Szabad Nép, 1956. október (14. évfolyam, 273-297. szám)

1956-10-21 / 293. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÉP A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJÁNAK KÖZPONTI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM, 293. SZÁM ARA ttO FILLER VASÁRNAP, 1956. OKTÓBER 21 fi T~ fí ff E ft V ff t Küldetésünk rendkívül sikeres A magyar küldöttség útja Zágrábtól Ljubljanáig POZITÍV PROGRAMOT! Fontos alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozott a Hazafias \épfront társadalompolitikai és jogi bizottsága A Hazafias Népfront Országo: Tanácsa társadalompolitikai és jog bizottsága Cillemot László elnöklésé vei ülést tartott. Az ülésen háron kérdést vitattak meg: a Hazafia: Népfront áilamjogi helyzetét és belsi felépítését, a személyes szabadság al kotmányos biztosítékainak kérdéséi végül az országgyűlési választásoi problémáját és az országgyűlés szere pét a törvényhozásban és a kormány zatban. A három kérdés részletes ki dolgozására albizottságokat válasz tottak, amelyek a jövő héten meg kezdik munkájukat és annak ered menyét rövid időn belül ismertetil a közvéleménnyel. (MTI) Bonnban megszavazták a 12 hónapos katonai szolgálati időt A bonni szövetségi tanács pénte ken este megszavazta a bonni kor mánynak a 12 hónapos katonai szol gálati időről szóló törvényjavaslatál A tanácsban Bréma és Hessen tartó mányi képviselői a törvényjavasla ellen szavaztak. (MTI) Ötezernégyszáz tonna kohászati termék terven felül A Diósgyőri Kohászat üzemei : hónap elejétől csaknem kivétel nél kül naprói napra egyenletesen telje sítik, sőt jelentősen túl is szárnyal ják tervelőírásukat. így a nagyol vasztómű olvasztárai 540, a martiné szók 873 tonna acéllal, illetve nyers vassal termeltek többet október 20 ig esedékes tervüknél. A három hen germű 19 napi többlete meghaladj, a 3800 tonnát. A gyár üzemei októ bér 20-ig terven felül kereken 5401 tonna kohászati termékkel haladtál túl eddigi előirányzatukat. I Egymillió mázsa cukorrépa az állami gazdaságokban Az állami gazdaságokban teljes i erővel takarítják be a kapásokat. A burgonya felszedését a legtöbb gaz­­daságban már befejezték, a kukori­caterület csaknem 60 százalékáról, a cukorrépa-területnek pedig mintegy háromnegyedéről takarították be a termést. Október 20-ig burgonyából csaknem 400 000 mázsát, kukoricá­ból ugyanannyit, cukorrépából pe­dig csaknem egymillió mázsát taka­rítottak be. (MTI) | A júliusi KV-ülés óta meggyBí-­­sult a demokrácia fejlődése ha­zánkban. Ezt jelzi a párt- és mi­nisztertanácsi határozatok és gya­korlati intézkedések hosszú sora is, melyet minden újságolvasó is­mer. És még inkább jelzi népünk rendkívül pozitív válasza a szocia­lista demokrácia fejlesztésének jel­szavára a tömegek kezdeményezé­sének sokoldalú felélénkülése, a termelési tervek teljesítése, külö­nösen az ipari termelés emelkedé­se és nem utolsósorban az a ha­talmas, országos méretű vita, amely különböző társadalmi szö­vetségekben, szakszervezetekben, egyetemeken és a sajtóban birkó­zik hazánk demokratikus fejlődé­sének legkülönbözőbb kérdéseivel. Ezekben a vitákban akad hely­telen — de több a helyes, előre­vivő, termékeny gondolat. A leg­nagyobb hiba volna az új gondola­tok forrongásából csak a hibákat és a túlzásokat kihallani. Az el­múlt évek meg kell hogy tanítsa­nak arra, hogy a népi demokráciát nem a vitáktól, hanem a csendtől kell félteni. A fülünk elszokott a demokrácia élesebb hangjától, de ha a lényegre figyelünk, akkor meg kell hallanunk, hogy a széle­sedő vitákat nemcsak bátorság és szókimondó őszinteség jellemzi (s ez sem mellékes), hanem döntően az, hogy a vita minden élessége mellett általában a népi demokra­tikus rendszer keretein belül ma­rad, s hogy a vezérszólamot a kommunisták viszik. Kialakult Magyarországon egy olyan demok­ratikus közvélemény, amely napi­rendre tűz problémákat, vitázik, helyes vagy helytelen eredmé­nyekre jut, de állást foglal — és komoly felelősségtudattal teszi ezt. Vannak, akik azt kifogásolják, hogy a viták „ellenzéki élt’’ kap­nak. Igaz, gyakran csendül ki be­lőlük az elégedetlenség hangja. De mi ellen irányul ez az „ellenzéki­ség1? Vajon a rendszer, a népi de­mokrácia ellen? Nem: legtöbbször a kérdések megoldatlansága, vagy helytelen megoldása ellen. Ugyan­akkor rengeteg építő jellegű javas­lat vetődik fel, amelyek között ter­mészetesen vannak át nem gondol­tak is, de szándékában a rendszer ellen irányuló — alig. Hogy ezek a viták ellenzéki szí­nezetet kapnak-e, vagy pedig az ország fejlődését meggyorsító ha­talmas szellemi erővé válnak-e — az tőlünk függ. Véget kell vetni a fölényes és ugyanakkor opportu­nista „kommunista’1 gőgnek, mely fejcsóválva és fitymálva visszahú­zódik ezektől a vitáktól. Ha elvét­ve esetleg előfordul, hogy hely­telen, burzsoá demokratikus néze­tek győznek egy-egy összecsapás­ban, azért elsősorban mi magunk vagyunk a felelősek, akik vissza­húzódunk, ahelyett, hogy érvel­nénk. A kommunisták aktív rész­vételén múlik az is, hogy a viták­ban ne vegyüljenek felismerhetet­­lenül a szocialista és a polgári né­zetek, s az elvi harc kibontakoz­hasson a valóban burzsoá törekvé­sek ellen. A szocialista demokrá­cia különböző kérdéseinek kidol­gozásában tehát támaszkodjunk minden haladó erőre. Ez megkönnyíti a vezetés mun­káját is. A vezetéstől senki sem kívánhatja, hogy minden kérdést saját erejéből azonnal meg tudjon oldani. De a vezetés első köteles­sége, hogy minden fontos kérdés megoldását „megszervezze’’, a szó­nak abban az értelmében, hogy megfelelő bátorsággal és bölcses­séggel az ország legjobb erőivel vi­tassa meg és alakítsa ki a lehető legjobb megoldást. Amikor törté­nelmileg járatlan területen hala­dunk, keresve a szocializmus ma­gyar útját, akkor létkérdés szá­munkra. hogy e helyes utat. ame­lyet semmiféle vezér, de még egy szűk kör kollektív bölcsessége sem képes megtalálni — a legszélesebb vitákban, az egész nép közös erő­feszítésével jelöljük ki. Ezt a nagy — nyugodtan mond­hatjuk: nemzeti erőfeszítést, a szo­cialista demokrácia átfogó, pozi­tív programjának a kidolgozására kell fordítanunk. Ennek a medré­ben kell folyniok a vitáknak — és nyilván ez lesz az egyik fő felada­ta a jövő évben esedékes párt­­kongresszusnak is. Ennek a programnak az elemei egyes területeken megvannak, másutt hiányoznak, és nyilván vannak olyan területek is, ahol helytelen nyomon indultunk el. A Központi Vezetőség az egész párt­tagság és egész népünk haladó erőinek a bevonásával meg kíván­ja vizsgálni a kérdések egész so­rát. Ebben természetesen támasz­kodni fogunk a marxizmus—le­­ninizmus tanításaira, a Szovjet­unió és a szocializmust építő or­szágok tapasztalataira — de nem kevésbé hazánk adottságainak, vi­szonyainak, történelmi fejlődésé­nek a tudományos vizsgálatára, a magyar valóságra. Megvizsgáljuk és kidolgozzuk a pártmunkának a szocialista de­mokrácia fejlesztését legeredmé­nyesebben szolgáló. módszereit. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a múlt tapasztalataiból és a jövő feladataiból okulva a párttag­ság sokkal hatékonyabban legyen képes ellenőrizni a pártvezetés egész politikáját és tevékenységét. Nagy kezdeményezési lehetőséget kell biztosítani az egész párttag­ságnak, a pártszervezeteknek és az alsóbb pártszerveknek is, hogy részt vegyenek a párt politikájá­nak a kialakításában, az új jelen­ségek és az esetleges hiányossá­gok gyors felismerésében, a veze­tés pártszerű ellenőrzésében. Ez egyúttal szilárdítani fogja a párt eszmei és politikai egységét, a tagság aktivitását és felelősségtu­datát, a párt vezetőképességét, te­kintélyét és fegyelmét. A pártegy­ség jelszava soha többé nem lehet egy elvtelen személyi politika fegyvere. A pártfegyelem követei­re énye soha többé nem lehet a kommunista bírálat és a becsüle­tes különvélemény elfojtásának eszköze. A párthűség és az elvi szi­lárdság szent követelményét soha többé nem lehet szolgai személyi hűséggé és szajkózássá aljasítani. A pártegység és a pártfegyelem szilárd elvi alapja a párt helyes íövcyiala: a szocializmus építése, az életszínvonal emelése, és ettől elválaszthatatlanul a szocialista demokrácia fejlesztése hazánkban. Megvizsgáljuk a hozzáértők leg­szélesebb bevonásával a gazdaság­­politikát a következő szempontok­ból: a tervbe vett életszínvonal­­! emelésnek, és a lakásépítési prog­­íamnak, mint minimumnak a biz­tosítása; az ipar anyag- és ener­giaellátottságának a megjavítása; tartalékok képzése; az ipar struk­túrájának megfelelő átalakítása; a meglevő üzemek felújítása; a be­ruházások volumenének helyes megállapítása; a külkereskedelem és hazánk gazdasági lehetőségei­nek az ésszerű egyeztetése. E \ izsgálatok alapján a szükséghez képest módosítani fogjuk a máso­dik ötéves terv irányelveit. Egész gazdasági életünket — a honvéde­lem érdekeinek a figyelembevéte­le mellett — nyílttá kell tennünk, mert enélkül sem a tömegek ellen­őrzése, sem a viták eredményessé­ge, építő jellege nem érvényesül­het. 0 Meg kell vizsgálni és meg kell valósítani az állami és a gazdasági vezetés igazi decentralizálását a helyi hatáskörök és felelősség lé­nyeges növelése útján. Meg kell vitatni és meg kell gyorsítani az üzemi demokrácia fejlesztését. A külföldi tapasztalatok mellett fi­gyelembe kell ebben venni saját hagyományainkat: az 1919-es pro­letárforradalom munkástanácsait és a felszabadulás utáni évek nagy hatáskörrel rendelkező üzemi bi­zottságait. Teljes erővel támogatnunk kell I azt a vitát, amely az agrárpolitika kérdései körül jelenleg kibontako- i zik. Falusi politikánk központi cél- J ja következetesen a mezőgazdasági ; termelés emelése legyen. Ennek kell alárendelni a beruházási poli­­j tikánkat, de részben a mezőgazda­j ság szocialista fejlesztését is. A i szövetkezetesítés ütemében és for­­j máiban a legkövetkezetesebben fi- I gyelembe kell venni az önkéntes­­j ség elvét, továbbá azt a visszaha­­í tást, amelyet az elmúlt évek szek­tás hibái különösen a középpa­­rasztság körében keltettek. Mind a termelési, mind a politikai érde­kekből kiindulva — a bizalom és a nyugalom légkörét kell megte­remteni a falun. Ugyancsak építő jellegű viták­ban kell kialakítanunk a népfront­mozgalom, a parlamenti élet és a helyi tanácsok munkájának leg­jobb, a mi viszonyainknak legin­kább megfelelő tartalmát és for­máját. A széles nemzeti összefo­gásnak párosulnia kell a még szé­lesebb nemzetközi összefogással: a lenini internacionalizmus mara­déktalan érvényesülésével. Alapel­vünk: békés megértés a népek és országok között. Testvéri barátság a Szovjetunióval és minden szo­cializmust építő országgal — bár­milyen úton keresi is az emberi­ség e nagy céljait. Békés együtt­élés minden országgal, amely tisz­teletben tartja függetlenségünket, jogos nemzeti érdekeinket; hazán­kat egyenjogúnak tekinti és nem avatkozik be belső ügyeinkbe. A vitatott kérdések felsorolását folytatni lehetne, különösen a kul­túra, a pedagógia, a különböző tu­dományágak körében. A viták a legtöbb területen már túljutottak a kérdésfelvetésen és már a többé­­: kevésbé konkrét megoldások útját | keresik. Mindez azonban a kezdet kezdete. Csak a párt teljes erejű 1 bekapcsolódásával, hatalmas irá­­j nyitó és szervező erejének az érvé­nyesítésétől lehet azt várni, hogy a : demokratikus fejlődésünk töretle­nül szocialista jellegű legyen és a viták eredményeit bátor, de átgon­dolt, gyakorlati intézkedések kí­­j sérjék. A Központi Vezetőség arra uta­sítja a kommunistákat, a pártszer­vezeteket és lapját, a Szabad Né­pet, hogy teljes erővel kezdemé­nyezzenek és támogassanak min­­■ den olyan vitát, amely a szocialista demokrácia továbbfejlesztésére | irányul társadalmunk legkülönbö­zőbb területein. Magatartásukat a párt fő vonala szabja meg, de ezen ! belül ne féljenek egyéni vélemé­­! nyük hangoztatásától. Ne várják meg a vezető szervek határozatok- i ba foglalt állásfoglalását, hanem a | legaktívabb részvételükkel készít­­| sék elő az ilyen állásfoglalás leg- I jobb, leghelyesebb kialakítását. A viták kiszélesítésének legfőbb j veszélye az, hogy politikai, gazda­sági és kulturális életünk legfonto­sabb kérdései „cseppfolyóssá" vál­hatnak és a meglevő, esetleg rész­ben hibás vagy hiányos intézkedé­sek fegyelmezett végrehajtását — i nem javítani, hanem helyettesíteni próbálják a viták. A viták meg­gyorsítják a kérdések helyes tisz­tázását és ez ismét meggyorsítja, hogy a viták eredményét mielőbb . és minél alaposabban változtassuk ! gyakorlati intézkedésekké. Létkér­dés azonban, hogy a szabad vitái kapcsoljuk össze a gyakorlati ten­nivalók legfegyelmezettebb végre­hajtásával. Termelnünk, alkot­nunk, építenünk kell, társadal­­j műnk egységét meg kell szilárdíta­nunk: a vita jogának, sőt köteles­ségének a gyakorlása átmenetileg ‘ se lazítsa a párt-, az állami és tár- 1! sadalmi szervezeteink napi mun-I kájának a hatékonyságát. Csakis i ■ ma munkája alapozhatja meg jö ^ i vőnket. A pártfegyelem és a de­­: mokratikus, öntudatos állampolgá- ri fegyelem legyen ennek a bizto ■! sítéka.' Ez a politika a párté és a népé ’ ; A szocialista demokrácia ingado zás nélküli, következetes fejlesztő r ; se: ez, és csak ez lehet a pártegy ség szilárd, elvi alapja és a mun kósosztály vezette népi-nemzet II egység mozgósító programja. / i vitákban éledő nemzet ereje min- den nehézséget legyűrő alkotó tét -1 tekké fog válni. Olyan tettekké é i olyan lelkesedéssé, amilyent csal í! a szabadság, a demokrácia, a meg- valósuló szocializmus képes né- j pünkből kiváltani. Szombat reggel 8 órakor indult el! Zágrábból a magyar küldöttséget és kísérőiket vivő kocsikaraván. A ma- j gyár vendégeket Lázár Kolisevszki : és Karlo Mrazovics kísérte. Ez utób- j bi névre még alighanem sokan éra- 1 lékeznek odahaza ... Mrazovics elv- , társ volt 1948-ban Jugoszlávia buda­pesti követe. Jelenleg Vladimír Ba- j karics helyettese, a horvót népi j szkup6tina alelnöke. Jugoszlávia alighanem legszebb or- ) szágútján haladtunk, hegyi folyók, - i szakadékok, nyír- és fenyöerdők, majd a Karsztok komor sziklái kö- : zött — elsőrangúan épített műúton, j Útközben a küldöttség megtekintette : a karlováci hősi emlékművet és az erőmű céljaira létesített Növi Vidol-i mesterséges tavat. Délben érkeztünk i Rijekába, vagyis Fiúméba. Rijeka A járási népi bizottság palotájá­ban, a Magyar Nemzeti Bank egyko- j, ri. s most gyönyörűen restaurált épü- ; , létében Edo Jártás elnök fogadta a vendégeket. (Az elnök a Kanadai i Munkáspárt központi bizottságának tagja volt korábban, megjárta a spa- ; nyol frontokat is.) A rijekai beszélge- j tésből egy még Jugoszláviában is | eredeti városkép bontakozott ki. A ma 82 000 lakosú várost a fasiszták ; teljesen szétrombolták, az üzemek- i ben egyetlen gépet sem hagytak, a kikötő 90 százalékát felrobbantották, j A háború után az elesett harcosok , fiai jöttek Rijekába — tanulni és j építeni. 15 000 apa nélküli gyerek | 1 lett itt szakmunkássá és Rijeka épí- j tő polgárává 8—10 év alatt. Ma már j 10 000 tonnás hajókat gyártanak itt, j olyan hajókat, amelyeken a radart j kivéve az utolsó csavarig minden : i Jugoszláviában készül! A kikötő fór- I galma már elhagyta a legmagasabb régi szintet, s három éven belül igen 1 agy mértékben a magyar ipar se­­.ítségével öt és fél millió tonnára melik a kikötő kapacitását. A beszélgetés után a vendégek mo­­iroshajókon megtekintették a kiké­it, majd 70 fő részére adott dísz­­béd következett. Az ebéden Nikola lacski a pártbizottság titkára rövid dvözlő beszédben köszöntötte az IDP küldöttségét és hangsúlyozta ítogatásának jelentőségét. — Reméljük, hogy az országaink és ártjaink közötti viszonyban soha )bbé nem ismétlődik meg az 1948-as sztendő — emelte ki a pártbizottság tkára, végül éltette a magyar mun­­ásosztályt. a magyar népet és sike­­eket kívánt szocialista építő munká­ihoz. A köszöntőre Gerő Ernő elvtárs vá. dSZOlt. Gerö Ernő pohárköszöntöje — Kedves elvtársak! Engedjék íeg, hogy megköszönjem a rijekai ártbizottság titkárának meleg baráti dvözlő szavait. Valóban nagyon saj­átjuk, hogy csak néhány órát tölt­etünk Rijekában, amelyet sokan »ak turista vagy kikötővárosnak is­lernek, de kevesen tudják, hogy je- Mitös proletárváros, erős munkás­­sztállyal és erős kommunista párt­­zervezetteL Néhány óra alatt tér­­lészetesen nem lehet alapos véle­­íényt alkotni. De már az első pilla­­atban világosan láthattuk, hogj riási cpítőmunka folyik itt. Elegen­­ő volt megtekintenünk a hajógyárai s az új épületeket. Ennek az építömunkának a lel e a kommunisták szövetsége Ugyanezt láttuk mindenütt az tize­tekben, városokban, hol alkalmunk olt beszélni a munkástanácsok ártszervezetek. szakszervezetek kép­­iselőivel, munkásokkal. ■ Bárhol megfordultunk, mindenütt ezt a nagyszerű alkotó munkát ta­pasztaltuk. Jóllehet, jugoszláviai küldetésünk még nem. fejeződött be, de maris megmondhatjuk. hogy rendkívül eredményes volt és az elénk tűzött feladatokat mindkét fél baráti jó­indulata és elvtársi segítőkészsége révén sikerült megoldani. E látogatás betetőzése egy folya­matnak, a viszonyok normalizálásá­nak és barátságossá mélyítéséhez a két ország és a két párt között. De nemcsak betetőzés, hanem forduló­pont is e látogatás. Az előttem szóló elvtárs arról beszélt, hogy soha töb­bé ne forduljon elő az. ami 1948-ban történt. MI azt gondoljuk, hogy eb­ben a tekintetben komoly biztosíté­kokat teremtettünk. Ml ezt a közel­múltat végérvényesen eltemettük. A mi itteni tárgyalásainkon ezek a kérdések már nem játszottak sze- 1 repet. de szerepet játszott a jelen és i a jövő, a kölcsönös megbecsülés, a tapasztalatok és nézetek baráti ki- 1 cserélése, egymás segítése anélküli 1 hogy beleszólnánk egymás belügyei­■ be, kölcsönösen tiszteletben tartva ■ egymás függetlenségét. Megköszönve a rijekai elvtársak baráti fogadását, engedjék meg, hogy ürítsem poharam a két ország és a ' két párt közötti együttműködésre, és a rijekai dolgozók további sikereire. A díszebéd után a küldöttség j folytatta útját Ljubljana felé. Út­közben még háromnegyed órát töl­­| töltünk a postojnai (korábban I Posthumia) híres cseppkőbarlang­­’ bán. Este 8 órakor érkezett meg a . küldöttség Jugoszlávia legfejlettebb vidékének, Szlovéniának központ- 1 j jába, Ljubljanába. Fekete Sándor Október 25-én nagygyűlés a Sportcsarnokban A spanyolországi brigádok megala­kulásának 20. évfordulója tiszteletére , rendezett nagygyűlés 1956. október 23 helyett október 25-én, csütörtökön 1 délután fél 6 órakor lesz a Sportcsar­nokban. A nagygyűlésre mindenkit szeretettel vár a DISZ, a MÖHOSZ ¡»artizántagozatának budapesti bi­zottsága és a nemzetközi brigádok volt magyar harcosai. (MTI) Megérkezett Belgrádba a román párt- és kormányküldöttség Gheorghiu-Dej vezetésével szombat délután megérkezett Belgrádba Román Népköztársaság kormányának és a RO'mán Munkáspártnak kül­­öttsége. A pályaudvaron a 'küldöttséget Tito elnök és felesége, valamint jugoszláv állam és párt több vezetője fogadta. A Küldöttség vezetője, cmeorgmu- i Pej, a belgrádi rádió mikrofonja előtt beszédet mondott, amelyben a j többi között a következőket jelentet- j te ki: — A bukaresti jugoszláv—román , nyilatkozat kiemelte a két kormány ! azonos nézetét a nemzetközi élet és a béke megőrzése fő kérdéseiben, to- , vábbá azokban a kérdésekben, ame­lyek a két ország közötti gazdasági- I kulturális és tudományos-műszaki együttműködésre vonatkoznak. A szocializmus építésében nagy jelentőségű a pártjaink közötti esz- I mecsere — ennek keretében minden párt sajátos hozzájárulást nyújthat — valamint a szerzett tapasztalatok kölcsönös tanulmányozása. Ebben mi a kommunista - és munkáspártok kö­zötti nemzetközi együttműködés tar­tozékát látjuk, a haladó erők és a béke fejlesztésének és megszilárdí­tásának érdekében az egész világom örülünk, hogy alkalmunk nyílik közvetlehül megismerkedni a testvé­ri jugoszláv népek vívmányaival, ta­nulmányozni tapasztalataikat, és is­mertetni velük mindazt, ami a mi tapasztalatainkból őket érdekli; Á Tudományos Akadémia elnöksége visszaállította Naov Imre eivtárs akadémiai tagságát kitiintp.ftpk a műszaki zárak eltávolításában kiváló katonákat Szombaton a Néphadsereg Köz­ponti Tiszti Házá­ban ünnepélyesen átadták a műszaki zárak eltávolítá­sának munkájá­ban legjobban dolgozó katonák­nak az Elnöki Ta­nács, a honvédel­mi miniszter és a belügyminiszter kitüntetéseit és jutalmait. Az ünnepségen Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke mondott be­szédet, majd fel­olvasták a honvé­delmi miniszter és a belügyminiszter október 20-án kelt közös parancsát, amely szerint a Népköztársaság El­nöki Tanácsa ki­magasló, eredmé­nyes és áldozatkész munkájukért Komlódi Elemér és Putnai József őrnagyot a v-on- j lag Érdemrenddel, 25 főt Kiváló szolgálatért Érdeméremmel, 35 főt Szolgálati Érdeméremmel, a honvé­delmi miniszter 46 főt a Haza Szol­gálatáért Érdemérem arany, 59-et I ezüst, 58-at bronz fokozatával. a bel- i iiöimiintc7ior qt Államvédelmi Ható- 1 Hazai Jenő vezérőrnagy kezet fog az egyik kitüntetettel. ság 13 tagját az Államvédelmi Érem I., 22 tagját II. fokozatával tüntette ki, ezenkívül a néphadsereg 22, az államvédelem 11 katonája jutalom­ban részesült. A kitüntetettek nevében Popoi Mihály őrmester mondott köszönetét. 370 000 hold öntözött terület Elkészült az öntözés 15 éves fejlesztési terve Az Országos Vízügyi Főigazgató- I i ság kidolgozta az öntözés 15 éves fejlesztési tervét. Eszerint 1970-re a jelenlegi 160 000-ről 370 000 holdra növelnék az öntözött terület nagy- 1 ságát. A fejlesztés elsősorban nem a terület növelésére irányul, sokkal in- ] kább a meglevő és a megépülő öntöző­telepek kihasználására. Az elmúlt években ugyanis a nagy költséggel létrehozott berendezéseket sok- ; helyütt nem használták, az öntöző­­] telepek majdnem egyharmad része nem működött. A cél az, hogy a 370 000 holdon öntözéssel ténylege- i sen megkétszereződjenek a termés- j j hozamok. A távlati terv szerint az öntöző- j műveket és a berendezéseket úgy ! építik meg, hogy 15 év múlva az ön- i tözés 76 százaléka az Alföldre, a Tisza vidékére, 24 százaléka pedig a ! Dunántúlra essék. A fejlesztés kiin­dulási pontja a tiszalöki öntöző­­rendszer, de nagy feladatok hárul­nak a megépítendő tiszaburai vízi­lépcsőre és a dunavölgyi főcsatorna mentén létesítendő öntözési rend- j szerre is. — Az első színházi világkonferen­ciát október 29-től november 2-ig tartják Bombayben. Csaknem száz ország küldöttei vesznek részt a konferencián, melyet az UNESCO égisze alatt működő Nemzetközi Színházi Intézet kezdeményezett. A Magyar Tudományos Akadémia i i elnöksége szombaton ülést tartott, s j ; tudomásul vette Nagy Imre elvtárs : I szeptember 28-án kelt levelének tar- , i talmát, amelyben — ismertetve aka­­démiai tagságáról történt lemondása okait és körülményeit — kérte tag­ságának visszaállítását. Az Akadémia elnöksége egyhangú határozattal visszaállította Nagy Imre elvtárs aka­­; démiai rendes tagságát. 1 Az Akadémia elnöksége megálla­pította, hogy a lemondás elfogadásá­nál nem járt el helyesen, amennyi­ben politikai tényezők jogosulatlan állásfoglalása alapján ellenvetés nél­kül hozzájárult olyan lépéshez, amely tudományos szempontból nem volt indokolt. Az Akadémia elnöksége visszaté­rése alkalmából meleg szeretettel üdvözölte Nagy Imre akadémikust. Bulganyin újabb üzenetet intézett Eisenhowerhez Mint az AFP jelenti, az amerikai! külügyminisztérium pénteken dél­után közölte, hogy Bulganyin újabb j üzenetet intézett Eisenhower elnök- ' höz. Mint ismeretes, Bulganyin és Eisenhower múlt év óta folytat leve­lezést a leszerelésről. A mostani üze­netet Ledovszkij, a washingtoni szov­jet nagykövetség tanácsosa adta át Dulles külügyminiszternek. Tartalmát még nem hozták nyilvánosságra, Megnyílt Bernáth Aurél gyűjteményes kiállítása oz-uiiiudiuii az jmusl iviuzeumuan t ünnepélyesen megnyitották Bernáth ’ Aurél Kossuth-díjas festőművész, a j Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészének gyűjteményes kiállítását. A j megnyitó ünnepségen megjelent Káí- j lai Gyula, a Magyar Dolgozók Pártja ! Központi Vezetősége kulturális osztá. i lyanak vezetője, Darabos Iván és Mi­hály fi Ernő népművelési miniszterhe­lyettes, továbbá társadalmi és művé­szeti életünk számos kiváló képvise­lője, a budapesti diplomáciai testület több vezetője és tagja. A kiállítást Végvári Lajos művé­szettörténész nyitotta meg. (MTI) Teljesítették második félévi vállalásukat az oroszlányi ll-es lejtősakna bánvászai A tata; szénmedencében már vala­­; mennyi bányaüzem dolgozói csatla­­! koztak a VlI-es aknaiak felhívásá­hoz: a Nagy Októberi Szocialista For­­; radalom 39. évfordulója tiszteletére | október 15-től november 7-ig forra­­j dalmi műszakot tartanak. A forra­­| dalmi műszak eddigi öt munkanapján több bányaüzem kiváló eredményt ért el, s most a VlI-es akna dolgozói után az oroszlányi Il-es lejtősakna bányásza) jelentették, hogy a máso­dik félévi tervükön felül vállalt 4000 tonna szenet szombaton reggelre a felszínre küldték. A Il-es lejtősakna bányászai hóna­pok óta tartják jó termelési eredmé­nyeiket. A gépesített bányaüzemben különösen a második félévben lénye­­gesen csökkentették az üzemzavarok okozta kieső órák számát. Gondosan : ellenőrzik a vágatok és a munkahe­lyek biztosítását is. | Most vállalták, hogy további 2000 | tonna szenet termelnek tervükön fe­lül, s így összesen 6000 tonna terven felüli szénnel segítik a tröszt fel- i ajánlásának teljesítését. Jó eredmények a knlió- és gépipari üzemek III. netfvedévl iaiiink»i»han A Kohó. és Gépipari Minisztérium j jelentése szerint,a harmadik negved­­| év — ma már pontos, megbízható í adatok szerint — jó eredményeket | hozott a minisztériumhoz tartozó üze­mek munkájában. A kohászat és a : gépgyártás együttesen 103,6 százalék­­j ra teljesítette negyedévi befejezett | termelési tervét. Ezen belül figyelem­­| re méltó, hogy a harmadik negyedévi j exportterv teljesítése túlhaladta a 105 százalékot. örvendetes, hogy a minisztérium ! nagy üzemei büszkélkedhetnek a lég. ; nagyobb eredményekkel is. A Vörös Csillag Traktorgyár például 104,5, a í Ganz Vagon- és Gépgyár 105, az Óbu- ; j dai Hajógyár 115,2 százalékra valósi- j I tolta meg a befejezett termelés ter­vét. Az exportra termelő vállalatok közül kiemelkedik a Klement Gott­­wald-gyár 115,2 százalékos export­­tervteljesítése. Az önköltség csökken, tésében Szép eredményt értek el az Óbudai Hajógyár dolgozói, akik a harmadik negyedévben 1,7 millió fo­rintot takarítottak meg az előirány­zott termelési költségekből. Fűteni fognak egy autóutat Svájcban Svájcban a Walen See. melletti Burq városkánál eqy útvonalat északi fekvé­se miatt állandóan az eljegesedés veszé­lye fenyeqet. Ezért ezen az útvonalon fűtőberendezéssel látják el néqy híd fe­lett az úttestét, és íqy arénylaq olcsó arammal hómentessé teszik eqész télen at. (DPA) Törpeautó? Dehogyis. Óriás gyermekautó. Villanymotor meghajtású, s a Divatcsarnok gyermekvásárlói novemberben már bele is ülhetnek. Ez már nem is mackó, ez már valóságos medve. (A József körúti Játékboltban.) Tűzoltóautó? — Darukocsi? — No, még megnéze * babákat is! (Kéri Dániel felvétele;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék