Nemzetközi Szemle, 1957 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-01 / 1. szám

R. PALME DUTT: S­zu­es és Magyarország I. HÁBORÚ A KÖZÉP-KELETEN „Leplezetlen agresszió” (Nehru) Miért robbantott ki Anglia és Franciaország október végén oly megengedhetetlen eszközökkel háborút Egyiptom ellen? Szem­­beszálltak az Egyesült Nemzetek alapokmányával, holott sem szer­ződéses kötelezettség, sem önvédelem még csak ürügyet sem szol­gáltatott erre. Tizenkét órás ultimátumot küldtek, melyben azt követelték Egyiptomtól, hogy területének egy részét engedje át az agresszornak és fogadja el az idegen megszállást. Hadüzenet nélkül gyilkos bombatámadást indítottak, amely arról tanúsko­dott, hogy két imperialista nagyhatalom katonai, tengeri és légi erejét egy kicsiny, az agressziónak már áldozatul esett és viszony­lag védtelen ország ellen összpontosította. Miért? „Külügyi tapasz­talataim során — jelentette ki Nehru — még sohasem találkoztam ilyen mérvű leplezetlen, agresszióval!” A kormány szószólóinak egymást követő ürügyei olyan gyarlók és ellentmondóak voltak, hogy még a kormányt támogató körök szemében is nevetségesek­nek tűntek. A háború nem „angol állampolgárok védelmében” folyt; egy angol állampolgár sem volt veszélyben. A háború nem ,,a szabad Szuezi-csatornáért” folyt; a Szuezi-csatorna szabadon működött; az idegen révkalauzok visszahívásával megkísérelt sza­botázs kudarcba fulladt; az átkelés szabadságát biztosító egyesség békés tárgyalás útján gyakorlatilag már létrejött, éppen a háború zárta el a csatornát. A háború nem azért folyt, hogy „védelmi vona­lat húzzon Egyiptom és Izrael közé”, mert a támadó izraeli haderő már 100 mérföld mélységben behatolt egyiptomi területre és az angol s francia csapatokat nem a két harcoló hadsereg közé vetet­ték be, hanem Egyiptom hadserege mögé, hogy hátbadöfjék Egyip­tomot és megbénítsák védelmét. Gaitskell szavai szerint a „rendőr” úgy avatkozott be, hogy a „betörővel” viaskodó „házigazdát” ütötte le. Mindezek az ürügyek senkit sem csaphattak be. Még a­ ­ ■ Részlet Labour Monthly című angol marxista folyóirat ІО.іЗ decemberi szá­mában megjelent cikkből.

Next