Népsport, 1981. június (37. évfolyam, 128-152. szám)

1981-06-01 / 128. szám

2 NÉPSPORT XXXVII. 128. ♦ 1981. június 1. A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Szuper sakkbainekság A Magyar Sakk Szövetség — Haág Ervin szakfel­ügyelő javaslatára :— ez évtől új. egyéni bajnoki rendszert vezet be. Az elmúlt években ugyanis nem tudták legjobbjaink részvételét biztosítani az orszá­gos egyéni bajnokságon, s az ő távollétükben szer­zett bajnoki cím nem volt teljes értékű. Ezért két­évenként, a páratlan, nem olimpiai években a leg­jobb tíz magyar sakkozó részvételével meghívásos szuper egyéni bajnokságra kerül sor. A meghívás alapja a FIDE által kiadott értékszám. A páratlan években a középdöntőbe jutott versenyzők és a fel­mentett sakkozók részvételével összevont, _ svájci rendszerű bajnokságra is sor kerül. Ennek időpontja szeptember. A páros — olimpiai években — az egyé­ni bajnoki rendszer nem változik, középdöntővel és döntővel kerül lebonyolításra. Az első szuperbajnokságra június 8—19. között, a Fővárosi Tanács Városház utcai dísztermében kerül sor. A meghívott tíz sakkozó FIDE-értékszámának átlaga 2529 és ez a XII. FIDE-kategpriának felel meg. A bajnokság résztvevői: Portisch Lajos (MTK-VM), 2650, Ribli Zoltán (KGM Vasas) 2585. Sax Gyula (PMSC) 2580, Pintér József (Bp. Spartacus) 2550, Adorján András (Statisztika) 2545, Faragó Iván (Bp. Spartacus) 2535, Csőm István (Bp. Spartacus) 2500, Lukács Péter (Bp. Spartacus) 2465. A jogosultak kö­zül Szabó László (MTK-VM) 2510 és Vadász László (Bp. Vasas Izzó) 2470 nem vállalta^ az indulást, ezért értékszáma alapján Forintos Győző (MTK-VM) 2465 és az utánpótlás legjobbjának tartott Grószpéter At­tila (BACSÉP SC) 2435 kapott meghívást. A szuperbajnoki cím előreláthatóan Portisch La­jos és Ribli Zoltán között dől el, de a rövid, mind­össze kilencfordulós versenyen cgy-két szerencsés győzelem, vagy akár egy kisiklás is meglepetéseket hozhat • a végső sorrendben. A Baranya megyeiek kis kirándulással kötötték ösz­­gze Express-sporlnapjukat, ugyanis a Duna-kanyarban, Verőcemaroson került sor a népszerű .sportvetélkedőre, amelyen több mint hatszáa fiatal vett részt * A rokkantak éve alkalmá­tól a Szolnoki MÁV MTS kapcsolatot teremtett a moz­gássérültek Szolnok menyei tzervezetével. Felajánlották, hogy a szervezet tagjai díj­talanul vehetik igénybe az egyesület létesítményeit. A Véső utcai sportcsarnokban hetente három alkalommal bizlositanak asz-taliteniszezé­­si lehetőséget, ugyancsak In­gyen használhatják a: uszo­dát, s szakmai segítséget is nyújtanak a mozgássérültek­nek. •k A mozgássérültek javára sportnapot rendeznek június 3-án Tiszafüreden, a VSZSE sporttelepén. Délután fél öt­től a karatézók tartanak be­mutatót, majd öt órakor ke­rül sor a Ferencváros—Ti­szafüredi VSZSE barátságos labdarúgó-mérkőzésre. Kontra Minden nagyobb szabású hazai verseny előtt meg­tudhatjuk a lapokból, hogy hányán küldték el nevezé­süket. Tartják magukat eh­hez a szokáshoz az ökölví­vók is. A szokáshoz igen, a részvételhez aztán, mint ez később kiderül, már nem annyira. A Savaria Kupán, a budapesti úttörő versenyen például alig voltak. A hét végi, I—II. osztályú minő­sítőn, a DÉLÉP Kupán Ls csak négy venketten (!) léptek szorítóba. Nézzük a verseny előtti nyilatkoza­tot: „ ... a nevezések sze­rint közel száz indulóra számíthatunk.” Aztán a szakosztályok be­­mondták a kontrát. Alig több mint negyvenen ve­rődtek össze. Mondanunk sem kell, hogy mennyi fe­lesleges munkát, fáradsá­got, s nem kevés anyagi kiadást jelent ez a rende­zőknek. Elég, ha csak a „többletbírókra”, a lefog­lalt szállodai szobákra, a díjakért fizetett összegekre gondolunk. Sokszor írtunk már a ta­karékosságról. Ügy látszik, hiába. Pedig ha más nem is, az eszükbe juthatna a „kontrázóknak”: egyszer ők is lesznek rendezők, s a kellemetlenségeket nekik is el kell majd viselni! — óváry — Nagy sikere van Pécsett a megyében működő kollé£T8* mok közötti sportvetélkedők­nek. Legutóbb huszonnégy atlétikai számban 11 csapat 160 résztvevője mérte ösz­­sze erejét. A jövőben a Ba­ranya megyei intézmények részvételével a kézilabda- és a labdarúgó-bajnokságot is megrendezik. A siket asztal iteniszezők világjátéka — amely azonos a múltban lezajlott siket­olimpiával — július 23-tól augusztus 1-ig kerül lebo­nyolításra Kölnben. A ma­gyar csapat már javában ké­szül a nagy versenyre, tag­jai nagyon remélik, hogy ezúttal is sikeresen szere­pelnek. ★ Meghalt Lóránt Gyula. Az aranycsapat egykori 37-szercs válogatott középhátvédje. Lóránt Gyula vasárnap dél­után Szalonikiben, csapatá­nak, a PAOK Szalonikinek az Olümpiakosz elleni mér­kőzésén nem sokkal azután, hogy csapata megszerezte a találkozó sorsát eldöntő egyetlen gólt, tragikus hir­telenséggel, szívroham kö­vetkeztében elhunyt. 58 éves volt. A szomorú hírt Sala­mon József, a PAOK Sza­­loniki játékosa közölte szer­kesztőségünkkel. ★ Újjáalakult a MUSZ mű­ugró szakbizottsága. Az elnöki tisztet Rozgonyi Györgyné tölti be, aki egy­ben a Magyar Üsző Szövet­ség elnökségének is tagja. KÖZLEMÉNY Üj utakon az IBUSZ-szal! Különvonat a román—magyar VB-selejlezö mérkőzésre, Bu­karestbe. Utazással együtt 5 nap, indulás szeptember 21-én. Félpanziós ellátás. Részvételi díj: 2150 Ft. Részletes felvilá­gosítás és jelentkezés az IBUSZ-irodákban. Teniszhírek A héten egyszerre két I. o-iztályú versenyt is rendez­nek. A NIM immár hagyo­mányosan emlékezik a sport­kör elhunyt elnökére, Foga­­rasi Györgyre, s az élvonal keddtől kapcsolódik a küz­delembe. Ugyancsak kedden kezdődik a nyíregyháziak újabb, országos jeLlegű I. osztályú viadala ... Párizs­ban, a francia nemzetközi bajnokságon Temesvári And­rea mellett még egy magyar résztvevője lesz a fiatalok versenyének Zentai Ferenc (Bp. Spartacus) személyé­ben ... Nemes András (BSE), Oroszpataki Péter (MTK­­VM). valamint Ritecz And­rea (Bp. Spartacus) és Kiss Nóra (Eger) három ifjúsági versenyen — Torinóban, Ba­riban és Milánóban — sze­repel .. . Nyíregyházán már készülnek az immár hagyo­mányos Nyírfa Kupa-viadal­ra. A június 24. éa 28. kö­zött rendezendő ifjúsági verseny a nemzetközi Grand Prix pont.szerzőtornák sorá­ba tartozik, s erre az évre a IV. kategóriába sorolták, többek között Argentína, valamint az NSZK nemzet­közi bajnokságával együtt. A győztesnek 40, a második helyezettnek 30, az elődöntő vesztesének 15, a negyed­döntő veszteséinek pedig 5 pont jár. A verseny iránti érdeklődésre jellemző, hogy az. Egyesült Államokból is érkezett nevezés... Nyílt fórumot rendez jú­nius elsején, hétfőn 14 óra­kor a Testnevelési Főisko­la Beloiannisz-termében az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet, valamint a Testnevelési Fő­iskola Kutató Intézete. A fó­rirmon dr. Nádori László rektorhelyettes mond beve­zetőt, majd dr. Buda Bála osztályvezető főorvos tartja meg vitaindítóját. ★ Közel kétszázötven hazai természetjáró indult el Csehszlovákiába, hogy részt vegyen Prágában a XV. nemzetközi barátság termé­szetjáró-találkozón, amelyen a csehszlovák, a lengyel, az NDK-beli és a magyar ter­mészetjárók képviseltetik magukat. A túrázók megis­merkednek Prága nevezetes­ségeivel, kirándulásokat szer­veznek Karlsteinbe, Brydbe és más helyekre, de részt vesznek vetélkedőkön, sport­­versenyeken, kulturális ren­dezvényeken is. ★ Évente több ezer gyermek tanul meg úszni a BVSC Szőnyi úti kombinátiában. A vasútasok az idén ls meg­rendezik a népszerű nyári tanfolyamokat. Június 15. és július 10. között lesz a kö­vetkező, amelyre 1969—1978. között született gyerekeket vesznek fel. Jelentkezni jú­nius 2—4-én, reggel (7—9 óra) vagy délután (16—18 óra) lehet. A SZIKRA LAPNYOMDA felvételre keres villanyszerelő, klímaszerelő, kőműves, valamint kertész szakmunkást. Jelentkezés: Budapest, XIII., Visegrádi u. 116. Munkaügyi osztály 7-15 óráig. Kissé bizonytalan jármű ugyan a gördeszka, de ha valaki „ráérez" a technikára, már remek szórakozást, testedzési lehetőséget talál magának. Mindenesetre jó lesz vigyázni. Képünk is bizonyítja, nem árt a láb elé nézni... (Záhonyi Iván felvétele) Nem elképzelhetetlen, hogy a július elején sorra kerü­lő országos felnőtt egyéni öttusabajnokság lovasszámát a Bács-Kiskán megyei Bar­­báspusztén bonyolítják le. A Kecskemét közelében fekvő helység a lovassport egyik bázisát jelenti, hiszen jók a feltételek, s az itt rende­zett versenyeket általában nagy érdeklődés kíséri. * Továbbra is nagy az érdek­lődés Foton a kerékpársport iránt. Már szinte biztos, hogy ott rendezik meg június 21-én az országos kritériumbajnok­ságot. A helyiek egy jól elő­készített, hozzávetőlegesen 1400 méteres körpályát tud­nak biztosítani, a közönség kiíogástalan tájékoztatását pedig megfelelő „hangosítás­sal” oldanák meg. A tervek­nek megfelelően hamarosan megalakul a fóti kerékpáros szakosztály is, amelynek va­lószínűleg lányok is tagjai lesznek. ár Nagy sikere volt a szom­baton délután Nyíregyházán rendezett Taurus-futás el­nevezésű tömegsportnapnak, amelyen óvodásoktól a fel­nőttekig több mint 300-an vettek részt. A befutók em­­lékielvényt, tombolajegyet kaptak, a szerencsések sportfelszerelést nyerhettek. ★ HIÁNYZÓK. Elképesztően sok játékos hiányzik a ké­zilabda NB I-ből, az ismert sportolók közül. Az ok a leggyakrabban sérülés, vagy gyermekvárás, de „egyéb” körülmény Is akad... íme egy gyorslista a huzamosabb ideje hiányzó legismertebb kézilabdázókról: Vass K., Hegyi és Sárközi (Elektro­mos), Lele, Tóth G. és Oláh B. (Szegedi Volán), Csizma­dia (FTC), Kocsis (Veszpré­mi Építők), Kontra (Tatabá­nyai Bányász), Jánovszki (Bp. Spartacus). Takács S. (Debreceni Dózsa), illetve Öriné, Csikné. Ihász, Mi­­hálykáné, Sterbinszky és Va­dászná (Vasas), Kocsisné, Huj. Simon és Gálhidiné (Bp. Spartacus), Dabóczy (Építők SC), Gáspárik és Rezsnyák (Bakony Vegyész), Tóthné (BHG SE), Péti (Győri Textiles). * Három évvel ezelőtt ren­dezték meg először Körmen­den, a Bartók Béla úti la­kótelepi óvodában a Tor­násszunk együtt! elnevezésű játékos sportvetélkedőt. A vidám verseny olyan nagy sikert aratott, hogy azóta minden évben megrendezik, így az idén, mintegy gyer­meknapi előzetesként, sok­sok apróság tornászott — szüleivel együtt GLéBSJSZ '81 O Sajnálatos módon nem múlik el hét vége a motorkerékpáros- és autósversenyeken halálos baleset nélkül. Vasárnap Rijekában a 350 kem-es gyorsasági VB-futamon egy ütközést követően a francia Michel Rougerie bukott, a mögötte haladó honfitársa, Sybill keresz­tülhajtott rajta, és Rou­gerie a helyszínen meg­halt. • A portugál Fernan­do Mamede szombaton 27:27.7 perces idővel 10 000 méteren Európa­­csúcsot javított. Húsz másodperces előnnyel győztem honfitársam, Lopes előtt, tehát egye­dül hajráztam — mondta az újdonsült Európa­­csúcstartó. — Erősebb el­lenfelek társaságában a világcsúcs megjavítására ls képes vagyok.” 0 Niki Lauda, az oszt­rákok volt világbaj nők autósa jelenleg saját légi­­társaságát irányítja, de müncheni jelentés szerint rövidesen bekapcsolódik Egyenlítői Guinea légi­közlekedésének kiépíté­sébe. A társaság gépei — amelyekhez egy repü­lővel Lauda is csatlako­zik — a közép-afrikai or­szágok közötti légiforgal­mat bonyolítják majd le. 0 Susan Reeve, a bri­tek többszörös EB-helye­­zett kiváló távolugrónője hátgerincbántalmai miatt visszavonult a verseny­zéstől. • Jövőre Finnország rendezi a jégkorong VB-t. A nemzetközi szövetség a finnek javaslatára változ­tatott a lebonyolítási ren­den. Az első körmérkő­zés végén a nyolcadik he­lyen végzett együttes ki­esik a B-csoportba, s az 5—8. helyért nem rendez­nek újabb találkozókat. ■ Az 1—4. helyért folyó mérkőzéseken a csapatok csak a pontokat viszik magukkal, a gólkülönbsé­­get nem. 0 Szidában nagy gon­dot fordítanak az egyes sportágak fejlesztésére. Mind több iskolai ver­senyt rendeznek. Az atlé­tika, a labdarúgás és a kosárlabda a legnépsze­rűbb a fiatalok körében. Rövidesen kosárlabdában is kiírják az ifjúsági baj­nokságot. G^essü&j&sSci ŰJll A Magyar Gyeplabda Szö­vetség elnöksége megtár­gyalta Cerva László főtit­kár jelentését a jövő évi versenynaptárakkal (hazai, nemzetközi) kapcsolatban. Az elnökség — kevés mó­dosítással — elfogadta a ter_ vezetet, majd benyújtotta az OTSH-nak jóváhagyásra. 0 Az Európai Gyeplabda Szövetség (EHF) szeptem­ber 26-án Barcelonában tartja legközelebbi ülését. Ugyanakkor, szeptember 24. és 27. között lesz a junior EB, férfi és női csapatok részvételével. 0 Két év múlva — 1983. augusztus 19. és 29. között lesz a legkö­zelebbi Európa Kupa, amely­re a FIH-nél lehet jelent­kezni. 1981. augusztus 31-ig. Az EK-ban 6 csapat már adott: NSZK (védő), Hol­landia, Anglia, Lengyelor­szág, Spanyolország, Wa­les. A másik hat ország vá­logatottja az 1982-ben sorra kerülő seleitezők után jut a 12-es döntőbe. 0 A szocialista országok tor­nájának színhelye az ifjúsá­giaknál augusztus 26—30. között Budapest, a juniorok­nál október 15—18. között Varsó és ,a felnőtteknél no­vember 10—17. között Lenin­grad. Az ifjúságiak tornájá­ra minden szocialista ország — Kuba is — nevezett. A BEAC június másodi­kéra, kedden 16 órára ter­vezett sportiskolái felmérő atlétikai versenyét dr. Bács­almási Péter, kedd délutáni temetésére való tekintettel, egy órával később, 17 óra­kor kezdik a BEAC-pályán. SPORTMŰSOR HÉTFŐ ATLÉTIKA. A Bp. Spartacus serdülő A-korcsoportos egyéni versenye, Kőér u., 15. KÉZILABDA. NB I. Férfiak. Veszprémi Építők—Pécsi MSC, Veszprém, szabadtéri pálya, 17. Baumann, Becsi. SÚLYEMELÉS. VIII. Pannó­nia Kupa, és felnőtt OB, Ta­tabánya, Városi Sportcsarnok 12, 15 és 18. TENISZ. Tóth László emlék­­verseny a BEAC rendezésében, Bogdánffy utca, 16. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Buda­pest-bajnokság, Dunakeszi, 10, ill. az időjárástól függően. KEDD SÜLYEMELÉS. VIII. Pannó­nia Kupa, és felnőtt OB, Ta­tabánya, Városi Sportcsarnok 12, 15 és 18. TENISZ. Fo-garasi-emlékver­seny a NTM rendezésében, Fo­lyondár utca, 17. Az I. osztá­lyú férfi egyes kezdete — Or­szágos i. osztályú verseny, Nyíregyháza, Városi Stadion, 13. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Buda­pest-bajnokság, Dunakeszi, 10, 111. az időjárástól függően. RÁDIÓ; TÉVÉ* Hétfő, kedd. Rádió. Kossuth­­adó. 22.15: Sporthírek. Petőfi­­adó. 5.55 és 6.55: Torna. 10.36: Délelőtti torna (kedd). 20.33: Pannónia Kupa. Tudósítás az országos súlyemelő-bajnokság­ról. Televízió. Hétfő. Csehszlovák tv. II. 16.00: Nemzetközi ke­rékpáros-verseny. 20.25: Te­lesport. 20.30: Férfi kosárlabda EB. Jugoszláv tv. II. 19.45: Sportgrafikon. Kedd. Budapest. 9.00: Tévé­torna. 17.15: Sakk-matt. 19.05: Tévétorna. H. 21.00: Férfi ko­sárlabda EB. A döntők közve­títése Prágából. Csehszlovák tv. 22.45: Férfi kosárlabda EB. II. 17.40: Férfi kosárlabda EB. ★ Telefontestnevelő (hívható a 176—166-os telefonszámon 16—21 óráig). A TeTT mikro­fonjánál Gedővári Imre, kard­vívó, a KISZ-kongresszus kül­dötte. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. Várható időjárás hétfő esti£: folytatódik a meleg, nyári idő. Kisebb felhősödés csak a déli, délutáni órákban valószínű, és egy-két helyen előfordul zápor, zivatar. Mér­sékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 27- 32 fok körül alakul.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék