­g az egész kontinen­set. Sport hírszolgáló­­akció-sebessége” a leg- A mi hírszolgálati gé- , abben a világ minden tájá­ról a mi emb­err saját állandó, vagy kikul -• tudósítónk (sőt gyakran: tudósító-gárdánk) szól az itthoni falhoz A Nemzeti Sport tudósítói f.m. állanak a sport „spanyol” ,japán” hábo­rúiban: az olimpiákon, a világbaj­nokságokon, a nagy nemzetközi összecsapások''a k '.kielmek szín­helyén, s azok minden részletét bőkezűn tárják v­asótá­borunk, a magyar sportközönség elé. A mi munkatársaink vívták ki pontos, részletes és szinte hihetetlenül gyors tudósítói munkájukkal azt, hogy ma a Nemzeti Sport hírszol­gálata nemcsak a kontinens sport­­szaklapjai,­­ valamennyi más hírszolgálati szerv (politikai napi­lapok, stb.) között is az első­ .Munkánkért más elismerést, mint, olvasóink ragaszkodását, mejdecsülésért, soha nem fogad­tunk el. ami ennél drágább, értéke­sebb és erkölcsi erőt újra meg újra nyújtó támogatást úgysem kaphattunk volna sehonnan sem. Most sem verjük össze a világ előtt a hűhós, a jubilálásra min­dig kész ünneplők gyártotta cintányérokat. Olvasóink levelei­ből, de magából lapunk népszerű­ségéből is azt érezzük: becsülettel,­­ tán némi eredménnyel is küzdöt­tünk azokért a célokért, ame­­lyekért küzdeni egy emberöltővel e­zelőtt hivatást vállaltunk. Küz­dünk a sportért, amely a nem­zetért való, s álljuk a versenyt­ — elsőkként vezetve! — abban a hír­­szolgálati tökéletesedésben, amely-­­­vel a mi legfőbb mecénásunknak, s­­írósunknak és egyetlen pártfo­gónknak . Olvasóközönségünknek ta­rtozunk. Bélyeg és bélyegalbum Árjegyzéket érdeklődőknek bérmentve küldi Abonyi Jenő bélyegkiteszedése, Budapest, IV. Vid­­ utca 41. szám *­i '­6 Wtvviszo­npól­ todjjot! Hanem számoljon ve­ük rés tartson oly olcsó és keresett ,márkás árut, mint a valósti „rVar­ek'­’ kávépótlék, a finom kávéízesítő! — Biztosan növeli üzlete forgalmát, mert a rossz viszonyok ellenére is állandó keresletnek örvend. Hózivatarba került a válogatott csapat Berlin előtt Vasárnap délután elindult a válogatottak hajója Brémából . — Távirati­­jelentésünk — A válogatott csapat kiegészítőtünk érkezett. Mind a kettő tar-játéktól eltekintve — megnyig csoportjának útjáról két távh­a­talma — egy kis izgalmas köz­tató. Berlin, január 1. Esőrendű utunk volt pénteken. Nagyon jó volt az ellátá is is. Csak Berlin előtt — az oderamenti Frankfurt után — hózivatarba kerültünk és ezért egyórás késéssel érkeztünk Berlinbe. így tehát később kerültünk ágyba, de ma később is keltünk és jól kialudtuk magunkat. A fiúk mind egészsé­gesek. Ma délben indulunk Brémába. » Erdély Ernő.­n. Skócia Ligaeredmények: Ayr United—Qneen of South 1:0, Celtie — Rangcrs 3:0. — Dundee— Aberdeen 0:1. — Falldrk—Morfon 6:1. Hibernian—Hearts 2:2. — Mo­­therwell—Harnilton 0:1. — St. John­­stone—Arbroath 2:2. St. Mirren— Kűmarnock 0:2. — Third Lanark— Queens Park 1:4. A Partick Thistle—Clyde mérkő­zés a rossz időjárás miatt elmaradt. Bréma, január 2. Frissen érkeztünk tegnap Brémába, ahol igen jó a szállásunk is, étkezésünk is. Mindenki rend­ben van. Délben hajóra szálltunk. A „Monte Pascual” délután 5-kor szedte fel horgonyait. Indulunk! Erdély Ernő. Fejfájás ellen Beretvns-pasztilla Kozmánál kezdje meg ezt az új esztendőt: Vásároljon inget,kalapot,nyakkendőt! Károly-körút 3. saroküzlet ében olyan j­ól lehet rádiózni, mint váltó­áramú helyeken az Orion 44/u vagy 56/u tipusú univerzális rádiókkal. Az Orion 11-es típusú áram, átalakítóval pedig bár­mely Orion váltóáramú készülék működtethető egyenárammal is. Kapható minden Orion rádiókereső

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék