Népi Egység, 1945. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1945-11-01 / 246. szám

Sra$ov«Brassó, II« évf., 246. ssâm Csütörtök, 1945 november 1 ára: 40 lei Mépí Egység POLlTIKAI_NAP(LAP PaUl&s narkaaztöt Kvrki jByirlái B«|«gyosTe a braafól lőrvény­­sz6k«n G. II. 1768/1944 szá n alatt *3ng:edélyczte i Canzura Militar^ a Preaal sub No. 1437, 7# X, 1944 Szabadon bocsátották a földvári tábor valamennyi északerdélyi magyar hadifoglyát Hit állapított meg a helyszínen a MHSZ küldöttsége (Brassó) A Romániai Magyar Népi Szö­vetség brassói szervezete nevében szer­dán, október 30-án küldöttség kereste fel a földvári 2-es számú fogolytábort. A küldöttségben Révy Ilus országos végre­hajtóbizottsági tag, Pozsár András városi elnök, valamint Portib Ferenc és Illyés Borcsa vett részt. Céljuk az volt, hogy ér­deklődjenek az északerdélyi magyar fog­lyok helyzetéről, valamint élelmet és ru­haneműt osszanak szét közöttük. Megérkezésekor a fogolytábor parancs­noka a küldöttség tudomására hozta, hogy felsőbb utasításra tegnap, október 29-én a még ott levő magyar foglyokat ha­zaengedték. így mintegy kilencven hadi­fogoly mehetett haza szerettei közé. A küldöttség érdeklődésére az alezre­des-parancsnok közölte, hogy a táborban több magyar hadifogoly nincs s ezzel az utolsó szabadonbocsátással valamennyi északerdélyi hadifogoly visszakapta sza­badságát. Távozásakor a küldöttség arról is tudo­mást szerzett, hogy az eltávozó foglyok mind el voltak látva ruhával és cipővel és vasúti jegyet bocsátottak rende’kezésükre. Ez a ténykedés újból orvosolta a romá­niai magyarság egy súlyos sérelmét s ez­zel is közelebb értünk a háborús sebek begyógyitásához. A Siof ldsiOfclsíÉ sicriul a tarlós UUt csak a nemzetek közötti egiiOttmOködesre lehet telepíteni Crlpps fejtegetései az Hiszem eszközökkel fizott háború borzalmairól (Mos zkva)' A Szov’etszövetség Kommu­nista Pártjának Bizottsága az októberi nagy szocialista forradalom 28-ik évfor­dulóba alkalmával kiáltványt tett közzé. A kiáltvány első sorban a vitéz Vörös Hadsereget és F’ot+át magasztal a, majd a következő szavakkal üdvözli az Egyesült Nemzeteket: Vörös hadsereg és a haditengerészet katonái, akik a szovjet haza határain kívül tartózkodtok! Vedjétek meg a békét és hazánk biztonságát, óvjátok meg ţ ■szovjet katona becsüVét és méltésálgát! Üdvözöljük az Amerikai Egyesült Ál­lamok, Nagybritánnía, Franciaország, Len gyelország, Jugoszlávia, Belgium, Hol­landia, Görögország, Albánia .Norvégia népeit, — a szovjet nép szövetségeseit a német megszállók ellen kivívott győze­lemben . Üdvözöljük az Amerikai Egyesült Álla­mok, Nagybritannia és Kim néneit — a szovjet nép szövetségeseit a japán meg­szállók ellen kivivőt győzelemben! Üdvözöliük Olaszország, Románia, Finnország, Bulgária és Magyarország né­peit. amelyek szakítottak a hitlerista szö­vetséggel és fegyvereiket a fasiszták el­len fordították! Élien a népek közötti béke ! Ne engedjük, hogy a támadó országok Újból veszélyt jelentsenek a népek békés életére nézve! Éljen a Szovjetszövetség — a világbéké és a népek biztonságának szilárd »bás­tyája. A felhívás végül a Szov iets zövets ég munkásaihoz és földművelőihez fordul és a termelés fokozására s rendületlen mun­kára szoli+ja fel őket az ország újjáépíté­se érdekében. Ossipov szovjet hírmagyarázó feiteoetésef (London) A Reuter angol hírügynökség Ossipov szövet hírmagyarázónak a moszkvai rádióban tett kijelentését közli Trtiman amerikai elnök legutóbbi beszédé­vel kapcsolatban . A szovjet ujságiro rámutat arra, hogy a jelek szerint elhat!,rozták, hogy az Egyes űri Államok iövő külooütiki ját az atombomba befolyása alá helyezi. Tar­tós békét azonban nem lehet felépíteni, mindaddig, amíg alapjául ezt az ^elvet képzelik el . A továbbiakban Ossipov kijelentette, hogy éppen ezért a Szovjetszövetség to­vábbra is a 'nemzetek között a legszoro­sabb egvüttmüködést óhajtja, mert ez a jövő béke egyetlen záloga, kiváltkép ha a szövetségesek hűek akarnak maradni eddigi elh a4 áfásaikhoz. Mint a be’grádi rádió közli, Clau­de Pepper amerikai szenátor, aki balká­ni körútja során Jugoszláviába látogatott el, nyilatkozatot adott a sajtónak. Az amerikai Szenátor, aki egyébként a jugoszláv kormány vendége, kijelentette, hogy az UNR a jugoszláv népnek az E- gyesüri Nemzetek győzelmének kivívásá­ban hozott áldozatai címereseképpen ed­dig 300 millió dollár különböző anyagot és segítséget juttatott Jugoszláviának. Pepper szenátor végül hangsúlyozta Ti­to tábornagy rendkívüli érdemeit a jugo­szláv népnek a nád megszállás alól való felszabadításában . ... A londoni angol-^öróg szövet­ség éllést foglalt a jehn’eql görOotorszégi állagotok ellen /London) A Görögország ellen inté­zett fasiszta támadás évfordulóvá alkalmá­val a Londonban székelő Görög-angol Szövetség rendkívüli ülést tartott. Az ülés során súlyos bírálatot mo-’d'ak a jelenle­gi görögországi helyzetről. Határozati ja­vaslatban kériék a Görögországgal szem­beni brit polirika megváltoztatását, a nem közönséges büncseTékmények miatt ftélke- , zés élk T ogva tar o t ze” élyek általa- o^ j közkegyelemben való részesítését, az or-' szag összes demokrata erőit tömörítő po­litikai kormány megalakítását, ^s a Vá­lasztások. elhalasztását mindaddig, amig az ország élére szilárd kormány kerül. Az évforduló alkalmával Baker Noel brit termelésügyi miniszter üzenetet kül­dött á görög riéppek és ebben a többi között a következőket hanngoztatja: „öt évvel ezelőtt Mussdliní. álnokUI megtá­madta a bátor görög népet. Ez a foszto­gató meghalt, de gonosz cselekedeteit a pusztítás nyomai még sokáig őrzik. A görög népet most. egy újabb ellenség: a zűrzavar és az üldöztetések fenyegeti. — Testvér a testvérrel hadakozik, ah el vett, hogy egyesülnének a nép szenvedései­nek enyhítésére”. Jlllamcsiny Brazíliában (London) Rio de Janefróból érkezett hivatalos jelentés szerint Brazíliában ál­lamcsínyt hajVtak végre. A forradalom azonban vértelenü! zajlott le, sem pol­gárháború, sem utcai összetűzésekre nem került sor. Vargas köztársasági elnök a vérontás elkerülésére lemondott tisztségéről. Az elnök lemondása után az államhatalmat Jósé Limiaris a Semmitőszék elnöke vet­te át. Az Ui elnök lejelentette, hogy de­cember 2-án Brazíliában Szabad választá­sokat tartanak a niodositott választási" tör­vény alapján . Terjed a sztrálkmozgalom Amerikában (Washington) Az amerikai sajtó a sztrájkmozgalmak aggasztó mértékben va­ló elharaoódzjisról cikkezik. A linók által közölt adatokból kitűnik, hogy az Egyesült Államokban jelenleg negyed mil­lió munkás szüntette be a munkát. így többek között legutóbb 60 ezer faipari mUnkás szüntette be a munkát és attól lehet tartani ,hogy példáját rövidesen Újabb 26 ezer fa pari munkás követi. Sokkal komolyabb a helyzet azonban az acéliparban, ahol az a veszély fenye­get, hogy fél nylrió munkás kimondta a munka beszüntetést. Ezenkívül több tízezer hordár, valamint a detroiti „General Mo­tors” üzemek és az érdekkörébe tartozó tööbbí gyárak félmillió munkása szintén sztrájkra készül. A „General Motors” ve­zérigazgatója legutóbb Ti Uman elnökkel tárgyalt de nem sikerült a bérviszály te­kintetében megoldást tál álmok . Ugyancsak az amerikai sajtó értesülései szerint TrUman elnök valószínűleg nyilat­kozni fog az Egyesült Munkások bérkö­veteléseivel kapcsolatban. Cripps beszéde a londoni ifiusögi világértekezleten (London) A fasisztaerienes ifiusági vi­lágértekezlet megnyitó ülésén Sir Staf­ford Cripps brit kereskedelmi miniszter elnökölt. Megnyitó beszédében Cripps rámuta­tott arra, hogy a jövőben bármely háború a legutóbbinál sokkal borzalmasabb lenne és rettenetes pusztításokat okozna. A leg­utóbbi műszaki újítások széles távlatokat nyitottak meg az emberiség általános élet­­szinvonalának emelésére, ugyanakkor azonban borzalmas pusztító eszközt adtak az emberek kezébe. — A fasizmus, hitlerizmus és a japán imperializmus legyőzése után — mondot­ta a miniszter — a háború következté­ben oly sokat szenvedett ifjúság köteles­sége harcot folytatni, hogy ezek az erők többé sohase támadhassanak fel, mert ez a civilizáció és az egész emberiség pusz­tulását jelentené. Attlee angol miniszterelnök a világérte­­kezlet résztvevőihez a következő üzene­tet intézte: „ Ebben az országban, ahol a legteljesebb szabadság uralkodik, nyíltan és köntörfalazás nélkül beszélhettek, mert a békét csak akkor valósíthatjuk meg, ha az emberek és a népek közül eltűnik a gyanakvás szelleme.” Az ifjúsági világértekezletet táviratban üdvözölte Stettinius, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és jelenlegi képvise­lője az Egyesült Nemzetek szervezetében és Wang Si Huan kínai külügyminiszter is. A kolozsvári MNSZ fogadást rendezőit az erdélyi körúton levő román Íróknak A brassói irodalmi est mérlege — Galaction Gala a román-magyar megbékélésről (Brassó) A Román írók Egyesületének tagjai erdélyi kőrútjuk utolsó állomása­ként hétfőn este Brassóban szerepeltek. Sajnos, ai rendezés súlyos hibái folytán az estély színhelyéül kitűzött teremben csupán gyérszámu közönség jelent meg és ez sem értékelte kellően a szereplő iró­­müvészek teljesítményeit. Ugyancsak a rendezés hibáinak kell felrónunk, hogy mig Erdélyszerte a haladószellem ü román hók fellépése a román-magyar megértés és kibékülés újabb állomásaként könyvel­hető el, addig Brassóban sem a magyar szellemi élet, sem pedig a sajtó képvise­lőinek nem volt alkalma a megjelent ne­ves román írókkal kapcsolatot teremteni. Az estély kiemelkedő pontja volt Ga­laction Gala ragyogó felolvasása, majd Cazaban Al. izes humoru elbeszélése. Flo­­rescu Arta, a Román Opera művésznője, mély kifejező erővel adott elő megzenésí­tett verseket. Corbea Dumitru, a nemrég feltűnt fiatal költő hatalmas sikert aratott társadalmi vonatkozású verseivel. Cele­­rianu Mihai, Furtuna Horia és Stancu Za­­haria müveit is megértéssel fogadta a hall­gatóság. Itt írjuk meg, hogy kolozsvári szereplé­sük alkalmával az írók meglátogatták a ' Magyar Népi Szövetség országos központ­ját a. Majális-utcában, ahol a fogadtatás alkalmából a kolozsvári magyar írók is megjelentek. A romániai magyarság ne­vében Bányai László, a MNSZ országos alelnöke meleg szavakkal üdvözölte a megjelent Írókat, hangsúlyozván a román és magyar nép barátságának történelmi szükségességét és a román irólátogatás szimbolikus jelentőségét e barátság szem­pontjából. Az üdvözlő szavakra az ősz Galaction Gala igazi pátriárka-szellemben válaszolt. — Ember és ember között nehéz a megértés és a közeledés — mondotta töb­bek közt, — mert sokan nem értenek meg sem bennünket, sem titeket. Nagy türe­lemmel kell hát lennünk, mert csak az állhatatosság vezet célhoz. Azoknak, a kik nem értenek meg, egyszerűen ezt üzenjük: hiszünk a testvériségben, a jó­ságban és az emberek közti egyenlőség­ben! Galaction Gala bibliai szépségű beszé­dére Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szö­vetség elnöke keresetlen szavakkal vála­szolt, méltatván a román és magyar írók találkozásának politikai fontosságát. — Ismerjük a nehézségeket a két nép útjában — mondotta többek között Kurkó Gyárfás —, de bizalommal mondhatjuk, hogy a testvériség szilárd alapjait immár lerakta mindkét nép munkássága és pa­rasztsága. Ez az alap elég szilárd ahhoz, hogy az értelmiségiek rajta állva közös nagy müvünket tovább építsék... A fogadtatás után a MNSZ elnöksége ebédet adott a neves vendégek tiszteleté­re. Ez alkalommal a magyar irók nevében Benedek Marcell mondott pohárköszön­tőt. Kijelentette, hogy a magyar és román szellemi munkások együttműködésének akadályai végre eltűntek és most nincs más hátra, mint szellemi küzdőtereinken, azaz sajtóban, folyóiratban, és színpadon tovább munkálkodni az egész világot át­ölelő barátságért és minden szabad szel­lem egységéért. Fbéd után az irók Demeter János al­polgármesternek, a Magyar Népi Szövet­ség helyi szervezete elnökének vendégsze­retetét élvezték. Az egybegyült román és magyar irók ez alkalommal olyan kölcsö­nös megállapodásokat kötöttek, melyek a magyar-román szellemi közeledést hatal­mas lépésekkel viszik előre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék