Népszabadság, 1973. május (31. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-31 / 125. szám

8 — KITÜNTETÉS. Az Elnöki Ta­­­­nács Bartók Kálmánnénak, a Szombathelyi Cipőgyár szakszer­vezeti bizottsága titkárának nyugállományba vonulása alkal­mából, több évtizedes eredmé­nyes szakszervezeti munkássága elismeréseként a Munka Érdem­rend arany fokozata kitüntetést adományozta. — Az országgyűlési képviselők Zala megyei csoportja tegnap a­­ megyeszékhelyen megvitatta a megye zöldség ellátásának hely­zetét s az ezzel kapcsolatos fel­adatokat. — A hazánkban tartózkodó NDK-ben mezőgazdasági küldöttség, amelyet Wofgang Mühlstad­t, az­­ NSZEP KB mezőgazdasági osz­tályának helyettes vezetője vezet, szerdán Szolnok megyébe láttoga- | fetit. — A közalkalmazottak és rokon- | szakmabeli dolgozók szakszerve- | zetei nemzetközi szövetségének­­ igazgató bizottsága szerdán Bu­dapesten befejezte ülésszaká­t. — A DÉL-ALFÖLDI IDEGEN-­­ FORGALMI INTÉZŐ BIZOTT­­S­­ÁG szerdán alakult meg Sze­­­­geden. A társadalmi szervezete­i­ben Békés és Csongrád megye,­­ valamint Szolnok megye déli te- s rü­letei kaptak képviseletet. — a szabolcs-szatmár megyei­­ növényvédő állomást szerdán adták át rendeltetésének Nyíregyhá­zán. — Budapestre érkezett az NDK Nemzeti Frontja országos taná­csának delegációja, a Hazafias Népfront tevékenységének tanul­mányozására. — A SZOCIALISTA MŰVÉSZE­TI SZAKSZERVEZETEK ta­nácskozása szerdán a budapesti Fészek Művész Klubban befe­jeződött. A konzultatív tanács­kozáson "hét szocialista ország — Bulgária, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió — művészeti szakszervezeteinek vezetői vettek részt. — a dunántúli analitikai KONFERENCIA szerdán fejeződött be Szombathelyen. Mintegy másfél száz kutató és gyakorló kémikus vi­tatta meg a környezetvédelemmel kapcsolatos analitikai feladatokat. — Árvizet okozott az erős felhő­­szakadás Törökország déli ré­szén, Adana körzetében. Tizen­négyen meghaltak, soka­n eltűn­tek, és jelentősek az anyagi ká­rok is. A mentési munkálatokat a hadsereg alakulatai végzik.­­ A MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁ­GA sorozatban az Akadémiai Kiadó megjelentette az először 1958-ban napvilágot látott Madarak­-kötetet, amely ismerteti a hazánkban elő­forduló 326 vadon élő madárfajt, il­letve ezek közül 199 nálunk fészkelő fajt, továbbá a legfontosabb háziasí­tott madarakat is.­­ Hatvan gyerek meghalt, több ezren pedig kiszáradástól szen­vednek Mexikóban a hetek óta tartó rendkívüli hőség következ­tében. A kánikula az ország észa­ki területén a legerősebb, itt a­ hőmérő már két hete 44 fokot mutat árnyékban. — Kigyulladt a szerdára virradó éjszaka a mezőcsáti ÁFÉSZ szé­­natelepi raktárának tetőszerke­zete. A tüzet végül eloltották, de az anyagi kár jelentős, az ügyben vizsgálatot indítottak. — X. századi­­ sírokra bukkantak a Somogy megyei Törökkoppány köz­ségben; az egykori temető ásatásait ■össze­ folytatják. — Az elhunyt Ubrizsy Gábor aka­démikus ham­vaisztás előtti bú­­csúzt­atásra szombat délelőtt fél 12 órakor lesz a Farkasréti temető­ben. — Koszorúzás! ünnepséget rendez vasárnap délelőtt 10 órai kezdet­tel a Bőripari Dolgozók Szakszer­vezetének elnöksége Gödön, a bőrös emlékműnél.­­ A budapesti svéd kereskedelmi kirendeltségen szerdán Anders G. Frick kereskedelmi attasé tar­tott sajtótájékoztatót. A többi között elmondotta, hogy a nem­rég megnyílt kereskedelmi kiren­deltség messzemenően segíti ma­gyar és svéd vállalatok kapcsola­tainak kiépítését.­­ AZ OKTATÁSI ÉS NEVE­LÉ­SI feltételek javítását segítő KISZ-védnökség szervező bizott­sága szerdán gyűlést tartott. A tanácskozáson összegezték a védnökség eddigi tapasztalatait, s megvitatták a kollégiumépítési program, a szemléltetőeszköz­ellátás kérdéseit, valamint a védnökséghez kapcsolódó építő­táborok előkészítésével kapcso­latos feladatokat. . — Az elhunyt Heltai Jenőnének, az író özvegyének hamvait férje sírjába, Heltai Jenő mellé, a Ke­repesi temetőbe temették. — ÚJ KUTATÓLABORATÓRIU­MOT és növényházat adtak át rendeltetésének szerdán a táp­­lánszentkereszti Gabonatermesz­tési Kutató Intézetben. — A Kandó Kálmán Villamosipa­­ri Műszaki Főiskola fennállásá­nak 75. évfordulóját ünnepli. Eb­ből az alkalomból háromnapos jubileumi tudományos üléssza­kot rendeznek, amely szerdán kezdődött meg.­­ MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGOT alakítottak Debre­cenben a Hajdú-Bihar megyei tudo­mányos egyesületek vezetői, a kap­csolódó tudományágak képviselői és az érintett intézmények vezetői. A bizottság feladata a megye területén a környezetvédelmi tevékenység tár­sadalmi összefogása.­­ Természeti csapás sújtotta te­rületnek nyilvánította Nixon amerikai elnök Alabama és Ar­­kansas államokat, ahol a napok­ban hatalmas viharok dúltak. A két államban az anyagi kár meg­haladja az 55 millió dollárt. — SZEDIK A ZÖLDBORSOT Fejér megye­ több körzetében, elsősorban Baracs, Kisapostag és Dunaújváros környékén; a baracsi Béke Tsz már több mint 60 mázsát értékesített. — BESZÉLGETÉS A ZENÉLŐ PEST-BUDÁRÓL címmel június 6-án délután 6 órai kezdettel Keszi Imre mutatja be új köny­vét zenével és vetített képes elő­adással Szegeden, a Bartók Bé­la Művelődési Központban.­­ A csongrádi újburgonyát kilenc megyébe szállítja már rendszeresen a Szövetkezetek Csongrád megyei Értékesítő Központja. Szerdán 200 mázsa primőrt indítottak útnak: a jövő héten már lényegesen növek­szik a piacra küldött mennyiség.­­ Csaknem 70 ezren influenzásak Japánban, elsősorban Tokióban az új típusú Hong Kong-i B-ví­­rustól. A japán egészségügyi mi­nisztérium közleménye szerint az újfajta influenza ellen egyelőre nincs hatásos gyógyszer, s leg­alább három-négy hónap szüksé­ges ahhoz, hogy megfelelő ellen­szert hozzanak forgalomba. Ezért félő, hogy a szigetországban az influenza járványméreteket fog ölteni.­­ Megalakult az MTESZ Komárom megyei szervezete szerdán Tatabá­nyán. Az alakuló közgyűlésen részt vettek a megye párt- és tanácsi ve­zetői, ott voltak az ipari és mező­­gazdasági üzemek, a tudományos egyesületek küldöttei is.­­ Elmulasztotta a kötelező­ meg­állást a Kőbányai úton, a Ganz- Mávag 5-ös számú kapujánál a motorkerékpárral utazó Szőke János 19 éves budapesti villany­­szerelő, s egy tehervonat halálra gázolta. Utasát, Kovács András 18 éves lakatost életveszélyes sé­rülésekkel szállították a mentők kórházba.­­ Száz angol Cotswold hibrid tenyész­­sertést vásárolt Csongrád megye egyik mezőgazdasági nagyüzeme, a Gorzsai Állami Gazdaság; az érté­kes állatokat repülőgéppel szállítot­ták Angliából. KÖZLEMÉNYEK A MAHART közli, hogy június 1- től a Vác—Esztergom között munka­napokon közlekedő, a menetrendben is meghirdetett menetrendszerű járatát megindítja. a fővárosi vízművek közli, hogy a hálózat-átalakítási munkálatok miatt június 2-án, szombaton, 6 órá­tól 19 óráig a XX. és XIX. kerületi Kossuth L. u.—­Vörösmarty u.—Tinódi u.—Dózsa Gy. út—Ságvári E. út által határolt területen előreláthatóan nyo­máscsökkenéssel, illetve időszakos vízhiánnyal kell számolni. t­ilostáblak a római-parton. A III. kerületi Római-part 2. számtól a Kossuth Lajos üdülőpark 122-ig üzemeltetett négy szabadstrand az idei évtől nem üzemel, mert a kerü­leti állami közegészségügyi felügyelő a víz nagyfokú szennyezettsége miatt kifogást emelt a strandok működteté­se ellen. NÉPSZABADSÁG/ 1972. május 31., csütörtök S­úrsú G Grrgely Máriától Szerdán a Farkasréti temetőben hozzátartozói, barátai, tisztelői és olvasói nagy részvéttel vettek bú­csút Gergely Márta írótól. A ko­szorúkkal borított ravatalnál ott volt művészeti, kulturális életünk több ismert személyisége is. Földes Péter, az írószövetség if­júsági és gyermekirodalmi szak­osztályának titkára a szövetség és annak pártszervezete nevében, Szabó Ferenc, az Úttörőszövetség főtitkára a KISZ központi bizott­sága, az Úttörőszövetség országos elnöksége és az elhunyt volt mun­katársai nevében mondott búcsú­szavakat, Kováts Miklós, a Móra Ferenc Kiadó vezetője pedig a ki­adó munkatársainak gyászát tol­mácsolta. Majakovszkij-est az Irodalmi Színpadon Szerda este az Irodalmi Színpa­don nagy sikerrel mutatták be a Teli torokból című Majakovszkij­­műsort, amelyet a nagy szovjet költő születésének 80. évfordulója tiszteletére rendeztek. A műsorban — amelyet Bencze Zsuzsa rendezett — Cs. Németh Lajos, Deák B. Ferenc, Győri Fran­ciska, Kránitz Lajos, Monori Lili, Papp János, Somhegyi György és Vallai Péter működött közre. Az előadáson megjelent politikai, ál­lami, társadalmi életünk sok is­mert személyisége is. Új típusú hűtőszekrények x Nyolcvan liter űrtartalmú, —18 Celsius-fokos mélyhűtőerejű, mo­dern kis hűtőszekrény gyártásá­nak előkészületét kezdte meg a Jászberényi Hűtőgépgyár. Az új abszorbciós készülék sorozatgyár­tása előreláthatólag jövőre indul. Svájci licenc alapján készül. A ki­sebb háztartások igényét elégíti majd ki. Kü­itető elvi határozatok címmel a Közgazdasági és Jogi Könyv­kiadó megjelentette a Legfelsőbb Bí­róságnak a büntetőjog-alkalmazással kapcsolatos irányelveit, elvi döntéseit, kollégiumi állásfoglalásait, és elvi je­lentőségű határozatait. . A kötet első része tartalmazza a szorosan vett elvi iránymutatásokat, a második rész pedig — rendszerbe foglalva — azokat az ítéleteket, vég­zéseket, illetve törvényességi óvás folytán hozott határozatokat, ame­lyek elvi jelentőségű iránymutatást adnak, s a felmerült jogi problémát a konkrét ügyön túlmenő jelentőség­gel döntik el. Az 1250 oldalas kötet gyakorlati használhatóságát részletes tárgymu­tató is segíti. Újabb iskolai ételmérgezés Mákos gubát tálaltak kedd este vacsorára az orosházi mezőgazda­­sági szakközépisk­ola kollégiumá­ban. Vacsora után 2-3 órával több diák rosszullétről panaszko­dott. Az orvosi vizsgálat után hét tanulót az orosházi kórházba szál­lítottak. Szerda estig valameny­­nyiük állapota javult, s előrelát­hatólag 2-3 nap múlva elhagyják a kórházat. Az ételmérgezés okának kiderí­tésére és a felelősség megállapítá­sára a Békés megyei KÖJÁL vizs­gálatot indított. PARTI A FÁK KÖZÖTT (Kéri Dániel felvétele.) JÚNIUS 1-TŐL: 44 órás munkahét a budapesti tanácsoknál A fővárosi tanács közleménye A fővárosi tanács végrehajtó bi­zottsága a tanácsi dolgozók mun­kaidő-csökkentéséről és az ügy­­félfogadás rendjéről a követke­zőkben tájékoztatja a lakosságot: A Minisztertanács határozata alap­ján a 44 órás munkahét bevezetésére a tanácsapparátusban június elsejétől kerül sor. A munkaidő rövidülésével a lakossági érdekek nem szenvedhet­nek csorbát, mert a kéthetenkénti szabad szombat kiadása hivatali mun­kaszünet nélkül történik. Az állam­­igazgatási feladatokat a tanácsok a szombati napokon is ellátják, az ügyek intézésének folyamatosságát to­vábbra is biztosítják és az ügyinté­zés határideje nem hosszabbodik. A félfogadási idő sem rövidül, a lakos­sági érdekeknek megfelelően alakul, ugyanakkor a tanácsi ügyfélszolgála­ti, tájékoztató irodák is működnek. A 44 órás munkahét bevezetése után a fővárosi tanácsnál és a kerületi ta­nácsoknál a munkaidő hétfőtől csü­törtökig naponta 8.30-tól 17 óráig, pénteken 16 óráig, szombaton 13 óráig tart, és minden második szom­bat szabad. Az osztott létszámmal minden szombaton lehet biztosítani a tanácsi ügyintézést. A fővárosi és kerületi tanácsoknál az ügyfélfogadás egységesen a követ­kezőképpen alakul: hétfőn 8.30-tól 13 óráig, szerdán 8.30-tól 17 óráig, pén­teken 12.30-tól 16 óráig. (MTI) Csokonai emlékének szenteli az új évadját a debreceni színház Még játsszák az idei évad utol­só darabjait a debreceni Csokonai Színházban, de szerdán már meg­kezdődtek az előkészületek és pró­bák a következő szezonra. Tar Fe­renc, a színház igazgatója szerdán sajtótájékoztatót tartott, s elmon­dotta, hogy a színház a következő évadot — a költő születésének 200. évfordulója alkalmából — Csoko­nai Vitéz Mihály emlékének szen­teli. A Csokonai-évforduló tisz­teletére írt darabot Szabó Magda Kiálts város címmel. A bemutató szeptember 27-én lesz. Az évfor­dulóhoz kapcsolódva a Tempefői és a Karnyóné is szerepel a Cso­konai Színház műsorán az új sze­zonban. A színház ünnepi társulati ülé­sen emlékezik meg névadójáról, s Csokonai-emléktáblát lepleznek le. Az ország összes színházaiból összegyűjtik a Csokonaira vonat­kozó, játszott vagy róla szóló mű­veket, emlékeket s ezt kiállításon mutatják be. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.19: Zenekari muzsika. Közben: 8.59: A modernség ellent­mondásai. H. 10.05: Iskolarádió: Hang­­­játék. 10.20: Puccini operáiból. 11.09: A csehszlovák és a magyar rá­dió közös Madách-műsora. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 14.00: Elbeszélés. 14.20: Nóták. 15.10: Zengjen dalunk! 15.40: Beethoven-változatok. 16.05: A közoktatás fóruma. 16.25: Bach: V. brandenburgi verseny. 16.46: A Vándor Sándor munkáskórus­­fesztivál dalai. 17.05: Bartók Béla nyomában. 17.30: A tükrös rekamiétól az össze­rakható bútorig. 17.56: Kodály: Nyolc kis duett. 18.08: A hónap slágerei.­ 18.48: Zenéről tíz percben. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Kedves lemezeim. A mikrofon­nál : Mészöly Dezső. 20.28: Európa keresztútjain, H. rész. 21.01: Népdalok. 21.20: Áram a tűzsugárból. 21.30: Félóra sanzon. 22.30: Dobsa Sándor zongorázik. A budapesti színházak mai műsora Operaház: A varázsfuvola (C. bér­­let, 9. ea., 7). Erkel Színház: Lam­­mermoori Lucia (3. bérlet, 8. ea., 7). Zeneakadémia: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye (Tavaszi bérlet, A. sorozat, fél 8). Ze­ I­neakadémia Kisterem: Kamaraest (Int., hagy., fél 8). Nemzeti Színház: Az utolsó utáni éjszaka (7). Katona József Színház: Mukányi (7). Madách Színház: II. Lajos király (7). Madách Kamaraszínház: Libikóka (7). Vígszín­ház: Bolha a fülbe (7). Pesti Színház: Egy őrült naplója (7). Fővárosi Ope­rettszínház: a mosoly országa (D. Latabár A.-bérlet, 4. ea., 7). József Attila Színház: Szókimondó Kata (H. bérlet, 6. ea., 7). Vidám Színpad: Las­san a Pesttel! (fél 8). Mikroszkóp Színpad: Tiszta vizet a fejekbe... (fél 9). Huszonötödik Színház: Utó­pia (8). Állami Bábszínház: Bohóc ró­kák és egyéb mókák (de. 10). Fővá­rosi Nagycirkusz: A moszkvai Nagy­cirkusz vendégjátéka (fél 8). ! 22.40: A színháztörténész mondja. 23.00: Tánczene. 23.30: Népi zene. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Marica grófnő. Részi. 9.03: Népdalcsokor. 9.39: Régi gondok — új feladatok. 10.00— 12.03: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Könnyűzenei Híradó. 12.33: Fúvószene táncritmusban. 12.43: Nyíregyházi stúdió. 13.03: Romantikus zene. 14.00— 18.00: Ifjúsági randevú. Közben: 15.33—16.18: Csak fiataloknak! 18.10: Leveleskönyv (Ifj. R.). 19.04: Róbert Stolz operettjeiből. 19.34: A Biblia világa. VH. rész. 20.28: Kórusmű. 20.38: Kastély csillagfényben. Gyárfás Miklós hangjátéka. 21.31—24.00: Rossini: A sevillai bor­bély. Kétfelv. vígopera. URH 18.10: Angol társalgás. 18.30: Kamarazene. 19.04: Tánczene Prágából (szt.). 19.35: A MÁHZ hangversenye. Közv. a Zeneakadémiáról. Közben: kb. 20.28: A Petőfi-centená­­riumról. Kb. 21.25: A dzsessz kedvelőinek (szt.). 22.04: Christa Ludwig énekel (szt.). TELEVÍZIÓ 10.30: Tr-év! (ism. 15.25). 11.55: Filmesztétika (középisk. III. oszt.). A film költői lehetőségei, a kompozíció. 17.08: Hírek. 17.15: Állatkertek a nagyvilágban, VT. San Diegó. 17.40: Tízen Túliak Társasága. 18.35: Szomszédolás. A pozsonyi ív­vel közös vállalkozás az inter­­vízióbeli együttműködés egyik kísérlete. Érdekessége, hogy a lebonyolítók helyet cserélnek: Pozsonyban a magyar. Győrött a csehszlovák tévések vezetik az adást. A téma: a győri ház­gyár termékeinek szlovákiai felhasználása. 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Florentin utca 73. NDK-tv-film. 21.05: 10 x 10 a tizedikre. VIT-vetélke­dő. 22.25: TV Híradó 2. kiadás.

Next