Népsport, 1967. szeptember (23. évfolyam, 174-194. szám)

1967-09-01 / 174. szám

A Msmf 3EILÍNITIL. ^««9POffiSBSBíia Aranyos napsugár rtmojjatott ■ mellcáeM W‘1íinI flHflW ,utolsó napján in De hjáiba hívogatott a 'ft®8m aaéSbss* víz, a zöld pázsit, a játszótér, az új köte- Jességtízre emlékeztet már minden. Öreg *s fiatal k­árosósok, elsősök és végzősök a felfedezés izgalmá­val forgatták a könyvelőét, orcmosították az iskolai holmikat Vasalták a fehér blúzt, az inget, a piros, a kék nyakkendőt, lábra került az új tornacipő. A füzetek, könyvek egyelőre még a fi­ókokban pihentek, hiszen először az ünnepélyes tanévnyitóra gyűltek össze a diákok. Beszédek­, szavalatok, ünnepélyesség, de mindenki tudja, hogy ez már a holnap munkanapjait készíti elő. Szek­rénybe kerülnek az ünneplő egyenruhák, előkerülnek a füze­tek, a könyvek, a munkaeszközök. Kezdődik a tanulás. Köszörütjük az iskolásokat, a kicsiket és nagyokat kíván­juk: sikerrel vegyék be a tudás várát, s hogy a mindennapos szellemi erőfeszítéseket aranyozza be a testnevelési órák já­ték®, kikapcsolódást nyújtó derűje. Erősödjenek, ügyeskedjenek, gyarapítsák sporttudományu­­kat is. Sok örömteli testnevelési órát, diákok! A fékezhetetlen energia forduljon: a labda, a zsámoly, a bordásfal felé! Hogy megőrződjön valami a vakáció szabadságából, hangulatából, a hogy az így nyert egyensúly biztosítsa a figyelmet a szor­galmas tanulásra. Vegyespáros é tekében is! A kísérletiképpen Pozsonyban meg­rendezésre kerülő vegyespáros nemzetközi tekemérkőzésre pén­teken reggel utazik el a ma­gyar színeket képviselő Vár­falvi és dr. Szamosiszeginé. Finn dingi EB: Nápolyban, a római olimpia vitorláspályáján kezdődik szeptember 5-én a finn dingi Európa-bajnok­ság. Az EB úgynevezett nyílt verseny lesz, amelyen tengerentúli verseny­zők is indulhatnak — csak ered­ményük nem számít az EB ér­tékelésbe. A magyar színeket Fináczy György és Wocsala György képviseli. Két verseny­zőnk pénteken hajnalban indul az EB színhelyére. Bányai Nándor megvált a DVSC-től. Csütörtökön hivatalo­san bejelentették Debrecenben, hogy a DVSC NB I B-a csapata edzői tisztségétől­ Bányai Nándor megvált. Bányai még szerdán részt vett a DVSC edzőmérk­pé­­sén, de a jövőben már nem te­vékenykedik Debrecenben. Az ed­ző távozására saját kérésére ke­rült sor. Ideiglenesen az edzői teendőket Sidlik István látja el, aki népszerű játékosa volt, a vasutascsapatnak é® évek óta ed­zőként működik. A közeljövőben megkezdőd­nek a nagy őszi tömegsportver­senyek Vas megyei eseményei. Szeptember 10-én, a Szombat­hely-Kőszeg közötti hagyomá­nyos Kilián kerékpáros-túrát rendezik üzemi dolgozók és kö­zépiskolás diákok részére. Az általános iskolások ebben az évben, szeptember 17-én, Kőszeg helyett Rum községbe kerekez­nek. Prolongálva! A múlt hét vé­gén nagy fákért siratott birkózó­­versenyt rendeztek a Delej utcában. A sok induló miatt harmadik szőnyeg lefektetésére is szükség volt. Most a hét vé­gén megismétlik — ugyanazok­kal a feltételekkel — a sikeres viadalt. A gyors reagálásért­ di­cséretet érdemel a rendezőség. A budapesti tízpróba-bajnok­ságon meghívottként elindul a diósgyőri Raáb is, aki az augusztusi országos bajnoksá­gon téves nevezés miatt nem vehetett részt. Magyar bíró. Csütörtökön a már közölt összeállításban el­utazott Bukarestbe a hadsereg­­tornán szereplő honvéd ököl­vívó-válogatott. A csapatot Gesztődi Gornda nemzetközi mér­kőzésvezető is elkísérte a hét­főn kezdődő nagyszabású via­dalra. A Marvar Autóklubból jelen­tették: „Még nem fejeződött be a vizsgálat a Cardistic Kupában szerepelt lengyel autóversenyző,­­Jan Carel ügyében, Bátol Buda­pesten a Nagykörúton elütött egy idős nőt.” Az­ idős a sz­­ezon­t különben súlyos állapot­ban szállították kórházba. Szakszervezeti börf­őzőváloga­tott utazik szeptember 6-án a Szovjetunióba. Két vidéki atléta, a külföldön szereplő Faragó és az ötpróba­­bajnokiságo­n induló Köves ered­ményét beszámítja a MASZ a megyei Béke Kupa döntő sor­rendjébe. Kiírás: A mai postával kaptuk meg a pécsiek hagyományos idényzéró országos teniszverse­nyének kiírását. Az ízléses, nyomtatott borítóval készült fü­zet bőséges tájékoztatást nyújt a szeptember 21 és 24 között ezúttal már nemzetközi jelleg­gel megrendezésre kerülő, évről évre színvonalasabb versenyről. Vendéget várnak a Bp. Hon­véd birkózói. A svéd Vidnamo együttese szeptember 2-án ér­kezik Budapestre. A két csapat első mérkőzésére 5-én kerül sor. Bodola Gyulától, az Ormosbá­nyai Bányász edzőjétől kérdez­tük: bent maradnak-e az NB II- ben? Bizakodva mondta: „Csa­patunk lelkes, küzdőképes, s ez biztosítéka lehet annak, hogy még megszerezzük a bennmara­dáshoz szükséges tíz pontot”. Első ízben rendezik meg 1968 januárjában Ázsia atlétikai bajnokságát. Sok vita és nehéz­ség után jön létre a régen ter­vezett kontinentális verseny, amelynek színhelye Kuala Lum­pur lesz. Fórum címmel megjelent a Magyar Testnevelési Főiskola hivatalos lapja első szám,a. Be­vezetőben Kerezsó Endre, a fő­iskola igazgatója örömmel üd­vözli a lelkesen induló gárdát, amely „vállalta, hogy napi mun­kája mellett tovább vigye a fő­iskolai sajtó annyiszor elejtett váltó­botját”. Hellinger meggondolta magát. Hírül adtuk, hogy a budafoki csatár augusztus 16-án közölte: nem akar többé a BMTE-ben játszani. Hellinger ezt­ követően nem vett részt az edzéseken. A múlt héten azonban meggondol­ta magát, s Oroszlányban már ismét játszott a csapatban. Úszósport—9. Megjelent a Magyar Úszó Szövetség Híradó­jának legújabb, 1­. száma. A nemzetközi úszóversenyek az 1967-es évi területi újoncbaj­­nokságok és seregszemle-ered­mények mellett cikket olvasha­tunk többek között az úszófor­­dul­ókról, a korcsoportos úszás­ról, a bemelegítés kialakulásá­ról és fejlődéséről. Messinában befejeződött a férfi nemzetközi kosárlabda-tor­na, amelyet Olaszország csapata nyert 8 ponttal, Bulgária (6 P­l, Jugoszlávia (4 pl, Románia (2 p.) és Lengyelország (0 p.) előtt. Király Kupa. Ez évben 15 or­szág csapatának részvételével rendezik meg a teniszezők fe­dett pályás Király Kupa küz­delmeit. A november első heté­ben lejátszásra kerülő első for­duló néhány érdekesebb mérkő­zése: olasz—spanyol, finn—len­gyel, nyugatnémet-­­angol, oszt­rák—csehszlovák. A labdarúgó Nyári Kupa né­hány díjáról már hírt adtunk. A továbbiak: az NB II-s csoportok­ban, valamint a Vasutas Kupá­ban serleget kaptak az első he­lyezettek, veretet pedig a 2. és 3. helyre került csapatok. Ara­nyozott, ezüstözött illetőleg bronzérmet kapott az első, a második, illetőleg a harmadik helyre került csapatok 15—15 játékosa. A góllövőik közül ser­leget nyert Sípos (Zalaegr Dó­zsa), Saller (Fűzfő), Nagy F. (Gyula), Pa­lat (Szolnoki MTE), Hoffmann (Békéscsaba). A leg­jobbnak a Borsodi Bányász vé­delme bizonyult, s így ebből a csapatból öt védőjátékosnak iv­­ott serleg. Időjárás. A Meteorológiai In­tézet előrejelzése. Várható idő­járás péntek estig: Változóan felhős idő, nyugaton többfelé, keleten csak szórványosan elő­forduló z­i­poresti­vel, zivatarral. Gyenge, időnként megélénkülő,­­ változó irányú szél. Az évszak­nak megfelelő hőmérséklet. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken, 23—27 fok között. (MIT) Érdekes kísérlet Kilenc, köztük néhány volt versenyző, hallgató részvételével kezdődött meg a tenisz-szakoktatói tanfolyam. Az első félév­re a többi között érdekes feladatot kaptak: egyes mérkőzéseken belül méré­seket kell végezniük, mennyit mozog, mennyit, hogyan fut egy-egy teni­szező. — Második éve gyűjtöm már az adatokat — mond­ta Jákfalvi Béla, a TF fiatal ten­iszprofesszora. — A jövő idény végére ta­lán elk­észül 120—150 mér­kőzés elemzése. Abból már csaknem pontosan lehet majd következtetni, hogy a mérkőzések terhelése mennyi edzést kíván a te­niszezőktől ... Hasonló, más sportágak­ban alkalmazott, felmérés a teniszben szinte úttörő jellegű, é érdekes, hasz­nos kísérlet — sok si­kert kívánunk hozzá!... r­­jjti Péntek, 1997. szeptember 1. Férfi térhems­ziááilenevelésű­ induló a vívó b­alaton-bajnoságon Csütörtök négigof kftt­ril Hő­ben a férfi törversennyel meg­kezdődött ez idei nemzetközi ví­vó Balaton-bajnokság. Ebben a fegyvernemben nem kevesebb mint 192 (!) versenyző lépett pástra , köztük, a versenyorvo­­si teendőiket ellátó Kamu­ti dr. kivételével, a teljes magyar él­gárda. Az óriás­­mezőny vívózása a tizenhat páston nem okozott kü­lönösebb nehézséget, a verseny zökkenőmentesen folyt le. Ezen a napon a legjobb nyolcig jutot­tak a vívók, a döntőre péntek délután a siófoki szabadtéri szín­padon kerül sor. A legjobb hatvannégytől kezd­ve egyér­es kieséssel folyt a verseny. Az első meglepetést az okozta, hogy az e­lső helyen rang­sorolt Czaikkéd kikapott a lista végén szereplő lengyel Kaniikows­­kitól, Szlowenszky pedig alul­maradt Nérayval szemben. A leg­jobb harminckettő közötti érde­kesebb csűrték: Kamuti L. — Ne­mere 8:2, Füredi—Nyomárkay 8:6. A legjobb tizenhat között Ke­li Kikourski újabb meglepetést okozva, legyőzte a verseny ta­valyi győztesét, Kamuti Lászlót is. A csarták: Kanikow­lk­ (len­gyel)— Kamu­ti L. (BVSC) 8:5, Teli (lengyel)—László (OSC) 8:5, Filz (osztrák)—Domibrowolsz­ci (len­gyel) 8:6, Kaczm­arek (lengyel) — Jarowslaw (lengyel) 8:5, Füredi (Újpesti Dózsa) —Hunyadi (Újpes­ti Dózsa) 8:7, Gyarmati (Újpesti Dózsa)—Szakács (Bp. Honvéd) 8:5, Szabó S. (Újpesti Dóz­sa)— S­eh­em­an (Vasas) 8:4, Fenyvesi (BVSC)—Takács (Vasas) 8:4. A bajnokság péntek reggel * női terversennyel folytatódik a MOH-üdülőben, majd délután a döntőikre kerül sor. N. I* Nehéz pályán a közepes futóered­mények Kár, hogy a Pasaréti úti sporttelepen csütörtökön, túlsá­gosan fellocsolták a futópályát, a nehéz, ragadós salak sokat kivett a futókból, így azután a MASZ tájékoztató jellegű verse­nyén csak közepes eredmények születtek. Munkácsi Antóniának 300 m­-en nem volt komoly el­lenfele, így is két tizedre meg­közelítette tavaly­ legjobb­­ ide­jét. A férfiak erősebb 800 m-es futamát Stoll biztatóan,. 53.C­o.­d kezdte. Nagy szorosan nyomá­ban maradt. Még a 600-as rész-­ idő (1:19.6) is jó eredményt ígért, e hajrára azonban látha­tólag nagyon elfáradtak a fu­tók. A fiatalabbak közül Vámo­si alaposan megjavította egyéni csúcsát. A h­uszonötfőnyi 3000 m-es mezőnyben az élbolyt az első kilométer után főleg Tóth, majd Máté vezette, az utolsó kör elején Kiss I. volt az élen. Ek­­kor Kiss Gy. megindult és 59.2-s 400-zal biztosan győzött. Szent­­iványi a hajrában jól felnyo­­mult. 800 m: Nagy T. (Újpesti Dó­zsa) 1:50.4, 2. Stoll (DVTK) 1:50.5, 3. Kiss G. (Bp. Sparta­cus) 1:51.5, 4. Mohácsi (MTK) 1:51.5. 5. Vámosi (Vasas) 1:52.1, 6. Kleiner (V. Izzó) 1:53.4, 7. Rábold (Csepel) 1:54. 3000 m: 1. Kiss György (Győri Dózsa) 8:07.2, 2. Szentiványi (Vasas) 8:09.4, 3. Kiss István (Bp. Hon­véd) 8:11.4, 4. Máté (Újpesti Dó­zsa) 8:12.2, 5. Ligetikuti (Bp. Spartacus) 8:15. 6. Tóth B. (MAFC) 8:16.4, 7. Babinyec (BEAC) 8:23.4, 8. Pfeffer (MTK) 8:24.2, 9. Szpodnyi (Bp. Építők) 8:25, 10. Rózsa (Vasas) 8:29. (Részidők: 2:42.6, 5:31). 300 m. női: 1. Munkácsi (V. Izzó) 39 6. 2. Kiss A. (Újpesti Dózsa) 42.3. 3. Kazi V. (Vasas) 43.2. 4. Leczó (Újpesti Dózsa) 43.5. A tenisz Duna-kanyar Kupáért Csütörtökön ez elmaradt pá­rosokat is befejeznék Alsógödön, és véget ért a 10., eddigi legsi­keresebb Duna-kanyar tenisz­­kupa-viadal. A befejezés megle­petést is hozott: vegyes páros­ban kikapott a bajnokpár. Férfi páros. Döntő: Gulyás, Sarkozay (Újpest, Dóssia) —Bárá­nyi, György (Újpesti Dózsa) 6:4, 6:4. Vegyes páros. Elődöntő: Gu­lyás, Borka (Újpesti Dózsa) — Mó­czár, Jó­szál (Vasas) 7:5, 8:6. Döntő: Maphám R., Szabó (VTSK, Vasas) —Gulyás, Borka 7:5, 4:6, 6:4. Gyeplabda MNK Sörgyár—Bp. Postás 1:1 (1:0). Algyői út. G: Benzon, Hl. Szán­tó. Bp. Építők —Budai Pedagógus 10 (0:0). Népliget. G: Konoráth G. Válogatott keret —Gödöllő 3:1 (2:0). Gödöllő. G: Szöllősi, Deák. Simmel. 111, Dányi. iöjslafeda NB 8 Nők: TF—M­M 3:2 (9. —12. —6 10. 6). V- Kiss K. Jó, Bokros, Uras né. Papp M. 111. Gerhardt­­né, Mező. U­H 1­00­­. tévé rádió­ ­kor fejlődik egy műfaj? JPas Természetesen akkor — esztétikusok és kritiku­sok ez unalomig elcsépelték ezt a témát —, ha szüntelenül ön­magát múlja fölül, ha szüntele­nül új utakat, új lehetőségeket keres. Ez a rádióra, a tévére, ezekre az igazán ifjú művészi és pub­licisztikai kifejezési formákra, ha lehet, még fokozottabban igaz. Ezért kapjuk fel a fejün­ket örömmel minden újra, ezért zsörtölődünk elégedetlenül, h­a a jól (7) bevált sablonokat ismé­telgetik. A mostani hét az elégedett­ség hete volt. Eljött hozzánk — a tévé jóvoltából — a dusebur­­gi EB a szobáiba. És ezzel, ha nem is teljesen új, de legalábbis ritka tv-élményben­ volt ré­szünk. A világért sem akarunk a labdarúgó-közvetítések ellen szólni. Nem helyettük, hanem mellettük egy-egy alkalommal szívesen végigtekintenénk ha­sonló ritkábban látható sport­közvetítéseket. A listát esetleg bővíteni lehetne például birkó­zással, evezéssel, go­kart ver­sennyel ... És lehetne még so­rol rá. (Hiszen a felsorolás min­dig könnyebb valami, mint a műsorszerkesztés. Hát még a műsorkészítés.)­­ Az asszonyért vetettek véget „A pékerdei mérkőzés”-nek. A gyerekek — és a fiatalok — azonban valószínűleg jó darabig hallgatták volna még a magyar labdarúgás hőskorát idéző ese­­ményjátékot. A kőbányai darár­­disták „futlballlkísérletével" kísé­rni­te meg a rádió jól lekatni ez u­jjai kalandéhsé­g kecskéjét úgy, hogy a hitelesség és a sportsze­retet káposztája is megmarad­jon. A próbálkozás sikeres volt. Szűcs Ferenc „A pékerdei mér­kőzéssel” megnyitotta a képet affelé, hogy a sport teljesjogú szerepet kapjon az ifjúsági — és esetleg később — a „felnőtt” rá­diójátékokban.­­ a.* A RÁDIÓ ÉS A TV HÉTVÉGI ÉS JÖVŐHETI MŰSORA RÁDIÓ. Péntek (szeptember 1) Kossuth. 10.25: Sporthíra­dó. Pe­tőfi. 6.20: Torna. 20.25: Sporthí­­radó. Szombat (szept. 2). Kos­suth. 22.15: Sporthíradó. Petőfi. 6.20: Torna. Vasárnap (szept 3). Kossuth. 19.00: Totó. 22.10: A vasárnap sportja. Petőfi. 20.20: Totó. Hétfő (szept. 4). Kossuth. 19.20: Sporthí­radó. Petőfi. 6.20: Torna. 22.20: Sporthír­adó. Kedd (szept. 5). Kossuth. 22.20: Sport­híreik. Petőn, 6.20: Torna. Szer­da (szept. 6). Kossuth. 15-55: Ausztria—Magyarország (váloga­tott labdarúgó mérkőzés Bécss­­ben). 22.15: Sporthírek. Petőfi. 6.20: Torna. Csütörtök, (szept. 7) . Kossuth. 22.20: Sporthírek. Petőfi. 6.20: Torna. Péntek (szept. 8). Kossuth. 19.25: Sport­­­hiradó. Petőfi. 6.20: Torna. 14.40: Horgászok öt perce. 20.25: Sporthírekó. Szombat (szept 9). Kossuth. 14.00: Jelentés az öt­tusa világbajnokságról. 22.15: Sporthír­adó. Petőfi. 6.20: Torra. Vasárnap (szept. 10). Kossuth. 12.10: Jelentés az öttusa világ­ba­jmnokságról. 16.55: Mérkőzések percről percre. 19.10: Jelentés az öttusa világba­jnokságról. 22.10: A vasárnap sportja. Pe­tőfi. 15.53: Mérkőzések percről percre.. 20.00: Totó. TV. Péntek (szept 1). 11.30: Tekssport Vasárnap (szept 3). 13.23: Pécsi Bányász—Egyetér­tés (labdarúgó NB I/B). 16.00: Pécsi Bányász—Bp. Honvéd (fér­fi kézilabda NB I). 19.50: Sport­hírek. Szerda (szept. 6). 19.25: Ausztria—Magyarország (labda­rúgás). Csütörtök (szept. 7)­. 18.40: Telespo­rt. Péntek (szept 8) . 11.30: Telessport (Zsim.). Va­sárnap (szept. 10). 15.25: Diós­győr— v. Dózsa (labdarúgó NB I). 19.50: Sporthírek- Lankadatlan az érdeklődés Látványos küzdelem vadásztatásban Csütörtökön délelőtt a Mező­gazdasági Kiállítás pályáján az Agrotröszt tiszteletdíjáért foly­tatódott a Bp. Honvéd nemzet­közi lovasversenye. A 130 cm magas akadályokon összevetés­sel döntötték el a helyezések sorsát. A pálya meglehetősen könnyűnek bizonyult, mert a 31 Induló kezű 1 14 lovas végzett hi­bapont nélkül. Az összevetés­ben hét lovas maradt büntető­pont nélkül. Délután, a már megszokott teli lelátó előtt, a Bizományi Áruház díjáért 140 cm magas akadályokon mérkőztek egy­mással a lovasok. A vadászug­ratás szabályai szerint az aka­dályokat verő lovasokat 7 má­sodperc időbüntetéssel sújtották. Nagy ováció fogadta Ákost, amikor Mártával elsőnek vég­zett 100 másodpercen, belül. Utána a tizenkettediknek induló bolgár Pavlov sokat kockáztat­va, de igen nagy szerencsével 90 másodpercen belülre került, Ákoshoz hasonlóan hiba nélkül. Ezután Ákos megpróbálta visz­­szaszerezni a vezetést őzikével, azonban anélkül, hogy hibázott volna, csak 91 másodpercre si­került a versenyt lefutnia. A nap legjobb idejét ebben a számban a csehszlovák Gonos lovagolta, Rytmus hátán, azon­ban egy akadály leütéséért ka­pott időbüntetésével csak a má­sodik helyre szorult. A Mezőgazdasági Kiállításon folyó lovasversenyeket lanka­datlan érdeklődéssel kíséri a közönség. Minden egyes verseny­­s­zázainál 10 000 nézővel telt a lelátó. A versenyek rendezése, külsősége és a lovasok teljesít­ménye megfelel a várakozásnak és a közönség igényének. Pénteken, délelőtt az igen érdekes amerikai ugratásra ke­rül sor a lovas­párok között, majd délután a kétlovas ver­seny következik, a lovasoknak verseny közben kell átszállítjuk egyik lóról a másikra. Agrotröszt díjáért 130 cm-en: 1. Bálizs (BLK) Piros bugyellá­­ris n. 1. 36.7 2. Fuhrmann (ASK Vorwárts) Mustafa n. 1. 37.8, 3. Juhász (Bp. Honvéd), Nimfa n. 1. 37.9, 4. Pavlov (CSKA Szófia) Formoza n. 1. 39.1, 5. Bognár (BLK) Szigony II. n. 1. 30.5, 6. Dédám tr (Május 13 Belgrádi Miroc n. 1. 40.5, 7. Széplaki (Bp. Honvéd) Nóra n. 1. 42. vala­mennyien összevetésben 6 hbp, 8. Szakácsy (BLK) Furmint n. 1. 36. év. 4 hbp. Vadászugratás a Bizományi Áruház díjáért 140 cm-en­ 1. Pavlov (CSKA Szófia) Kráter n. 1. 88.8 mp.. 2. Gonoo (Dyna­­mo Samorim) Rytmus n. 1. 90.4, 3. Akoa (Bp. Honvéd)­ Őzike n. 1. 91 mp., 4. Ákos (Bp. Honvéd) Márta n. 1. 97.3, 5. Gazdik (Slo­­van Brattelava) Tenor n. 1. 101.7, 6. Meinhardt (Dynamo Berlin) Salvator n. 1. 107.1, 7. Széplaki (Bp. Honvéd) Jiehfl n. 1. 110. 8. Voitch­ (Dynamo Motesioe) Ani­­ka n. I. 1112 mp. HÁZTÖMBÖN belül és kívül... Egy hasznos kerékpáros versenyforma felújításáról A Budapesti Kerékpáros Szö­vetség igen jó szolgálatot tett a sportágnak, amikor a háztömb­­körüli versenysorozat bevezeté­séről döntött. Miért is hasznosak a háztömb­körüli versenyek? Először is, hozzászoktatják az országútia­kat a gyorsasághoz, növelik a biztonságot, az egyhangú mo­noton tempó helyett élénkségre késztetik a versenyzőket és hozzászoktatják a kerékpároso­kat a gyors utcai versenyzés­hez. Ilyen célok ismeretében csak helyeselni lehet, hogy a budapesti szövetség fel­újította a háztömb körüli verse­nyeket, s hogy az idén hat for­dulóban írta ki a Budapest-baj­­nokságot. A kezdeményezés osztatlan örömet váltott ki a versenyzők­ből. Ennek ellenére, még nem mind a hat fordulóban láttuk a régen megszokott sziporkázó és valóban izgalmas versenyeket. Elszoktak tőle a versenyzők, s rendezési hibáik is akadtak. A második és az ötödik forduló­ban például hosszú pályát je­lölt ki a rendezőség, s a meg­nőtt táv miatt lecsökkent a kö­rök száma, így a közönség csak ritkán lehetett tanúja a történ­teknek. Ezt a kisebb hibát a helyes kezdeményezés jövője ér­dekében említjük meg, mert nemcsak a versenyzőkre, hanem a közönségre is gondolni kell. A siker azonban tagadhatat­lan és az is biztos már, hogy új szakasz köszöntött be a háztömb körüli versenyekkel. Az idén még csak hat fordulóból áll a bajnokság, de az alkalom máris többet kí­nál. A főváros fejlődése során kilenc jelentősebb lakótelep épült, így még a jelenleginél többet is be lehet kapcsolni a versenyek lebonyolításába, nem szólva a vidéki városok nyújtot­ta be lehetőségről. Budapest kerékpáros ház­tömb körüli bajnokságának vég­eredménye. Felnőttek: Buda­­pest-b bajnok: Pataki József (BVSC) 62 pont, 2. Izsák (Mo­sonmagyaróvári Vasas) 62, 3. Schick (Vasas SC) 56, 4. Ta­kács (Előre SC) 36, 5. Juriga (Csepel SC) 29, 6. Magyar T. (Újpesti Dózsa) 28, 7. Horváth (BVSC) 28 8. Mészáros (Újpes­ti Dózsa) 26, 9. Varga (Előre SC) 24, 10. Jezernitzki (Bp. Építők) 24. Ifjúságiak. Budapest-bajnok: Mohácsi János (Újpesti Dózsa) 70, 2. Fülöp (BVSC) 68, 3. Leg­­ner (BVSC) 45, 4. Sípos J. (Va­sas SC) 39, 5. Horváth (FTC) 30 pont. Sz. A. A válogatott csapatok menetrendje Értekezlet az új kapusszabályról A Komló labdarúgó­ csapata a Csepel—Komló mérkőzés után az NDK-ba utazott. A csapat hé mérkőzést játszik az NDK-ban. A portyára 16 játékos ment el. Itt a válogatott menetrendje. [ Az A-válogatott tagjai csütörtö-­­­kön este t­a­ lálkoznak. Szombaton­­ reggel utaznak el Sopronba. Szombaton délután 16 órakor a Soproni Textiles NB II-s csapata­i ellen szerepelnek. Továbbra is fz Sopronban maradnak. Szerdán délben mennek át Bécsbe. A mér­kőzés a Práterben 19.30-kor­­ kezdődik. A B-re­lógatott szombaton reg­gel megy Kaposvárra. Szombaton délután a Táncsics ellen játsza­nak. Utána visszajönnek Buda­pestre. Kedden reggel 9 órakor Bécs érintésével mennek Klagen­­furtba. A mérkőzésük szerdán­ délután Lesz. Az utánpótlás válogatott nem játszik előkészület mérkőzést. Ez a csapat szerdán Győrött lép pályára délután 16 órakor az osztrák utánpótlás ellen. A csa­pat edzője Szucza Ferenc lesz ezen a találkozón. Az ifjúsági válogatott sem ját­szik már előkészületi mérkő­zést. A csapat kedden reggel 0 órakor Preiner Kálmán vezetésé­vel von­allal megy Bécsbe. Szer­dán 18 órakor a Práterben ját­szanak előmérkőzést az osztrák ifik­kel. Helyes kezdeményezésről kap­tunk hírt. Az országos JT okta­tási bizottságja hétfőn délután 17 órakor az MTI éttermében az or­szágos keret tagjai számára ér­tekezletet tart az új kapussza­bályról. Megbeszélik a tapaszta­latokat és az esetleges új javas­latokat. — Szeretnénk, ha a megbe­szélésre eljönnének az edzők is. Szívesen látjuk őket. És annak­ is örülnénk, ha elmondanák ők is észrevételeiket — mondta Kovács József, az országos JT elnöke.* Az MLSZ elnöksége másodfokon elutasította Vadas György játékve­zető fellebbezését. Az országos JT fegyelmi bizottsága által hozott hat hónapos eltiltás tehát­­ maradt * Fegyelmez a JT. Fenyvesi part­jelző nem jelent meg Székesfe­hérvárott a Székesfeh. VT Vasas — Autóbusz NB I B-s mérkőzésen, így csak egy partjelző volt a ta­lálkozón. Dombóváron a Dom­bóvár—MÁV DAC NB II-s talál­kozón nem volt ott köő partjel­ző. Mindkét fegyelmezetlen part­jelző ellen eljárás indul. Határo­zathozatalig nem működhetnek. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja. Fes­zerkesztő- Jabári Endre. Szerkesztő: Ardai Aladár. Szerkesztés: Budapest Vili. Som­ogyi Be­a utca 8. Tel.: 130 — 460. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős Kiadó Tóth László igazgató Kiadóhivatal. Budapest V­. Révay utca 16. Telefon: 116—660. Terjeszt! a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi. Budapesten a kerületi keztesítő postahivatal­­oknál és a kézbesítőknél. Előfi­zetési díj egy hónapra 14 forint. Megjelentk r­étfőn, kedden* csütörtökön pénteken és vasárnap. A beküldött kéziratokat és ra.a­zokat nem őrizzük meg ée nem küldi­k v­ssza. Index, 25 004. Szikra Lapnyomda, Budapest.

Next