Népszabadság, 1965. szeptember (23. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-04 / 208. szám

HALÁLOZÁS A Gyógyszerkutató Intézet igaz­gatósága és összes dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy dr. Wix György tudományos főmunka­társ, Kossuth-díjas, az orvostudo­mányok . kandidátusa, augusztus 29-én, életének 41. évében tragikus szerencsétlenség áldozata lett. A Gyógyszerkutató Intézet saját ha­lottjának tekinti. Temetése 1963. szeptember 5-én 11 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben (X. kér. Kozma u. 6). Emléke munkatársai szívében tovább él. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Lóránd Vilmos, a Magyar Külke­reskedelmi Bank RT osztályveze­tője, felesége Lóránd Vilmosné szül. Rozsnyai Magdolna, az Alkotás Htsz dolgozója és Péter nevű gyer­mekük, tragikus szerencsétlenség következtében elhunyt. A Magyar Külkereskedelmi Bank RT mind­hármukat saját halottjának tekinti. Temetésük f. hó 5-én 10 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben (Koz­ma u. 6). Ezúton értesítjük az ismerősöket, jó barátokat, hogy a tragikus kö­rülmények között elhunyt Pinke Jánosnét folyó hó 7-én, du. fél 4 órakor, a Rákoskeresztúri temető­ben helyezzük örök nyugalomra. Gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerettek, hogy forrón szeretett testvérünk és rokonunk Stern Andorné szül. Lih­­tig Hermin, életének 87. évében szeptember hó l-én elhunyt. Bú­csúztatása szeptember 5-én vasár­nap 12 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. (Kozma u. 6.) A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk: Fehér Pétemé életének 59. évében f. hó l-én elhunyt. Temetése szeptember 4-én 13 órakor lesz a farkasréti te­metőben. Távirati cím: MENGESZ, Bp. XI., Villányi út 55—65. Rehberger Elek, a Gundel nyug­díjas konyhafőnöke, szept. l-én 75 éves korában elhunyt. Temetése szept. 6-án 1 órakor lesz a rákos­­keresztúri temetőben. Gyászolják: felesége, családja és kollégái. Ezúton értesítünk mindenkit, aki ismerte és szerette, hogy idősebb dr. Mahumka Sándor VIII. 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása szep­tember 6-áft du. 2 órakor lesz a budafoki temetőben. A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondok köszönetét a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság dolgo­zóinak, barátoknak, ismerősöknek, akik elhunyt férjemet: Rajnár Ist­ván rendőr alezredest utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyilvánítot­ták. özv. Rajnár Istvánné. Mindazoknak, akik mérhetetlen fájdalmunkban jóleső együttérzésü­ket szóval, írásba^, virággal kife­jezték, és forrón szeretett férjem, Szathmáry József temetésén részt vettek, a magam és a rokonság ne­vében hálás köszönetét mondok, özv. Szathmáry Józsefné. Ezúton*mondok köszönetét mind­azoknak, akik szeretett édesanyám, özv. Muszkái Józsefné elhunyta al­kalmából a temetésén megjelentek, valamint részvétüket szóban, levél­ben vagy táviratban fejezték ki. Mérei Ferenc. ■ — ........... -TTTWMM—B—M Felveszünk szíjgyártó szakmunkást. Magyar Pamutipar, Budapest IV., Erkel m. 30. Építőipari számlázásban és normázásban jártas férfi munkaerőt vagy építőipari normást azon­nali felvételre keres a Paksi Járási Építőipari Ktsz._____________________ Vastömegcikk gyártásá­ban jártas gyártáselőké­szítőt gyártástervezői munkakörbe felveszünk. ,,Sürgős 100” jeligére újpesti hirdetőbe. AFÓR gépkocsiföosztály csepeli telepére azonnali belépésre keres autósze­relőt, betanított segéd­munkásokat. Jelentke­zés: Csepel, Szabadki­kötő, gépkocsifenntartási főosztály, Türk Miklós­nál. Tisza Bútoripari Válla­lat I. sz. Gyáregysége felvesz Budapest XIV. kér. Várna u. 5—7. te­lepére asztalost, faipari gépmunkásokat. szerző­déssel kőművest és férfi segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Bp. XIV., Várna u. 5—7. sz. alatt. Állandó budapesti lakás­sal rendelkező férfi se­gédmunkásokat és nem nyugdíjas éjjelőrt felvesz Bútorlap és Faáru Ktsz, IV., Tavasz u. 39. Azonnali felvételre kere­sünk bölcsődénkbe mo­sónőt és konyhalányt. Érdeklődni és jelentkez­ni lehet: Pamutnyomó­ipari Vállalat Kelenföldi Textilgyára munkaerö­­gazdá’kodásán, Budapest XI., Budafoki út 111— 113. Telefon: 258—900/ 215 mellék.______________ Nagy gyakorlattal ren­delkező acélanyaggazdál­kodót keres azonnali be­lépésre Szerszámgépipari Müvek Esztergagépgyára. Bp. IX., Soroksári út 160. Telefon: 279—014. Szerszámgépipari gya­korlattal rendelkezők előnyben. _______________ Zámoíyi Petőfi Termelő­­szövetkezet gépesített bognármühelyébe bog­­nármeslert keres. Fize­tés kollektív szerint. Kutatóintézet felvételre keres vegyi szakmunkást vagy betanított munkást, telepőrt és hegeszteni tudó főszerelő lakatos szakmunkást. Jelentkezés helyben: Bp. XX., So­roksár, Dózsa György út 114.___________________ Építész- és épületgépész­mérnököt vagy tech­nikust (több éves gya­korlattal) beruházói munkakörbe azonnal fel­veszünk. Jelentkezés sze­mélyesen önéletrajzzal a Gelka hálózatfejlesztési osztályán. Bp. VII., Do­­hány u. 98. _ Budapest környéki kék busszal megközelíthető vállalat azonnali belé­pésre keres: utókalkulá­tort műanyagipari, ve­gyi vagy. vasipari gya­korlattal. Anyagbeszerzőt műanyagipari, vegyi vagy vasipari gyakorlat­tal. Anyaggazdászt gya­korlattal. Budapest köz­pontjából 50 perc alatt elérhető. ,, Fejlődő mű­anyagipar 4489” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. Asztalosipari tanulókat felveszünk. Budapest és környéki <30 km körzet) lakosok jelentkezhetnek. Szállást biztosítani nem tudunk. Követelmény: 8 általános iskolai vég­zettség, 16 éves korig. Jelentkezés: Szék- és Kárpitosipari Vállalat Bp. IV., Munkásotthon u. 111, személyzeti oszt. ügyintézőnek érettségi­zett, gépírni, gyorsírni, ügykezelni tudó, illető­leg anyaggazdálkodónak gyakorlott női munka­erőt felvesz Elektro­akusztikai Gyár, XIV., Lumumba U. 95—97. — Előbbinél nyelvtudás előny. Jelentkezés a sze­mélyzeti osztályon. Gyakorlott szerszámké­szítőt és segédmunkáso­kat azonnalra felvesz vasipari szövetkezet. An­gyalföldi Fémipari CSUKSZ. XIII., Röp­pentyű u. 56. Az V. kér. Tanács VB. Házkezelési Igazgatóság felvételre keres építő­ipari technikusokat, víz­vezetékszerelőket, kő­műveseket, tetőfedő bá­dogosokat, segédmunká­sokat. Jelentkezés: a munkaügyi csoportnál. Bp. V., Fehérhajó u. 8. sz. / APRÓHIRDETÉS < j * Épitoanyagiparl Központi Kutató Intézet vegyész­­technikust keres. Jelent­kezni lehet: Budapest X., Bihari o. 6, sze­mélyzeti vezetőnél. Felvételre keresünk 1 fő gyakorlattal rendelkező - gép- és gyorsírót, aki az általános adminisztratív munka elvégzésében is jártas. Egy fő könyve­léshez, utókalkulációs munkához értő munka­erőt. Budapesti Bútor­ipari Vállalat, Bp. IV., I/orániffy Zs. u. 15/b. Gyakorlott műszerészt azonnali belépéssel fel­veszünk. KAEV 34. sz. Gyára, Bp. XVIII. kér. Hengersor u. 30, mun­kaügyl osztály.___________ Csillár Fémtömegcikk és Villamossági Ktsz azon­nali belépésre keres ba­­kelitpréselőket, mű­­anyagfröccsöntőket, to­vábbá nagy gyakorlattal rendelkező (legalább 8— 10 év), műanyag szer­számkészítéshez értő szerszámkészítőt, továb­bá keresünk gyártmány­tervezői és szerkesztői munkakörbe nagy gya­korlattal rendelkező gyengeáramú elektro­mérnököt. Jelentkezés: Csillár Fémtömegcikk és Villamossági Ktsz, Bp. XIII., Szegedi út 57—83, munkaügyi osztály, 8-tól hl óráig._________________ Nehézgépkezelő vizsgával rendelkező autódaruveze­tőt keresünk felvételre. SZIM Esztergagépgyára. IX., Soroksári út 160. Lakatos, csőszerelő, vegyi szakmunkás, segédmun­kás dolgozókat szövetke­zeti tagnak felveszünk. Első Vegyi Industria Ktsz, VII., Alsóerdősor 10, munkaügy. Közgazdasági techniku­mot végzett fiúkat és lá­nyokat kereskedelmi el­adónak felveszünk. Je­lentkezés: Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat munkaügyi osztályán, IX., Közraktár u. 30, VII. emelet. Szövődéi segédmüvezetöt azonnal alkalmaz Adria Selyemszövőgyár, Bp. X. kér. Gyomról út 60—62. Kisnyomású kazánhoz fűtőt felvesz a Föv. Ta­nács Gyógyszertári Köz­pontja. Jelentkezés: Bp. V. kér. Zrínyi u. 3. Férfi rakodó segédmun­kásokat a VI., XIII. és XIV. kerületekben lévő telepeire felvesz Szerel ­­vényértékesítö Vállalat, Bp. VI., Bajcsy-Zsi­­liflszky út 31.___________ A* I. kér. Táncművé­szeti Iskola (I., Mészá­ros u. 4) zongorakísérőt keress azonnalra, 12 havi fix fizetéssel. Elfoglalt­ság naponta 2—(29-ig. Segédmunkást felvesz a Főv. Tanács Gyógyszer­tári Központ karbantar­tó részlege. Jelentkezés’ Budapest VIII. kér. Kő­ris u. 15. sz. ____ Segédmunkásokat állan­dó budapesti munkára felveszünk. Munkásszál­lás nincs. Építő Ktsz, Bp. X., Endre u. 10. Magyar Fámul ipar. Bu­dapest IV., (Újpest), Er­kel u. 30, felvesz azon­nali belépéssel 16. élet­évüket betöltött leányo­kat szövő-, vagy fonó­gépi betanuló dolgozó­nak. Azonnali belépéssel női és férfi segédmun­kásokat. 1966. február 1-re, 1 éves tanulmányi idővel, VIII. általánost végzett 15—16 éves leá­nyokat szövő- vagy fo­nóipari tanulónak. La­kást biztosítani nem tu­dunk. Jelentkezés le­vélben vagy személyesen munkaügyi osztályunkon. Általános iskolát végzett 16 éven aluli fiatalokat az alábbi szakmákra szerződtetünk: budapesti lakos vagy Budapest környékéről bejárással, kőműves, ács, tetőfedő, bádogos, asztalos és víz­szerelő szakmákra. Szál­lást biztosítani nem tu­dunk. Iskolai jelentke­zési lap, iskolai bizo­nyítvány, születési anya­könyvi kivonat jelentke­zésnél bemutatandó. Vi­dékieknél tanácsi igazo­lás szükséges. Jelentke­zés: Bp. VIII., Auróra u. 23. Munkaügy._______ A Gyapjúmosó és Szö­vőgyár budapesti, buda­kalászi és pomázi gyár­egységében az alábbi muBká síel vételek van­nak. A budapesti gyár­egységben (XIII., Kár­pát u. 9—11) felveszünk szövőelökészítöt, szövőt, kivarrót, valamint férfi segédmunkás munkakö­rökbe szakképzett és át­képzés dolgozókat. A bu­dakalászi gyáregységbe (Budakalász, Ságvári u. 27) felveszünk fonó, szö­­vőelőkészitő és szövő szakmunkásokat és át­­képzősöket. A pomázi gyáregységünkbe (Pomáz, Hf:V állomás) felveszünk szövőelőkészítő, szövő, klvarró szakmunkásokat és átképzősöket. Jelent­kezni lehet a gyáregysé­gek címein, a munka­erőgazdálkodónál. Vízgépészeti Vállalat, Lajosmizse, azonnali be­lépésre felvesz vizsgázott és gyakorlattal rendel­kező villany hegesztőket vasszerkezeti és karosz­­széria-lakatosokat, esz­tergályosokat. Jelentke­zés hétköznap 7—15 óráig a gyárrészleg mun­kaügyi előadójánál. A Szolnok megyei Gép­állomások Igazgatósága Szolnok, Besenyszögl út, pályázatot hirdet mező­gazdasági gépészmérnöki egyetemet végzett, több éves gyakorlattal rendel­kező főmérnöki állás betöltésére a gépállo­másra. Fizetés kollektív szerint. Csemege Élelmiszerke­­reskedelmi Vállalat fel­vesz eladókat, segéd­munkásokat, takarítókat. Jelentkezés: Budapest V., Szép u. 6. Munka-” ügyi osztályon 8—12 óráig. Csak személyesen. Háziasszony vagy idős hölgy mellé elhelyezked­ne szerény 48 éves nő, havi 300-ért, bentlakás­sal.__Telefon:___335—644. Műszaki revizort keres budai vállalat építőipari revizori gyakorlattal és legalább technikusi vég­zettséggel. Eddigi műkö­dés megjelölésével rövid életrajzzal ellátott aján­latot kérünk „Körtér környékén 38 896" jeligé­re Felszabadulás téri hirdetőbe. Budapesti vállalat keres gondnoki munkakörben jártas érettségizett fia­tal munkaerőt. Jelent­kezéseket részletes ön­életrajzzal „Nagyvállalat 4269” jeligére a Felsza­badulás téri hlrd._______ Angol és német műsza­ki fordítót keresünk gya­korlattal. Jelentkezése­ket részletes önéletrajz beküldésével kérjük Bu­dapest 114. Pf. 49-re. _ Keresünk felvételre né­met, angol és francia le­velezőnőt gyorsírással. Jelentkezés 124--^735-ös telefonszámon . f*9—17 óráig. ___________________ Kőbányai Könnyűfémmű Bp. X. kér., Cserkesz u. 42., felvesz alacsony­­nyomású vizsgával ren­delkező kazánfűtői, fér­fi segédmunkásokat és férfi fürdokezelóket. Je­lentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Kelenföldi Hőerőmű V. Bp. XI.. Budafoki út 52. sürgősen felvesz ál­landó budapesti lakással rendelkező takarítónőket. Jelentkezni lehet fenti címen munkaerőgazdál­­kodónál 8—11 óráig. Szakképzett autogén- és elektromos-hegesztő szakmunkást anyagdara­­bolási munkára felve­szünk. Jelentkezés: Bp. XIV. kér. Gizella út 14. KAV._____________________ Az Árpád-hidi lakótele­pen két kisgyermek mel­lé egész napra — eset­leg bentlakással — pót­nagymamát keresünk. Telefon: 200—198. Tizen­hét óra után. ' Bádogos és ács szak­munkásokat szövetkezeti tagnak, csak budapesti munkára azonnal felvesz a Favorit Építőipari Ktsz, Budapest IX. kér. Sopron út 149. (Megkö­zelíthető a Fehérvári úton villamossal az Al­­bertfalva-kitéröig.) Je­lentkezés személyesen a szövetkezet munkaügyi osztályán. Bulángáz tűzhellyel át­adó. Budapest XV. kér. Dembinszky u. 4, íszt. 12, du. 5-től.___________ Augusztus 26-án elve­szett Siófok állomáson egy Mansfield fényképe­zőgép. Becsületes meg­találó szép jutalomban részesül. Oroszlány, Rá­­kőczl út 6, Seres. Gyermekkalap-üzletét szeptember 15-én újból megnyitja Friedmann Sári, V., Váci utca 65. mm Németül tanítok, közép, felső fokra előkészítek. Telefon: 220—592. Német—francia nyelvok­tatás. Richter, V. kér. Molnár u. 20. III. em. Zenei előképzés gyerme­keknek. Zongora, har­monika, hegedütanitás. Jazz-zongora és jazz­­hangszerek. Zeneoktatói munkaközösség. Vezető­tanár: Pintér Alice, XIII., Pozsonyi út 3. — Telefon: 316—795. ______ VII. kerületi Zeneokta­tói Munkaközösség, Ma­rék József u. 18. (Beth­len térnél.) Zongora, harmonika, hegedű, gi­tár, ének, szolfézs, hang­szeres előképzés, gyakor­lási lehetőség. Telefon: 228—320,_______________ Középiskolások oktatását matematika, fizika, va­lamint humán tárgyak­ból vállalom. Telefon: 268—787. au Veszek hálót, kombinál­ta^ rekamiét, hagyaté­kot, ágytollat, ruhane­műt, szőnyeget, porce­lánt^ limlomot. 336—966 Lakásfelosztásból hálót, kombináltat, háromaj­tóst, rekamiét, ágytol­lat, férfiruhát, fehérne­műt, varrógépet, hagya­tékot, limlomot veszek. 135—708. ____________ Vásárolunk hálószoba­bútort, kombináltat, há­romajtóst, szekrényeket, rekamiét, hagyatékot, ágytollat, ruhaneműt, varrógépet. 136—169. Hagyatékot, hálószobát, kombináltat, háromajtós szekrényt, garnitúrákat, férfiruhákat, fehérne­műt, ágytollat, lakásfel­oszlatásból limlomot ve­szek. 143—117. Rekamiék, fotelok, szé­kek, fotelágyak tizenegy havi részletre. Baross u. kilencvenkettő, Bujtás kárpitostól,______________ Veszek hagyatékot hálót, kombináltat, ruhaneműt, feloszlatott háztartást, ágytollat, limlomot. — 335—885._________________ Kárpitos háznál mun­kát vállal. 498—380.___ Veszek hálószobát, kom­bináltat. háromajtóst, rekamiékat, szőnyeget, porcelánt, ruhaneműt, tollat, hagyatékot, lim­lomot. 134—869._________ Veszek hálószobát, kom­binált szekrényt, garni­túrát, hagyatékot. 152— 895._______________________ Eladó egy szobabútor secessio Jugend stílben, mahagóniból készült. — Könyvtárnak is alkal­mas. Cím: Hegyi Andor­né, Csongrád, Dózsa tér 7.____________________ Mária Terézia korabeli szekrény, javításra szo­ruló és néhány más bú­tor olcsón eladó. Tele­fon: 355—059.___________ Különleges kombinált szekrény kilencezeröt­százért eladó. Kedvező fizetés. — Rákospalota, Klapka utca 45. Felújított garnitúra, re­­kamié külön is eladó. — Fotelágyak, heverök. részlet, csere. Visegrádi utca 4.___________________ Kombinált szekrény, kedvezményes fizetéssel is, készítőnél eladó. Rá­kospalota, Tompa Mi­hály 5 L______________ Hálószoba, kombinált és tv-szekrények, ágynemű­­tartók, asztalok fizetési könnyítéssel. Bp. Hársfa U. 10/b. 421—260. luaii Használt férfi, női ru­haneműt, fehérneműt*, ágyneműt veszek. 494— 839.______________________ Ruhaneműt, ágytollat. fehérneműt, varrógépet, hagyatékot. lakásfelosz­latást készpénzért veszek. 130—755.________________ Hagyatékot, női férfi ruhaneműt, ágytollat, lakásfeloszlatást, limlo­mot készpénzért veszünk. 134—038._________________ Női, férfiruhákat, ágy­tollat, fehérneműt, sző­nyeget, lakásfeloszlatást, hagyatékot, mindent ve­szek. 411—522.­­Veszek férfiruhát, nőit, fehérneműt, bútorokat, hagyatékot, tollat, lim­lomot. 135—677 vagy 334—086. Ruhakölcsönzés! Gyö­nyörű esküvői ruhák, II.. Erőd u. 18. Május 1 mozival szemben. — 352—213. mflH Medveszki modern fehér dobfelszerelése eladó. — Telefon: 382—250._______ Páncéltökés, kereszthú­­ros, bécsi rövid zongora eladó. 155—786, XII., Levendula u. 12. Kereszthúros, körpáncé­­los, hárompedálos bécsi fekete rövid zongora el­adó. Barkó, VIII., Tö­mő u. 29. Orion 650-es Szigma, ga­ranciális, igényesnek el­adó. Du. 4-től: 135—984. Rövid, bécsi, fekete zon­gora eladó. Megtekint­hető 17 órától, V.. Baj­­csy-Zsilinszky út 34. II. 2._____________________ Televíziója vitás helyszí­nen, gyorsan, garanciá­val, vasárnap is. Szalay, telefon: 424—086._______ Tflevíziójavítás háznál, Jótállással, azonnal. — Perjés!. 496—966, vagy 407—069. Televízió-, >*rádiójavítás, antennaszerelés, helyszí­nen, vasárnap is. — Jantsek, Batthyány 50. 156—539, 357—530._______ Telev/zlójavítás! Sándor. Uj telefonszám: 310—446 Televíziójának márka szei int speciális javítása helyszínen, jótállással, azonnal: 126—156. B piszton AMATI eladó. XVIII., Schönherz u. 73. JÁRMŰ Tátrap’án, újszerű álla­potban, igényesnek el­adó. Megtekinthető egész nap. Bp. VII., Akácfa u. 41. I. 9._____________ Opel Rekord panorámás, igényesnek eladó. VIII., Mikszáth Kálmán tér 1. Jó állapotban lévő Tát­­raplán eladó. XV., kér. Széchenyi telep. Török­­szegfű tér 1, Bóna. Nyeremény Renault, Simca, Skoda autót ve­szek. „Készpénz” jel­igére a szolnoki_hlrd. 750 es terepjáró Wehr­­macht oldalkoesis BMW motorkerékpár, üzem­biztos, 13 000 Ft-ért sür­gősen eladó. V., Sem­melweis u. 19. Házfel­ügyelő, hétköznap hat órától, szombaton kettő órától, vasárnap egész nap. Moszkvics 407-es, 4 se­­bességes, 45 000 km-rel eladó. Sugár Gyula, Du­­naföldvár, Bölcskel utca. 407-es Moszkvics jó ál­lapotban eladó. — Bp. XX., Teleki u. 33. Felújított Hansa Borg­­ward 1100 kem-es mo­torral eladó. Motort be­számítok. Bp. XI. kei. Krusper u. 4. Tolnai. Mercedes 180-as eladó. Tóth István, Tóalmás, Ferenc tanya. ÍOOO-es luxus Wartburg hatvannyoicezerert el­adó. Budapest, XI., Sze­­rémi sor 10. Telefon dél­után háromtól: 267— 389.___________________ 900-as Wartburg eladó. Bp. XI., Könyves Gy. u. 4. I. 4. _ 57-es Volkswagen uj gu­mikkal eladó. 28-as autó­busszal. Egész nap. — Tumay Lajos, XII., Hu­nyad lejtő 29.________ 500 kem-es Fiat Topo­­lino eladó. Csepel, Kal­­már u. 44. (Vargyas.) Skoda 1102-es, első kéz­ből, kiváló állapotban eladó.__259—130. Fekete Pannónia motor­­kerékpár sürgősen eladó. Du. ‘26-tól, vasárnap egész nap, Bp. VI., Ru­das L. u. 95, fezt. 2. Györffy.__________________ 407-es Moszkvics kitűnő állapotban eladó. Má­tyásföld, XVI., Corvin u. 9._____ Volkswagen Caravan 1500-as, 1964-es, igényes­nek eladó. Szombaton 10-töi: Bartók Béla 76 előtt vasárnap estig.____ Skoda 440-es kifogásta­lan állapotban eladó. Megtekinthető: Bp. IX., Vágóhíd n. 33. Oodova. 500 kem-es Sunbeam oldalkocsis motorkerék­pár príma állapotban eladó. Bp. XX., Valéria u. 43. Próbaútra elvi­szem._______________ Égy jó állapotban lévő 407-es Moszkvics sze­mélygépkocsi eladó. — Gyula, Móricz Zsigmond u. 10. — Megtekinthető: hétköznap 15 órától, va­sárnap egész nap. Felújított Ziss terepjáró 4,5 tonnás tehergépko­csinkat jó állapotban lévő Zill tehergépkocsira elcseréljük. Cím: Járási Építő Ktsz, Pécsvárad, Dózsa György u. 1. Te­lefon: 27. 1000-es Wartburg eladó. XIX., Kossuth tér 23, egész nap._______________ Trabant Limousine, 1961- es kiadású, 67 ezerrel, igényesnek eladó. 164— 038._____________________ Skoda Octavia 53 000-ért eladó. XXI., Rákóczi F. u. 96—98, 1. ajtó. Sorsoláson nyert Tra­bantot kp. vennék. He­gedűs Antal, Bp. VIII., Práter il J>6. Opel Rekord 57-es el-, adó. Piliscsaba. Benzin­kút______________________ Octavia Super 30 000 km-rel eladó. Bp. III., Bécsi út 88—90, I. 59, du. 17 órától.______* 180-as Mercedes igényes­nek eladó. — Telefon: 148—278. ___________ Moszkvics 407, 4 seb., valóban 32 000 km, el­adó. XI., Baranyai u. 3, IV. 1._________________ Skoda Colpniál jó álla­potban eladó. Bp. XIII.. Pozsonyi út 11/b. Nagy István. Telefon: 119—186 Moszkvics 407-es kitűnő eredeti gumikkal, 28 000 km-t futott, kifogásta­lan állapotban, igényes­nek első kézből 57 000 Ft-ért eladó. Telefon: 269—076. _____________ Uj ezres Skodát vennék. Várad! József, Csengőd, Bucka 6._________________ Opel Rekord 1955-ös el­adó. — Policsányi, Pest megye. Rád, Dózsa út nyolc._______________• Autónyeremény-betét­­könyvvel nyert 0 km-es Wartburg eladó. 141— 307, 16 órától: 274—049. Generálozás (után keve­set használt 1000-es Ford 1953-as személyko­csi betegség miatt eladó. Telefon este:__348—782^ Octavia Super eladó, kifogástalan állapotban. 47 000 km-t futott. Te­lefon: 114—395.__________ Vauxhall 18-os személy­­kocsi, felújított, üzem­biztos állapotban eladó. Telefon: 156—393._______ Ötvenezret futott Skoda Octavia Super eladó. Megtekinthető negyedi­kén 20 óráig, XIV. kér. Semsei Andor u. 12. I. 9._____________________ Wartburg de Luxé 900- as, igényesnek eladó. — Egész nap. Szépvölgyi u. 81.______________________ Vennék 2—5 éves Volks­wagent, Skodát készpén­zért vagy kp. plusz la­kott öröklakásért. Levél­cím: Budapest I., Hu­nyadi út 4, ifj. Korch­­márosné. lapotban eladó. Puszta­­szer, Ságvári E. u. 10. Jó állapotban lévő Sim­ca Aronde eladó. Pápa, Corvin utca 29.________ 62-es Rekord eladó. 108 ezer Ft. XVII., Rákos­csaba, Kossuth L. u. 76.________________________ Zastava, CB rendszámú, eladó. Oroszlány, Ápri­lis 5 út 4/1. Kitűnő állapotban lévő ? 23 ezret futott 407-es Moszkvics eladó. Baráth János, Rudabánya. 0 km-es Trabant 601-est vagy nyereménygépkocsit vennék. — Szóló Béla, Döm^öd. ________________ Százas Csepel és Mátra motorkerékpár, üzemké­pes. olcsón eladó. XV. kér. Beller Imre u. 124. 1100-as Skoda eladó. — XVIII.. Torda utca 15, 50-es végállomásnál.___ Vennék autónveremény­­betétkönyvön nyert bár­milyen új gépkocsit kész­pénzért, megegyezéssel is. Meleg János, Ács, Fel­szabadui ás u. 26.________ Trabant 196Les,J kifo­­gástalan állapotban el­adó. Nagy Géza, Bp. IX., Ráday Utca 1.___ Simca Fiat 1100-as üzemképes gépkocsi ga­rázsból eladó. Bp. II., Áfonya u. 8/a. Telefon: 156—326, Kocsis.________ 600 kem-es Trabant Li­mousine 16 ezer km-rel eladó. XIX., Nagy La­jos körút 5._____________ CF-es 1000 kem-es Wart­burg Limousine, első kézből, kitűnő állapot­ban eladó. Érdeklődés telefonon: 457—528-as számon, reggel 9 órától. Wartburg de Luxé új­szerű állapotban eladó. Érdeklődni: 468—090 te­lefonon naponta 14—18 órák között.____________ Kiváló állapotban lévő panoráma-ablakos Opel Rekord eladó. Telefon: 161—728, egész nap. Opel Kapitán igényesnek eladó. Telefon: 382—250. Topolino 500-as 15 000- ért eladó. XIX.. Wesse­lényi u. 42. — Telefon: 270—189._________________ 467-es Moszkvics eladó. Csór 1 Fejér megye), Rédey József.____________ 566-as Trabant kifogás­talan állapotban eladó. Kőszárhegy, Balatoni út. Pál. ________________ Skoda 2 ajtós, príma állapotban eladó. Új­pest, Fülek 11. Moszkvics, 63-as kiadá­sú, eladó. Megtekinthető a Rókus előtti parkíro­zóban 9—15 óráig. Rsz. CL—99—55.______________ Trabant 500-as, negy­venezret futott, kifogás­talan, eladó. Pernesz: 364—108._______ Csónak 4 személyes, 175 kem-es Istros oldalmo­torral 6500 Ft-ért, idény­végi áron eladó. Bemu- . tatja Kucsera gondnok, Vöcsök csónakház, Ró­maipart, _Nánási_út_L_ Moszkvics 407-es (4 se­bességgel) garázsban tartott, első kézből, ki­tűnő állapotban eladó. Telefon: 166—397._______ Wartburg eladó. VIII., Vig utca 23. Csarnok­­épület. Megtekinthető vasárnap egész nap. Autósok figyelem! Mű­anyag dísztárcsa ezüstö­­zött kivitelben Volkswa­gen, Moszkvics, Skoda, Wartburg. Trabant gép­kocsihoz. 4 db ára 120 Ft. Postán utánvéttel Is. Verebes, VI., Csengery u. 59. Esztergapad, 1000-es, nortonos. 300—600 priz­­más, marógép 300-as, kalapácsos daráló vilá­gítási áramra, légkomp­resszor, hengerfúrógép, Sihi vízszivattyú eladó. Nagy v Géza, Budapest, Rádai utca 1.___________ 1500-as CSÚC6-, táv-, nortonszekrényes vonó­vezérorsós esztergapadot 600-as Trabantra elcse­rélem. 208—262._________ Átadunk: 1 db magas­nyomású kétaknás 2—2,5 kg töltésű, 1.5 atm. nyomású MNOSZ 6295 szerinti karbitapparátot, 1 darab harangtipusú MNOSZ 6294 szerinti 2x2 kg töltésű karbitappará­tot. 1 db hitelesített bil­lenő tizedes famérleget. — Gödöllői Gépgyár, Anyagbeszerzés. Régi pénzt, ezüstpénzt, régiséget, jó áron ve­szek. Szakszerű becslést vállalok. Kelényt, Bp. Galeotti u. 6. Tel.: 169^—385._________________ Miifogsora eltörött? Ja­vítása leggyorsabban Majakovszkij 95-ben. — 224—105. Vidékre posta­­fordultával______________ Minden mennyiségben átvenne 5x20 mm-es és 5x25 mm-es süllyesztett­­fejü csavart. Acélipari Ktsz, 259—889, Katona. Bányahomok minden mennyiségben kapható vagonba rakva m3/12 Ft-os árban az ÉM Ka­vicsbánya Vállalat dél­egyházi bányájából, ok­tóber 1-től. A* igénylé­sek ÉM Kavicsbánya Vállalat Budapest, V., Molnár u. 53. szám alá küldendők. Üzemi konyhák, étkez­tetési vállalatok! Első­osztályú étkezési burgo­nyát szállítunk megren­delésre: Epóka fehér­húsú 229 Ft/q. Gül baba 320 Ft/q. Szállítási költ­ség 20 Ft mázsánként. Kívánságra mintacsoma­got küldünk. Zöld Mező Mg Tsz. Kungyalu. Burgonyaeladás. Étkezési és vető rózsaburgonya nagy tételben eladó. Ér­deklődni lehet a csong­rádi Tisza Termelőszö­vetkezetnél. KÖZLEMÉNYEK Bohócparádé című vidám vasárnap délelőtti gyermekműsorainak idényzáró előadását vasárnap, szeptember 5-én de. 10 órakor tartja meg a Kulich Gyula Szabadtéri Színpad. Az előadássorozat legsikeresebb bohóctréfái, bűvész-, zsong­lőrszámok, vidám vetélkedők sok nyere­ménnyel és az állatkert óvodájának ked­vencei: Micike az élő kisoroszlán. Bambi az igazi őzike várják a gyerekeket. Je­gyek válthatók: a színpad pénztáránál du. 2—7 óráig (telefon: 340—159) es a Színházak Központi Jegyirodájában. A Budapesti Pedagógusok Központi Kultúrotthona idegen nyelvű tanfolya­maira a beiratkozás megkezdődött és szeptember 25-ig tart. Felvilágosítás és eligazítás VI., Csengery u. 68. szám alatt személyesen vagy 110—638-as telefonszá­mon. Dr. Gara Artúr belgyógyász-főorvos új címe: V., Széchenyi u. 1/a. (Akadémia u. sarok.) Rendel: hétfő, szerda, péntek V26—7-ig. Telefon: 311—069. Ludas Manyi. A Kulich Gyula Szabad­téri Színpad Szánthó Dénes—Vécsey Er­nő—Szenes Iván vidám 3 felvonásos zenés játékával nyitotta meg idén nyári előadássorozatát. A rendkívül mulatsá­gos, kedves darab nagy sikerére való tekintettel, most újra műsorra tűzik szombaton, 4-én és vasárnap, 5-én, este 8 órakor a jól sikerült nyári idény záró­műsoraként. Jegyek válthatók: a színpad pénztáránál du. 2—7 óráig (telefon: 340— 159) és a Színházak Központi Jegyirodá­jában. 66 négyzetméteres VTII-as Marabu kazán eladó. Bp. IX., Vágóhíd u. 42/b. Tel.: 141—621. Motorkerékpár csomag­tartó krómozott, disznó­perzselő, golyóscsap­ágyas. fatüzelésű, hur­kától tőgép, vaskapu, sza­kaszkerítés, vasablak, etetővályú Hermann la­katosmesternél, Bp. xm., Alig u. 7/a. — (Lehel piacnál.) Mozaiklapok színes mo­dern mintákkal, járda­lapok, kútgyürük kapha­tók Kelenföldi pályaud­varnál, Etele tér 2. — 225—317._______________ Használt ajtók, zsaluzott ablakok eladók. III., Fi­­latori köz 7. Papp. — 886—044._________________ Hollandi eredetű fehér Jácint és korai tulipán­újdonságok, papagáj­tulipánok minden szín­ben, fajtánként kapha­tók. — Csiszár Jánosné, Szőreg, Dózsa György 11. 26,_____________ Szépségápolás. Szőrszá­lak végleges eltávolítása rövidhullámmal, zsíros, pattanásos arc kezelése Gáog kozmetika, Buda­pest, Népköztársaság útja 63.____________~_____ Pénzszekrényt, hibásat is, hagyatékot, ruhane­műt, limlomot veszek. 142—173. Budapestről elköltöző vállalat raktári állvá­nyait könyvjóváírással átvennénk. Állatifehérje Vállalat, Bp. IX.. Illa­tos út 23. sz. Ügyinté­ző: Ma tűz.____________; Eladók épületbontási anyagok, 7 m-es fage­rendák és egyéb anya­gok. Bp. IV. kér. Váci út 86.____________________ Földieper, Eszterházi ko­rai, 3—5 dkg-os gyü­mölcsöt terem, szelek­tált fajtiszta, szép, erős palánták db-ként 30 fil­lér, ezre 150 Ft, min­den mennyiségben után­véttel . szállít: Bense László, Pusztamonostor. Kerti hintaágy, kerti csőbútor, emeletes ágy, vasbútor, virágállvá­nyok, kerti kapu, keríté­sek készítése, javítása, Bp. VII., Csányi utca 12. 352—132. Vanczák. Pulóver, kardigán át­szabás, átkötés, javítás. Deli kötődé, IX.. Bor­áros tér 6. _____ Mekalor olajkályha el­adó. Telefon386—692. Parker-belétet, használ­tat, üreset veszek. VII., Thököly út 2, az udvar­ban. — Töltőtolljavító­­műhely.____________________ Építészszakértő tanácsot ad, vitás építési ügyeit elintézi, ellenőriz stb. 121—338.___________' Vermelt mű jég eladó. Érdeklődni lehet: Fővá­rosi Ásványvíz’ és Jég­ipari Vállalat, Margit­sziget, telefon: 318—934. Piszkos falak tfsztítása Gádor, Népszínház utca 34. Telefon: 141—501, _ Mosógép, televízió, rá­dió, háztartási gép ja­vítása, lakásán, azon­nal, garanciával. 318— 898._______________________ Bélyeg vétel, eladás, — Lacza László bélyegszak­­íizlete, Bp. V., Váci u. 67.'________________________ Ezcrhatszáz literes me­legvíz bojler sürgősen, olcsón eladó. Bizomá­nyin keresztül is. Reg­­gel, este: 364—209. Építtetők figyelem! Káli cementáru üzemünkből megrendelés esetén — vevő részéről történő el­szállítással — azonnal rendelkezésükre tudjuk bocsátani az alábbi méretű betonárukat: 20/100 talpas betoncső, 40/100 talpas betoncső, 50/100 ta 1 pás betoncső, 60/100 talpas betoncső, 100/50 kútgyürü, vala­mint fenti telephelyű bá­nyánkból vállalati kot­rással kitermelt durva kvarcos homokot (0—5 mm-ig) korlátlan meny­­nyiségben. — Távolabbi megrendelők részére vas­úti szállítást biztosítunk. Heves megyei Építő­anyagipari Vállalat, Eger, Somogyi Béla u. 13. Piszkos ,falak tisztítása, Jászay. VIII . Kőris 30. Telefon: 334—634. ■Di Elcserélném kétszobás, konyha. W. C.-s kettes házfelügyelö6égem főbér­­letre. Bp. V.. Alkot­mány u. 20, fszt. 2. Átvennék ez é\ ben be­költözhető 1—2 szobás szabadrendelkezés Ü la­kást, szövetkezeti vagy társaslakást. Cserelakás nincsen. „Kb. ötven­ezer” jeligére a kiadóba, vagy hétfőtől de. 12—2-ig: 887—466.___________ Elcserélem Népköztársa­ság útja melletti térre néző, olcsó bérű cca 100 m- területű szoba hallos, személyzeti szobás, garderobos bérlakásomat központi fütéses szoba hallos öröklakásra. Te­lefon hétfő, szerda, pén­tek 4—6 óráig: 122—452. Adok budai 2 szoba hal­los. személyzetis, tele­fonos, gázbojleres, etázs­­fűtéseS lakást, kérek 2 db 1 szoba komfortost. Telefon: 140—223, 11-tői 6-ig.________ Rózsadombon. 67-ben beköltözhető társasház­ban, társat keresünk 1, 2,5, 3 szobásra, 56, 90. 88 ezer készpénzzel plusz OTP. Jelenleg kell 39, 56 ezer, a többit január­ban. 189—-362, 17 után. Vennék készpénzért egy­szobás szabadrendelkezé­sű. lehetőleg komfortos lakást. Telefon munka­időben : 220—083. Szétköltüzök. Elcserél­nénk 2 szoba, komfor­tos, II. em., Rózsa utcai és 1 szoba komfortos, II. em. Délibáb utcai laká­sunkat. Mindkettő utcai, három szoba hall, sze­mélyzetisre. — Telefon; 410—575, 17—20 óráig. Fűthető vikendházat v. szeparált albérleti szobát keres, vidéken dolgozó diplomás. Lehet üres is. „Szép otthon 38 485” jeligére Felszabadulás téri hirdetőbe. Diplomás férfi lehetőleg üres albérleti szobát ke­res. Telefon hétfőtől dél­előtt 12-től 2 óráig: 887—466, v. „Meghatáro­zott időre” jel. kiadóba. Fiatal értelmiségi házas­pár meghatározott időre belterületen albérletet keres. Telefon 12—18-ig: 272—782.- faTM *■ Pincehelyen biztos meg­élhetést nyújtó, elsőren­dűen karbantartott, hiánymentes, bekarózott szőlő eladó. Lakhatóság, vízellátás, teljes felsze­relés van. Érdeklődni: özv. Scbáffer Andrásné, Pincehely, Eötvös u. 2. Tolna megye, v. Ecseki István, Győr, Árpád út 1L_______________ Budapest közelében ven­nék beköltözhető kertes házat. 40 ezer készpénz plusz törlesztés. „Meg­egyezés 77 085” jeligére a zalaegerszegi hirde­tőbb_____________________ Eladó betegség nvatt III., Bojtár utcában, 1820 négyszögöl szabad­földi kertészet, kiülte­tett 2000 fajrózsával, mahóniatelep, öntöző­­berendezés, melegágyi ablakokkal. Berkes Je­nöné, XIII., Petneházy utca 12. Telefon: 205— 769._______________________ Visegrádon beköltözhető családi ház eladó. — Hévizi János.__________ Onöklakást vennék. Ér­deklődni: délután 5—6-ig: Budapest VII. kér. Akácfa u. 32, I. em. 10. Zuglóban eladó 300-as jól jövedelmező szőlő­­gyümölcsös hétvégi ház­­zal. Kalocsai u. 65. Nyugdíjasok figyelmébe! Elcserélném vagy elad­nám kétszobás kertes családi házam pesti két­szobás lakásért, meg­egyezéssel. Kápolnás­­nyék. Vándor út 3. —» Kovácsné.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék