Nemzeti Ujság, 1920. augusztus (2. évfolyam, 182-206. szám)

1920-08-07 / 187. szám

rSzoThpat, "1920. augusztus 7. NEMZETI ÚJSÁG Kun Béla kiadatási ügye a memmímülésben. G gróf Teleki a német kormányról. — Egy német képviselő a zsidó befolyásról. A nemzetgyűlés mai ülésén gróf Teleki Pál miniszter­elnök mint külügyminiszter válaszolt Tomory Jenőnek amaz interpelációjára, melyet Kun Béla és társainak a német kormány által történt szabadonbocsátása ügyében a minap előterjesztett. „Kun Bélát nem azért eresztették szabadon a németek, mondotta gróf Teleki,­­ mert a­­­agyar kurír elkésett. Erre a késedelemre ugyan hivat­­kozik a német kormány, de ez a valóságnak nem felel meg. ” Kun Béla szökésekor nyomban sürgönyileg kérte Kun Béla letartóztatását, amikor ez megtörtént, ugyan­csak sürgönyileg kérte a kiadatását is. Másnap a külügy­minisztérium rögtön megküldte a szükséges okmányokat, nem külügyminiszteri futárral ugyan, de egy­ abszolút megbízható emberrel, akit a késedelemért felelősség nem is terhel. A késedelemre tisztán technikai okok és körül­mények játszottak közre. Kijelenti, hogy a német kormány nem járt el helyesen és szer­ződésszerűen, amikor Kun Bélát szabadon bocsá­­totta. A szabadonbocsátás nem a késedelem miatt, hanem a bolseviki hadsereg előnyomulásá­nak pressziója következtében történt. A külügyminisztérium kifogástalanul működik, nem is az ő hibájából maradt el a kiadatás. Kéri válaszának tu­domásul vételét. Az interpelláló Tomory képviselő és a Ház a választ tu­domásul vették. Hogy Németországban is sokan elítélik a berlini kor­mány eljárását, annak eklatáns bizonyítéka az a levél, melyet Stinnes birodalmi képviselő, az ismert szénbánya­tulajdonos, ki erélyes felszólalásával a spaai konferen­cián nagy feltű­nést keltett, egy Bernhard nevű­ bányász­hoz intézett. Azt írja: ..A lealázó feltételek ellen irányult német ellenállást az idegen faji lelkületű megbízottak törték meg. Ennek az idegen faji szellemnek befolyása már II. Vil­mos idejében is nagyobb volt, mint az események inté­zésén kívül állók láthatták; a köztársasági kormány pedig teljesen ennek az idegen szellemnek befolyása alatt áll. Jogos a magyar nemzetnek Kun Béla szabadonbocsátása fölött érzett haragja, de ebben a német nép nem hibás. Gondoljon vissza a magyar nemzet a saját, közelmúltban való tragikumára és akkor a német nemzet mostani be­tegségét meg fogja érteni. A letartóztatás tényén a német kormány nem változtat­hatott, de nem csinált magának skrupulusokat abból, hogy a hurokra került gonosztevőt ismét útjára engedje. Kunt politikai menekültnek deklarálta és azzal a kibúvóval élt, hogy a magyar kormány kiszolgáltatási kérelme elkésett, holott kötelessége lett volna az iratokra a fennálló kiszol­gáltatási egyezmények és a szokásjog értelmében legalább két hétig várni. Jellemző, hogy ugyanez a német kormány, amikor a berlini puccs vezérét, a tényleg tisztán politikai menekült Koppot köröztette, s személyleírását mint „szökött rabló­­gyilkost“ közölte az osztrák kormánnyal.“ Törökország alkonya. A sévresi békekötés. Mialatt a lengyel határokon ismét dörögnek' az ágyúk' és egész Európa remegő izgalommal tekint egy újabb katasztrófa elé: a szövetséges hatalmak Parisban időző megbízottai holnap ki fognak rándulni Sévresbe,­­ amint kirándultak Versaillesba, Saint-Germainbe, Neuil­­lybe és a versaillesi Trianon-palotába,­­ hogy a meg­előzőkkel azonos ceremóniák között aláírják a török bé­keszerződést. A békekonferencia formailag befejezte működését; a világháború ellenfelei megkötötték a békét. De van-e a földön egyetlen intelligens ember, aki elhinné, hogy csak egy is a megkötött békék közül megnyugvást szerzett és változatlan marad ? A török békeokmány aláírásakor érezniük kell a győzteseknek, hogy nemcsak hibákat kö­vettek el, hanem bíint az egész emberiség ellen, midőn a kurd békéjét diktálták öt ország népeire. A sévresi béke végrehajtása nagyobb nehézségek elé állítja a szövetségeseket, mint az előzőek, mert az oz­mán nemzetnek sok százezer elszánt fia fegyverrel áll ellent a hódítóknak. Konstantinápoly meghajolt az en­tente előtt, Anatólia azonban visszautasítja a sévresi ha­tározatokat. A polgárháború borzalmától sem marad meg­kímélve Törökország, melynek jövője legfőképp emiatt tűnik fel előttünk sötétnek, majdnem reménytelennek. Konstantinápoly már csak névleg székvárosa az ozmán nemzetnek, a félhold lassan kint végleg elhomályosul a Boszporusz fölött. Tanúkihallgatások a népbiztosok perében. Korban vették át a vasutakat a kommunisták ? Váltoáig egynapi szünet után ma folytatta a népbizto­sai a bűnperében a tanuk kihallgatását. Elsőnek özv. Horváth Károlynét, a gyűjtőfogház tisztviselőnőjét hall­gatták ki, aki a gyű­jtőfogházban letartóztatott kommunis­ták helyzetéről mondott el részleteket. Ezután a vasutak kézrekerítésére vonatkozóan hallgatott ki tanúkat a bíró­ság. Máté Ferenc Déli vasúti forgalmi hivatalnok a Déli vasút, Miltényi Ferenc keleti pályaudvari állomásfőnök a keleti pályaudvar március 20-án­ éjjel történt megszállásának részleteit adta elő. A következő tanúk a meghiúsult ellenforradalmakról számoltak be. Kommer Gyula hitoktató és Kommer Erzsé­bet Horváth György ellenforradalmi százados elfogatásá­­ról és megkínoztatásukról tettek vallomást. Varga Ferenc műszerész, Bodocsi István és Veér Tibor az ellenforradal­­már műegyetemi hallgatókkal elkövetett kegyetlenkedé­sekről tettek vallomást. Horváth Győző százados az általa tervezett ellenforra­dalom meghiúsulásáról és elfogatásáról mondott el rész­leteket. Az ellenforradalom kitörését először 1919 április elejére tervezték, Friedrich István azonban kérte a dátum kitolását addig, míg ő megszervezi a vidéket. A késedelény folytán a kommunisták értesültek a tervekről, elfogták Dormándy ezredest, Stenzel ügyvédet és Nikolényi rendőr”­- fogalmazót. Ekkor május negyedikére tűzték ki az ellen­­forradalmat, de ekkor a vihar lehetetlenné tette a jeladó repülőgép fölszállását. Hamarosan a terroristák kezeibe került, összetörték bordáit és a karját, úgy hogy csak a kommün bukása után jöhetett ki a kórházból. Pártja tovább folytatja az akciót, az ő tervei szerint hajtották végre a június 24-iki ellenforradalmat, majd Kormos Károly volt detektívfőnök tervei szerint fogták el augusz­tus 6-án a Peidl-kormányt. Dr. Tél Ferenc gyűjtőfogházi orvos vallomása után Hornyai János posta- és távirdafőfelügyelő a posta meg­szállásának részleteit mondta el, majd az elnök félbesza­­vílotta a tárgyalást, amelynek folytatását holnap reggel 9 órára tűzte ki. Háztulajdonosok az igazságügym­iniszter elött. Taszter Béla nemzetgyűlési képviselő vezetésével a kispesti, erzsé­­betfalvai, soroksári és csepeli ház- és telektulajdonosok százas küldöttsége jelent meg Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszternél és a háztulajdonosok és lakók kö­zötti jogviszony revízióját kéri. Az igazságügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a kormány reméli, hogy a következő évnegyedben lépése­ket lehet tenni a békebeli állapotok visszaállítása felé. HÍREK — (Reformok a főváros műszaki ügyosztályainak ve­­zetésébek­.1)Már 1911-ben megindult egy mozgalom a fő­városnál azzal a céllal, hogy a főváros építési és szabá­lyozási, közlekedésügyi és vízvezetéki, továbbá a vilá­gítási ügyosztályok élére mérnöki képesítésű tanácsnokok kerüljenek; továbbá, hogy ez a három ügyosztály, az út- és csatornaépítési, úgyszintén a magasépítési ügy­osztályokkal együtt egy mérnök-alpolgármester vezetése alá kerüljön. Az utóbbi két ügyosztály élére 1912-ben már mérnök-tanácsosokat is állított a főváros választás útján, a többi reformokat azonban annak idején egyelőre nem tudták megvalósítani, úgy hogy a műszaki kérdések­kel foglalkozó ügyosztályok élére a mostani közgyűlés lesz hivatva műszaki képesítésű egyéneket állítani. Minthogy elvi fontosságú ügyről van szó, reméljük, az új város­atyák minden egyéni érdeket félretéve fogják megvaló­sítani a főváros restaurálása érdekében ezt a már hosszú idő óta vajúdó reformot. — (Még sok vérbe kerül...) A prágai Narodni Politka hosszú cikket közöl a csehek felvidéki helyzetéről. «Új álla­munkban — írja a­ lap — legfájdalmasabb jelenség, hogy a tótok ma azt mondják, hogy a cseh uralom rosszabb, mint­ a magyar volt. Mi szeretetteljes szívvel jöttünk a tótokhoz, magyarokhoz és németekhez, ezzel szemben a felvidéki jegyzők pöstyéni gyűlésén tilos volt a cseh beszéd s a po­zsonyi kávéházakban mosolyogva adják tudomására a csehül beszélő vendégnek, hogy itt senki sem ért csehül. Az északi megyék közigazgatási tisztviselői nyiltan ki­jelentették, hogy nem ismerik el a köztársaság törvényeit és a maguk tetszése szerint fogják irányítani a jövőben a közellátást. A nyíltan és titokban fellépő irredenta­ mozga­lom a morva és cseh bolsevizmusnál sokkal veszedelmesebb. A magyar középosztály, a nagybirtokosok és a bolsevista agitátorok együtt dolgoznak a cseh uralom ellen és az alá­aknázott talaj minden pillanatban felrobbanhat. Árvát­­és Szepest a lengyelek fenyegetik. Helyzetünk nagyon nehéz és válságos.» A cikk azzal fejeződik be, hogy a Felvidék a mienk ugyan, de először még meg kell hódítani. Lehet, hogy ez sok vérbe fog kerülni, de a Felvidék a cseh állam gyöngye s igy megérdemli a véráldozatokat is. — (A kalocsai) „Kath. Tanítók Háza“ nevelőintézetbe aug. 20-ig felvételre jelentkezhetnek gimnáziumi, polg. iskolai és képezdei tanulók. Tartásdij évi 3500 K és termé­szetbeni járandóságok. — (Bírák! Ügyészek!) Felhívom a rákospalotai vá­lasztókerületben lakó bírákat és ügyészeket, hogy f. hó 7-én, szombaton d. u. pont 5 órakor az illetményrendezé­sükről szóló törvényjavaslat tárgyalására a Keresztény­­szociális Párt rákospalotai párthelyiségében (Rákospa­lota, Tavasz­ u. 21. Szupper-féle vendéglő) megjelenni szí­veskedjenek. Más kerületben lakókat is szívesen látunk. Bacsaváry László nemzetgyűlési képviselő. /— (Dühöng a fehér terror.) Úgy hisszük, nem csele­kedhetünk időszerűbb dolgot, minthogy konstatál­juk a «fehér terrort». A Bécsi Magyar Újság-nak (Gábor­ A­ndor, neológ izr.) és Az Ember-nek (Göndör- Iífíísisz, orth. izr.) iparkodunk­ kezére járni, hadd­­lássák, mennyire dühöng itt a fehér terror, noha Schlesinger (statusquo izr.) nem hagyja magát. A fehér terror dühöngése óriási méreteket ölt abban az egyszerű tényben, hogy az Egyenlőség (Szabolcsi ?, asszimiláns izr.) megjelenik. Fimmen urnák (felekezet­­nélküli izr.) minden hajaszála égnek állna, ha meg­tudná, hogy a tomboló fehér terror megengedi «A két vértanú» «Zsidó mártírok», «Az arányszám», «A fegy­­verneki orvos» stb. cikkek megjelenését. A fehér terror ugyanis nemcsak általános uzsorában, láncolásban, nyilvánul meg a Dob­ utca és kapcsolt részein, de abban is, hogy az Egyenlőség irhat például ilyen dol­gokat . "­Hogy lett megbélyegzetté a becsülettel bíró város, mely telve volt jogrenddel (értsd : izr ), melyben igazság honolt (lásd: Csemegi-kódex) és most gyilkosok (értsd : keresztények) tanyája». Az ézsaiási panasz képletes beszédét nemcsak leírta az Egyenlőség, de el is mondotta egyik rabbi a fehér terror dühöngésének közepette. Mert így dühöng a fehér terror minden sorban, minden betűben, provokáló arcátlanságául egy elszánt izr-nak, aki tudja, hogy nem történhetik semmi baja, sőt még papirost is kap ahhoz, hogy a fehér­­­terror hazug meséit szolgáltassa munkatársai, Gábor­­ Andor (izr.), Göndör-Krausz (izr.), Pogány-Schwarz­­ (izr.) számára, V v v' •• ' — (A Tombor-per tárgyalásának negyedik napja.)­ A hadbíróság ma délelőtt folytatta a tanúkihallgatást. Előbb azonban a vádlott bejelentette, hogy a tegnapi tárgyalá­son említett névtelen levél miatt ismeretlen tettes ellen rágalmazás címén feljelentést tesz. Ezután Szalai Károly főhadnagy, Szvoboda Lajos százados, Debreceni István alezredes mondották el Tombor működéséről a kommü­n alatt szerzett — vádlottra többnyire kedvező — tapaszta­lataikat, míg Homlok Károly főhadnagy előadta, hogy Tombor többször ismételten megrótta osztályát szabotá­­lása miatt. A bíróság a tárgyalást holnap folytatja.­­ (A rácok kultúrát terjesztenek.) Július végén há­rom szerb katona Magyarkanizsáról kiment Adorján köz­ségbe, ahol előbb részegre itták magukat, majd hará­csolni kezdtek és végül az egyik jómódú magyar gazdá­val befogattak és kocsin indultak haza Magyarkanizsa felé. Az indulás pillanatában meglátták a gazda me­nyecske-leányát, mire a kocsiról leugrálva a fegyvertelen háznépet az egyik szobába bezárták, a menyecskét ma­guk közé kapták és dulakodtak vele. A sikoltozásra ha­zarohant a szomszédban tartózkodó férj és a menyecske testvérbátyja, akik a szerb katonák közül kettőt agyon­vertek, a harmadik pedig a készen álló kocsin elrobogott. Másnap a magyarkanizsai és zentai szerb helyőrség ágyukkal és gépfegyverekkel kivonult a „lázadás“ leveré­sére. A falut körülvették és romhalmazzá lőtték. Mint­hogy a szerbek a tüzelés megkezdése előtt a községből­­ kivezető utakat elzárták, a község lakosságának nagy része a romok alatt elpusztult.­­ (A Lipót-köruti gyilkosság tettesei az ügyészségen.) A budapesti királyi ügyészségen állandóan tart még a Lipót-körúti vérengzésből kifolyólag letartóztatot­tak kihallgatása. Az ügyészség mindenekelőtt arra helyezi a fősúlyt, hogy pontos megállapítást nyerjen az egyes vádlottak életkora. A statáriális eljárás sze­rint ugyanis nagyon fontos az, hogy a vádlott betöl­­tötte-e­ a 18. évét és meghaladta-e a 20. életévét. Illy László különben mindenáron azt igyekszik bizonyít­gatni, hogy 19 éves. Az ügyészség már intézkedett Illy születési anyakönyvi kivonatának beszerzése iránt. Illy egyébként tagad­ja, hogy ő ölte meg Var­sányi ügyvédet s azt állítja, hogy egy Illek Ferenc nevű egyén véletlenül elsült revolverének golyója­­ ölte meg az ügyvédet. —J (Albíróság előtt is lázított.) Klein (Körösi) Sándor­ festőművészt a napokban ítélték el lázítás miatt 6 évi börtönbüntetésre. Az­ ítélet kihirdetése után Klein kijelen-­­tette, hogy rövidesen a most elítéltek fognak ítélkezni a most ítélkezők fölött. A bíróság ezen kijelentésért Kleint újabb háromhavi fogházra ítélte el.­­­ (Körözik az Országos Iparbank sikkasztóját.) A buda-­­­pesti büntetőtörvényszék vizsgálóbírája ma elfogató pa­­­­rancsot adott ki Stefanie Iván magánhivatalnok ellen, aki — amint azt megírtuk — hamisított csekkel egymillió koronát vett fel az Osztrák-Magyar Banktól az Országos Iparbank R.T. terhére. Személyleírása : 165—168 cm. magas, sovány, beesett mellű, fekete, szúrós tekintetű, arca sápadt, beesett, arccsontja kiálló, haja fekete, ba­jusza, szakálla beretvált, jobboldalán, a csipő fölött lövéstől eredő nyitott seb. Magyarul, németül és szerbül beszél. 3 \ NYILTTÉR. E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk. Boros Ászokhordók­­ néhány ezer hektoliter 2000, 5000, 6000, | ® 7000 és 8000 literesek tölgyfából, kifogás- I ^ talán jó állapotban jutányosan kaphatók g ^ Murai Sándor hordókereskedö, Budapest, VI., Ó-utca 28. £ Veszek használt férfiruhát legmagasabb BCpfiCP BPI A Károly-körút 5. sz. I. em. 1040 árban Dam­Ln DC.Telefon: József 115—57. Nagy és Vértes r.f. amerikai irod­aberendezési vállalat Budapest, Arany János­ u. 20. Közvetlen behozatal. Svéd bútorok. Eredeti amerikai bútorok. Egy 68 pSILyá darabok, valamint teljes iroda- és bankberendezések. 949 BOROS HORDÓK: újak, használtak, legvastagabb szlavóniai tölgyfából 50 litertől 1000 literig és RAKTÁRHORDÓK 10 hektolitertől 60 hektoliterig KAPHATÓK Grünwald Ernő, Budapest,VI., Bulcsu­ utca 13.(Lehel-utcánál.) Hordókereskedelmi Részvénytársaság Budapest, Vili , Rákóczi-tér 6. Ajánlja újonnan hitelesített Telefon : József 50—92. Vesz és szállít petroleumos, olajos­­bOS, és mindennemű egyéb hordókat. 12871 jóval a maximális áron alul. Paradicsom befőzéshez .Quodlibet” kényelmes!­S általános paszirozógépet. —Feleslegessé tesz minden­ paszirszitát, burgonya-és gyümölcsprést ! — Kapható Világszabadalom! minden vaskereskedésben és háztartásicikk-üzletben. BOROSHORDÓK , UJ TÖLGYFAHORDÓK 50-900 literig. HASZNÁLT TÖLGYFAHORDÓK 50-900 literig. KITŰNŐ RAKTÁR­­HORDÓK 1400- 2200 literig, tölgyfából, alig használtak. 1008 BÖHM KÁLMÁN SI.V.ÍÍIÍÍ Epest, VI., Szabolcs­ u. 19. (Aréna-út mellett) Tel: 143—12.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék