Nemzeti Ujság, 1928. július (10. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-19 / 162. szám

4 NEMZETI ÚJSÁG Csütörtök, 1928 Julius 19. A cseh pénzügyminiszter lemondott ——♦sew——— A gabonavámok leszállítása mellett foglalt állást az agráriusokkal szemben Valnicsek Béla apát meghalt 1871—1928. (A Nemzeti Újság tudósitójától.) Mély megdöbbenéssel vette a főváros katolikus társadalma a szomorú hirt, hogy Valni­­csek Béla dr., címzetes apát, kerületi es­peres, a Szent Lászlóról nevezett kőbá­nyai plebánia-templom plébánosa, tör­vényhatósági bizottsági tag, szerdán hosszú szenvedés után meghalt. Valnicsek Béla dr. 1871-ben született, régi pesti patrícius családból. Tanulmá­nyait Budapesten folytatta és a teológia elvégzése után, 1894-ben szentelték pappá. Felszentelése után Galántán, Búdapest- Ujlakon, az ~ erzsébetvárosi plébánián hosszú időn át mint káplán működött és mint hittanár, a Tavaszmező-utcai gim­náziumban tanított. Már fiatal korában élénk tevékenységet fejtett ki a főváros hitéletének fejlesztése körül és szorgos, odaadó, fáradhatatlan munkájának ered­ményét azzal méltányolták, hogy 1913-ban egyhangúlag a főváros legnagyobb ke­rületének a plébánosává választották. Ott láttuk minden alkalommal a katolikus mozgalmak élén, de amikor az eredmé­nyek elismeréséről volt szó, Valnicsek Béla a maga szerénységével visszahúzó­dott és sohasem kért elismerést^ Igazi lelkipásztora volt kerületének és jóságát a tizedik kerület katolikus lakossága minden időkben érezte.^ A forradalom és a kommunizmus megbénította munkáját, de ő nem csüggedett, hanem kétszeres szorgalommal és kitartó munkával, nem félve a terrortól az üldözéstől, lelkesült szívvel és lélekkel hirdette a temploma szószékéről, hogy ennek az időnek is vége fog szakadni és a romokon ujja fog teremtődni ez az ország. Bátor fellépése és igazságot hirdető szava eljutott azok fülébe is, akik. abban az. időben rablók módjára uralkodtak az országban. Ül­dözni kezdték. Be hivei^rájobgásig szeret­ték és ennek köszönhető, hogy semmi kü­lönösebb baja nem történt. A kommuniz­mus után a biboros-hercegprimás_ őt bizta meg a pesti kerület esperessógének vezetésével és 1921-ben a komárom-mo­­nostori apáttá nevezték ki. A törvényhatósági választások folya­mán egyhangúlag bizottsági taggá jelölték és mint a Keresztény Köz­ségi Párt tagja, igen értékes munkássá­got fejtett ki. Különösen Kőbánya lakos­ságának érdekeit viselte szivén és egy al­kalmat sem mulasztott el, amikor Kőbá­nya fejlesztése érdekében 'szót emelhetett. . A közmüvek folytatólagos kiépítését, kis­lakások, bérházák építését, uj iskolák emelését, a Maglódi-uti szőíőtelepnek csa­ládi házakra való parcellázását állandóan követelte, de intenziven kivette részét a főváros egyetemét érdeklő kérdések tár­gyalásából is, és különösen sokat dolgo­zott a közoktatásügyi bizottságban. Von­zó egyéniségével a túloldali pártok tag­jai részéről is nagy tiszteletnek örvendett és több ízben szerepelt békeközvettitő­­ként különböző ellentétek áthidalásánál. Fáradhatatlan munkása volt Valnicsek Béla a katolikus egyesületi életnek és te­vékenyen résztvett az Katolikus Szövet­ség munkájában is. Valnicsek Béla fiatal pap korában iro­dalmi tevékenységet is folytatott és mint az Alkotmány szépirodalmi munkatársa, vallásos, a nép életéből merített esemé­nyekről írott novellái nagy feltűnést kel­tettek és mindenkinek elismerését váltot­ták ki. Már hosszabb ideje epekőbántalmai voltak. Néhány hét előtt ágynak dőlt és orvosi műtétet tartottak szükségesnek. Megoperálták, de ugylátszik, kompliká­ció következett és Valnicsek Béla hosszú betegségben legyöngült szervezete nem tudott diadalmaskodni a halált hozó kór felett. Ma reggel hosszú szenvedés után meghalt. Valnicsek Béla címzetes apát, kőbányai esperesplébános holttestét a kőbányai templomban csütörtökön délután ravata­lozzák fel, majd julius 20-án, pénteken 9 órakor mutatják be érette a kőbányai templomban az engesztelő szentmise ál­dozatot. A szentmise után átszállítják a Kerepesi-temető halottasházába, ahonnan aznap délután félhat órakor lesz a teme­tése. 1 y Interpelláció a felsShSzban Chamberlainnak az optáns­­perben tett nyilatkozata miatt A felsőház tagjai ma délelőtt élénken tár­gyalták a folyósón Chamberlainnak, Anglia külügyminiszterének arról a nyilatkozatáról, amely a magyar-román optánsperre vonatko­zik és amely úgy tüntette fel az ügyet, mint amely a Népszövetség utolsó állásfoglalásával véglegesen lezárult. A felsőházi tagok nagy megütközéssel nyilatkoztak az angol külügy­miniszternek erről a kijelentéséről s örömmel vették tudomásul, hogy Vészi József a felső­ház csütörtöki ülésén interpellációt kivan in­tézni a kormányhoz ebben a kérdésben. Értesü­lésünk szerint az érdeklődéssel várt interpellá­cióra illetékes helyről válaszolni fognak. Ha szomszédjai a rádió vételében fü­tyüléssel zavarják, panaszával a rádió iiulian-Prága, julius 18. (A Nemzeti TJjság tudósitójának jelen­tése.) Englis dr. pénzügyminiszter ma beadta lemondását, mert a kormány koa­líció főpártjával, a cseh agráriusokkal ellentétbe került a gabonavámok miatt, Triest, julius 18. (A Nemzeti Újság tudósítójától.) Csodálato­san szép reggel virradt a magyar vitorláscsa­patra, amint a trieszti gyors egy forró éj­szaka után kikanyarodott a kék Adria part­jára. Színes vitorlások keretezték a láthatárt. A magyar vitorlásküldöttség vonata végre is befutott a trieszti pályaudvarra. Dörgő éljen­zés. Evivva, evivva Ungheria. Végig a pálya­udvaron káprázatosán szép tarka, lelkes tömeg, festői egyenruhák, lobogók, köztük középen a magyar és az olasz zászló, sorfal végén pedig a Királyi Magyar Yacht Club standard-ját lo­bogtatta a sél. A magyar csapat Kiüss Károly dr vezértitkár kalauzolása mellott Burger Sándor dr., Hein­rich Tibor, Tuss Miklós dr. és Tóth Lajos szinte kábulva haladtak el az ünneplők sor­fala előtt. Majd egyszerre megszólalt a zene: A Himnuszt játszották, utána halotti csend, majd előlépett a Reale Yacht Club Adriaco kapitánya: Panlo Roth és lelkes beszéddel kö­szöntötte a magyar küldöttséget, akik eljöttek megünnepelni a Beale Yacht Club Adriaco fennállásának huszonötéves jubileumát. Az autók előállanak, mindegyiken ott leng a klub lobogója, felhágóján pedig a klub egy­­egy diszruhás fiatal tagja állott. Rövid Ut után az autók megálltak a Reale Yacht Club Adriaco zászlódiszes, parádés klnbháza előtt, melynek halijában a klub elnöksége fogadta a magyar küldöttséget. A legelőzékenyebb és figyelmesebb a házigazda, aki a magyarok tisz­teletére dinert adott, a Magyarországon is igen jól ismert N. Cosulich. Ilyen külsőségek kö­zött érkezett meg a magyar csapat a trieszti nemzetközi versenyekre. így kezdődött meg a Reale Yaeht Club Adriaco egy hétig tartó jubileumi ünnepsége, mely az Adria legnagyobb sporteseménye volt az utóbbi időben. A nagy regattára száznál több hajó nevezett be az egyszerű huszonöt négyzetméteres Adria yollé­­tói kezdve a legfényüzőbb kiállítású luxuriöz 12—15 méteres hosszú kétárbocos sonnerekig. Minden napra délelöttönkint jutott egy-egy verseny, esténkint pedig a sok vitorlás kabinja csak ngy öntötte a szebbnél-szebb olasz szép­asszonyokat és leányokat. Az udinei herceg és a magyarok Az élet tulajdonképen az első Vasárnapi nagy versenynapon kezdődött meg nagyszerű ren­dezésben. A zsűri, az elnökség, a notabilitá­­sok, a Lloyd Triestinónak a gélvonalban elhe­lyezett háromemelet magas, hatezer tonnás Vesta oceánjáró hajóját foglalták el. Lent a mólón pedig, közvetlenül a hajó mellett, egy tengerészüteg állott. Egy-egy ágyulövés volt a start jele. Délelőtt tiz órakor a hajó lépcsőihez fürge motoros naszád fut oda, a diszőrség megmere­vedik, vezényszavak hallatszanak és a zene­kar az olasz nemzeti dalt játssza. Udine her­cege, az olasz király képviselője érkezett meg. Megérkezése után nemsokára azt a kívánsá­gát fejezte ki, hogy a magyar 'csapattal sze­retne megismerkedni, azzal a csapattal, amely eddig az előfutamokból győztesen került ki. A herceg a hajó fedélzetén Spinolla herceg adjutáns, Pallavichino herceg contrecommo­­dore, Renso herceg, Mazzoni generális, a fas­­cista milicia főparancsnoka, Cosulich commo­dore, Trieszt prefektusa, polgármestere, azon­kívül a haditengerészet contraadmirálisának, Trieszt város szenátorai és egyéb feketeruhás s cilinderes funkcionáriusainak kíséretében fogadta a magyar csapatot, és az egész verseny további tartama alatt, körülbelül két óra hosszat, a legfesztelenebb társalgásban beszél­getett a magyar csapat vezetőjével, Klöss Ká­rollyal és a csapat tagjaival. Utána — kéré­sére — a csapattal lefotografálták, majd a bajó dísztermében ebédre hívta meg a Magyar­amelyeknek a leszállítását javasolta. Englisnek, aki 1902—21-ben és 1925. óta ve­zette a pénzügyi tárcát, legnagyobb müve az adóreform és az állami budget re­formja. ország képviselőjét újólag kitüntette és Klöss Károly vezértitkárt saját asztalánál látta ven­dégül. A magyar csapat a döntőben Délután a hidroglisörök motorversenye volt, mely az egyik legelterjedtebb sport a nagy tengeri kikötőkben. Egy-egy ilyen kis lélek­­vesztőben három-négylóerős amerikai motorok vannak beszerelve, melyekkel hihetetlen se­bességeket -tudnak elérni, a versenyen egyes siklóosónakok közel száz kilométeres sebessé­get tudnak kifejteni. Hétfő délelőttjén, több elődöntő, selejtező után, végre összekerült a döntőbe a magyar csapat a legjobb olasz csapattal, melynek ve­zetője, a kiváló Duci Paulin, szerencsésebb lévén a sorsolásnál, a jobb „Falena“ hajót kapta és igy Magyarország, a Királyi Magyar Yacht Club, a második lett. A magyar csapat azonban oly iskolapéldáját nyújtotta a vitor­lázás technikájának és nagyobb tudásának, hogy dacára az egyenlőtlen küzdelemnek, hosz­­szu időn át a döntőben is meg tudta tartani a vezetöhelyet és csak a hátszeles oldalon, mi­kor nyilvánvalóan a jobb hajó dönti el az el­sőbbséget, szorult vissza a második helyre. Az egybegyült közönség a magyar csapatot lelkesen ünnepelte és elragadtatása különösen abban nyilvánult meg, hogy a csapa­tot elhalmozták meghívásokkal a tovább­folytatódó regattán és még a hétfői napon a csapat egyes tagjai, különösen a 6 R. hajó­kon, szétosztva indultak, hogy ezáltal is, meg­ismerkedjenek az előttük még eddig ismeret­len fi. R. hajó képességeivel és vitorlázó tech­nikájával .Az egyes résztvevők a magyarok­­ről mindenütt a legmelegebben nyilatkoztak és a jövő évre Génuába, Nápolyba igen meg­tisztelő meghívásokat kaptak. Tekintettel arra, hogy a magyar csapat a közelgő olympiász miatt kénytelen volt már hétfőn visszautazni, hétfőn este az olaszok 500 terítékes diszbankettot adtak a magyarok tisz­teletére, mely alkalommal N. Cosulich, a Reale Yacht Club Adriaco commodoreja majd­nem félórás beszéden keresztül méltatta a■ ma­gyar-olasz sportbarátságot és a magyar csa­pat e kiváló előretörését és teljesítményéből azt a következtetést vonta le, hogy a magyar csapat kétségtelenül az olympiász favoritjának tekinthető. Azután kiosztotta a dijakat. A ma­gyar csapat egyes tagjai díszes emlékérn^t, a Királyi Magyar Yacht Club pedig a triesti sindgco pompás serlegét kapta. A magyar yachtsport nemzetközi sikere A nagy hatást tett beszédére Klöss Károly dr. válaszolt s köszönte meg a nagy vendég­szeretetet és kitüntetést, melyben a magyar küldöttség részesült. A magyar csapat még aznap elutazott, mi­után a csapatnak többször alkalma nyilt, hogy az egyes regatták között az olympiai 6. R. hajókon tréninget vegyen, mely biztosan nagy­szerű előtanulmányt képez és kitűnő tapaszta­latokat nyújt a közelgő olympiászra. Elutazás előtt a hivatalos látogatások elvég­zése után Klöss Károly dr., aki a zsűrinek is tagja volt, a magyarok nevében megkoszo­rúzta az ismeretlen katona sírját, amely alka­lommal ismét megjelentek a triesti notabilitá­­sok és a yaehtklubok tagjai, úgyszólván teljes számban. A küldöttséget a pályaudvaron ismét ünnepélyesen búcsúztatták el és Cap. Paulo Roth hosszabb beszéd kíséretében mondott kö­szönetét a látogatásért és azért a kiváló sport­teljesítményért, amelyet a magyar csapat e nagy nemzetközi versenyen elért. Ez a verseny volt' egyúttal fényes bizonyi­­téka a magyar csapat versenyzőképessógének és adott némi össze hasonlításra alapot, hiszen a legntóbbi külföldi regattákon a legtöbb he­lyen az olaszok vitték el az első dijakat az összes többi nemzetek előtt. Az olympidszon a trieszti tapasztalatok alapján a vitorlázásban az elsőbbség mindenesetre a magyar és az olasz nemzet között fog eldőlni. Titokzatos gyilkosság a lainzi kastély park­jában A gyilkos kirabolta az áldozatát és felgyújtotta a holttestet — A fürdő­­ruhás férfi öt revolverlövéssel vég­zett a gazdag külföldi nővel Bécs, julius 18. (A Nemzeti Újság tudósítójának telefonje­lentése.) A Lainzer Tiergarten egyik csendőr­őrszeme tegnap este telefonon értesítette a bécsi rendőrfőnökséget, hogy délután négyóra tájban a Hermes-xilla közelében a bokorban egy ismeretlen női holttestet találtak, amely részben elégett. Az első rendőri vizsgálat meg­állapítása ázerint az ismeretlen nőt revolver­golyókkal ölték meg és azután felgyújtották a bokrot, hogy úgy tűnjék fel, mintha erdő­égés pusztította volna el a bokrot, ahol a nő aludt. A környékbeliek a kritikus időben hat revol­verlövést hallottak a Hermes-xWla. felől, mely különben egykor Erzsébet királyné nyaralója volt. A lövések azonban nem keltettek külö­nösebb feltűnést, mert a villa hatalmas park­jában nagy a vadállomány és vadászni is szok­tak ott. A fürdőruhás férfi A járókelők csak arra lettek figyelmesek, hogy a park felöl egy fiatal, barnára sült, für­dőruhás férfi vad futással menekült. Többen utána szaladtak, de az csakhamar eltűnt sze­meik elől is- A rendőrség később sem tudta kinyomozni, mert a borzalmas hőségben ezen a környéken tízezernyi ember járt fürdőru­hában. Azután arra felé indultak, ahonnan a titokzatos ismeretlen elfutott. Itt már borzalmas látvány tárult szemük elé, a földön egy vértócsában fekvő nő holttes­tére bukkantak. A ruháját valaki meggyuj­­totta, mert az elégett és a testnek egy része Is megszenesedett. Ezidőtájt kezdett éppen esni az eső, amely a tüzet eloltotta. A holttesttől alig pár méterre, egy másik bokor tövében, kis tank volt, melyből erős benzinszag áradt. Ez is amellett bizonyít', hogy a szerencsétlen áldozat holttestét úgy gyúj­tották fel, nem pedig egy véletlen erdőégés­nek esett áldozatul a meggyilkolt nő. Minden ngy volt előkészítve, hogy a rendőrség azt bigyje, hogy a nő a bokor tövében pihent és álmában lepte meg a tűz. A rettenetes tragédia felfedezői azonnal ér­tesítették a csendőrőrszemet, aki rögtön je­lentést tett a bécsi rendőrfőnökségnek. Öt lövéssel ölték meg az Isme­retlen nőt Ma reggel újabb bizottság szállott ki a hely színére és megállapította, hogy a meggyilkolt 30 év körüli nő, aki elegáns és legutolsó dl­­vatu ruhái után Ítélve, előkelő családból szár­mazhat. Egyik cipőjében egy olasz cipőgyár jelzését találták, amiből arra következtetnek, hogy az illető külföldi nő. A törvényszéki or­vos a holttesten öt lövés nyomát állapította meg. Három az arcán érte a nőt, egy-egy lö­vés a szeme fölött és egy harmadik a jobb szem alatt. A .meggyilkoltnak mindkét kezén is egy-egy golyó fúródott át, valószínűleg oly módon, bogy védekezésképen arca elé emelte kezét. A rendőrorvos véleménye szerint rabló­gyilkosságról vagy pedig féltékenységi drá­máról lehet szó. Az előbbi feltevés mellett Szól az a körülmény, hogy kézi táskát nem talál­tak mellette. A meggyilkolt nőnél igazoló ira­tok sem voltak és igy személyazonosságát egyelőre nem tudták megállapítani. A tettes lábnyomait elmosta az eső. Lehetségesnek tart­ják, hogy úgy a meggyilkolt nő, mint a gyil­kos külföldiek, akik kirándulni jöttek Bécsbe, a Lainzer Ticrgartenbe. Késő éjjel érkezett jelentés szerint, sikerült megállapítani a tragikus végű nő személy­­azonosságát. A neve Müller és nemzetisége: birodalmi német. »♦♦»♦♦♦•«♦♦♦»»»««♦♦♦♦•♦♦♦♦♦•»♦♦♦♦»♦•»♦•♦♦♦••«I Ne felejtse el levelére saját cimét is [elírni, hogy a posta azt visszaadhassa, ha nem tudja kézbesíteni. — Mielőtt le­velét a gyüjtőszekrénybe dobja, nézze meg, van-e rajta cim és elegendő bé­lyeg. — írja fel levele cimcbe a kerület, utcát, kázszámot, emeletet és ajtószá­mot. — Postafiókbérlők levélpapírjuk eégfelirásába vegyék fel levélcímüket is a rövidített távirati cim mintájára. Magyar vitorlák az Adrián ——4M—■ A IQirályi Magyar Yacht Club a trieszti Versenyen — Magyarok ünneplése — A magyar hajó lett a második — Jó reménységek az olympiászra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék