Népsport, 1961. január (17. évfolyam, 1-22. szám)

1961-01-01 / 1. szám

.................■ ♦­­ — A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA VASÁRNAP, 1961. JANUÁR 1. ^ Ára : 1.20 forint it XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ­ Egyesült erővel és közös munkával írta: Hegyi Gyula, az MTST elnöke I­smét elmúlt egy esztendő az idők forgatagában és a múló évek örök tör­vényszerűségének megfelelően, ■ismét sok örömmel, tapaszta­lattal, csalódással és remény­séggel gazdagodva haladunk túl egy újabb határkövet. Ha alaposan felmérjük a magyar sport 1960. évi ered­ményeit, akkor méltán lehe­tünk elégedettek haladásunk­kal. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy négy évvel ez­előtt honnan indultunk el és hogy az 1960-as év tulajdon­képpen még csak a harmadik esztendeje volt a testnevelési és sporttanácsok vezetésével megjárt időszaknak. Ebben a három esztendőben testneve­lési és sportmozgalmunknak nagy feladatokkal kellett meg­birkóznia, nagy elmaradást kellett behoznia, sőt lényegé­ben új, az eddiginél sokkal szilárdabb alapokra kellett he­lyeznie egész sportmozgalmun­kat. Az 1960-ban elért eredmé­nyek azt mutatják, hogy ki­tűzött céljaink legjelentősebb­jét sikerült elérnünk és ez a népszerű tömegmozgalom ma országunkban a további nagy fejlődés lehetőségeit hordozza magában. Az ifjúság és a dolgozó tö­megek sportolási igényeinek kiszélesítésére és rendszerbe foglalására létrehozott ver­senyprogram során több, mint egymillióra tehető azoknak a száma, akik 1960-ban a test­nevelés és a sport valamilyen formájában részt vettek. Nagy népszerűségnek örvendtek a római olimpiai játékok tiszte­letére rendezett olimpiai jel­vényszerző versenyek, az OISB által szervezett Béke és Barát­ság ifjúsági sportünnepélyek, az ország községeinek 59 szá­zalékában megrendezett falusi spartakiádok, valamint a szak­­szervezetek irányításával le­bonyolított üzemi bajnokságok és természetjáró túrák. Hatal­mas fejlődést mutattak a KISZ hathatós közreműködésének eredményeként­­ az iskolai sportélet különböző ágazatai. Nagy arányokban növeke­dett a sport iránti érdeklődés, új tömegek kapcsolódtak be a rendszeres­ testedzésbe és leg­jobb sportolóink is értékes si­kerekkel bizonyít­o­tták, hogy élsportunk méltó hagyomá­nyainkhoz. Itt csak­­ a római olimpiai játékokon elért ered­ményeinkre szeretnék utalni. Az országok nem hivatalos pontversenyében elfoglalt ötö­dik helyünk, arany-, ezüst- és bronzérmen®, valamint he­lyezéseink méltó bizonyságai voltak azoknak az erőfeszíté­seknek,­ am amelyeket a testneve­lési és­ sporttanácsok létreho­zása óta véghezvittünk. Az 1960-as év ebből a szempont­ból azért volt különösen jelen­tős, mert a testnevelési és sport­tanácsok vezetésével si­került a sportmozgalom szer­vezésével ás­ irányításéval fog­lalkozó legnagyobb tömegszer­vezeteink működését olyan mértékben összehangolni és egységessé­ tenni, hogy egysze­riben nyilvánvalóvá vált az el­következő években követendő út: gyors és mégis tartós sike­reket csak úgy érhetünk el, ha minden sporttal foglalkozó szervezet azonos elvek szerint, egyesült erővel, egymást se­gítve végzi feladatait. Az ilyen munkának a feltételei soha­sem voltak meg jobban, mint napjainkban, amikor­­ a párt testnevelési és sporttézisei vi­lágos vezérfonalként határoz­zák meg a tennivalókat. Az egyre jobban összehan­golódó munkának volt a kö­vetkezménye, hogy­ 1960-ban a magyar sport szervezete to­vább erősödött. Különösen örvendetes, hogy a megyei, a városi és a járási TST-k nagy többségében­ az MTST példáját követve gyü­mölcsöző együttműködés van kialakulóban a szakszerveze­tek, a KISZ és az MHL képvi­selői között. Ez természete­sen nem jelenti azt, hogy a testnevelési és sporttaná­­csc£ munkájában most, mér, nincsenek hiányosságok. Van­nak- e méghozzá bőven. Fejlődésük azonban biztató,­­s még gyorsabbá válik majd, ha munkájuk még tervszerűbb, még elmélyültebb lesz. Előrehaladást mutattak a sportegyesületek is, munkájuk kiegyensúlyozottabb, mint a megelőző években volt. . Meg kell azonban mondani, hogy egyesületi vezetőink figyelme még mindig elsősorban az él­sportra irányul, és keveset tö­rődnek a körülöttük lévő fia­talok és dolgozó tömegek alap­fokú sportolásának ügyével. Pedig működésüket azzal tehetnék igazán értékessé, ha annak a gyárnak, üzemnek, vállalatnak, hivatalnak, falu­nak vagy termelőszövetkezet­nek, amelynek a nevét hor­dozzák, nemcsa­k legtehetsé­gesebb sportolóit foglalkoztat­nák, hanem dolgozóinak nagy többségét, a fiatalokat pedig teljes számban megnyernék a rendszeres sportolásnak, és munkájukat úgy formálnák, hogy ilyen tömegek sportolási alkalmairól gondoskodni is tudjanak. Ehhez azonban az szükséges, hogy sportegyesü­leteink belső demokratizmusa tovább fejlődjék, a vezetőség és a tagság kapcsolata közvet­lenebbé, termékenyebbé váljék. Különösen törekednünk kell arra, hogy a falusi sportkörök, s ezek között is elsősorban a tsz-sportkörök további fejlő--, dést érjenek el, teremtsenek be sportolási lehetőségeket, s ezáltal kulturált szórakozást a falusi fiatalságnak. Ebben bi­zonyára segítségükre lesznek a városi és üzemi sportkörök is hírverő mérkőzések rendezésé­vel és szakmai segítség nyúj­tásával. Egyre inkább beilleszkednek testnevelési és sportmozgal­munk fennálló rendszerébe, a sportszövetségek is, és mint szakmai igazgatási és irányító szervezetek kezdik megtalálni a helyüket. Fejlődésüket je­lentékenyen elő fogja segíteni, ha jobban összpontosítják ere­­­­jüket az MTST elnökségének sportágukat érintő határoza­tainak végrehajtására, ha egé­szében nézik sportágukat, és nemcsak az élsport szempont­jából, ha szervezési és szak­mai tekintetben is korszerűbb és haladóbb módszereket al­kalmaznak. Az egész sportszervezet munkájának fejlődését jelen­tősen segítette, hogy 1960-ban több mint ötezer sportszerve­zet készítette el egyéves, illet­ve ötéves fejlesztési tervét és ezzel huzamosabb időre meg­szabta tevékenységének fő irá­nyát. Ezek a tervek igen sok hasznos és helyes intézkedést tartalmaznak, ezért 1961-ben nagy figyelmet kell szentelni arra, hogy e tervek, illetve azoknak erre az évre megsza­bott feladatai százszázaléko­san meg is valósuljanak. Azt hiszem, jogos az a kí­vánság, amely sürgeti, hogy sportszervezeteink munkája szakmailag megalapozottabb legyen. Erre minden lehetőség meg is van, hiszen az 1960-as év nagy sporteseményei, első­sorban versenyzőink felkészü­lése a római olimpiára, vala­mint a római olimpia tapasz­talata, igen hasznos tanulsá­gokkal jártak, sok többek ál­tal vitatott szakmai kérdést tisztáztak és megcáfoltak szá­mos, a fejlődést gátló, de szakembereink egy részében elevenen élő téves nézetet. Az olimpiai játékokon sikerrel szerepelt magyar és külföldi sportolók példája ismételten igazolta, hogy a sport mai fejlettsége mellett nemzetközi sportsikert csak nagyon terv­szerű, tudományos megalapo­zottságú, sok és fáradságos edzéssel lehet, elérni. A kor­szerű edzésmódszerek kialakí­tásában és az új utak keresé­sében most már halaszthatat­lan feladat vár a Test­nevelési Tudományos Tanács és a Test­­nevelési Tudományos Kutató Intézet, vezetőire és munka­társaira. Úgy tapasztaltam, hogy az olimpiai előkészületek során a sportolók és a szakemberek többsége felismerte a kor­szerű edzésmódszerek alkal­mazásában rejlő igazságot és az edzéseken­ a korszerű el­veknek megfelelő munkát igyekezett végezni. Amikor azonban ebben a te­kintetben elismerésemet feje­zem ki, meg kell jegyeznem, hogy az olimpiai felkészülés a korszerű edzésmódszerek­kel való lépéstartásunkban csak az első lépcső volt. Ebben az évb­en a lépcső újabb fokára kell felhágnunk, a korszerű módszerek, alkalmazását a vá­­logatott, kereteknél szélesebb körre kell kiterjesztenünk, sőt az eddiginél haladóbbaknak kell lennünk a tömegek sportjának szervezését, illető­leg is. Tanácsos lesz különös figyelmet fordítani az ifjúság­­ és az utánpótlás nevelésére, hiszen ebben a tekintetben az utóbbi években alig halad­tunk, az utánpótlás kiválasz­tásában még ma is szinte tel­jes egészében a tíz évvel ez­előtti úton járunk. Természe­tesen eh­hez a munkához az is hozzátartozik, hogy egyes kér­désekben­ korábbi­­ álláspont­jainkat felülbíráljuk. Ilyen például az átigazolás kérdése Az MTST elnökségének ezt a kérdést illetően már megvan-­­ nak az elképzelései, de a ha­tározat élménybeléptetésére csak a bajnoki idény befeje­zése után kerülhet sor, mert az új átigazolási rend azonnali bevezetése beláthatatlan, kö­vetkezményekkel járhatna a már elkezdett bajnokságok sorsára és az egyes csapatok helyzetére. Régi igényt és 1960-ban lé­­■­nyegi előrehaladást ebben a tekintetben nem értünk el, a bajnoki és Versenyrendszer rönknek olyan módon való átalakítása, amely elsősorban nem az élen levők, hanem a tömegek sportján alapszik. Történt azonban valami 1960- ban, ami e nehéz feladat meg­oldásához is nagy lépéssel vihet közelebb bennünket. Gondos és alapos munka után, amelybe bevontuk az ország, minden sportbarátját, végre kidolgozásra került a több év óta sürgetett állandó jelvény, szerző-mozgalom szabályzata. A Kilián Testnevelési Mozga­lom szabályzatának kidolgo­zása, valamint az abban meg­határozott elvek és törekvé­sek, rendkívüli jelentőségűek lehettek az­ egész, magyar sport-m­­­ozgalom számára. Ez a jelvényszerző verseny, amely 1361 májusától kezdődik, új utakon indul el és sikeres megvalósítása esetén nemcsak nagy tömegeknek teremt rendszeres sportolási alkal­mat, hanem képes megoldani, keretbe foglalni minden alap­fokú sporttevékenységet. A Kilián Testnevelési Moz­galom nagyon fontos feladato­kat ró , sportszervezeteinkre, alapos és komoly munkát kö­vetel, megkívánja elsősorban a sportszervezetektől és a ■sportszövetségektől, hogy az eddiginél sokkal nagyobb gondot fordítsanak a tömegek sportjára és alsófokú bajnok­ságok megszervezésére. Mun­kájuk, fáradságuk azonban megtérül, mert e mozgalom si­kere ugrásszerű fejlődést ígér. Az új esztendő küszöbén a fenti néhány gondolatban ta­r­t­ottam szükségesnek összefog­­­­lalni sportmozgalmunk leg­lényegesebb kérdéseit.­­ Nem győzöm azonban eléggé hang­súlyozni, hogy a haladásunk csak akkor lesz töretlen, ha a­­testnevelés és a sport népsze­rűsítésére, fejlesztésére az ed­diginél nagyobb erőket moz­gósítunk. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a sportot és a test­­,­nevelést sohasem szabad ön­magában­­néznünk, hanem úgy kell tekintenünk, mint egy nagy népszerűségnek ör­vendő és­ az ország, életében, a közösség­ szocialista fejlődé­sében számottevő helyet el­foglaló társad­almi mozgalmát. Ebből az is következik, hogy a sportkultúra fejlesztése nemcsak a sport­barátok ügye, hanem az egész társadalomé, tehát el kell érnünk, hogy fejlődő társadalmunk széles rétegei érezzenek közösséget: a­ testnevelés és a sport népsze-­­­rű­sítésével. Nyilvánuljon meg ez a fele­lősségérzet a legjobb sporto­lók­ szereplését illetően is, de még inkább a fiatalok és a­­dolgozó tömegek sportolása irányában. Jelentkezzék olyan kérdésekben, mint az állam ■és a társadalom által a sport rendelkezésére bocsátott­­ ösz­­szegek takarékos és ésszerű felhasználása, mint az okta­tási reformnak megfelelő is­kolai testnevelési tantervek kidolgozása, mint kellő szín­vonalú oktató és nevelőmunka biztosítása a szakosztályok­ban, tehát a vezetők és szak­káderek megfelelő képzése, de legfőképpen jelentkezzék olyan légkör megteremtésé­ben, amely óvja és védi a sportélet erkölcsi tisztaságát, amely kényszerítőleg írja elő minden sportszervezet és sportvezető számára, hogy a sportoló ifjúságnak a szocia­lizmust építő társadalom igé­nyeinek megfelelő oktatást, nevelést és világnézetet adjon. A sport a társadalomért van, tehát méltányos, hogy a társadalom az eddiginél aktí­vabban kapcsolódjon be a sport­­ ügyeinek intézésébe. Adjon e mozgalom számára támogatást, amely elsősorban az igényben, aztán a közvet­len segítségben, végül az el­lenőrzésben nyilvánul meg. A sport barátainak 1961-re nem lehet nagyobb és szebb törek­vésük, mint ebben a vonatko­zásban sikereket elérni, és ilyen módon a jelenleginél is jobban támogatni a sportot., Siker - elismerés ! A Magyar Sportújságírók Országos Szervezete, a­­ MUOSZ sportújságíró szakosztálya az idén is megkér­ *­d­ezte a magyar sportújságírókat arról, hogy kiket tar­tanak az év legjobb magyar sportolóinak. A 3—2—1 pontozással értékelt szavazás eredményeképpen a­­ „Az év legjobb magyar férfi sportolója” címet (­rs, ezúttal is KARPATI RUDOLF kardvívó olimpiai bajnok­­ », nyerte el 170 ponttal, a második h­elyre Parti Jánost kenu­­ !» olimpiai bajnok került 135 ponttal,­ a harmadik helyre ( ‡ Pedig Németh Ferenc öttusa*olimpiai bajnok 114 ponttal.­­ .,Az év legjobb magyar női sportolója” címét is megvédte a tavalyi győztes: ezúttal is PAP JENŐNÉ, a női egyes n­evezés Euró­pa- baj­nok­a lett az első 216 pont Jop­man,ed'15­ Madarász Csilla úszó, Európa-csúcstartó 1­9 ponttal, harmadik Földy Lászlóné Kóczián Éva asztalitenisz Európa-bajnok 122 ponttal. „Az év legjobb magyar csapata” címet az olimpiai­­ bajnok ÖTTUSA-CSAPAT nyerte­­el 231 ponttal, a má­­­sodik helyre a szintén olimpiai bajnok kardcsapat ke­rült 164 ponttal, harmadikra pedig az UEFA-tornán , győztes ifjúsági labdarúgó-válogatott 35 ponttal. Az 1960-as év legjobb magyar sportolói 1961 ele­­­­jén ünnepélyes keretek között veszik majd át a Magyar­­ Újságírók Országos Szövetség­e által felajánlott vándor- f­­ díjakat és a sportújságíró szakosztály tiszteletdíjait.

Next