Népszabadság - Budapest melléklet, 2001. április

2001-04-03

Ikarus kontra önkormányzat A volt Ikarus-óvodában néhány nap­ja őrző-védők jelentek meg, demonst­rálva, hogy az Ikarus Rt. akár a mű­ködés korlátozásával is igyekszik vi­tás ügyeik mielőbbi rendezésére bírni az intézményt működtető XVI. kerü­leti önkormányzatot. Az Ikarus Járműgyártó Rt. és a XVI. kerületi önkormányzat vitája régebben kezdődött - tájékoztatott Asztalos Lajos alpolgármester. A cég tavaly kérte az Arany János utca—Budapesti út—Sarjó ut­ca—Margit utca által határolt terület sza­bályozási tervének módosítását, hogy le­hessen telekalakítást végezni az rt. terüle­tén. A testület indítványozta, hogy az új szabályozási terv költségét a cég viselje, és a rendelet tárgyalása előtt készüljön előterjesztés a függőben lévő ügyeikről. Ez utóbbi azonban nem teljesült, mivel az Ikarus Rt. kérésére idén március elején sürgősséggel kellett beterjeszteni az idő­közben elkészült szabályozási tervet. A képviselők ezután háromszor is ered­ménytelenül tárgyaltak róla. A rendkívüli testületi ülésre akkor ke­rült sor, amikor az rt. vezérigazgatója, Székely Zsolt a szabályozási terv indoko­latlan elutasítása miatt 900 millió forint kárigényt jelentett be. Mondván: a telek­­alakítás elmaradása miatt nem tudtak ele­get tenni egyes szerződési kötelezettsé­geiknek. A kár az elmaradt bevételből, a nem teljesítés miatti kártérítésből és a szükséges elbocsátások költségeiből te­vődik össze. A vezérigazgató sérelmezte a Baross utcai volt vállalati óvoda ügyét is, és százmillió forintban jelölte meg az elmaradt használati díj összegét. A levél írásának napján egy őrző-védő szolgálat négy munkatársa érkezett az óvodába, demonstrálva, hogy a cég ilyen módon is megakadályozná a további használatot. A kiérkező rendőrökkel és az önkormányzatiakkal történt rövid meg­beszélés után azonban letettek erről, és elvonultak. A vezérigazgató - aki csak utólag szerzett tudomást az akcióról - biztosította a feleket, hogy csak jogi lépé­seket tesznek, nem akadályozzák a száz­hetven kisgyerek ellátását. Az óvodát 1993 óta az önkormányzat üzemelteti, és hajlana megvásárlására. A földhivatal azonban még nem jegyezte be az Ikarus Rt. tulajdonjogát sem, noha, mint azt a cég jogászai állítják, dokumen­tumokkal tudják igazolni ezt. A testületi ülésen nem sikerült előbbre lépni, a szabályozási terv elfogadását a képviselők továbbra is a vitatott ügyek tisztázásához kötik, így például még min­dig tisztázatlan az átalakuláskor az rt.-be apportként bevitt jóléti létesítményekhez tartozó belterületi földek ellenértéke. A testületi vitában hangot kapott aggoda­lom, hogy a birtokmegosztás után bizto­san megőrizhető-e a most ezen a területen lévő háromszázötven munkahely. Az önkormányzat nem követett el jog­sértést - állítja dr. Benke László jogtaná­csos -, mivel a területre érvényes szabá­lyozási terv van. E jogszabályi keretek között a tulajdonos szabadon rendelkez­het ingatlanával. A cégnek a késlekedés miatt bejelentett kárigénye nem kellően bizonyított - áll a szakvéleményben. Cs. K. É. Szocialista program a térségfejlesztésre A szocialisták kormányprogramjuk ré­szeként a fővárosra és az agglomeráció­ra vonatkozó fejlesztési koncepciót is kidolgoznak — jelentette be tegnap Baráth Etele, az MSZP budapesti terüle­ti szövetségének elnökségi tagja. Ki­emelt céljuk a térség versenyképességé­nek javítása, az ott élők információval való ellátásának biztosítása. Szeretnék elérni, hogy a térségben mindenki élhes­sen jogaival — például, hogy a kedvez­mények egységesítésével közlekedhes­senek. Baráth szerint mindezt úgy tudják elérni, ha segítik az innovációt, erősítik a térségi identitást, és összehangoltan fejlesztik az infrastruktúrát. E. N. 27 NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 20­0­1. ÁPRILIS 3., KEDD Két baleset miatt dugult be a főváros Az utasokat nem tájékoztatták időben a villamospótló járatról - Túlterhelt bevezető utak Tegnap ismét bebizonyosodott: elég két karambol a hétfő reggeli csúcs ide­jén, és Budapest felén megbénul a köz­lekedés. A balesetek miatt az 1-es villa­mos vonalán autóbusz szállította az utasokat. Autóval sem volt könnyebb közlekedni, hiszen a reggeli csúcs ide­jén történt karambolok miatt két fon­tos bevezető út, az M3-as budapesti szakasza és a Váci út is bedugult. MUNKATÁRSAINKTÓL Peches napja volt a BKV-nak tegnap. Két villamos, az 1-es és a 13-as vonalán négy baleset történt, megközelítőleg egy idő­ben - tudtuk meg Antal Mihálytól, a BKV Rt. forgalmi igazgatójától. A Kere­pesi úton gyalogost gázolt reggel, csúcs­­forgalomban az 1-es villamos, a Flórián térnél pedig ugyanezt a járatot két autó összeütközése akadályozta. A két ese­mény elég volt ahhoz, hogy jó másfél órára megbénuljon a térségben a villa­mosközlekedés, bár az utasokat tizenhat pótlóbusszal szállították. Olvasóink azonban jelezték: nem volt, aki figyel­meztesse a várakozókat, hogy a néhány méternyire lévő buszmegállóból mehet­nek tovább. Jó néhányan az utolsó pilla­natban futottak a járművek után. Nem volt zavartalan az útjuk reggel hét óra és fél nyolc között azoknak sem, akik az Örs vezér tere és a pesterzsébeti Gubacsi híd között közlekedő 13-as villa­mossal utaztak. Azon a vonalon is két baleset akadályozta a közlekedést. A máskor legfeljebb 30-40 percig tartó helyszínelések tegnap legalább másfél órát vettek igénybe, a rendőröket ugyanis más eseményekhez is riasztották. Bár a BKV-val megállapodtak, hogy a villa­mos-balesetekhez soron kívül érkeznek, tegnap ezt nem tudták teljesíteni. Antal azt is elmondta: az Árpád híd és a Lágymányosi híd között közlekedő 1-es villamosra sok a panasz, általában a reg­geli és a délutáni csúcsidőszakban kell hosszan várakozni a megállókban. Ez nem a cég hibája - tette hozzá -, az 1-es ugyanis háromperces követési idővel közlekedik, amit már nem lehet sűríteni. Feltűnően sok azonban a baleset a tavaly decemberben hat megállóval meghosz­­szabbított vonalon, és ilyenkor hosszas várakozás után egyszerre több jármű ér­kezik a megállókba. A műszaki hibákat általában tíz-tizenöt perc alatt elhárítják, emiatt ritkább a fennakadás - állítja. Márciusban tizenhárom olyan baleset volt, amely miatt 25-123 percet álltak az 1-es villamosok, és ez idő alatt buszok szállították az utasokat. Ebből két eset­ben a BKV műszaki hibája volt a kima­radás oka, a többit közúti baleset okozta. Kisebb, egy­ háromperces fennakadás csaknem naponta van a fővárosi villa­mosközlekedésben. A főváros északi kerületeiben autóval sem volt könnyebb közlekedni. Mint azt Csordás Jánostól, a Fővinform ügyelete­­zéstől megtudtuk, a Flórián téri karambo­lon kívül az Árpád hídon is történt egy baleset, ezért ebben a térségben óriási tor­lódások alakultak ki. A Váci úton például a Megyeri útnál állt a sor, és az M3-as be­vezető szakaszán is dugó volt. A közlekedési helyzet javítása érdeké­ben a legsürgetőbb feladat egy újabb északi híd megépítése volna, akár az M0- ás hídjáé, akár az aquincumi átkelőé - mondta lapunknak Szabó András, a Fő­polgármesteri Hivatal közlekedési ügy­osztályának munkatársa. Az Árpád hídon Budáról Pestre haladók hatvan százaléka ugyanis északra igyekszik, a Váci úton és az M3-as bevezető szakaszán tovább ha­ladva. Az állandósuló budapesti közleke­dési dugókat enyhíthetné, ha teljesen be­fejeznék az M0-ás körgyűrűt: Budán fő­forgalmi útként, az M3-as és a gödöllői átkötés között autóútként, a többi részen pedig autópályaként üzemelő szakasszal. Arra is szükség volna, hogy az MO-ást ki­egészítő hálózati elemek is megépülje­nek. Ide tartozik a dél-pesti kerületeket összekötő, Ipartelepi feltáró út, valamint a Körvasút menti körút, amely a perem­városok közötti körgyűrű volna. A kör­gyűrű befejezésére azért is nagy szükség van, mert az M0-ás enyhítene a túlzsúfolt bevezető utak forgalmán. Igaz, most még járható a bevezető utak többsége, de né­hány hét múlva, amikor több ezer főváro­si költözik hétvégékre Pest közeli nyara­lójába, és csak hétfő reggel tér vissza Bu­dapestre, kaotikussá válhat a helyzet. Pe­dig már most is legalább ötvenezer autó lépi át naponta az agglomeráció határát. Egy tavaly készült felmérés szerint az elmúlt hat év alatt harminc százalékkal nőtt az agglomeráció és a főváros közöt­ti autóforgalom — mondta lapunknak Pásztor Zoltán, a Pest Megyei Közútke­zelő (Pemák) Kht. szóvivője. Ezért az utak egyre túlterheltebbek: Szentendre felé naponta harmincötezer jármű közle­kedik, holott a 11-es utat legfeljebb hu­szonötezres forgalomra tervezték. Rá­adásul a szentendrei laktanyánál lévő lámpa megakasztja a forgalmat, így már ott torlódás alakul ki. Hasonlóan rossz helyzetben vannak azok, akik a 10-es úton ingáznak: csaknem harmincezer jármű használja azt az útvonalat naponta. A 4-esen sem jobb a helyzet, és a 3-as főúton is állandósult az óriási forgalom. A felmérések szerint az M3-as fizetővé válása után a megyei átlagnál kisebb mértékben, csupán tíz százalékkal nőtt a forgalom a párhuzamos főúton. Ez a nö­vekedés a 3-as főútnak arra a szakaszára vonatkozik, amely mellett még vezet az autópálya, Gödöllő és Budapest között azonban ennél nagyobb mértékben nö­vekedett a járművek száma. Ráadásul a tapasztalatok szerint a teherautók vá­lasztják inkább a főútvonalat. A beveze­tők túlterheltségét mutatja az is, hogy a Budaörs és a Lágymányosi híd között vezető Egérúton is mindennaposakká váltak a torlódások. Hétfő délelőtt az Árpád hídnál FOTÓ: SOPRONYI GYULA Emléktábla Cseres Tibornak Cseres Tibor születésének évfordulója alkalmából emléktáblát avattak hétfőn Bu­dapest XII. kerületében, a Tartsay Vilmos utca 20. szám alatt, ahol az író több mint két évtizeden át élt és alkotott. Az ünnepségen beszédet mondott Pokorni Zoltán ok­tatási miniszter, a kerület országgyűlési képviselője, valamint Pomogáts Béla, a Ma­gyar Írószövetség elnöke. A XII. kerületi önkormányzat és a Magyar Írószövetség által közösen állított emléktábla avatóünnepségén jelen voltak az 1993-ban elhunyt író családtagjai, valamint Cseres Tibor szülőföldje, Gyergyóremete képviselői is. Pokorni Zoltán és Pomogáts Béla mondtak beszédet a leleplezésen FOTÓ: KOVÁCS BENCE •­­ Önkormányzati iratokat találtak a szemétszüretelők Jelentős mennyiségű fővárosi hivatalos iratra bukkantak környezetvédők a hét végén Kistarcsán, a szántóföldön. A szemétszüret során többkukányi, el­sősorban az V. kerületi önkormányzat bélyegzőjével ellátott dokumentumot találtak. Belváros-Lipótváros illetéke­se szerint a papírok az épület felújítása során kerültek ki a hivatalból. Többkukányi, jórészt az V. kerületi önkormányzattól származó hivatalos irat került elő a múlt hét végén Kistarcsa határában. A szántóföldön a Rügyecs­­kék Alapítvány és német diákok tartot­tak szemétszüretet, eközben találtak rá a dokumentumokra. Az aktivisták többek között öt-hat évvel ezelőtti testületi ülé­sekről származó jegyzőkönyvekre, épí­tési engedélyezési tervekre vagy például a kábeltévé bevezetésével kapcsolatos tanulmányokra bukkantak. (A területen heverő egyéb hulladék mellett a valami­kori Fővárosi Tanács ipari és mezőgaz­dasági főosztályának és a XI. kerületi önkormányzatnak a papírjai is napvilág­ra kerültek.) Az alapítvány munkatársá­tól megtudtuk, a dokumentumoknak csak egy részét tudták elhordani a hely­színről, ugyanis a kistarcsai polgármes­teri hivatal teherautójára már nem fért fel az összes papír. Az iratok valószínűleg a polgármeste­ri hivatal felújításakor kerültek ki az épületből, feltehetőleg az egyik cég al­kalmazottja vihette el fűtési vagy egyéb célból - reagált a hírre az V. kerületi pol­gármesteri hivatal jegyzői titkárságának vezetője, Miklós László. Az iratok meg­semmisítéséről és tárolásáról jogszabály rendelkezik, ennek megfelelően az ön­­kormányzat is bizonyos dokumentumo­kat levéltárba küld, a kevésbé fontos pa­pírokat viszont három-öt év után kiselej­tezi. A polgármesteri hivatal a felesleges iratokat most egy hulladékátvevő cég­nek adja. Mivel ez utóbbi a helyszínen feldolgozza a papírt, onnan sem kerülhe­tett azokból Kistarcsára. (Miklós László hozzátette: ha megkeresik őket, akkor hozzájárulnak a szántóföldön landolt dokumentumok elszállítási költségé­hez.) A jövő évtől egyébként az önkor­mányzat épületéből nem megy ki sem­milyen hivatali papír, mert házon belül semmisítik majd meg a feleslegessé vált iratokat. V. M. P. Ha gondot okoz Önnek a túlsúly, kattintson... I ven súlyban %­olo JL 4 www.egyensulyban.hu d­io % o knot!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék