Népszabadság, 1974. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-20 / 42. szám

1974. február 20., szerda NÉPSZABADSÁG A lakosság zavartalan ellátása a legfontosabb feladat Az idén több mint 70 milliárdot költünk élelmiszerekre­ és háztartási vegyi cikkekre (Tudósítónktól.) Az ország élelmiszer- és ház­­tartásivegyiparcikk-ellátásáról ta­nácskoztak kedden a fővárosi, megyei tanácsok kereskedelmi osztályvezetői az élelmiszer- és vegyiáru kis- és nagykereskedel­mi vállalatok vezetői, MESZÖV- elnökök és a legnagyobb ÁFÉSZ- ek elnökei Budapesten, a KPVDSZ székházában. A Molnár Károly belkereskedelmi miniszterhelyet­tes elnökletével tartott tanácsko­záson megjelentek a társminisz­tériumok képviselői, így a többi között dr. Lénárt Lajos mezőgaz­dasági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes is. Szigethi Gyula, a minisztérium élelmiszer- és vegyicikk-kereske­­delmi főosztályának vezetője be­vezetőben elmondta, hogy tavaly az élelmiszer-kereskedelem 65 mil­liárd forint forgalmat bonyolított le és a lakosság csaknem 5 mil­liárd forinttal többet költött élel­miszerekre és háztartási vegyi cik­kekre, mint az előző esztendőben. A szóban forgó cikkek kereske­delme lényegében egész évben ki­egyensúlyozott, színvonalas áruel­látást biztosított. Néhány területen azonban még mindig nem elégí­tették ki az igényeket. A húsellá­tás fejlődését például zavarta az állatbetegségek miatti árukiesés és sok gondot okozott a zöldség-, valamint a gyümölcsellátás. Bár­ára elegendő volt, mégsem fejlő­dött megfelelően a tej és a tejter­mékek értékesítése. A háztartási vegyi áruk többszöri árleszállítása megtette kellő hatását és jelentő­sen növekedett a forgalom. Az 1974-es üzletpolitikáról szól­va a tanácskozáson elhangzott, hogy az élelmiszerek forgalma 9 százalékkal növekedik, s így az az összeg, amelyet élelmiszerekre és háztartási vegyi árukra fordítunk, meghaladja a 70 milliárd forintot. A legfontosabb feladat most is a lakosság folyamatos, zavartalan ellátása, az alapvető élelmiszerek­ből pedig minden jelentkező szükséglet kielégítése. A kereske­delmi vállalatok különböző mód­szereket dolgoznak ki a korszerű táplálkozás fejlesztésére, a ház­tartási munka könnyítésére. Fi­gyelembe kell azonban venni, hogy az egyes világpiaci jelensé­gek — a különböző termékek ár­emelkedése — átmenetileg nehéz­ségeket okozhatnak, de ez első­sorban nem az alapvető élelmi­szercikkekre, hanem inkább a csomagolóanyagokra és a mű­anyagból készült termékekre vo­natkoznak. A beszámoló foglalkozott azzal is, hogy a párt és a kormány élet­színvonal-politikájának megfele­lően őrködni kell az árak alaku­lásán. A tervek szerint a fogyasz­­tásicikk-kereskedelem árainak növekedése az idén nem halad­hatja meg a 2 százalékot. Március 10-én nyílik a lipcsei vásár Sajtótájékoztató az NDK budapesti nagykövetségén . Március 10-én nyitja kapuit a lipcsei tavaszi vásár, közölte ked­di sajtótájékoztatóján Manfréd Arnold, az NDK budapesti nagy­követségének kereskedelmi atta­séja. Elmondotta, hogy a vásáron 60 ország 9000 kiállítója vesz részt és nem kevesebb, mint 90 ország­ból várnak látogatókat. Összesen 26 műszaki és 22 fo­gyasztásicikk­csoportban mutatják be termékei­ket a vállalatok. Képet ad a kiál­lítás a KGST-tagországok ipará­nak fejlődéséről, a gazdasági in­tegráció megvalósulását célzó együttműködésről. Az NDK ipara, komplex kiállítás keretében, olyan villanymotorgyártó gépsorokat és célgépeket mutat be, amelyeknek fejlesztését szovjet üzemekkel koordinálták. Az egységes számí­tógéprendszer részeként bemutat­ják a Robotron elektronikus adat­­feldolgozó rendszer, s emellett lát­ható majd olyan folyamatszabá­lyozó berendezés is, amelybe ma­gyar, szovjet, NDK- és lengyel gyártmányú műszereket építettek­ be. Hazánk iparát 376 vállalat és szövetkezet képviseli majd a vá­sáron, összesen 4000 négyzetmé­ter területen mutatják be a ma­gyar ipar termékeit. A kiállítás anyaga 27 vagonnal már elindult az NDK-ba. A magyar termékek között bemutatják egyebek között a szerszám- és csomagológépeket, mezőgazdasági gépeket, mérő- és szabályozóeszközöket. Megismer­kedhet a vásár közönsége magyar fogyasztási cikkekkel is: cipőkkel, élelmiszerekkel, háztartási eszkö­zökkel és kozmetikai cikkekkel. Magyarország és az NDK áru­­forgalma tavaly 11 százalékkal nőtt, az idén 17 százalékkal bővül, s eléri a 650 millió rubel értéket. Az 1974. évi árucsere-forgalmi jegyzőkönyvben előirányzott áru­csere-forgalom 75 százalékát már lekötötték a vállalatok, a további szerződéskötések a vásáron vár­hatók. Jó ütemben halad a Hadiköt rekonstrukciója Több mint félmilliárd forintba kerül Több olcsó áru belföldre (Tudósítónktól.) A Hódmezővásárhelyi Divat­kötöttárugyár igazgatója, Árvai Jenő kedd délelőtt sajtótájékoz­tatót tartott Budapesten a válla­lat bemutatótermében. Bejelen­tette, hogy a gyár rekonstrukció­ja jó ütemben halad a befejezés felé. A gyár termelésének kor­szerűsítésére és bővítésére 1975-ig több mint félmilliárd forintot köl­tenek. A Hadiköz termékeinek 28 szá­zalékát exportálja, 72 százalékát belföldön értékesíti. A termelés­nek körülbelül 30 százaléka olyan olcsó, de jó minőségű áru, amelyet egyre inkább meg tud­nak fizetni a szerényebb jövedel­mű vásárlók is. A vállalat to­vább kívánja bővíteni a rögzí­tett áron kapható gyermekruhá­zati cikkek és az olcsó cikkek vá­lasztékát és mennyiségét. A Hadikör igazgatója elmon­dotta, hogy — amint az már is­meretes — Kiskunhalason, egye­di nagyberuházásként új kötött­árugyár épül. Az új gyárban 1976. január elsején kell megkezdeni a termelést. A Kiskunhalason épülő gyár kizárólag belföldre termel majd, várhatóan évente két és fél millió darab különféle kötöttárut. VÁLLALATNAK, SZÖVETKEZETNEK ELADJUK FÉLAUTOMATA FAPÁLCIKAVÁGÓ GÉPÜNKET profilváltozás miatt. A gép hurkapálca, tamponpálca, iskolai számolópálcika és egyéb pálcikák készítésére alkalmas. Az érdeklődök leveleit „Mezőtextil 509" jeligére, a Felszabadulás téri Hirdetőire kérjük. Javaslatok az ifjúság lakáshelyzetének további javítására (Tudósítónktól.) Kedden ülést tartott az Orszá­gos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács, Karakas László munka­ügyi­ miniszternek, a tanács társ­elnökének elnökletével. Megtár­gyalta az ifjúsági törvény végre­hajtásáról szóló jelentést és az ötödik ötéves tervben megvalósí­tandó ifjúságpolitikai feladatokra vonatkozó javaslataikat. Ezt kö­vetően meghallgatta a felsőokta­tási intézményekben tanuló há­zaspárok szociális helyzetéről szó­ló tájékoztatót. Az előterjesztések a közeljövőben a Minisztertanács elé kerülnek. A tanács napirendjén szerepelt az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium előterjesztésében az ifjúság lakáshelyzetéről készített tájékoztató. Az elmúlt években több olyan intézkedés látott nap­világot, amely kedvezőbbé tette a fiatalok számára a lakáshoz ju­tást, és javultak a lakásépítésben való részvétel pénzügyi feltételei is. Ilyen a gyermekek utáni szo­ciálpolitikai kedvezmény; az if­júsági lakásépítés munkáltatói tá­mogatása; a munkásoknak járó külön állami támogatás; a lakás­építő szövetkezeti formák elter­jesztése. A tanácsok a szétosztás­ ■ ra kerülő lakások mintegy 40 szá­zalékát juttatták a fiatal házasok­nak. A tanács javasolta, hogy az ille­tékes szervek további intézkedé­sekkel, újabb lakásépítő szövet­kezetek szervezésével, közművesí­tett telkekkel segítsék elő a fia­talok lakásépítését. A fiatalok la­kásgondjainak átmeneti enyhíté­sére és az albérleti uzsora letöré­sére nagyobb számban építsenek szobabérlő-házakat. A tanács végül megtárgyalta a kiadói főigazgatóság tájékoztató jelentését a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás helyzetéről. KÉTEZER VAGONOS BETONSILÓ Tavaly augusztus végétől üzemel a Baranya megyei Gabonafel­vásárló- és Feldolgozó Vállalat kétezer vagonos gabonatárolója Mohácson. A tornyokban a termény tárolási hőfokát ötméteren­­ként elhelyezett hőérzékelőkkel ellenőrzik. Rövidesen átadják próbaüzemelésre a hatvanegym­illió forintos költséggel felépült, napi kétszáznegyven tonna kapacitású keverőüzemet is, ahol har­mincféle tápot készítenek majd az állattenyésztő gazdaságok ré­szére. Specialitásuk lesz a zsíros tápok készítése. Képünkön az épülő takarmánykeverő üzem. A Debreceni Konzervgyár külső telepei Munkaalkalom 500 háziasszonynak (Tudósítónktól.) Majdnem félezer nőt — zöm­mel háziasszonyt — foglalkoztat öt külső előfeldolgozó telepén a Debreceni Konzervgyár. Ezek az állományon kívüli munkások az év napsütéses részében, 6—8 hó­napon át dolgoznak. Munkaidejük kötetlen, ki-ki annyi ideig dol­gozik, ameddig a háztartás vagy a háztáji körüli tennivalók en­gedik, pontosabban: amennyit akar. Az ötszáz nő­ gyümölcsöt válogat, hámoz és tisztít, papri­kát csumáz és felez ezeken a telepeken, hogy a nyersanyag már feldolgozásra készen érkezzék­ a konzervgyári gépekhez. Az üzem természetesen­­ nem pusztán emberbaráti megfonto­lásból hozta létre a zöldség- és gyümölcstermelő területekhez kö­zeli — balmazújvárosi, derecskei, egyeki, hajdúnánási és püspökla­dányi — telepeit. — A nap nem amikor süt, az eső nem akkor esik, amikor mi megrendelnénk — kezdi a ma­gyarázatot félig tréfásan Nagy László igazgató. — Az előfeldol­gozó telepek tehát amolyan biz­­tonságiszelep-szerepet is betöl­tenek, mert működésük segít ab­ban, hogy részben "elkerüljük a szezonjellegből óhatatlanul faka­dó egyenetlenségeket, amelyek­­a---------------------------------------­miatt az állandó munkások eset­leg napokig munka nélkül tén­­fereghetnének, máskor pedig túl­órázhatnának a végtelenségig. A kockázat nagyrészt a gyáré, hiszen a munkából sokan haza­szaladnak ebédet főzni, egyesek heteken át, mások meg például a piaci napokon maradnak távol. Ha pedig éppen kevés az egyik telepen a munkáskéz, el kell vin­­­ni az árut a másikra, hiszen a friss zöldségből, gyümölcsből minden óra elteltével kevesebb és kevesebb lesz alkalmas a fel­dolgozásra. Mégis érdemes fenn­tartani ezeket a telepeket, mert munkájuk embernek és gyárnak egyaránt hasznot hoz. Ittas gázolót vettek őrizetbe Ittasan vezette személygépko­csiját Faragó János 31 éves gépla­katos, üllői lakos és a XVIII. ke­rületi Vörös Hadsereg útja és Schönherz Zoltán utca kereszte­ződésében gyorshajtás miatt ha­lálra gázolta Fraknói Jakabné 76 éves nyugdíjast, majd áldozatát cserbenhagyva a helyszínről to­vábbhajtott. Faragót a rendőrség rövid idő alatt elfogta, gépjármű­­vezetői engedélyét bevonta és őri­zetbe vette. Noravcsik G Gyula­­em­lékü­lés Az Ókortudományi Társaság a kiváló tudós, a társaság egykori elnöke, Moravcsik Gyula tisztele­tére péntek délután 5 órai kezdet­tel az ELTE bölcsésztudományi karának tanácstermében emlék­ülést rendez. Az emlékülés programjában — egyebek k közt — a bizánciak és türkök kapcsolatairól, a bizánci— avar—szláv kapcsolatok történe­tének néhány problémájáról, a bi­zánci irodalomban a szóbeliség és írásbeliség viszonyáról, Moravcsik Gyula újgörög tanulmányairól hangzanak el előadások. Érdeklő­désre tarthat számot az az elő­adás is, amely a Konstantinápolyt ostromló törökök táborában meg­fordult magyar követekről szól. A második világháború története 12 kötetben Moszkvában megjelent A máso­dik világháború története 1939— 1945 című mű első kötete, amely a háború keletkezésével és a ha­ladó erőknek a béke megőrzéséért folytatott harcával foglalkozik. A 12 kötetes történelmi munka összeállításában több tudományos intézet vesz részt. A szerkesztő bizottság vezetője Andrej Grecsko marsall, a Szovjetunió honvédel­mi minisztere. Enyhe idő A Földközi-tenger nyu­gati és középső térségé­től Közép-Európán át egészen Finnországig és a Szovjetunió európai területének északi ré­széig er­ősen felhős, csa­padékos időjárású zó­na húzódik. Nyugat- és Északnyugat-Európá­­ban, valamint a Szov­jetunió európai terüle­tének déli felén keve­sebb a felhő, főképp reggel többfelé ködös az idő, de csapadék csak szórványosan fordul elő. A hőmérséklet viszony­lag kis területektől el­tekintve még mindig Európa-szerte maga­sabb, mint az évszak­nak­ megfelelő sokévi átlag; az átlagtól való eltérés egyes vidékeken a 8—10 fokot is eléri. Hazánkban kedden túlnyomóan borult idő volt; a Dunántúlon többfelé, az or­szág többi részén csak néhány he­lyen esett az eső. Főképp a keleti megyékben időnként megerősödött a délkeleti, déli szél. A hőmérséklet 14 órakor a Dunántúlon 6—10, máshol 10—13 fok volt. Időjárásunkat ma is a délkeleti széllel érkező enyhe és jelentős ned­vességtartalmú légtömegek határoz­zák meg. Várható időjárás ma estig: Időnként felszakadozó felhőzet, fő­leg délen és nyugaton többfelé esővel, esetleg egy-két helyen zivatarral. Mérsékelt, napközben élénk, helyen­ként erős délkeleti szél. Enyhe ma­­­rad az idő. Várható legmagasabb hő­mérséklet általában 10—14 fok között, az esős helyeken kevéssel 10 fok alatt. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék