Nemzeti Sport, 1943. szeptember (35. évfolyam, 171-191. szám)

1943-09-23 / 186. szám

Csütörtök, 1943 szeptember 23. Csúcsnevezés az országos felnőtt és ifjúsági váltóbajnokságokra Szombaton és vasárnap ismét mozgat- e más­napja lem az atlétikának. A MAC- pályán rendezi meg a szövetség Magyar-­­­ország­­enetvi felnőtt 6a ifjúsági váltóba­j-­ noks­á-gainak küzdelmtúl. Az év utolsó­­­ajnoki viada­lnak IH-If'n eete volt a ■ nevezési /A;­iát a iU a fő­városi és vidéki­­ egyesületek neveléseinek (isfixes anim­álása után kitűnt, hogy még egy aaztcuidőben sem neveztek ilyen tömegesen r-gyvert.**’ tóink a vállóhsjnos«ágokrs, Nemasak a fővárosiak, de a vidékipk­ is teljes azonn­­ban részt v­esznek­ a küzdelemben. Örven­detes sidetgság, hogy olyan egyesületek is (Parkaalytiki OTE SoSE), akiknek még a hatodik helyre em­el sok paglyg, elin­­dítják legjobbjaikat. Az utolsó bajnoki verseny egyben az egyesületi bajnok­iság utolsó nont-vierzási SchouWig lesz. A ne­­vezések a következők: Felnőtt számok: 4x10« ra.: 15 MAC (3). BBTE (2). PEAO (2). TFSH, UTE TestvdrlA», MUTSE, BEAO, MAFC. DiMAVAG, SzVSE. 4x20» mi 17. MAO (?>. MAFO (2), PEAO (2). BUTE (2), D1M.AVAG. Farkeslyukl OTE SzVSE. BEAC, MUTSE, Testvéri­ség, Tim TFSE, FTO. 4x400 m: 19. MAC (2). MAFC (2), PEAO (2), DiMAVAG. SoSE, 1POTK. RzVüE. BEAC. MUTSE. Testvériség, UTE, TFfeE, BBTE. 4x900 m: IS MAC (SÍ, Testvériség (21, BBTE. DiMAVAG, SíV&E, MAFC, BLE, BEAC, BSzKRT. UTE 4x1500 rn: 14. MAC (3) Testvériség (2), BBTE. DiMAVAG SoSE, MAFC, BLE, BS-.KKT,. UTE, FTO 5000 me# 5-ps csapat: 11. MAC (2), BBTE (2), Testvériség (2) SzVSE. DSaKKT, AMOTE. TWtvtb, UTE. Ifjúsági számok 4xl*­ b­: 17. MAO (2), GyuAC (2), Gyen­' syfyd LE, DiMCVaG, Váci HE, SzVSE. BEAC. MHTSE, MPeTSB, Testvériség, Törekvés, UTE, BBTE. ETC. 4xb*i ,u: ao MAO (3), GyuAO (2), Gyl.K, DiMAVAG, VHE, S*VSE. BLE (2), SSE BEAO, MRTSE, MPeTÖB. Test- ! Víziség (2), UTE, BBTE. FTC. tJtLE. i 4x1500 m: 10, BLE (3), MAC, GyLE, VHE, Gyöngy­i'eolymosi LE, SzVSE, GyuAO, SHE. BEAO, MRTSE, MPi-TME, LstvwWs (2). Törekvés: UTE, BBTE, TBTIJi, 3000 in ea 5-Tifl csapat: 11 QyLE, VHE. G vöm«v'tanb'mpsi Líi SzVSE, BLE SSE, MP.TSE, Tc­ stvárla%, UT®, BBTE, TRTLE. • ! A váU¡Vb«ítlokságokkal párhuzamosan néhány e!#n eh hftlinaf|fi«gt|Myit ügycneégi azám­ot íj mftiprbá tlilnltíik. | Magas I—III. o.: (v. Szpiphathy, Ma­gyar). Súly I—­III. o. (Németvá­ri. (lányi, , Boán), Diszkó*« I —T■ I. o (Kolitzv, Ro­­j mee«, Józna dr. Tóth). Kalapács I^III.­­ o. (Ném­eth). ^ Szombaton a RRAC-páli­án rendezik a mii in­fyec*é?t S-lw «-»apatverMcmyeket,­­ amelynek kw-téban rrmlezik meg a 4x'n0! m cg «Foiúrcs n«i válWl'sjn»U[4?«»t is. Ebben a Bwfcmben is »óha sem látott m­­mog (20 csapat) indul. De az ügyességi csapatversen­yok minden számában (ma­gas, távol, súly, diszkóé«, gerely) 10-en felül van a nevenoék »nama. Kiss György 1:58.6.ot futott Nagyváradon A Délkeleti kerület utolsó egyesü­leti bajnoki versenyét az NSE ren­dezte. Az eredményak­o­tásában kö­zepese­k, jó Kiss György 1:58.6-a 800 m-en. A KAC 4x800 on egészen jó kerületi csúcsot­ futott. Eredmények: 200 m: 1. Moll KEAC 23.4, 2. Ko­­vác a NSE 23.4, 3. Nagy NSE 23.6.­­— 80° m: 1. Kiss György KAG 1:58.6, 2. Botos NSE3 2:01.8, 3. Sze­­kernyés KAG 2:04.6. —• 10.000 m: 1. Kiss Oyula KAC 36:34.3, 2. Nagy NSE 37:21, 3. Tonercer KAC 42:20.2. — 400 m gólt: 1. JCrupka NSE 58.9, 2. Sulyok KAC 60.9, 3. Nagy KAC 63.9. — 3000 m aktulály: 1. GAB NSE 10:41, 2. Botaca KAC 11:03.8, 3. Bujdosó KAC 11:30. — Távol: 1. Nagy A. NSE 652, 2. Nagy I. KAC 647, 3. Mull KEAC 633. — Rúd: 1. Nagy I. KAC 294, 5 1. Osana NSE 294, 3. Kiss NSE MOZI Rendkívül érdekes m­agyar film szabadtéri felvételei kezdőd­­ek meg a héten, Ha­mza D. Ákos rendez filmet Sándor Móric grófról, a le­gendás ördöglovasról. (Ez lesz a film elme is.) A szabadságharc előtti évtizedek vakmerő gavallér­jának életéről Asztalos Miklós dr írt filmkönyvet. A címszerepben vi­téz Borkő Gyulának nyílik alkalma arra, hogy „belovagoljon" a legelsők közé. A három női főszerepet Fé­nyes Alice, Kiss Manyi és vadonat­­újonnan felfedezett Csorna Brigitta játssza. Az ördösflovost a Délibáb­film vállalat gyártja. * Eddig minden olasz film nagy sikert aratott Magyarországon, ame­lyiknek Mattoli Mario volt a ren­dezője. Nem csoda tehát, hogy az Esperia vezetői feltétlenül bíznak A szerencse fia miatt új Mattoli-film sikerében is. A szerencse fia egy Vidéki fiatalember, aki eljut Itália egyik legelőkelőbb opera színpad­jára. Ezt a szerepet Taglivini Fer­­naco játssza és énekli. A filmet a Fórum és az Omnia fogja műsorára tűzni.* Vérbeli francia film kerül ma, csütörtökön a Scala közönsége elé. Ez a film, a Csavargók, amelyben azok játsszák a főszerepet, akik a szájnál hidak alatt szokták tölteni a nyári éjszakákat, sis néha bele­­ugranak a Szajnába. Ahol esetleg találkoznak valakivel, aki gazda­gabb volt nálunk, de nem kevésbé szerencsétlen... fil­yen egy ilyen találkozóval kez­dődik 3 film, amelyben Simon Mi­ch Lenne. ..í-1 IT-g és Aumont Jeen-Pl«Mie iá te»m a a három fősze­repet.* Két nemzedék és két világnézet ütkezik meg Móricz Zsigmond Kerek Ferkó fiának nemrégen elkészített filmváltozatában. Az egyik­ nemze­déket Csortos Gyula képviseli, a másikat Jávor Pál. A női főszerepet Füry Mária játssza. A nagyszabású új magyar filmet egyszerre több fővárosi bem­utatómozi fogja a mű­sorára tűzni.# Pazar bőkezűséggel készítették a legújabb M-Titerri­ígjái X­ ot, a Sziámi macsikt, amelynek „címszerepében” Szeleczky Zita élete legvidámabb alakítását nyújtja. A film keretében hatalmas divat revü fogja felizgatni a hölgyközönséget. Ezt a revüt a legkitűnőbb budapesti divatszalonok rendezték közös erővel. A Sziámi macska cselekményéne­k egy része keleti környezetben játszódik, ezek­hez a jelenetekhez a budapesti Ke­letázsiai Múzeum kölcsönözte a „kellékek"-et. A filmben, amelyet Kalmár László írt és rendezett, Szeleczky Zita mel­lett Hajmássy Miklós, Bilicsi Tiva­­dar, Pethes Sándor, Abonyi Béza, Erdélyi Misi, vitéz Hajmássy Lajos, Makláry Zoltán és Bilinszky Ibolya játszik még főszerepet. * Szerdán tartották meg a Corvin újdonságának, a Valakit szeretni kell című Wiin-filmnek a sajtó­bemutatóját. Moser remekel és a diákszereplők­ ennivalók! A többit majd a rendíts beszámolóban. • Kettesben a címe és három a fő­szereplője annak az Újszerű magyar vígjátéknak, amely csaknem teljesen­ a Dunán készült. Vizen, csónakban és dunai szigeteken. A filmező tár­saság csak két-három napot töltött műtererpben, néhány elkerülhetetlen műtermi jelenet miatt. A három fő­szereplő: Simor Erzsi, Páger Antal és Kovács Károly. • Nagy sikerrel mutatták be a ber­lini Marmorhanusban Weweei Paula Aszanyfúr fing című új filmjét, amelyben a kiváló bécsi színésznő bebizonyítja, hogy „démon" is tud lenni. Ha muszáj és mennyire mu­száj. Ezt a filmet egyébként a Bu­dapest rt. hozza majd Magyar­­országra. * A Tobis egyik legszebb és leg­kiemelkedőbb filmje a Párisi románc, amelynek hősnője a meg nem értett asszony. Ezt a szerepet Hoppe Ma­rianne alakítja, csodálatosan finom, művészi módon. A Párisi románc az új filmidény egyik legna­gyobb meg­lepetése lesz!* Három berlini, mozi egyszerre mutatja be a Peterle című Bavaria­­filmet, amelynek címszerepét a kis Ma Tér Ludwig játssza. A Péternét Stoeckel Joe írta, ő is rendezte s az egyik főszerepet is játssza. Külön érdekessége az új gyerekfilmnek, hogy­­ a gyerekek számára nem engedélyezték. Kicsit erős. * Annál szabadabban élvezhetik a berlini gyerekek a Renz-cirku­s című Terra-'' iét, amely szintén most szerepel műsoron. (Két mozi­ban.) Rabsmaet Maria Arthur ren­dezte a filmet, ő a cirkusztörténe­tek elsőszámú mestere. Ezzel is­­e­­mekelt­ Renzet, a világhírű cirtku­­z­­igazgatót Pettye,, René játssza. A MOZIK MOSOKA rövidítések, o =b %. t ss % n =s % Sz =s szombat V =■ vasárnap Bemutató mozik­­TRIUM Mark­t Kttrat 55 | 154.03-1 153 034. 15 fi, 19 8» V . fS km ifj. Münchhausen. (Albors Hau». Wc'-P.CT Unc.) 2 ik heti CORVIN leasef-kürül és t)l ói-üt saruk T 13» 965 339-5R4 4 ti n9 82 V 2kor is Valakit szeretni kall. (Mosap Hans.) DF.AK Poroz Bergi * I 121 34S 125 91­ 2 (3. (5. f?, f9. AnvérrikfiS­ony katonája (ftzHafisy, Polsóczy Riliesi.) ft-lk htt! FliRl'M Kowntb Uaj‘›s U ‹*• !•: 149-707 150-MS ti,­ (7. f». Sr. V fa-kor is önazy sáp he toppan. 2-ik hét! KASZINÓ Eskü 'é( 1. I- 185 3» s»S W2 ni ifi. («4. 47 n8 kor Ifi V 11 n4. nfi nfi An.váníasszany katonája (Rzinassy Pe fiSezy, Biliosi.) 5-ik hét! KDRZr Vác, u * T- ba »is «5 .i r» -z V ffi Kor i- Lá-a-nk- fln*s sán Nsuv K'ló. B­rry Julee-I 2-ik hét! VFMZF1 I 41*1­ 1.1.1 I'. p]i l ko-ai 18 I 220-092 fft 77. f9 Sz V.: fs kor is. Fél­tíkenyk­ég. 1 To m­.y Som’ay.j­­ M Si A Kwl 1 I tM- ifie f.s r, f9 ss 43-kor * V II *..• «3 km­­* Sorsok a viharban 2-ik hét! RADI!'- Nngvin­ezA ut­a 23 T |22 IU4V 12« 5fi4 8 fn « St 1 kor ts V. II. 3. ffi s Münchhausm­. Albers Hans Werper Tlsfi.) 4-ik hét! SCALA Teréz-körút 60. T.: 114 411, f5 fz, f9 Sz. V.- 13 kor ifi Csavargók (Simon Miehol, Loruonuifik­ Meg, Aumont Jean- PUjuto.) SZITTYA Vilmos csá­zá' öt 88 T. 111 1.0. f5, f7, f9. Sz. V.: Is kor­­a. IV,1 lékenysé'g. (Tólnay, Somlay.) IRANI A Rákoczi m 21 T.. 146 048. n.3­5. hh V. 11-kor is. Vlanchhansop. lAibfira Hans, Wusznesr Ilse 1 4-ik hét! Híradó mozik BEl.VAROSI Peififl f,. ulua « T- 181 244-10-tól 22-ig folyt. Ufa Magazin, Magyar-, Ufa-, rajzos (a Gpari-Sasso) dg külön hír­adó. Földrengések és líszl­ányok. URAD, r 1­­.-ét«» Kr. 1 122.4­9 9-től 22-ig folyt. Ufa Magazin- Magyar-, Iff», rajzosi (a Qi-áoSasso) és gfilik) hir­­sidó. A 1ÚP virága. Utánjátszó mozik HAHLA.VH Káru­y Bftrnt » T 423 »22 72. f4, ifi. fg. Inkognitó. 2 ik hét! BE­LEZN­A V Akácfa utca 4 I.: 225 276 U, hl. f3, fő, f7, f9. Ópiumkeringő. RETHI-KN -retu.en.ie« 4 I 725-008 75 f7, f9. Sz. V.: f3-kor ifi. Szerencsés flótás,. ral’k­uL Bar.-srét 32 I. 1.34 .3.33­­. s, 6, 8. V.: H-kor is. Dilemma 2 ik hét! CSABA CM löl 1­1 4. r. mn-til rtá­r. 1 9 Sz. V.: 12-Ver is­ Szerencsés f lót,Is. V d e. 11. Mindenki gyanús DI N A H­­áz utca I 111-904 75 n. re V.: 13 kor is Szerencsés fu­­tás. KAMARA Dohány utca 42 T 423-901 fl2 2 4. fi 8 Kölcsönadott élet V’ELEVáP -.zem István-krt Ifi T 114 502, f5. n, f9. V.: f3-kor is. Tilos a sze­relem patria v-m­ imitz­u i» I mi 47*. fii, fi, f8, f5. f7, fik V . 11, hl. , f5. f7, f9. Ragaszkod­om a szerelemhez 2 ik' hál! l’E-T ErzH­éh«« kfirá’ 8 T 221-222 /It 2. 4 6. 8. Külvárosi őrszolog r.lP! DA H ir'liv M ni 3« I , »-« f5 f7 19 V.: f3-kor ifi Tilos a szerelem. Továbbjátszó mozik ANNA Rákóczi u« « f «25-2.38 75 R, fö. Sz. Vr: ifi-kor is. Éjfélre kiderül. AI TI1-A Hókóczi ui­­i I 222-244 fii f3. f5, R. f9 Anna Mária. BUDAI APÓ 1­1,0 Csiaisprány üteg 43. T.. .351 500 f4, 76, TS. V. :72-kor is. Anna-Mária. y d. o. 11: így is lehet­ repülni. DAM.l AÁ’I« H llaitiianieh u l I 421 844 4, 6. S. v.( H-kor ts 2-ki» !«• Fbő ran­devú. EHZiÉRFI Erzs­ibet-Astrül I» T 223 «01 •I n3. U&, ni. n9. A nőnek minőig igaza van. VOMEROS Hermina m . ' 196 178 14. 76, 78. V.- (2-tfii: Anna-Mária :P.I1A -eákv ,te6 « I m fi» 73 75 77. !’9. V.: f’-kor is Anna Mária V d­e. 11: Sár­ra­lézia. ■ IRA3I «Alvphia Ifi« I 1S1 3­6, 75, 17. 79. V . fS-kor is. Füsz-f­­ófí rfiemeg' V d. e 11: Pária vadonál an. 1 ■ ’ ' »ty/ K*^,r i| i I­i’J' n5. 1­7, n9 Sz • n!l kor ifi. V. 5 11-kor és n*? ’ro­r is, Anna-Mária. OTTHON Boni(*«ky-istiWi S. T • 14fi-447, 4 6 8. V • fi f3, f5. a, f9. \rm* V. d. e 11. Denevér. R.\KOCZT rjáVáczi-iit 68. T * 425-826 11. U fS- fő, fT. f9 Két asszony. 'ZFKEI V Er­sébet kérni!» T 22« 42-fc H f3, fo» f7. fö- Két szerelines éra! 2­% SZIVáRVáNY István út ». T. 22S* ti®. t& ti f9 Sz fS-kor is V ti f3-kor 10. Anna-Jlária. V. d. «, 111 mattot. ■ ri'/.A \tsii'zími#'t uii­ n «1 t je-iTt. 4, 6, 8. V.: 2 kor is. Házasa««. V. d. «. 11. Egy vidám traaddia. TOLDI Kákowl­ót 70, T.: 221-4« 10,­­il2, 12, fi, 5, 17, 19. Kádár Kontra, Kerekes. TUR.4N \asvmc*n-uUa 31. T-; ISO 003, 11. Il3, 4, 6, 8. Anna-Mária. HÍREK mindenünnen 271. — Diszkosz: 1. Lackó KAC 34.90, 2. Kiss NSE 33.45, 3. Janza NSE 31X3. — Gerely: 1. Janza NSE 48.93, 2. Krupa NSE 48.10, 3. Lő­rinc KEAC 38.16. -1 4x800 m: 1.­ KAC A­ (Szekernyés, Battle­­, ILlss Gyula, Kiss György) 8:31.2, délke­leti kerületi csúcs! 2. NSE 8,54­3, 3. KAC (. Pontversenyben) KAC 87, NSE 81, KEAC 34, Nagybányai SE 7 pont. Garay — MAC! Garay Sándor, a BEE kiváló középtávfutója a MAC-ba kérte átigazolását. A fiatal leventefutó aaatna­ igazolható és­­ szombaton a váltóbajnok­ságokban már az új egyesületének szí­neiben indul négyen dobtak 1o m ln felül KALAPACCSAL NÉME1ORSZAGB­AN A háború ellenére is, igen szép ered­ményt értek el az idei évad során a német kalapácsvetőtk­­ legjobb kitla­pácsvetők rapigsora pillanatnyilag a kö­­­vetkező: 1. Idtoren 51.57, 2. Blade 52.75, 3 Rein 51.40, 4. Halama 50 94, 5. Ludl 49 35, 6. J­iggen 40.5, 7. Dehmaim 47.37, 8. Rausch 48 .7, 9. Kolmann 48.41 10. Zelbig 48.20, iumt­l A kassa marathóni bajnokság befutóinak eredményét részben kö­zöltük. Az alábbiakban a további eredményeket és a versenyzők és vezetők nyilatkozatát közöljük. 1. Kiss Géza MBTSE 2:50:14, 2. Kiss József UTE 2:51:14, 3. Gál (Kolozsvári AC) 3:0050, 4. Nagy­­vádi UTE 3:02:07, 5. Bris MA VAG 3:02:40.2, 6. Bodány PSE 3:05:36.4, 7. Fazekas PSE 3:06:09.6, 8. Fi­nta DVTK 3:07:55, 9. Csonka SzVSE 3:11:33, 10. Varga MRTSE 3:13:16, 11. Medve DVTK 3:15:34, 12. Juhász SzVSE 3:20:58, 13. Otruba SzVSE 3:22:40, 14. Mucsi PSE 3:24:05, 15. Gulyás MA VÁG 3:24:43, 16. Zelenka SalBTQ 3:25:12, 17. Böjthy (Kecs­keméti AC) 3:26:11.4, 18.­ Matos WMTK 3:27:33.4, 19. Bartha (Far­ka­slyuki UTE) 3:27:59.4, 20. Száraz SzVSK 3:28:52.4, 21. Kapusi UTE 3:33:30, 22. Lenghardt PSE 3:40:01.2, 23. Kincses SzVSE 3:42:03, 24. Li­­povszky PSE 3:52, 25. Bárnás DIMAVAG 3:54:31., 26. Farkas PSE 3:55:06, 27. Vágvölgyi OTE 3:57:08, 28. Kunsági PSE 3:59:32, 29. Xá­­vodii (Kassai RAG) 4:01:39, 30 Holéczy OTE 4:15:20,­­ 31. Nyigos­­csili DIMAVAG 4:18:37, 32. Lovas Lovas MAC 4:19:27, 33. Keveházi OTE 4:19:27.0, 34. Szedlák (Kassai SE) 4:22:50. A versenyt öten fel­edték. Csapatban: 1. UTE (Kiss, Nagy­vár­­kapusi) 12 pont, 2. PSE (Gö­dény, Farkas, Mucsi) 15, 3. SzVSE (Csonka, Juhász, Ottruba) 18. NYILATKOZATOK: Kiss Géza: A szorgalmas mun­kám eredményének tulajdonítom a győzelmemet. Kiss József: Szúrást kaptam 35 kilométer után. A csapatgyőzel­­münkben próbálom vigasztalni ma­gam. Tatár István, a MASz képvise­lője: a mai nehéz időkben, sajnos, a marathoni futók nem tudnak olyan erőben kiállani bajnoki ver­senyre. Innen magyarázható aztán, hogy csak két versenyző érte el az ezüstjelvény szinteredményt. Kerekes Szilárdt a KRAC elnöke* A kassai közönség bebizonyította, hogy nemcsak a nemzetközi, hanem a magyar bajnokságra is kiváncsi. Bizonyítja ezt az útvonal mentén felsorakozó 30­ 000 érdeklődő. Hernádi Mihály, az OSK kerületi Moviesleje: Végre az idő kedvezett a bajnokságnak. Gomba« Gurxson 1:5S,T-et fűtött SfW-on vasárnapt a BBT® egyesületi beinoni via­dalán, Delfcelett Kpö! válogatott atlétikai viadal letx vasárnap Nagyvárad­on, Selga Werter tS 98-ra javított« a lett kalítpácsvető csúcsot, Stedzeniobs ugyan­­akkor 67.75-ot nyert« a gom­ilyvetónt. Bűbájos, művészi francia vísjáféki Micue diaion, Jsan-Pierre Aumont, eg Sienunn« r Ko,fc,ray‘ Ma premier: SC1L1 Vasárnap a motorvezetők rendeznek pályaversenyt a Millenárison Az idei pályaidény újraszületett. A csodála­tosan szép ősz , a közönség szokatlanul nagyarányú érdeklődése arra készteti a vállalkozókedvűeket, hogy a pálya kapuzárását minél távolabbra tolják ki. Úgy halljuk, hogy az idén még a Törekvés is le­bonyolítja a Millenárison pályavia­dalát (egy háromórás párosversenyt iktat műsorába!), az MKSz is vál­lalkozik még egy versenynapra, Szekeres 25 éves versenyzői évfor­dulójára is nyeregbe szállnak még az idén a küzdők a a legfrissebb hír: jövő vasárnap a motorvezetők rendeznek tornát a Millenárison. E­z a mérkőzés főként bukósisakos számokra vet elsősorban súlyt. Ki­írásra jut a repülőrajt­os 1 km­-en vezetékes csúcsjavítási kísérlet, egy 40 km-es bukósisakos torna, melynek mezőnyében a visszavágó boly Karakival erősödik meg,­­ egy 15 km-es újonc motorvezetése a via­dal s végül 25 km-es párosverseny. ­Torvay a közeljövőben kísérletet tesz Orcát az egyórás vezetés nélküli csúcs­eljesítményének túlszárnyalására­­ A múlt héten jelentettük, hogy Liszkay lelkiismeretes edzés után próbát tesz az egyórás vezetés nél­küli­ állórajtos csúcs megdöntésére. Liszkay közben megbetegedett és mint vasárnap mondta, annyira le­gyengült, hogy végleg lemond az idén erről a kísérletről. Most Györffytól halljuk, hogy Morvay üll be a kísérletezők sorába és lehet hogy már a jövő héten nekivág a dönthetetlennek látszó egyórás tel­jesítménynek. Morvay az idén élete legjobb for­máját érte el. Gyors is, állóképes is és rendelkezik mindazokkal az eré­nyekkel, amelyek érdemessé teszik erre a kísérletre. Ha az időjárás­ továbbra is ilyen jó marad, könnyen megtörténhetik, hogy rajta kívül 6. Hajdúböszörmény 2.0 még Zsellér és Kiss is próbát fog tenni e „halhatatlan" csúcs túlszár­nyalására. A VI. kerület levente kerékpáros verseny Möst tartották meg Debrecenben a VI. kerület levente kerékpárosverseny döntő futbalt. A döntőkön induló la­­­­enteversenysok nagy felkészültségről ettek tanúságot a teljesítményü­kről csak­­ dicséret hangján emlékezhetünk meg. A verseny részletes eredményei: I. korcsoport: 6 k­mes egyéni verseny: Lukács (Debrecen) 15 perc, 2. Nemes Sárrét­ 16 perc, 3 Kovács (Hajdiisz)­­.oszlói 16 perc 30 mp, 4. Abonyi (Paa­­bk­adál­y) 19 perc II. korcsoport: 12 km-es egyéni vers­eny: 1. Földi (Debreceni )S:30, 2. Girei (Olajf Juránás) 25:31­, 3. Bardoc (Hajdu­­zohoszló) 29:55, 4. Tőkés (Debrenen) 1:15. Gyorslepenték 50 km-es egyéni verse­­nye: T. Bogm­ándi (Deb­­­reni 1:43, 1. Minóczi (Debrecen) 1 :13,2. 3 Gergely Debrecen) rajta, 4. Német (Debrecen) 1:42,30. Ill. korcsoport: 30 km es rajtversen­y: 1. Debrecen 1 :04, 3. Püspökladány 1:15, 3 Hajdunámis 1:19. Pontversenyben: 1 Debrecen 39, ■. Hajdúnánás 4, 3 Hajdússoboraló 4, 4. Püspökladány 4, 6. Biharnagybajom­ 4, A KAPIÓ MÜSORA Csü­törtílk, szveptei­iber 23. Builupest­­ (541­5 m). 6: Özön az ott­ hon. A Vöröskor észt bajtárosi rá*diésfc«íl­­íjárata­ — 6.25: Éhres­ tó, Torna, -r- 6.45: Re'grgeli zene. — K'iz-hen V- Híreik. — 8: Hírek német román, szlovák írnszip és szerb nyelven. — 8 30: A vallás- és k­öz­­oktatásiucrgi rainisztérium rád­ióis­kólái ft. — Id’ Hírak. -re- iá. 11): Szék városi táro-tózenekar. Vezényel: Edrdésih János. — Il lás A rádiózenekar mtísorából. -i-13-10: Weid innner Etin sza’onz-pnekarft. — Köbben 12 401 Hírek — 18.10: Honvt­einik Ü7enite€ik. — 14: Herror pál .tánczene f*gyiUi«sc. ^ 14 r Hírösc. — Iá* a Rud­ftrvest honvéd zenekarft-Vezényel Pon'Hác*Sz­­lóza, r- Közben lő­bb őszi énekek­. Elmomb­a bimonífy Morált, r, 16.15* Maeryar nóták - 16­45. Elk­ek, 17* A sláne»r titka Dalok^ Já­nos elfladáFA. Köztem»kéklik Fábry Éva* Ujtdsy László és ft rádióz^nekar ^ 17­45. Esti a gaz­­­ásásba«. K^vetn­­é« a náffykából Hazíjnságfi Saakiskolá­ báj, Vezeti: Budi­­czky Sándor. A fö­lfi­­mo­­l­ónegyi r­inW.l'érium rádióeidö-dá«­­spiFrzftta — IS 10* Tárható négyes cim­balom kísérettel — 18.30t SöL»its»öi­ k pep­í­­tpi?:I Vá^lay Gvi)!ft, 4 Vörö^k?refi«t tisrv­­vezetC ,rta^atójának alAndást«. ^ 18^0* Lis^t* X0­. mnnrvar rnp^^a i’n Hnntr p~ ra^z. — 18­60? Hírek — 19* llajnalban, fj­:1b»n. este Szer »mi .lát^k három fe!” vorásban. Irta: Dario Nicnodemk For­­díto­tft !|j FranfH» Oszkár. Zenéjét szer­­zette: La volta Rezjo - Anna: Rajqr G'71; Mar»«: IJrny Tivadar; Anya: Sim­$n Mftrcsa, Apa* Bojnár Jenős Testvérke: Gorup Adriennéi Paolifm* lÁmr CíWa; Szobalány: Váradi Györgyi. — ‘10.3«k Mit énekel legszívesebben! Myth Lili előadása h§n^fl^n­zZoklfel. rrr §140: Rádió á rá'Mórái. -SF ?1­2­ : Israv Ma­r k­it nótákat , zong rorázik. — 3140- Hírek. -*r 2216: Hírek ném­et, an.gai és? francia nyel­­ven. — 22:40* Na.sry mesterek ~ örök mö* vek. Huno:k­mrz'’k -7 2Sf5 Hírek Budapest 1T 12SS 5 nj­: 17* H-ek német, rom­^n «zlovák, ruszin ás horvát nyi‘*'«n. —' 19* Fr?ncia nye!'’ik«n«áfi TartiV: Ma­­kav Our/táv 41 - 10 »0 B^Ltok­ rmi Vésze*! A szepla­mb r 5 1 est me 5 mér lé;c hannfVv t dröl erp­í1.' "djk* Ha’­ a Kató !rDi­á;]v Katalin. O.Lysz Tulia. S/hnnv. v Vera­v.nv*r T?rz?t ,ri:'éz Ben.kd Gyula. Ehemann Mih­ály, f­ászlé Önre. Tieiffonoyei Jó/t uf dr ’ R'Sslor Endre éw Tondli Vilmos cVcrányzenekara. 22: BSzKKT-zok­ kar Vezényel: Mol'l­or Ká­roly.­­ 28 40: Hírek. Kasftq !?GSrj mit 11.40* Hfp k 1540: Gpcrapfvbn^vfiik. rr 16.15: Kovát»* Lác­­­ru­szip népdalokat énekel, Danyi cigányisenekftra muzsikál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék