Nép és Családvédelem, 1942 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1942-09-01 / 9. szám

mai magyar falu kultúrája. Fa­lusi ember az életben. A magyar falu társadalma. Kasztok a falun. A vallási ellentétek bontóhatása falun. A falu polgárosodásának helyes útja. Az egyke és gazda­sági kihatásai. Egyke a Garam­­völgyében. Az egyesületek sze­repe a falu életében. A kulturális egyesületek célja. A kultúrszerve­zetek jelentősége. A Szmke célja és szükségszerűsége. A Szmke alapszabályai. A Szmke a Kisal­földön. A Szmke története. Mű­kedvelő színjátszás. Mit akar a Szmke? Hogyan készül az újság? A ponyvaregények romboló hatá­sai. A népiskola a nemzetnevelés szolgálatában. További céljaink. Világnézetek és gyakorlati meg­nyilvánulásai. A zsidókérdés. Ma­gyarok kisebbségben. A minőségi magyar. A hivatalos népművelés célja és feladata. Nemzetgazdaság. Az emberi gazdálkodás. Ősfoglal­kozások. A pénz keletkezése és fejlődése. A valuta. Arany és mun­kafedezet. A szövetkezetek kiala­kulása. A magyar szövetkezeti mozgalom lényege. Fogyasztási-, hitel- és értékesítő szövetkezet. A szövetkezés gazdasági, társadalmi és kulturális eredményei. A Hanza története. Külföldi szövetkezetek. A mezőgazdasági szövetkezés jö­vője. A gazdasági földrajz miben­léte. A magyar ipar- és kereske­delem kifejlődése. Magyarország földművelése napjainkban. A ma­gyar föld sorsa. A földbirtokre­form. Gazdasági rendszer. Földrajz. Hazánk helyzete és általános át­tekintése. Hazánk földrajzi egy­sége. Hazánk helyzete Európában. Hazánk éghajlata. Hazánk víz­rajza. Hazánk növényzete, talaja, állatvilága. A szikesek problé­mája. Hazánk ásványvilága, bá­nyászata. Települések hazánkban. Hazánk városai. A nemzetiségek betelepedése. Hazánk nemzetiségi kérdései. A magyar tájak értéke­lése. Mezőgazdaságtan. A talaj keletkezése, különféle talajok és azok tulajdonságai. A termőtalaj. Szerves anyagok. Nit­rogén és szénvegyületek körfor­galma a természetben. Növényi tápláló anyagok. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai. A gyümölcs­­termelés jelentősége, jövedelmező­sége. Hogyan rendeljünk facse­metéket? A fa ültetése és met­szése, gyökér és alakító metszés. Az olajosmagvak termesztése. Ho­gyan szerződjünk le olajos mag­vak termelésére ? Gomba és ál­lati kártevők mezőgazdaságunk­ban. Magnemesítés. Cukorrépa­termelés. Répacukorgyártás. Lá­togatás a tejüzemben. A mezőgaz­daság fejlesztése hazánkban. Me­zőgazdasági érdekszervezetek. Me­zőgazdaságunkat szolgáló kultúr­intézmény, azok működései. A búza és a rizs elterjedése. Okszerű takarmányozás. Az állattenyész­tésről általában. Az állattenyésztés fontossága. Okszerű borjúnevelés. Pásztorkodás, legelőváltó, váltó­gazdaság. A szarvasmarha fajták. Megtermékenyítés, öröklés, tiszta­vérű, keresztező fajták. Hazai ser­tésfajták. Modern sertéstenyész­tés a kisgazdaságban. A juhte­nyésztés jelentősége, gyapjúisme­ret. A takarmányok tápanyagai, a fehérjék felhasználása. A kisgazda üzemének berendezése. Tőke a gazdaságban. A váltógazdaság je­lentőségei és előnyei a háromnyo­másossal szemben. Az állategész­ségügyi közigazgatás. Állategész­ségügyi intézmények. Fertőző, ra­gadós állatbetegségek. Trágyate­lepek. A gazdasági háború. A mil­liárdos beruházási kölcsön ismer­tetése és felhasználása. A magyar népdal. Dalok Kodály és Bartók gyűjte­ményéből, katonadalok. Magyar népi táncok. A népi táncok jelentősége. Kü­lönböző népi táncok betanulása. Egészségtan. Közegészségügy. A lakóház egészségtana. Az egészséges ivó­víz. Köztisztaság. A helyes táplál­kozás. Az iskola egészségtana. Gyermekvédelem. A népszaporo­dás és az egyke. Számtan. A négy alapművelet általában. Számolási rövidítések különösen a pénzzel kapcsolatban. Területszá­mítások. Számtan a mezőgazdaság­­körében. Köbtartalomszámítás. Testek súlyának kiszámítása. Fel­színsz­ámítás. Százalékszámítás. Kamatszámítás. Jog- és közigazgatás. Az állam kialakulása különös tekintettel az ősmagyarokra. Az emberi önzés mint mozgató és fé­kező tényező. Az állam elemei: te­rület, nép, főhatalom és ezek egy­máshoz való viszonya. A főhatalom lényege. Államhatalmi ágak, tör­vényhozás, bíráskodás. Telek­könyv. Közigazgatás alapjai. A közigazgatás szervezete és műkö­dése. Község, járás, megye. Föld­művelésügyi igazgatás. Pénzügyi igazgatás. Kulturális munka a közigazgatás tükrében. Miért fi­zetünk adót? Állampolgársági jo­gok és kötelességek. Természettan. A gépek. A motorok. Hőtan. Meteorológia. Repülőgép. Villa­mosság. Röntgen. Művészettörténetem. A magyar népművészet értéke, jelentősége, stílusa. Iparművészet. Képzőművészet, festészet, szobrá­szat, építészet. Magyar művészek: Benczúr, Lietzenmayer, Lotz, Szé­kely, Szinyei-Merse, Munkácsy, Zichy. A magyar építőművészet. Időszerű kérdések. Világpolitika és a háború ese­ményei különös tekintettel a ma­gyar viszonyokra. A népfőiskola hallgatói azután visszatértek falujukba. Munkájuk nem állt meg, eredményessége bi­zonyítja, hogy három községben: Alsófegyverneken, Ényen és Kis­­kálnán, ahol még eddig nem vol­tak Szmke szervezetek, kezdemé­nyezésükre megalakultak. A töb­biek pedig bekapcsolódtak a már folyó Szmke munkába és az egy­séges magyar munkába. Belőlük került ki Tóth Lajos a Szmke új országos alelnöke. Bebizonyítot­ták, hogy igenis érdemes a ma­gyar faluval, a magyar paraszttal foglalkozni, mert művelődni akar és tud. Lelkesen dolgoztak itt a népfőiskolán, lelkesen dolgoznak falujukban is, gyarapítják osztá­lyuk, nemzetük erkölcsi és gazda­sági erőállományát. A tudást amit kaptak, továbbadják és sikerült olyan úttörőket beállítani, akik örök harcosai lesznek a Szm­ké­nek és a magyar gondolatnak. FÉJA TIBOR

Next