Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

4 AZ „ISMERETLEN" ANGLIA B­emutatja F­E­L­E­K­I LÁSZLÓ ■ folyó évadra angliai tanulmányaira kiküldött bellő munkatársunk ISKOLAI FUTBALL A TANÍTÓ ÉS A KISFIÚ London, 1938 január 25. (Amikor napokkal ezelőtt a FinS­­bu­ry Parkban végignéztem életem első londoni iskolai mérkőzését, utána először a Vénnn-iskola taní­tójával beszélgettem egy-két apró részletről, majd visszamentem­ a ját­szótérre s néhány percig egy másik mérkőzést nézegettem. Két highgates iskola játszott, hasonlóképpen elemi iskolá­sok. A mérkőzésnek percek alatt vége volt, alig valamivel később kezdhet­ték, mint azt a mérkőzést, amelyet végignéztem. A gyerekek lerohan­tak a pályáról, a­­váróteremben felszedték ruháikat és hazafelé in­dultak. Kettesben, hármasban, né­gyesben, nagy vitatkozások köze­pette, úgy, ahogyan odahaza men­nek, beszélgetnek,­­vitatkoznak a gye­rekek. Miközben a gyerekek öltöz­ködtek, odamentem az egyik tanító­hoz. Fiatalember volt, alig harmincéves. Hogy a nevét megjegyeztem, ezt csak annak köszönhetem, hogy ennek a tanítónak nem más a neve, mt M . Smith. Pontosabban Mr. A. R. Smith. Öltözéke szerény és jellegze­tes. Az a bizonyos sokszor megérne,­­kék­ és kevésszer vasalt szürke nad­rág játszó ebben az öltözetben a fő­szerepet, amelyhez a világ minden kabátja alkalmas, de ha barna,, vagy ■még hozzá kockás, akkor a legjobb. Elképzelhetünk még egy esőkabátot, amely h­l beszélni tudna, akkor nem­ volna képes felvilágosítást adni semmiféle tisztító intézetről. A sál­nak olyan hosszúnak kell lennie, hogy tisz esetért a második emeletről is leereszkedhessen az ember a se­gítségével. A kalap itt már csak nyomorúságos mellékszerepet játsz­itól, legyen akármennyire is foltos, pre feledkezzü­nk meg a pipáról sem, amely mögül olyan csodálatosan egybeolvadva ömlenek az amúgy sem túlságosan dallamos angol szavak. Képzeljünk el mindehhez egy kedves, nyílt arcot. Ez Mr. Smith,, a higlv­­gittei tan­ító, aki éppen olyan kedve­sen beszél az iskolai futballról, mint az a másik tanító, akinek sokkal na­gyobb mértékben egyéni nevét elfe­­hítettem.. Arra kér azonban, hogy­­A gyerekek bólintanak. Nekem az első pillanatban kissé túlságosan szigorúnak tetszik a tanító felfo­gása.. Hiszen ezzel az öklözéssel is hátvéd nem bánt senkit, nem rúg még senkit, kihasználja, a szabályok adta, lehetőséget. Valóban ídézte,­­ tédt­ már, h­ogy tizenegyest elhibáz­­tati. A nagy Bástin eddig két tizen­egyest hibázott el ebben a­z idényben A labdát kiöklöző hátvéd tehát a százszázalékos gól helyett egy tíz­százalékos reménységet adott a csa­patának. Hátha fölélövik az tizen­egyest... De ha az ember egy kicsi huzamosabb ideig gondolkozik a dol­gon, kénytelen belátni, hogy a tanítónak igaza van. Ha ez a kiöklözés nem is olyan nagy sportszerűtlenség, mint az ellenfél megrúgása,­­ kétségtelenü m­égis ma. A kis sportszerí.Vensét sem bújhat meg a nagyok árnyéka­kísérjem el, ám beszélni akarok vele mert haza kell mennie ebédelni, dél után pedig ki akar menni az Arse­­nal-pályára az Arsenal—Chariton mérkőzésre. Elmondom neki, hogy az Arsenalhoz eléggé közeli szakik fűz­nék. Felragyogó arával kérdezi, hogy akkor bizonyára ismerem Mr. Ber­­mord Joyt, a közép fedezetet. Joy minden futball iránt érdeklődő ta­nító bálványa. Joy is tanító és amatőr ala­­pon játszik az Arsenalban. Ezt az amatőrséget százszázalékosan kell venni, Joy egy árva pennyt sem kap az Arsenaltól. Rendszerint a ta­nítás után megy ki az edzésre, én például igen ritkán találkozom vele, csak akkor, ha nagynéha estefelé is kinézek Highburyba. Mr. South tel­kesen beszélt a drága kedves Ber­­nardról, aki valószínűleg a világ va­laha született legfőbb tanító­ középső­­érzete. De nem is erről akarok írni. In­kább a hozzánk csatlakozó két kis­fiúról. Vetítők együtt szállnak fel az autó­buszba. Felm­együnk az emeletre S leülünk régi jó helyemre, az élre ülésre, a kocsi orrában, ahonnan pompásan lehet látni. A két kisfiú, nem arra lakik ugyan, amerre a ta­nító, de valakihez ebédelni mennek éppen azon­ a tájon. Most beszélget­nek. Természetesen futballról. A két kisfiú nevét egyelőre nem, írom le, ráérünk tíz év múlva, máskor eset­leg a sportrovatokban olvashatjuk a nevüket. Most még igazá­n elég annyi, hogy az egyiknek Johnny, a másiknak Bili a neve. Johnny kapus, de nem tudom, milyen játékos, mert a mérkőzés utolsó perceiben nem ka­pott labdát. Bili balszélső,­­ neki láttam egy lerohanóná­l. Ha a végén nem veszítette volna el a labdát, egészen jó akció lett volna. A két gyerek a múlt szombaton az Arsenal második csapatát látta játszani a Bristol Cityvel. Az Arsenal valami 5:0-ra győzött, az öt gól közül hármat Leslie Comp­­ton, a hátvéd, rúgott. Kettőt tizen­egyesből, egyet pedig úgy, hogy le­futott, kapuratort, és gólt lőtt.­­ban. Ahhoz pedig nem f­érhat kétség, hogy a gyerekekbe ezt a Szellemet kell beoltani , nem azt, hogy ki kell használni a szabályoknak minden ré­sét. Ha az emberekbe, már kis­gyermekkorukban a megalku­vást népi ismerő sportszere­ket oltják be, ez végigkísér­heti egész sportpályafutásuk alatt. Tapgood barátom jut eszembe, aki az Angibia­-kontinens mérkőzés után mndotta: „Többre becsülök egy jó sportembert, mint egy jó játékost Ezzel kapcsolatban eszembe jut még miami, éppen Hapgooddal kapcso­­l­atban. Az Arsenalt it Ch­elsea verté­kl a kupából. Az Arsenal 1 :1­-ra ve­zetett , a Chelsea kavarodás után ■ommlitett. A lövés már telment Witaónon, a kapubon, a kapuban .A gyerekek rázzák a fejüket. Ér­zik, hogy ilyen eszközökkel nem sza­bad futballozni. Most már csak as a fontos, hogy ha a gyerekek meg­nőj­­enek, ilyesmit halljanak az edzőtől, az igazgatótól is. (A kedves fiatal tanító egészen belőjön , egy egész sereg sportsze­rűtlenséget sorol fel, jó ismerősei­met.... Mik ezek? Szobakénül a fedezet, aki jól tudja, hogy az ő lehát érin­tette a labda, mielőtt partra ment, mégis követeli a labdát és dobni akar. Szó esik a csatárról, aki a fütty után felháborodva néz a játékvezetőre és drámai m­ozdula­ttal mutat rá egy hátvédre, aki, szerinte közte és a kapu között állt. Hogyan is feledkezhetne meg Mr. Smith a szimulánsról, aki apró kis sérülésével a haldoklót játsza meg, hogy aztán elnyerje a közönség hangos rokonszenvét. Mr. Smith persze középeurópai értelem­ben meglehetősen naív, olyan esetről nem is tud, hogy valakinek semmi baja sincs és mégis drámai mű­esés­sel igyekszik elérni mind­en elérhe­­tőt, nemcsak a közönség hangos ro­konszenvét (amely nem kézzelfog­ható Valóság), hanem holmi kis ti­(És hosszasan megmagyarázza a helyzetet, hogyan és miért kellett volna lőnie. Mert ez is nagyon­nagyon fontos, ha nem is olyan fon­tos, mint az előbbiek...) Bill: Jó mérkőzés volt!­ó... mennyit nevettünk, amikor Leslie Compton berúgta a harmadik gólját. Jolmny: Egy hátvéd és három gólt lő! Nem furcsa? Bill: Kettőt tizenegyesből lőtt. Carr már kapura lőtt s a kapuban már csak a Bristol egyik hátvédje volt és kézzel kivédte a labdát. Persze tizenegyes lett. Mr. Smith: Nagy sportszerűtlenséget követett el a hátvéd azzal, hogy szándékosan kézzel fogta meg a labdát, vagyis szándékosan, tudva szabálytalanságot követett el. Johnny (gondolkozik): De Mr. Smith, ha Wi fogja meg, akkor gól, így csak tizenegyes lett... és hátha fotó lőtte volna Leslie! Mr. Smith: Ide figyelj, Johnny. Tudod, hogy a futball játék. És jó játék, ugy­e? Johnny: Ó... Mr. Smith: A futball talán a legnagyobb játék, a legnagyobb sport, amelyet a világ csak ismer. Játék! Persze, mindenki győzni akar. Mi is győzni akarunk. Ma kikaptunk, de nem akartunk ki­kapni. Győzni akartunk. De minden eszközzel. Vannak piszkos esz­közök. Nem helyes, ha valaki piszkos eszközökkel győzni akar. Bill: Ha hátvéd kiöklözi a kapuból a labdát, az piszkos eszköz? Mr. Smith: Igen. Nem sportemberhez illő cselekedet. Ha a leve­gőben úszva kifejeli a labdát .* Szép, önfeláldozó mentés. De nyil­vánvaló szabálytalansággal menteni a menthetőt, az sportszerűtlen. Hapgood áll, Hapgood kétség­beeset­ten nyúlt a féln magas lövés után­­ a lábával.. Nem hiszem­, hogy eszébe is jutott kiöklözni a labdát, holott, ha elvetődik, kinyújtott karral eset­leg eléri és kivédi , a­ biztos gólból nem egészen biztos tizenegyest csi­nál. A játék szellemének meg­őrzése azonban többet jelent, mint az a sokezer font, ame­lyet az Arsenal elveszített a kupából való kieséssel. Persze itt sem mindenki Hapgood, de ahhoz, hogy ezek a sportszerűt­lenségek valóban csak szórványos kivételek legyenek, ahhoz a sportsze­rűségnek ez a megalkuvás nélküli megkövetelése kell. Száz százalékot kell s­övetelnünk a híioe, hogy elérjük legalább a kilencvenet. Mr. Smith hosszú előadást tart a gyerekeknek a sportszerűségről és kemény szavakat használ az időhú­zás megbélyegzésére.­ Mr. Smith: Néha megfigyelhetitek, hogy egyik. Vagy másik csapat az időt Vesztegeti, partra rúgja a labdát, hogy megakadá­lyozza az ellenfelet a játékban. Ez óriási sportszerűtlenség. Meg­akadályozni a játékot! Hiszen azért vannak ott a futballpályán, hogy játsszanak. Szabad ilyen eszközökkel futballozni? Általában nem igen hallanak mást. Minden egyéb szemponton túl, a fut­­ballnak még anyagi érdeke is fűző­dik ahhoz, hogy a mérkőzések sport­szerű kereteik között folyjanak le. A közönség nem, szereti a­ sportszerűt­lenséget. Sokkal inkább érdemes be­csületes sportot csinálni.) Mr. Smith: Majd ha nagyok lesztek és talán nagycsapatba ke­rültök... Bill: Én az Arsenalban szeretnék játszani... Mr. Smith (Mosolyog): Meglehet, hogy ott fogsz játszani. De nem szabad elfeledkezned egy egész sereg dologról: zene,gyest, vagy ej tetet... Szó esik kisebb sportszerűtlensé­gekről is. A kapusról, aki a legkönnyebb labdákat is igen bálványos stílusban védi. Valamelyik alig öt újságíró ezt a stílust ,,konti­nentális kapuvédésnek” nevezte el. Ennek a stugénak a lényege: lassú gurulós labdára halálmegvető bátor­sággal párducképeség ráugrani. Ne­kem boldogult Nagy Endre, jut erről eszembe, aki egyszer kifejtette, hogy a közönség mindig jobban méltányol­ja, hal­át élőművész ötven idét nyögve emel fel, mint, ám száz kilót könnyedén. . . Még arról is beszél Mr. Smith, hogy vannak hátvédek, akik irgalmatlanul megvágják a lab­dát, pedig egy rövidebb lapos rúgás abban a helyzetben megfelelőbb lett volna. De a hátvéd mutatni a­karta­ a közönségnek, hogy nincs emberfia, a föld hátán, aki olyan hosszút és ma­gasat tud rúgni, mint ő. A gyerekek tágra nyílt szemmel hallgatnak. Aztán egy kis szünet után ő. kisebbik fiú, Bfit, valami mást is kérdez.) BUI: Szeretnék kérdezni valamit, Mr. .Smith. A második fél­időben volt, amikor Jackie rám kiabált, éppen vittem a labdát és akkor átadtam neki a labdát. Nérti kellett voltra inkább nekem lőnöm? . Mr. Smith: Ide figyelj, Bill. Emlékszem rá, bizony neked kellett volna lőnöd. Elsősorban... *,*»»«*, m Megnyílik az út! Az NBB-n keresztül a MO­VÉl csapatok* is bejuthatnak az MB-be Alszövetséggé alakul át a MOVE II — Saját tudósítónktól — Ezideig a­ MOVE-egyesületek, ha akár tízszer egymásután is nyer­ték el a MO­VE-bajnoki címet, ak­kor sem kapcsolódhattak be az or­szágos labdarúgó sportba. Ez a körülmény a legsúlyosabban aka­dályozta a MOVE LL és egyesüle­tei fejlődését. Most megváltozott a helyzet. A MOVE LL alszövetséggé alakul át és így eddigi elszigeteltsége meg­szűnik. Az átlakulással várható változá­sokra vonatkozóan megkérdeztük Koszorú Lajos főtitkárt: — Aá dhéötptséggé vedé értte­­kuldpunkk­i, már megkaptuk ii bél- AgyminixotófiuM engedélyét, Elim Hal, Ózonnal ily­en minőségben mű­­ködhetünk. Tehát n­ Húgsíti idényt már mint MOVÉ Labdarúgó Ál-­ szövetség kezdjük meg. Elnöksé­günk minden héten ülésezik, Bök muslicát kell elvégeznie. Ilyenek a MÖVE vidéki kerületek kiépítése. Közel Száz új egylet jelentkezett eddig. Nem utolsósorban pedig az­ 13391­0. évi bajnokság előkészítő-­ se. Ekkor már az Országos labda-­­, rúgó sportba bekapcsolódhat­úti. | Csütör­tök, 1939 február 2. A feljebbjutásnál ugyan olya­n jo­gokat igényelünk, mint a többi fó­­szövetségek. Képviselőket küldünk be az MLSz-be. Tová­bbi célki­tűzésünk : a legnépszerűbb sport­ágnak, a labdarúgó sportnak a MOV - szellemnek megfelelő át­formálása. K. L. Sas remek formában —« Saját tudósítónktól — Az Effektronitis­ tegnap a Sín­pályán tartott kétkapus­ edzést. A vezetőség a partvonalról nézte a já­tékot és többéül csodálkozva kérdez­ték: — Ki az a balszélső az 1.-ben? Milyen remek játékos! Szálássy Dezső, a szakosztályi el­nök nevetve mondotta: — Középeurópa-válogatottat hozat, tutik, hogy tavasszal baj ne legyen. Amikor kitűnt, hogy Sas Feri ez a középeurópa-válog­atott, akkor ne­vetve mondották: — Nahát, m­égis csak sajátneve­­lésű futballistát hozattunk akkor. Az edzés a BTK-pálya rossz tala­jén nem­ ment Valami jól, de Sas mellett mintha Sárdi is gyorsabban mozgott volna. Az edzésen nem volt kint Lengyel, Buzássy, Törte és Füzi. Az Elektromos vasárnap a Postás­sal játszik a lóversenyzési pályán. Rendbe hozták a szegedi pálya talaját — Saját tudósítónktól. — Az Ősz folyaménl sok kifogás hangzott el — főleg nagycsapataink részéről —­ a szegedi pálya talaja pilon. Az Újpest is, a Hungária is annak tulajdonította szegedi gyen­ Olaszországba utazó olvasó­n!(f?aX .. szíves figyelmét felhívjuk arra, hogy lapunk Itália minden nagyobb városában, fürdőhelyén és vasúti állomásán kapható A R­­ADON­­ VAJ AL gébb .játékát, hogy a pálya talaja egyenetlen és futballozásra nem al­kalmas!. A napokban Hécser Tibor, a szegediek edzője a következőket ájságottta a szövetségbedit •— Most már nemi pernénikodhat­­ht­k majd a pályánk talaja, .. .4 pá­lya tulajdonos, a Szegedi Vasutas felbásonál látta a talajt elsősorban azokon a részeken, ahol göröngyös és csomós volt. Ezenkívül bőségesen­ beszórták műtrágyával és simára hengerelték. Tavaszra egyenletes ki­­tójú pálya várja, a pesti Vendégcsa­patokat. Ha egyik-másik ellenfelünk amint reméljük — pontot fog hag­yni tavasszal Szegeden, nem használhatja, majd kifogásnak a ta­laj egyenetlenségét A Phöbus ma a TTE-vel mérkőzik — Saját tudósítónktól «— A Phöbus ezen a héten ma, csü­törtökön tartja utolsó edzését. Szom­baton bált randezőzik a futballisták és a Vezetőség ezért úgy hat».Bízott, hogy a vasárnapra tervezett edző­mérkőzés elmarad. Ma délután 3 órakor a berlini utcai pályán a TTE­­Vél játszik a Csapat edzőmérkőzést. Nagyüzem Beszkártéknál! •— Saját tudósítónktól — A BSzKRT folytatja komoly elő­készületeit a tavaszi idényre. A Hungária Után most egy másik NB- csapattal, a Budafokkal méri össze erejét. A BSzKRT három csapattal látogat el Budafokra, a következő időpontokban: 11 ó.­ BMTE ifj.— BSzKRT ifj., fél 1 ó.: Budafok— BMTE vegyes—­BSzKRT I. osztály, fél 3 fj.: Budafok—BSzKRT! Azonkívül a Ciprus­ utcában­ szere­pel két csapattal a BSzKRT, a kis Hungária ellen 9 és 11 órai kezdet­tek

Next