Nemzeti Ujság, 1928. május (10. évfolyam, 99-121. szám)

1928-05-13 / 109. szám

4 ¡PTín 55 KZS«I¡.? ’ Mentsék meg a gyermeket! Húsz ingyenhely a külföldi szanatóriumokban a tüdőbeteg magyar tanulóifjúság szántára Alig néhány hete alakult meg Zichy János gróf v. b. t. t. elnökletével a „Magyar Iskola­szanatórium Egyesület", amely azt tűzte ki célul, hogy a magyar tanulóifjúság között elijesztő nagy mértékben pusztító tüdőbeteg­ség ellen vegye fel a harcot és máris jelentős eredményt mutathat fel. Az egyesületnek a külföld legkiválóbb tüdőbeteg-gyógyintézetei­ben húsz teljesen ingyenes helyet sikerült biz­tosítania azoknak a szerencsétlen magyar ta­nulóknak részére, akik eddig élő fáklyái vol­tak a tüdővészes fertőzésnek. Aki csak azt az egy megdöbbentő tényt is­meri, hogy Budapest összes iskoláiban a tüdőbaj egymaga több áldozatot követel, mint az összes fertőző gyermekbetegségek együtt­véve, az értékelni tudja, mit jelent az, ha már ma húsz ilyen szerencsétlen gyermeknek nyitjuk meg a gyógyulás kapuját, hogy ki­vesszük őket a család köréből, ahol többi test­vérükbe beoltják a rettenetes tüdőbaj mérgét és hogy elvisszük őket az iskolákból, ahol egészséges gyermekek százaiba és százaiba lehelik a maguk kis beteg tüdejüknek gyilkos bacillusait. A részvétel ebben a nemzetmentő akcióban már nemcsak az egész ország közügye, hanem életérdeke minden szülőnek, aki gyermeke egészségéért, jövőjéért, életéért aggódik. Éppen ezért felkerestük ennek az országos fontosságú ügynek megindítóját, a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület igazgató-főorvo­sát, Müller Vilmos dr. kir. tanácsost, aki a részletekről a következőket mondotta: — Attól a pillanattól kezdve, hogy a magyarországi tüdővészes halálozás ra­dikális leküzdésének egyetlen helyes módját, a tüdőbaj első kitörésénél, a gyermekeknél kerestem és találtam meg, tisztán állott előttem a tennivaló a kül­föld mintájára nálunk is haladéktalanul meg kell teremteni a tuberkulotikus gyermekek otthonát, az iskolaszanató­­riumot. A tüdővészellenes harc csak ak­kor lesz eredményes, ha minden szakem­ber, minden szülő, minden pedagógus, egyszóval mindenki, akinek félteni és szeretnivalója van, résen áll és felku­tatja a rejtett utakat, amelyeken a tüdő­vész a szervezetbe behatol. Ezért kell minden eszközzel résen lennünk és meg­akadályoznunk a tüdővész behatolását családunk, házunk küszöbére. Az éppen fölfejlődni akaró, gyenge, kis ellenállású, törékeny gyermeki szervezet tudja ma­gát a legkevésbbé megoltalmazni a ret­tenetes tüdővész fertőzetétől. Csak a köz­ismerten iszonyú pusztítású csecsemő­betegségre, a gyermekhalandóság legfé­lelmetesebb­ tényezőjére, az agyhártya­gyulladásra utalok, amely a kisgyerme­kek ezreit és százezreit tépi le a szülők szívéről és amelynek mindnyájának a tü­dővésszel egyforma fertőzés, a tuberku­lózis az oka. Aki tehát igazi építő mun­kát akar végezni, az nem a tetőnél kezdi az épületet, hanem az alapoknál, a gyer­mekeknél, az ifjúságnál kutat a tuber­kulózis után és hogy milyen megdöb­bentő adatokra talál, az eléggé kivilág­lik abból a borzalmas statisztikából, ame­lyet éppen a fővárosi iskolák megbetege­dési tabellája mutat. Ezt a tabellát pedig csak úgy tudjuk kiküszöbölni az iskolák­ból, ha a baj gyökeréig nyúlunk le és ki­nyújtjuk segítő kezeinket azok felé, akik­nek ma még gyönge vállacskájára sze­retnék felépíteni nemcsak a mi egész szülői reményünket, hanem országunk­nak jövendőjét is. — Ezrek és tízezrek járnak nap-nap után lappangó és nyílt tüdőbajjal az is­kolákba. Minden fölött lehet gondol­kozni, debattirozni, ankétezni, de itt iga­zán periculum in mora van! Itt rögtön és azonnal — cselekedni kell! És — hála Is­tennek — megnyugtathatok minden ag­gódó szülőt, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Zichy János gróf kezdemé­nyezésére megszületett a Magyar Iskola­szanatórium Egyesület, az illetékesek már cselekedtek is. Nem sok időbe telik és hirdetni fogja az első iskolaszana­tórium, hogy ezen a területen minden jó magyar, minden jó ember találkozik, hi­szen közös kincsünkről, gyermekeinkről van szó. Csak a legnagyobb hála illeti meg Zichy János grófot, aki az Egyesü­let megteremtése és megalakítása óta formálisan életcéllá tűzte ki azt, hogy az első Magyar Iskolaszanatórium a közeli hónapokban megnyithassa kapuit. Neki ma csak egyetlen egy gondolata van: a tüdőbeteg magyar ifjúság megmentése és boldog lehet mindenki, aki ebben a nemzetépítő munkában mellette állhat, lelkesedést tőle tanulhat és megbámul­hatja ennek a magyar „főúr“-nak az em­­berszeretetét, amellyel a tüdővész által sújtott legszegényebb néposztályt öleli éppen magához. inammal! Pén ImsW­its lilik lili! Maradandó értékű bérmálás! ajándékok aranyban és ezüstben. Női arany karórák schweitzi szerkezettel jót­állással 28 pengőtől. Legszebb arany karkötők kiváló finom ötvös­munka 15 pengőtől. Szép nyakláncok amulettekkel 15 pengőtől. Legszebb köves női gyürű­k 15 pengőtől. Finom női brilliánsgyűrűk 50 pengőtől kezdve. Valódi ezüst retikülök modern szép kidolgozás­ban 30 P-től kezdve és egyéb női ajándék­­tárgyak dús választékban. Ajándéktárgyak férfiak részére. Finom arany pecsétgyűrűk 10 pengőtől kezdve. Arany úri inggomb-garniturák 30 P és feljebb. Ugyanez ezüstből 5.— pengő. Arany óraláncok gyönyörű kidolgozásban­­ 30.— pengőtől kezdve. Legdivatosabb ékköves pecsétgyűrűk elmer- és k monogramvésésre alkalmasak 28 P-től kezdve. ’ Finom férökarórák 15.— pengőtől kezdve.­­ Ébresztő zsebórák darabja 25 — pengő. Finom Doxa úri órák 25, finom ezüst úri- és­­ gyermekórák már 10.— pengőtől kezdve. » Legjobb nikkel zsebórák valódi ezüstlánccal­­ 12.— pengő. A legnagyobb választék Omega, Schafthausen I és Zenith órákból. Settenivall Imre­ óra- és ékszertelepe Budapest, VI. Deák Ferenc-téri Dier-palota . NEMZETI ÚJSÁG agMettmamxszmgmsTismmmKKmmsmmi. ,nsa Vasárnap, 1028 május 13. ill I" IIIWIII»ailMMB8»W— Zászlódisszel és ünnepi fel­vonulással fogadta Budapest JHotfaeemere fiát M főváros ütmeni közgyűlést rendez Marmswort­k lord tiszteletére (A Nemzeti Újság tudósítójától.) Rothermere lord fiát, Esmond Hams­worth lordot ünnepélyesen és szeretettel várja Csonkamagyarország fővárosa, hogy a fia előtt demonstrálja azt az örö­möt, amit az apa akciója keltett a ma­gyar szívekben s lerója hálájának cse­kély töredékét annak a nagy férfiúnak a fia előtt, aki először vette kezébe a ma­gyar igazság lobogóját. Harmsworth lord, mint ismeretes, má­jus 16-án délután öt óra tájban érkezik meg gépkocsival Budapestre és a hűvös­völgyi Balázs-féle vendéglőnél lép elő­ször a főváros területére. Harmsworth lord és kísérete a Hűvösvölgyön, Hideg­­kuti-úton, Budakeszi-úton, Retek-utcán, Krisztina-körúton, Attila-körúton, Döb­­rentei-téren és a Gellért-rakparton ke­resztül hajtat a fellobogózott Gell­ért­­térre, ahol Sipőcz Jenő polgármester kö­szönti a főváros nevében, míg a Revíziós Liga és a TESz üdvözletét Perényi Zsig­­mond báró tolmácsolja, a Magyar Újság­írók nevében pedig Rákosi Jenő mond üdvözlő szavakat. A Gellért-térről a Fe­renc József-hídon, Vámház-, Múzeum- és Károly-körutakon, a Vilmos császár-úton, Tisza István-utcán és a Ferenc József­­téren át a Dunapalotában lévő szállására kísérik Rothermere fiát, akinek a főváros nevében piros-fehér virágos zöld leveles bokrétát küld a főpolgármester, kézirású üdv­özlő szavaival. Május 18-án, pénteken délután fél hat órakor a főváros rendkívüli közgyűlést tart a lord tiszteletére. A közgyűlést Ripka Ferenc főpolgármester fogja meg­nyitni, utána a törvényhatósági bizott­ság tagjaiból küldöttséget alakítanak, amely meghívja őt a közgyűlési terembe. A megérkező lordot a csatlósok sorfala között vezetik a terem ajtajáig, ahol Ha­lász József igazgató várja és a tanács­noki padsor előtt elhelyezett karosszéken hellyel kínálják meg. A közgyűlésen Si­pőcz Jenő dr. polgármester magyar nyel­ven üdvözli a lordot és indítványt tesz arra, hogy a közgyűlés Rothermere lord­ érdemeit jegyzőkönyvbe iktassa, köszö­netét fejezze ki a magyar érdekek felka­rolásáért és e tény tolmácsolására fel­kéri E. Harmsworthot. A közgyűlésen felszólalás egyáltalában nem lesz, sőt a lord is előreláthatóan csak írásban felel, amelyet a törvényhatóság egyik funkciói­náriusa fog felolvasni Pénteken este fél kilenckor a Gellért­­szálló kupolacsarnokában vacsorát ren­dez a főváros Harmsworth tiszteletére, amelyen ugyancsak a polgármester kö­szönti majd angol nyelven a főváros ven­dégét. Vacsora után a Gellért hullám­fürdőjének terraszára vonul ki a közön­ség, hogy meghallgassa az Országos Da­los Szövetség szerenádját. A Délvidéki Otthon és a Bánsági Da­loskor a TESz felvonulására május 16-án délután 4 órakor gyülekezik a népjóléti minisztérium és a belvárosi templom kö­zötti téren, ahol a TESz többi társegye­sületei is teljes számban vonulnak fel. Rothermere lord a hozzá intézett üd­vözlésekre meleghangú levélben vála­szolt Nagy Ferenc dr. egyetemi tanár­nak, az Országos Jogászgyűlés elnöké­nek, a Hadimúzeum Egyesület igazgató­jának és Horváth Károly bizottsági tag­nak. A Hernádba zuhant a kassai gyorsvonat Árvízveszedelem Borsodban Ú­ji Sajó és a Hernád nyolcezer holdat elöntött Három éve, hogy a Kőrösök áradása folytán óriási magyar területet ö­ntött el a rohanó ár és hajléktalanná, sze­génnyé, koldussá tett ezer meg ezer ma­gyar családot. A katasztrófát a román hatóságok bűnös mulasztása okozta. Most ismét egy ilyen bűnös mulasztás által bekövetkezett katasztrofális árvízről kell hírt adnunk, amelyért a felelősség a cseh hatóságokat terheli. A sok esőzés folytán a Sajó és a Hernád megdagadt és mindkét folyó kiöntött. Eddig körül­belül nyolcezer holdat öntött el az árvíz, amelyről alábbi jelentéseink számolnak be: Hét községet körülzárt az ár Miskolc, május 12. (A Nemzeti Újság külön tudósítójának telefon jelentése).­­ Az utóbbi napokban történt óriási esőzések következtében a Hernád vize annyira megdagadt, hogy elhagyta a medrét. Eleinte nem tartot­tak nagyobb veszedelemtől, de amikor látták, hogy az ár mind nagyobb és na­gyobb területeket önt el, a hatóságok 4. A 7 ipTlét V jf~1 természetes |LJ iiiT.J keserüviz gyomor- és bájtiszfltí fiatása páratlan. Kapható mindenütt kiss­é­ nagy üvegben. Az Igmándit ne tévessze össze másfajta keserüvizzel! A gondos szülő nagyon jól tudja, hogy a fejlődésben levő gyermeki szervezetnek nem nyalánkságra, hanem olyan táplálékra van szüksége, amely a gyermek szervezetének felépítésére, gyarapítására a legalkalmasabb. Fehérjék, zsírok, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok az életszükségletei a gyermeki szervezetnek. Ezeket a fontos életanya­gokat, amelyektől a növekedés, a gyarapodás, a csont-, izom- és idegrendszer erőteljes fejlődése függ, koncentráltan és változatlanul egyesíti ma­gában az OVOMALTINE, de csak az m­edell Dr. Wander-féle OVOMALTINE, amely táplál és erősít. Ha tehát azt akarjuk, hogy gyerme­keink egészségesek és ellentállóképesek legyenek, a tanulás és iskola fáradalmait ne érezzék, adjunk nekik a reggeli- és uzsonnatejhez 2—3 kávéskanál OVOMALTINE-t, amelyet jó és kellemes izénél fogva ugy a gyermekek, mint a felnőttek szívesen szednek. Ára a doboz nagysága szerint P 5.5, P 2.80, P 1.50 Mintát, ismert, jóst Ingyen küld a Dr. WANDER gyógyszer- és tápszergyár rt., Budapest, X., Keresz­­turi­ út 34 sz. 100. postahivatal. bizottságot küldtek ki, amelynek jelen­tése szerint a Hernád több mint négyezer katasztrális holdat öntött el. Tornyosné­meti, Hidasnémeti, Hernádszurdok, Vil­­mány, Göncruszka, Abaújvár és Zajta községek határa teljesen víz alatt áll. Az árvíz nemcsak a vetéseket pusztította el, hanem a hidakat is teljesen tönkretette. A Sajó is kiöntött és a trianoni határ­tól Sajókazáig viz alatt áll minden. A Sajó áradása tönkretette a környékbeli lakosság minden veteményét. Bánrévé­ben a község szélén álló házakig ér a viz. Hét község el van zárva a világtól. Telje­sen körülfogta a méteres magasságú ár. Attól tartanak, hogy az átnedvesedett házfalak összeomlanak. Putnok, Vadna és Barcika határát is elöntötte a víz. A hatóságok hozzáfogtak a kár össze­írásához, a munka azonban nehezen megy előre, mert előreláthatólag legalább két hétre van szükség, amíg a víz visszahúzó­dik. Az egész megyében mindenkinek az a véleménye, hogy az árvízért a cseh ha­tóságok a felelősek, mert elmulasztot­ták idejekorán értesíteni a magyar ható­ságokat arról, hogy a Sajó és a Hernád annyira megdagadt, hogy várni lehet az áradást, ami most bekövetkezett és mint­egy nyolc-kilencezer holdnyi területen számos falu lakosságát tönkretette. 11 kassai gyorsvonat alatt beszakadt a Hernád hídja Debrecen, május 12. (A Nemzeti Újság tudósítójának tele­fonjelentése.) Zátonyból érkezett jelentés szerint a Hernád áradása folytán a fo­­lyónak majdnem minden hídja tönkre­ment. Az ár alámosta a Hernádnémeti és Kassa között húzódó vasútvonal hídját is, amelyen ma súlyos szerencsétlenség történt. A kassai gyorsvonat déltájban robogott át a hídon, amely a vonat súlya alatt összerogyott. A kocsik nagyobb­­része már átért, de a három utolsó Pull­­­­mann-kocsi leszakadt és a vízbe zuhant. A szerencsétlenségnek három súlyos és kilenc könnyebb sebesültje van. Halálos áldozatokról és a katasztrófa közelebbi részleteiről még hiányzik a jelentés. Mielőttt nyaralni (3 nl»|n£n «umflkíció győződjék meg, hogy a V «(@3 x 5 fl[ petroleum­­gázt fejlesztő konyhatűzhelyen mindent gyorsabban, olcsóbban és kényelmesebben főzhet és süthet, mint a fa-, szén- vagy gáztűzhelyen. Ha pedig csodaszép vitá­t fog Vg Jobl) SOO^gyertyafény a Efasiféityl MI. Ismertetést Ingyen és bérmentve küldünk. BERKER PÁL oki. gépészmérnök r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 56. Az új városháza mellett. Mgokfft! levetett férfirofitKit veszünk és elírtunk. Frakk timoking-kölcsönzés . POLACSEK és BERGER Budapest, Aakwpalote, Auker-kSx 1. ex., félemelet S.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék