Népsport, 1962. november (18. évfolyam, 215-236. szám)

1962-11-13 / 224. szám

A ki nem rótt feladat Látogatást tettünk egyik nagy­­ egyesületünknél, a Budapesti V­örös Meteor SK-nál. Kíváncsiak voltunk, hogy a minőségi sport fejlesztésének komoly köteles­sége mellett gondolt-e az egye­sület­ a rendeletekkel, szigorú előírásokkal nem szabályozott, részérő­l ki nem rótt feladatra, az élsport és a tömegsport közötti szoros kapcsolat, ideális kölcsön­hatás­ kialakítására is. Az, hogy az élsport és a tömegsport mennyire függvényei egymásnak és ennek hangoztatása nemcsak szép szólam, ma már nem lehet vita tárgya, hiszen bizonyítása olyan egyszerű és kézenfekvő. Vegyünk egy friss példát. A számunkra komoly sikerekkel zárult súlyemelő VB után egye­sületeink súlyemelő-szakosztályai kénytelenek voltak „felvételi vizsgát"* tétetni a tömegesen je­lentkezőkkel, hogy a lelkesedést valahogyan összhangba hozzák a rátermettséggel. A sikeres szereplés után tehát egy egész sportág elindult a tömegsporttá fejlődés útján. Más szavakkal fogalmazva: a fiatalság a sport­ban is példaképeket keres, azo­kat követi, és éppen ezért csak olyan sportág tud számottevő tömeget megmozgatni, amelynek nagy eredményekre képes ver­senyzői, élsportolói is vannak. Az ilyen személyes példa hatá­sára sportolni kezdő fiatalok százai közül kerülnek aztán ki — a nagy számok törvényei alapján egyre több eséllyel — a jövő rekorderei. A nagy egyesületek, mi­után több sportág élver­senyzőit gyűjtik egybe, ter­mészetszerűen a sport leg­­hivatottabb hírverőivé vál­nak és így annak ellenére, hogy fel­adatuk a minőségi sportra­ vo­natkozik , a tömegesítés terü­letén végzettekről is számot kell adniuk. A Budapesti Vörös Me­teor Sport Kör is vezető egyesü­leteink közé tartozik. Közel 1000 osztályba sorolt versenyzője van 18 sportágban. Ezek közül asz­taliteniszben, sakkban és vívás­ban az európai élvonalhoz tar­toznak, de más sportágban (atlé­tika, evezés, jégkorong, kerék­pár, női kosár- és röplabda) is számottevő erőt képviselnek a Meteor-versenyzők. Az egyesü­­l­­etnek mintegy harminc neves­­­sebb élversenyzője van, köztük világ- és Európa-bajnokok. A szükséges sportlétesítményekben sincs hiány, mert a Csömöri úti sporttelep (3 labdarúgó-, 2 kézi­labda-, 1 atlétikai, 1 röplabda­­pálya), a margitszigeti csónak­ház, az Asztalos János utcai te­nisztelep (12 pálya) és a balaton­füredi vízitelep ideális körülmé­nyeket biztosít az egyes szak­osztályok munkájához.­­ Együtt lehet tehát találni azt a három tényezőt, amellyel megfelelő szerve­zés mellett a tömegsportra is hatni lehet. Ezek a tér­­­nyezők: az élversenyzők tu­­j­dása és tapasztalatai; az­­ edzők szakértelme és a­­ sportlétesítmények ésszerű felhasználása. Nézzük hát, mennyiben élt ezek­kel a kézenfekvő lehetőségekkel a Vörös Meteor vezetősége. Levelezésből, versenyjegyző­könyvekből tűnik ki, hogy az egyesület több iskola sportéletét segíti. Erről a Százados úti Ipar­cikk Iskola, a Vág utcai Széche­nyi Közgazdasági Technikum, a Keresztúri úti Általános Iskola és a Május 1 út 23. sz. alatt­ általános iskola tanulói tudnának beszámolni. Az egyesület ugyanis rendelkezésükre bocsátotta sport­telepét, kézilabda-, atlétikai, torna-edzéseikre még edzőt is küldött és ezekben a sportágak­ban házi bajnokságokat is ren­dezett a tanulók részére. Ezek közül a kisdiákok közül került ki az a 10—12 szerencsés fiú is, akik most már a Meteor serdülő csapatában kergetik a korongot. A XIV. ker. Sportiskola tagjai is sokat vendégeskednek a Csömöri úti pályán, sőt labdarúgó- és kézi­labd­a- ed­ző m­érkőzéseke­t is játszhatnak a szakosztályokkal. A sakk-szakosztály élverseny­zői gyakran járnak ki iskolákba szimultánt játszani a tehetség­­kutatás nem éppen­­ elítélendő gondolatával. Az erősebb szakosztályok sp­orttanfolyamo­­at indítot­tak. A teniszszakosztály átlagosan 70 fős fiatal gárdája már­a ott tart,­­ hogy az NB I-es csapat köz­vet­e­t­len utánpótlását adja. Három­­százas létszámú vívó- és nyolc­vannégy fős torna tanfolyam is működik, ahonnan a tehetsége­sebbek idővel az egyesület szak­osztályaiba kerülnek át. Aszta­li­teri Szabén január 1-én indul hasonló tanfolyam. A KPVDSZ­­szakmai bajnok­ságainak lebonyolításában és sok esetben felkészítésében is hat­­hatós támogatást ad az egyesü­let. Nemcsak a létesítmények rendelkezésre bocsátásával, ha­nem edzőinek, versenyzőinek lelkes munkájával is. Ugyancsak jelentős szerepe van a szakszervezet által­­ rendezett országos és buda­pesti iskolai spartakiádok sikeres lebonyolításában az egyesület szakmai és léte­sítménybeli segítségének. A VII. és XIV. kerületek sport­­bemutatóin és ünnepi rendez­vényein a Vörös Meteor súly­emelői, kosár- és röplabdázó, t­ám ász­a­i rends­zeresen részt vesznek. I Tsz-sportköröknél tartott bemutatóikról, előadásokr­ól is találtunk 1961-ről datált „írott nyomokat". A Nógrád megyei Jobbágyi Balassagyarmat, Szécsény, Nóg­rádmegyer, Ab­ópetény, ‘Pásztó Drégelypalánk tsz-közcégekbe” végzett hírverés valóban igen elismerésre méltó lenne, ha 1962-ben is folytatódott volna A felsorolt adatokat nagy hír telén szedtük össze, tehát nem lehetnek teljesek. Célunk azon­ban úgysem az volt, hogy pon­tos statisztikát készítsünk az egyesületnek a tömegsport érde­kében végzett munkájáról. Arról kívántunk csak meggyőződni ez alkalommal, hogy a példákont ki­sze­mel­t na­gye­gyes­ület­b­en érzik-e az élsport felelősségét a tömegsport iránt, hiszen ez az a hely, ahol a kölcsönösség elmé­letének voltaképpen realizálód­nia kell. A látottakat annál is inkább megnyugtatónak találtuk mert a beszélgetés során a jövőre vonatkozó komoly törek­vésekről is megbizonyosodtunk. Sákovics József : Kedd, 1962. november 13. 2 Velencei vitorlák Lezárult az újabb idény. Most már felmérhetjük, hogy fejlő­dött-e a Balaton „fiókvállalatá­­nál”, a nádasokkal tarkított Ve­lencei-tavon, vitorlássportunk. Talán ott kezdjük, hogy a ve­lencei vitorlássport még cse­csemő korát éli, hiszen mind­össze három esztendős. Komo­lyabb formában pedig csak az idén kezdődött el a verseny­­szerű vitorlázás. És, ha..a...fejő­désről kell beszélnünk, ez egy­szer, nincs­ nehéz dolgunk. A ..leghelyesebb kifejezéssel élve: rohamléptekkel haladt előre. Persze ezt illik bizonyítani is. Itt van mindjárt egy érdekes számadat. A két vitorlás-szakosztálynak, hajóépítés terén elért fejlődése, a tavalyihoz viszonyítva, 250 — 300 százalék. Hogy miért emlí­tettük mindjárt ezt eljön­ek? Mert a leglényegesebb előfelté­tele a fejlődésnek­. De, hogy to­vább bizonyítsuk áilk­ásunk iga­zát, említést kell tennünk a versenyzőgárda növekedéséről is. A fiatalság körében egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg e szép sportág iránt. És­­ ezzel párhuzamosan tornyosod­nak a különböző. ..menetköz­ben” felmerülő problémáit: hajó­építés . . . tárolás... és így to­vább. De sebaj, addig, amíg olyan a hozzáállás, amilyet a velencei vitorlások tanúsítanak. Rajongásig szeretik sportágu­kat és ezt számos társadalmi munkavállalással is igazolták. De az eredményekről majd el­feledkeztünk! És ennél a kér­­désnél kicsit vissza kell hajta­nunk az­­emlékek fogatán. Szín­hely az ifjúsági magyar bajnok­ság, a Falaton hullámoktól gö­röngyös hátán. Tavaly bizony még hátul kullogtak a velencei versenyzők, az M-yolle népes mezőnyében, s az idén már a hetedik helyen végzett B. Szabó Péter és közvetlen­­ mögötte Szántó Lajos. " Jelenleg a jövő tervein törik a fejüket harmadik leg­nagyobb tavunk szakemberei. Azon hogy ők is előkelő helyet foglalhassanak el a magyar sportéletben. Vajon miként le­hetne egy újabb lépéssel előre haladni? A kérdést az egyik legilletékesebbnek, dr Springer Ferencnek, a Velencei Vitorlás Szövetség titkárának tettük fel. Ahhoz, hogy ütőképesek legyünk, a meglevő hajóállomá­nyunkat kell növelnünk. Eddig két hajóosztályban, kalózban és M­­yorléban versenyeztünk, de jövőre már Finn dingi is szere­pel a tervünkben. Komoly gya­rapodásra van kilátás. Sőt, egy titkot is elárulhatok: megpró­bálkozunk a műanyag­ hajók gyártásával és szeretnénk ter­­­tén vitorlákra kicserélni a régi pamutot. Végül még egy bizonyíték, hogy akarnak a velenceiek. Ehhez azonban, be kell pillan­tanunk a Székesfehérvári MÁV Járműjavító Vállalat kis kultúr­otthon­ának ablakán. A teremben lelkes sportembe­rekből álló társaság folytat he­ves vitát. Új vitorlás-szakosz­tályt szeretnének alakítani. Végh Károly emelkedik éppen szó­. Két kalózt és két M.-yoile vitorlást szeretnénk építeni ta­vaszig, hogy már a versenyévad beköszöntése alkalmával össze­mérhessük tudásunkat, a Szé­kesfehérvári Építők és a Víz­ügyi SC versenyzőivel. De talán még közelebbi feladat a jégvi­torlás építése, hogy a *­et is kihasználjuk. A javaslat mindenkinek tet­szett. Ezután megválasztották az ifjú szakosztály vezetőségét, örvendetes ez a lelkesedés. A harmadik vitorlás-szakosztály megalakulása fontos állomás a Velencei-tó vitorláséletében. (korija) Megkezdődtek a páros, illetve a körmérkőzések két középdöntő csoport harmadik helyéért Mint ismeretes, az országos sakkbajnoki középdöntők négy csoportja közül két csoportban még­ el kell dönteni a holtver­senybe kerültek között a harma­dik­­he­ly kérdését. A III. csoport­ban az első fordulóban Gasztconyi világos színnel játszott Nava­­rovszky ellen. A rendes játékidő­ben függőben maradt játszma a folytatásban erős küzdelem után dön­te­t­lenül végződöt­t. Na­va­rovszky kissé kedvezőbb állást hozott létre, de­ nyerésiig fokozni nem tudta. Az I. csoportban három játékos vesz rés­zt kör­mérkőzésen a harmadik hely el­döntéséért. Az I. fordulóban a Somogyi—Sallay dr. találkozóra került sor, a II. fordulóban pedig Kovács Z.—Somogyi találkozói. Mindkét játszma függőben ma­radt Sallay dr, illetve Kovács Z. n­é­m­i­leg e­lőn­y Jásetolt áll­ás­á­va­l. A két függőjátszimm­át kedden folytatják a­­sakkszövetség helyi­ségeiben, ahol sor kerül a Nava­­rovszky—Gasztonyi páros mér­kőzés második fordulójára is. Lipcsébe utaznak A nemrég Budapesten lezajlott NDK-beli és a Magyar Testneve­lési Főiskola közötti tornász­csapat és egyéni mérkőzés visszavágójaként Lipcsébe utazik november 17-én a magyar főis­kolás csapat. A 21-én sorra kerülő verseny színhelye előre­láthatólag Costigi le©z. A magyar főiskolás lányok ezúttal már legjobb összeállítá­sukban vehetik fel a küzdelmet, mert a hosszabb ideig sérült Förstner is csatasorba áll, így a TF Förstner, Müller, Pataki, Far­kas, Kovács, Tamási és Bagoly összeállításban versenyez. A főiskola© férfiak a Bordán, Kis­­tót­h, Nyulasi, Ajt­ai, Damm, Leopold, Ternik csapattal lépnek majd pályára. 1­1 győzelent, Somogyban, WatfVabV-r­úgó-b­ajnokság táblázata vasár­nap délig így kezdődött: L H. Szőnyi SE 11 11------48,11 22 Közel 320 csapat játszik a 19 megyei 1. osztályú bajnokságban, de egyetlen csapat sem mond­hatta el magáról azt, hogy pontot még nem vesztett. Azaz egyetlen­egyet, a Szőnyi SE-t kivéve. Nagyszerű küzdőszellemével, jó erőnlétével, s nem utolsósorban labdarúgó-tudásával vívta ki a szép sikert a jó szellemű fiatal csapat, amelyben Jobban Ferenc edző nemcsak a csapat tagjaitól, hanem a felettesektől is minden támogatást megkap munkájához. Ez a támogatás, s az edző jó munkája eredményezte, hogy né­hány év óta a megyei legjobbjai között emlegetik a Honvéd Sző­­­ny­i SE labdarúgóit, amely eddig már n­égy alkalommal a Kapos­vári Kinizsi csapatát is legyőzte barátságos találkozón. Két évvel ezelőtt az 1., tavaly pedig a 2. helyen végzett a csapat, s jelen­leg az első helyen áll. A­­ ' L­I azonban nem­ AZ első hely csak a ma­gasabb osztályokban, hanem úgy látszik­k a megyei bajnokság­ban is sokc „veszélyt” rejteget magában.. . így volt és így van ez a somogyi honvéd labdarúgók­kal is. 11 győztes mérkőzés után vasárnap, a 12. találkozón vesz­tesként vonult le a pályáról a ro­konszenves együttes. A Kaposvári MTE NB II-t is megjárt csapata 6 :2-re győzött ellene. Az ered­mény legfeljebb a szépséghiba, nem több. Jól tudják ezt a Hon­véd Szőnyi SE vezetői és labda­rúgói, s ha egy pillanatra el is keseredtek, nem sokkal később már így vélekedtek: — A labdarúgás is sport, ahol nemcsak győzni, hanem veszteni is lehet... 9 mérkőzésen ugyanaz a csapat játszott, s mindössze 13 játékost szerepeltetett eddig az együttes, akik közül rövidesen kettő — mint „öreg katona” — elbúcsúzik a csapattól, de helyük­re bizonyára érkeznek majd olyan ,,kiskatonák”, akik méltóan he­lyettesítik az eltávozottakat. É­­ kis híján az NB IIJ­­t­avaly­ba került a csapat, de a kaposvári honvédek jobbnak bizonyultak a végig izgalmas pár­harcban. Az idén ismét megpró­bálják. Reménykednek, de nem elbizakodottak, hiszen éppen a vasárnapi „kisiklás” mutatja: nincs előre lefutott, mérkőzés még olyan csapat számára sem, amely 11 mérkőzést nagyszerűen, veretlenül küzdött végig. S ha a szép sorozat meg is tört, ez nem jelenthet sokat, hiszen a Honvéd Szőnyi SE ma is több ponttal ve­zet, s őszi elsősége már nemigen forog veszélyben .. .­­ ,­­ Keményen a tavasszal ?... készülnek és azt mondják a Honvéd-labda­rúgók: „Győzzön a jobbik . .Legyen az a KMTE, a K. Dózsa, a Nagy­atád, vagy ahogy azt a legjobban szeretnék a honvédek berkeiben: a Honvéd Szőnyi SE * Selmeczy Attila AFRIKA JÖN­­ ATLÉTIKÁBAN! A ghánai Michael Ahey leg­utóbbi 817 cm-c© távolugrá­sa nem az egyetlen feltűnést keltő­­eredmény, amelyet az idén afri­kai atléta elért. A fekete földrész versenyzői a római olimpián tör­tek be az élvonalba, azóta évről évre rohamosa­n fejlődnek é© bi­zonyos, hogy Tokióban már na­gyon komolyan kell majd szá­molni velük. A szinte bronzs­zínű etióp hosszú­távfut­ók ma már világhír­névre tettek szert. A mezítlábas Abebe Bikíra sorozatos marathoni győzelmei­­után az idén bebizo­nyította, hogy pályán is képes kiváló eredményekre. Az igazi meglepetést azon­ban nem is ő, hanem tavaly még szinte ismeretlen honfi­társa, M­ario Volde okozta, aki 29 percen belüli idejé­vel előkelő helyet foglal el az idei 10 000-es világrang­listán. S szinte biztosra vehetjük, hogy Bikitának akadnak újabb utód­jai i© az abeetsziniai hegyek kö­zött. . A már említett Ahey távolugró­­eredménye az ugrógödör lejtés© miatt nem le©z hitelesíthető. Leg­jobb eredménye tehát egyelőre 753.marad, de aligha sokáig, hi­szen 10.3-as gyorsasága alapján a fejlődési lehetőségei nagyok. Nem ő az egyetlen kiemelkedő ghanai atléta, hiszen Okantey i© futott már 10.4-et, a hosszabb ideje sérült, 28 éve© Owtis­u pedig 46.4 mp-es ne­gyedmérfölddel dicse­­kedhet.­ • Ghana vágtázóinak javulását bizonyítja a 40.9-es váltó­csúcs, a válogatott pedig vá­ratlanul biztos győzelmet aratott legutóbb Nigéria fe­lett. A nigériaiak eddig ugyanis előbbre tartottak, most, úgy lát­szik, náluk némi visszaesés kö­vetkezett be, sérülés miatt nem versenyzett Amu, a Rómában feltűnt röv­idtávfutójuk sem. Kenyának eddig elsősorban hosszútávfutói szereztek hír­nevet, s közülük Onentia az olimpiai helyezett Maijoro méltó utódjának ígérkezik. De az elsőszámú csillag most mégis egy vágtázó, az Euró­pában is szerepelt, brit baj­nok Szeráfin Antao. Antao a nemrég felszabadított Goában született, indiai szárma­zású, 25 éves, 180 cm magas futó, legutóbb a kenyai atléták válo­gató­versenyén 220 yardon 20.1- et, tehát a világcsúcsnál négy tizeddel jobbat futott, mégha több mint 3 m­e© hátszéllel is. De van 100 yardon 9.3-re valós ideje s a Brit Nemzetközösségi Játékokon a legnagyobb esélye­sek közé sorolják. Másik nagy re­ménység egy rendőr, Kimaru Songok, aki csak tavaly tűnt fel , az őszi bajnokságon 440 yard síkon és gáton 47.2, illetve kerek 51 mp-es csúcsokkal duplázott — másfél órán belül! A kenyaiak­nak van még néhány 48-on­ belüli 400-a­s­uk, egy fél tucat kitűnő közép- és hosszútáv­futójuk és a­­ kelet-afrikai távolugró-csúcsot javító Odhiambo 761-es eredmé­nye is figyelmet érdemel. Uganda kitűnő fiatal vág­­tázói, Amukun és Awori je­lenleg amerikai egyeteme­ken tanulnak és utóbbi például olyan sikeresen ba­rátkozott meg a magasgát­tal, hogy az idén már ke­rek 14 mp-et futott. Az otthon levők közül Jerome Ochana nevét érdemes megje­gyezni. Már nem egészen fiatal, 27 éves legény, a Kairóban nyá­ron tartott első afrikai bajnok­ságon mégis 46.9-cel nyerte a 400-at, majd 52.1-gyel a gátat, pedig csak második éve gáta­­zik. A­ hármasugró Ogwang biz­tosan tart a 16 méter felé. Az EAK atlétái a közép­es kelet-afrikai országokkal szemben határozottan ja­vulnak az ügyességi szá­mokban is. Több afrikai bajnokságot nyer­tek, legutóbb pedig Shukri 774 cm-es távolugró-csúcsot állított fel. S hogy milyen tehetségek akadnak a faji üldözés szégyen­letes hazájában, Dél-Afrikában, arra talán a legjobb példa Shale Elliott, 26 éves bantu bá­nyász esete. A ,,csak színesek” részére rendezett versenyen a 100 yardot 9.5, tehát 100 m-re kb. 10.4-nek megfelelő idő alatt­­nyerte meg, a rajttámlát nem ismeri, csak lyukból indul. íme­, ez a kis felsorolás is mutatja, hogy Afrika atlétái még sok meglepetést tartogat­nak a többi világrész számára. Több mint 40 ország indulására számítanak a prágai asztalitenisz VB-n Az 1963. évi asztali­tenisz, VB, amely sorrendben a XXVII. lesz és áprilisban kerül sorra a prá­gai Sportpalotában, máris az érdeklődés középpontjában ilL. A csehszlovák rendezők lázasan készülnek és a részvételt ille­tően valószínűleg új csúcs szüle­tik. Előreláthatóan több mint negyven ország sportolói indul­nak a VB-n (az előző csúcs Dort­­mundban született, 37 ország részvételével). Ha valóban több mint 40 or­szág venne részt, akkor a férfi csapatversenyben a Swaythling Kupáért selej­tezőket kell rendezni — tekintettel arra, hogy a szabályok értelmében , négy úk cso­portban l­egfelj­ebb "1ó— 10 cse­pat indulhat. A nagy teremben 14 asz­til állítanák fel. A VB a férfi é© női csapa­tm­é­rk­ő­zések­­­kék indul,­az, elődöntők és a dön­tő­k a középen elhelyezett aszta­lokon lesznek. A csapatbajnok­ságok után kerül sor az egyéni bajnok­ságokra. Tekintettel arra, hogy* itt i© korlátozták az indu­lók számát (126 versenyző), selejtezőket­­kell majd rendezni, s így már az első fordulók ér­dekes küzdelmeket ígérnek. A döntőkre az utolsó napon egy asztalon kerül sor. Az indulók óriási számát figyelembe véve, a rende­zőknek gondoskodniok kell megfelelő számú verseny­bíróról. A kínai versenyzők vendég­­szereplése során kipróbálták a villanyszámológépeket és a vilá­gítást. A próba sikerült, nagy­szerűen lehet látni,­­ ezért nem lesz szükség az asztal fölötti fényszórók felállítására. A napokban szétküldik a világbajnokság második tájékoz­tatóját és rövidesen a plakátok is megjelennek. Kiválasztották már a VB szignálját. A cseh­szlovák posta a VB alkalmából sportt­árgyú bélyegsorozatot bo­csát ki és külön bélyegzőt al­l­ka­lmaznak majd a VB szán helyén. A rendezőkkel egyidejűleg szorgalmasan készülnek a csehszlovák versenyzők is , a többszörös világbajnok Ladislav Stipek edző irányításá­val. Érthető a szorgalom, hiszen a hazai pályán szeretnék kiköszö­rülni a pekingi VB-n szenvedett csorbát. Nyáron nagy gondot fordítottak a komoly erőnlét megszerzésére és az első válo­­gatójellegű tornák után mária kijelöltek egy bővebb keretet, amely részt vesz a különböző nemzetközi bajnokságokon. Fér­fiak: Andreadis, Polakovic, Sta­­nek, Miko, Stepánek, Chmelik, Kunz, Kollarovits és Sváb. Nők: Karlik-nővérek, Bosá, Kroupová, Luzová, Schwarcová és Uhrová. Egyes külföldi csapatok felel­ték a rendezőknek hogy a VB előtt vagy esetleg utána szeretné­nek bizonyos időt Csehszlovákiá­ban tölteni. A kínai versenyzők a VB után akarnak mérkőzni a vietnamiak a mongolok pedig tíz nappal a VB előtt sze­retnének Prágába érkezni — akklimatizálódás céljából. «« «« «« ««­­«­ ««­­«¦ «« «« «« «« «« Az osztrák labdarúgó-liga által összehívott értekezleten a bajnok­ságban szereplő klubok a bécsi Austria és a WSC kivételével ál­lást foglaltak amellett, hogy jö­vőre az osztrák klubcsapatok is részt veg­yenek­ a nyári nemzet­közi labdarúgó-bajnokságon. A négy osztrák résztvevőt a szövet­ség jövő májusban jelöli ki a baj­nokság 2—8. helyezettje közül. Az 1964. évi olimpiai játéko­kon résztvevő közös német csa­pat kialakításával kapcsolatos tárgyalások a Nemzetközi Olim­piai Bizottság közreműködésével indulnak meg. Az első megbeszé­lés december 1-én Lausanne-ban kerül sorra, erre Otto Mayer, a NOB kancellárja meghívta mind­két német állam olimpiai bizott­ságának elnökét. A Nemzetközi Kosárlabda Szö­vetség (FIBA) végrehajtó bizott­sága november 24-én, a müncheni ülésén dönt, hogy a Fülöp-szige­­tektől elvett férfi világbajnokságot hat hónapon belül hol rendezi meg. A VB megrendezésére Bra­zília és Mexikó jelentkezett. A FIBA egyébként súlyos szankció­kat akar foganatosítani a Fülöp­­szigetek ellen. A legutóbbi skót -román vá­logatott ökölvívó-mérkőzés után kigyulladt és a tűzoltók több órás megfeszített munkája elle­nére csaknem teljesen leégett Glasgowban a St. Andrews-csar­­nok, Skócia legnagyobb, több teremből álló sportcsarnoka. A Brit Nemzetközösségi Játé­kokra kijelölt ausztrál úszó csa­pat megkezdte közös előkészüle­teit a verseny színhelyén, Perth­­ben. Az ausztrál úszók a játé­kokig több versenyen vesznek részt , ezek eredményei aránján állítják majd össze a váltókat is. Hogyan készülnek a svéd jégkorongozók a VB-re Az 1982. évi világbajnokság helyett a Colorado Springsben rendezett nemzetközi jégkorong­tornát a svéd válogatott nyerte. A svédek a svájci Villars-ban kezdték meg előkészületeiket az 1963. évi VB-re, amelyet, mint ismeretes, Svédországban ren­deznek. Az előkészületekről, valamint a további programról Göte Dahl, a svéd jégkorong­szövetség elnökségének egyik tagja így nyilatkozott: •­ A válogatott csapat edző­­táborozása a bajnokság előtt nálunk szokatlan dolog, s emiatt a sajtóban támadások is érték a szövetséget. Mi azonban sze­retnénk mindent megtenni an­nak érdekében, hogy a Colorado Springsben kivívott sikert a csa­pat hazai környezetben is meg­ismételje, s ezért tovább kell fejleszteni a kollektív szellemet a csapatban. Ez a célja a vil­­lars-i utunknak is. Sajnos, abból a 17 játékosból, akik Ameriká­ban a ..Tre kronor’s (Svédország válogatottja. A szerk.) számára a sikert kivívta, öten lemondták a részvételt, s így újak kerültek a keretbe. Ezt végeredményben egészségesnek is tartom, hiszen nehezen elképzelhető, hogy 17 játékossal egy egész idényt vé­gigjátsszunk. Különben azért esett a választás Svájcra, mert a svájci csapatokat megfelelő edzőtársaknak tekintjük ebben az időszakban. A VB-re való felkészülés vé­gén február 22-étől kéthetes edzőtáborozás lesz Göteborgban. Ebben az időben a válogatott néhány mérkőzést játszik, töb­bek között Kanadával és az Egyesült Államokkal. Göteborg­ból egyenesen Stockholmba uta­zik­ az együttes. Bahl elmondta továbbá, hogy egyre több lesz a műjégpálya Svédországban, és az idény kezdete mindinkább októberre és szeptemberre tolódik ki. A legjobb csapatok ugyancsak ko­molyan készültek az idényre, sőt már nemzetközi mér­kőzése­­ket is játszottak. Vonatkozik ez elsősorban a kilencszeres baj­nok, a Djurgarden együttesére, ahol az ismert Tumba Johansson játszik. Megjegyezte még, hogy az idén nagyon sok volt az átigazolás. A jégkorong egyre nagyobb népszerűségnek örvend Svédországban, és mint Dahl mondta: remélik, hogy ez az idény hazai környezetben külö­nösen sikeres lesz. LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK Szovjetunió. A 20. fordulóban az érdeklődés középpontjában a Dinamó Kijev—Dinamó Moszkva­­ kijevi mérkőzés állt. A nehéz­­ talajon nem alakulhatott ki ma­gas színvonalú játék. A kijeviek a II. félidőben szabadrúgásból érték el a győzelmet jelentő gól­jukat. Ez volt a moszkvaiak­­ második veresége, de így is­­ változatlanul az élen varrnak. Dinamo Kijev—Dinamo Moszkva 1:0, Szpartak Moszkva —Zenit Leningrád 1:0, Dinamo Tbiliszi — Sahtyor 2:0. Torpedó Moszkva — CSZKA Moszkva 3:1, Nyeftya­­nyik Baku — SZKA Rosztov 2:1, Pahtakov Taskent —Moldova Ki­­sinyov 2:1. 1 1. Dinamo Mo. 20 10 8 2 20:11 28 2. Szpartak Mo. 20 12 4 4 33:30 28 2. Tbiliszi 20 9 8 3 27:18 26 4. Kijev 20 8 8 4 34:24 24 5. CSZKA 20 8 7 5 22:17 23 6. Torpedó 21 (32:23), 7. Pahta­kov 21 (22:29), 8. Sahtyor 20 (22:22), 9. Rosztov 14 (21:36), 10. Zenit 13 (27:31), 11. Nyeftya­nyik 13 (17:37), 12. Moldova 9 (15:32). Lengyelország. Ruch Chorzów —Górnik Zabrze 2:1, Zaglebie Sosnowiec—LKS Lódz 2:1, Odra Opole — Polonia Bytom 2:0, Le­gia Varsó —Wisla Krakkó 2:1, Stal Rzeszów—Arkonia Szczecin 2:2, Pogon Szczecin—Lechia Gdansk 2:0, Lech Poznan— Gwardia Varsó 0:2. 1. Zaglebie 12 8 3 1 28:11 19 2. Górnik 12 9 1 2 38:16 19 3. Polonia 12 7 3 2 30:20 17 Spanyolország. Valladolid—­­ Elcsre 3:2, Ovideo—Malaga 3:1, Real Madrid—Sevilla 2:1, Betis — Atletico Madrid 1:0, Zaragoza— Bilbao 2:0, Mallorca—Cordoba 2:0, Coruna—Osasnna 3:1, Barce­lona—Valencia 1:1. 1. Real 9 7 — 2 26:12 14 2. A tl. Madrid 9 5 2 2 13:11 12 3. Barcelona 9 5 2 2 13:12 12 4. Valladolid 9 5 2 2 16:11 12 5. Ovideo 9 6 — 3 19:17 12 Bulgária. Lokomotív Szófia— Dobrudzsa 4:1, Cserno More Vár­na—Szpartak Szófia 2:2, Dun­av Rusze—Szpartak Várna 4:1. Ma­rek—Szlávia Szófia 2:1. Dimit­­rovgrad—Lokomotív Plovdiv 1:2. Sapartak Pleven—Sztara Zagora 2:1. Botev Plovdiv—Sapartak Plovdiv 1:1. 1. Szp. Plovdiv 11 7 2 2 18: 9 16 2. CDNA 10 5 4 1 20: 7 14 3. Lók. Szófia 11 5 4 2 21:10 14 4. Lók. Plovdiv 11 5 4 2 17: 9 14 5. Szp. Pleven 11 5 4 2 18:15 14 Románia. UTA—Stiinta Kolozs­vár 5:0, Dinamo Bacau—Petro­­lul Ploisti 0:0, Crisana—Stiinta Temesvár 1:1. Dinamo Bukarest —Steaua 2:2, CSMS—Farul 2:2, Minerul—Steagul Rosu 3:0, Ra­pid—Viitorul 1:3. 1. Farul 11 6 3 2 28:16 5 5 2. Temesvár 11 6 2 3 19:18 14 NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSEK Lengyelország —NDK 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Lódz. Nyolcezer néző. A lengyelek és egyben a mezőny legjobbja Pakisz kapus volt. Jégkorong. Románia—Jugoszlávia 12:8. Belgrád. ökölvívás. Holland utánpótlás—Svájci utánpótlás 4:1 (2:0). Hága. Labda­rúgás. Románia —Franciaország 3:0. Bukarest. Kugtoy.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék