Népszabadság, 1978. szeptember (36. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-19 / 221. szám

8 A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA meghívására Budapestre érkezett Franz Erik Wickman, a Svéd Ki­rályi Tudományos Akadémia el­nöke. A vendéget, aki tudományos életünkkel ismerkedik, a Ferihe­­hegyi repülőtéren Szentágothai János, az MTA elnöke fogadta. AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁG­SZERVEZET európai területi bi­zottságának 28. ülésszaka Lon­donban megnyílt. Az ülésszakon dr. Medve László egészségügyi miniszterhelyettes vezetésével ha­zánk küldöttsége is részt vesz. A GHÁNAI szakszervezeti kong­resszus háromnapos tanácskozása hétfőn kezdődött meg Accrában; a kongresszuson magyar szakszer­vezeti küldöttség is részt vesz, Vas Jánosnak, a SZOT titkárának ve­zetésével. SZLOVÁK NEMZETISÉGI kong­resszusi küldöttválasztó gyű­lést tartottak hétfőn Békéscsabán. Megválasztották azt a huszonnégy küldöttet, aki hazánk legnépesebb szlovák lakta területeinek lesz szószólója a VI. országos nemze­tiségi kongresszuson. MAGYAR KÖNYVAJÁNDÉK. Halász József, hazánk belgrádi nagykövete hétfőn Mariborban a pedagógiai főiskola magyar lek­torátusának átnyújtotta az Okta­tási Minisztérium értékes könyv­ajándékát. MŰSZAKI HÓNAP kezdődött hétfőn Szabolcs-Szatmár megyében; az októ­ber közepéig tartó rendezvénysorozat keretében két kiállítás is nyílik az újítómozgalomról, illetve a számítás­­technika ügyvitelszervezési módsze­reiről. A SÁGVÁRI-EMLÉKTÚRA útvo­nalát vasárnap mintegy tízezer fiatal járta végig. A verőfényes szép időben sok színes program szórakoztatta az emléktúra rész­vevőit. ÚJ BETONGYÁRAT helyeztek üzembe Békéscsabán. Az órán­ként 75 köbméter betont készítő üzem Békés megye nagy építke­zéseit látja majd el. A MŰVÉSZETI Szakszervezetek Szövetségének központi vezetősé­ge hétfőn ülést tartott, amelyen a kulturális intézményhálózat fej­lesztésének időszerű kérdéseiről volt szó. Az ülésen részt vett és felszólalt Pozsgay Imre kulturális miniszter is. TERJED A KOLERA az Arab­félsziget országaiban: a két hó­nappal ezelőtt kezdődött járvány már a Jemeni Arab Köztársaság­ban is szedi áldozatait. Sanaaból származó közlés szerint eddig 250 s ezek közül több halálos kime­netelű volt. KITK ügyészi delegáció Budapesten Szíjártó Károly legfőbb ügyész meghívására hétfőn­­ Josef Streitnek, a Német Demokra­tikus Köztársaság legfőbb ügyé­szének vezetésével — ügyészi de­legáció érkezett Budapestre. A küldöttség Ferihegyi fogadtatásá­nál jelen volt Gerhard Reinert, az NDK budapesti nagykövete. A KNDK MEGALAKULÁSÁ­NAK 30. évfordulója alkalmából hétfőn az MTA Szegedi Biológiai Központjának nagytermében szo­lidaritási gyűlést rendezett a Ha­zafias Népfront városi Bizottsága; felszólalt Kim Ie Szuk, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete is. A SZOT MEGHÍVÁSÁRA tegnap hivatalos látogatásra hazánkba ér­kezett a Francia Demokratikus Munkásszövetség küldöttsége, Pierre Hureau országos titkár ve­zetésével. MAGYAR—MONGOL barátsági napok kezdődtek hétfőn Szolnok megyében. A Mezőtúron tartott barátsági gyűlésen beszédet mon­dott Jadamin Sk­ender, a buda­pesti mongol nagykövetség ideig­lenes ügyvivője, s a találkozó al­kalmából a Mongol Népköztársa­ság életét bemutató kiállítás is nyílt a városban. ROMÁN KERESKEDELMI HÉT kezdődött a nyíregyházi Nyírfa Áruházban; a suceavai Bukovina Áruház mintegy ötmillió forint ér­tékű árut kínál eladásra a nyírsé­gi megyeszékhelyen. HONVÉDELMI KÖNYVNAPOK kezdődtek tegnap Szegeden, a KISZ városi székházában. A fegy­veres erők közelgő napját köszön­tő program keretében irodalmi délutánt is rendeztek, és több laktanyában, üzemben, ifjúsági klubban, művelődési intézmény­ben kerül sor író—olvasó találko­zókra, ismeretterjesztő előadások­ra. A TISZAKÜRTI ABORÉTUMOT, a Tiszazug legszebb természeti ékességét tíz hektárral bővítik. Az új területre a szarvasi arborétum szakembereinek irányításával lombosfa-, illetve fenyő­fajtákat, egzotikus növényeket, cser­jéket telepítenek. A VARSÓI ŐSZ nemzetközi fesz­tivál megnyitó hangversenyét Ja­­cek Kasprzyk és Witold Lutos­­lawski vezényelte; a programban 25 koncert, száz kompozíció be­mutatása szerepelt. A GYŐRI HÁZGYÁRBAN tíz év alatt 40 ezer lakást készítettek. Az üzem az idén kereken ötezer la­kás összeszereléséhez elegendő ele­met kíván szállítani az építőknek. PÁZMÁNNÉ SCASPER GIZELLA színművésznő, az Odry Színész­otthon lakója 92 éves korában el­hunyt. A matróna — korának egyik kedvelt primadonnája — közintézményekre hagyta nagy értékű emléktárgyait. Temetése szeptember 27-én, délelőtt fél 11 órakor lesz az Új köztemetőben. A HAVANNAI TANÁCS küldött­sége hétfőn Oscar Fernandez Mellnek, a tanács elnökének ve­zetésével a fővárosi tanácshoz lá­togatott el; a vendégeket Kelemen Lajos elnökhelyettes tájékoztatta Budapest fejlődéséről s a fejlesz­tési tervekről. FINN KIADÓI DELEGÁCIÓ ér­kezett hétfőn Budapestre a Kul­turális Kapcsolatok Intézetének meghívására, Heikki Reepaä el­nök vezetésével. A magyar iroda­lom finnországi gondozóinak kép­viselői kilenc könyvkiadóval foly­tatnak tárgyalásokat a kapcsola­tok fejlesztéséről. NÉPMŰVELŐK SZABADEGYE­TEME kezdődött meg hétfőn Sal­gótarjánban; az egyhetes tanfo­lyam után a szabadegyetem veze­tői konzultációkkal, tájékoztatók­kal segítik a népművelők továb­bi önképzését. ÚJ KÖNYVESBOLTOK nyitásával, korszerűsített üzletekkel bővíti háló­zatát a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat. Tapolcán most nyílt meg a 142. vidéki üzlete, gazdag könyv- és hanglemezválasztékkal. MOST JELENT MEG: Edmund Spenser: Királyi szépség, menny­nél fényesebb. Amoretti — Epi­grammák — Epitihalaimion (Ma­gyar Helikon—Európa). — Hor­váth Pál—Sors László: Kémiai áramforrások és alkalmazásaik. Akkumulátorok, tüzelőanyag-ele­mek, szárazelemek. — S. Tóth Fe­renc: Színes televízió-vételtech­nika. Népszerű elektronika soro­zat. — Fűtéstechnikai adatok. Szerk.: Völgyes István (Műszaki). — B. Szergejev: Isznak-e a halak? Szórakoztató élettan. Magyar— szovjet közös kiadás (Natura— Mir). NÉPSZABADSÁG 1998. szeptember 19., kedd Halpusztulás a Zala folyón A Zala folyón Zalaszentgrót tér­ségében, majd más folyó menti községek határában is halpusztu­lásra figyeltek fel. A zalaegersze­gi vízügyi szakaszmérnökség és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazga­tóság vízminőségvédelmi szolgála­tának szakemberei már 300 kiló­­nyi haltetemet fogtak fel kifeszí­tett hálókkal. Az eddigi vizsgá­latok szerint valószínűleg a szer­ves anyagok gyors lebomlása kö­vetkeztében fellépett oxigénhiány, vagy a gyors légnyomásváltozás miatt a folyófenékről felszabadult kénhidrogén okozta a halpusztu­lást. A veszélyeztetett folyószakaszon megerősített gátőri szolgálatot ve­zettek be, hogy megakadályozzák az egészségre ártalmas haltetemek kifogását. A lottó rendkívüli tárgynyereményei A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hétfőn rendkívüli tárgynyere­­mény-sorsolást rendezett a 37. játékhét szelvényei­nek részvételével. Ez al­kalommal 370 jutalom­­tárgyat, köztük két Lada gépkocsit sorsoltak ki. A nyereményjegyzék a kö­vetkező: A Lada gépkocsira ut. B Színes tv 28 000 Ft. C Színes tv 22 300 Ft. D Vásárlási ut. 20 000 Ft. E Vásárlási ut. 10 000 Ft. F Vásárlási ut. 5000 Ft. G Vásárlási ut. 2000 Ft. 0 121 940 G 0 146 336 G 0 157 631 G 0 172 440 E 0 232 211 G 0 310 643 G 0 315 437 G 0 417 693 A 0 447 586 G 0 551 747 G 0 595 774 G 0 647 332 E 0 726 449 G 0 73$ 684 G 0 734 143 G 0 858 854 G 0 931 683 G 0 939 903 G 0 944 101 G 0 956 608 D 0 974 448 G 0 998 390 G 1 509 026 G 1 701 404 F 1 729 380 F 1 738 588 G 1 741 648 G 1 831 149 G 1 852 022 G 1 852 320 G 2 516 235 G 2 550 955 F 2 557 774 G 2 618 955 G 2 657 213 G 2 667 134 G 4 780 715 G 4 790 208 G 4 804 642 G 4 861 032 G 4 965 925 D 4 973 468 G 4 977 498 G 5 439 090 G 5 443 240 G 5 447 471 F 5 454 314 G 5 464 276 G 5 486 563 G 5 523 329 F 5 570 333 D 5 571 813 G 5 594 001 G 5 633 316 G 5 674 265 G 5 781 903 G 5 839 918 G 5 841 115 G 5 864 298 G 5 867 624 D 5 878 292 G 5 880 219 G 5 990 636 G 6 873 294 G 6 803 611 G 18 823 782 G 18 876 812 G 18 902 071 G 18 910 319 G 18 936 206 G 18 963 600 G 18 999 452 G 19 102 140 D 19 229 089 G 19 277 479 D 19 364 856 G 19 373 404 G 19 410 007 G 19 422 542 F 19 448 064 F 19 465 297 G 19 505 961 G 19 506 984 G 19 553 523 G 19 556 116 G 19 597 650 G 19 602 253 G 19 635 435 E 19 743 593 G 19 748 563 G 19 788 250 F 19 789 141 G 19 833 543 G 19 876 322 F 30 053 430 G 30 086 866 G 30 091 731 G 30 106 668 G 30 114 219 G 30 115 554 G 30 115 561 G 30 256 326 G 30 311 835 G 30 344 804 G 30 360 393 G 30 406 037 C 30 433 193 G 30 433 876 E 30 482 072 D 30 625 663 G ' 30 640 222 G 30 640 273 A 30 669 120 G 30 738 537 B 30 766 983 G 30 992 312 G 31 039 023 G 31 152 845 G 31 173 492 D 31 188 063 C 31 224 041 D 31 264 742 F 31 445 328 D 31 498 614 G 31 527 881 G 31 552 996 G 31 575 980 D 31 580 897 G 31 594 059 G 31 681 583 G 31 710 701 F 31 757 837 G 31 760 967 G 31 786 763 G 31 798 076 G 31 802 539 G 31 810 202 G 31 843 108 G 31 856 129 G 31 867 521 E 31 874 698 G 31 990 901 G 31 999 133 G 31 999 763 G 32 031 596 G 32 042 165 G 32 071 105 G 32 142 708 F 32 147 389 G 32 170 407 G 32 178 868 F 32 215 339 G 32 263 912 G 32 333 950 G 32 357 290 G 32 427 526 F 32 444 935 G 32 659 725 G 32 687 160 G 32 708 871 G 32 739 269 G 32 781 672 G 32 837 616 G 32 837 788 G 32 878 070 G 33 026 453 G 33 065 921 G 33 080 209 G 33 098 822 G 33 102 490 G 33 107 487 G 33 117 469 G 33 197 309 G 33 222 158 G 33 227 334 G 33 270 401 G 33 332 601 G 33 456 498 G 33 484 024 G 33 486 636 G 33 493 958 G 33 526 351 G 33 539 715 G 33 560 123 G 33 609 482 F 33 640 995 G 33 651 423 G 33 690 115 G 33 714 774 F 33 745 550 G 33 776 061 F 33 916 553 G 34 019 217 G 34 033 062 G 34 054 580 G 34 105 609 G 34 122 674 G 34 128 724 G 34 129 649 G 34 160 018 G 34 190 384 G 34 343 863 G 34 353 433 G 34 373 432 G 34 385 022 D 34 536 804 G 34 570 968 G 34 582 957 G 34 653 728 G 34 745 998 F 34 776 886 G 34 830 501 G 34 876 557 F 34 888 482 G 34 897 955 G 34 905 513 G 34 917 277 G 34 922 909 G 34 948 983 D 34 951 855 G 34 972 241 G 35 007 931 G 35 041 469 D 35 050 199 G 35 069 847 G 35 078 713 G 35 093 010 G 35 131 662 G 60 219 289 G 60 242 642 D 60 285 696 C G0 309 729 G 60 400 195 G 60 415 539 G 60 441 351 G 60 463 058 D 60 492 967 G 60 496 148 G 60 579 095 G 60 617 741 G 60 617 847 G 60 641 876 F 60 654 024 G 60 656 444 G 60 706 433 F 60 793 863 G 60 769 731 G 60 839 504 G 60 864 618 G 60 879 095 G 61 070 084 G 61 083 814 G 61 134 616 G 61 171 959 G 61 194 722 G 61 201 448 G 61 218 335 G 61 221 903 G 61 254 826 G 61 307 727 G 61 319 635 G 61 337 549 G 61 341.882 G 61 364 338 G 61 488 405 G 61 512 575 E 61 587 803 G 61 717 426 G 61 763 452 G 61 829 456 G 61 891 103 G 61 937 028 G 61 940 509 G 61 959 539 G 62 033 202 E 62 062 621 D 62 066 161 C 62 080 739 G 62 130 221 G 62 130 785 G 62 213 011 G 62 476 260 G 62 545 814 G 62 545 817 G 62 634 198 F 62 652 119 G 62 657 699 G 62 663 917 G 62 713 751 G 62 738 111 G 62 757 342 G 62 768 077 F 62 788 836 G 62 821 992 G 62 827 343 G 62 830 030 G 62 981 009 G 63 011 946 G 63 016 346 F 63 070 256 G 63 077 438 F 63 119 718 G 63 142 560 G 63 342 721 G 63 398 225 G 63 474 736 G 63 581 807 G 63 585 234 F 63 585 792 G 63 585 905 G 63 623 953 G 63 623 954 G 63 630 934 G 63 694 086 G 63 775 123 G 63 778 604 G 63 812 993 F 63 941 845 C 63 900 857 G 64 005 096 G 64 038 727 G 64 046 977 G 64 063 977 G 64 113 085 E 64 153 318 G 64 154 832 G 64 187 357 G 64 217 596 G 64 226 064 G 64 247 155 G 64 250 539 F 64 261 060 G 64 299 217 G 64 351 514 G 64 365 443 G 64 399 999 G 64 414 110 G 64 479 991 G 64 484 630 G 64 503 463 G 64 550 457 F 64 624 429 G 64 627 888 G 64 632 892 G 64 636 507 G 64 645 368 G 64 666 717 G 64 735 962 G 64 761 662 G 64 839 327 E 64 888 601 D 64 928 591 B 64 938 981 F 65 199 782 G 65 218 990 G 65 223 835 G 65 243 804 D 65 264 174 G 65 308 178 G 65 330 318 D 65 339 833 G 65 545 435 G 65 629 949 G 65 633 989 G 65 688 276 G 65 733 740 G 65 849 837 D 65 848 714 E 65 872 413 G G5 981 256 G A nyertes szelvényeket 1978. október 12-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy pos­ta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címé­re (1875 Budapest, V., Mün­­nich Ferenc u. 15.) eljut­tatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelős­séget nem vállalunk. Kinyitott a ligeti szoborpark A budapesti Városligetben sétá­lók évek óta megszokták már, hogy a Képzőművészeti Kivitele­ző Vállalat műtermei mellett, a fák ölelte tisztásokon időről időre szobrok kapnak alkalmi szállás­helyet, bemutatják őket a fővá­rosi érdeklődőknek, mielőtt ren­deltetési helyükre kerülnének va­lamelyik vidéki város parkjában, játszóterére. Most 27 új köztéri szobor idő­zik néhány napig a Városligetben, gyarapítva a képzőművészeti vi­lághét eseményeit — Pátzay Pál, Grantner Jenő, Makrisz Agamem­­non és mások alkotásai. Monu­mentalitását tekintve Kiss István Munkástrón című alkotása vonz­za magára a szemet; nemrég nagy sikere volt egy berlini kiállítá­son, hamarosan pedig a miskolci Vasas kultúrközpont környezetét díszíti. Marton László bronzból öntött Gondolkodója Szolnokra kerül, a rendőrkapitányság udva­rára; az Ülő nő kedvessége nyu­galma a tatabányai kórház bete­geit nyugtatja majd. A nemrég megszépült százhektárnyi Város­ligetben több hely jutott a szob­roknak is, így a jövőben nemcsak nyaranta ismerkedhetnek velük a látogatók, hanem egész éven át. Szeles, kissé hűvösebb idő Szárazföldünk időjárását két nagy kiterjedésű, ellentétes hatású, lég­köri képződmény irányítja. A Skan­­dináv-félsziget és Északkelet-Európa fölött igen nagy kiterjedésű, alacsony légnyomású képződmény helyezkedik el. Ezeken a területeken, valamint a Szovjetunió európai területének leg­nagyobb részén jobbára borult, szeles, többfelé esős az idő. Ugyanakkor Dél­nyugat- és Nyugat-Európa fölött le­szálló légmozgású zóna található. E területeken a reggeli ködtől eltekintve, jobbára napos, száraz az idő. Közép- Európa időjárását az említett két képződmény együttes hatása alakítja, emiatt itt is szeles az idő, derült és felhős időszakok gyorsan váltják egy­mást, és egy-egy futó zápor is elő­fordul. Hazánkban hétfőn változóan felhős idő volt, a délutáni órákig esőről nem érkezett jelentés. Több helyen megélénkült, időnként megerősödött az északnyugati, északi szél. A fővá­ros egyes részein a legerősebb széllö­kések erőssége elérte az óránkénti 60—70 kilométert. Kora délutánra 19— 25 fokig emelkedett a hőmérséklet. Távolabbi kilátások péntek reggelig: időnként megerősödő északnyugati széllel kisebb felhőátvonulások, több­nyire eső nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8—13, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között alakul. Jelentős (legalább 5 centiméternyi) csapadék az ország te­rületének 10 százalékán várható. Előrejelzés ma estig: Felhőátvonulások, futó záporokkal. Az északnyugati szél ismét megélén­kül és megerősödik; hőmérséklet ko­ra délután 17—22 fok. A Duna vízállása hétfőn Budapest­nél 311 centiméter volt; mára 290 cen­timéter várható. C áramlás méret áramlat «= £. ■ a Ilidet »* » »det !««*,• 'ala»»tá**aala (frmri) ni »H. t * - W, 7 niftt, R sn»tar KÖZLEMÉNYEK HANGVERSENYSOROZAT A PETŐ­FI IRODALMI MÚZEUMBAN. Szep­tember 21-én, csütörtök este 6 órakor a Bakfark Bálint Lant trió hangver­senyével kezdődik a Petőfi Irodalmi Múzeum Vers és dallam című őszi hangversenysorozata. A sorozat a to­vábbiakban havonta egy alkalommal jelentkezik; legközelebb októberben az Ars Renata, majd novemberben a Collegium Musicum lép fel a múzeum előadótermében. A BÉKÉS MEGYEI KÖJÁL FELHÍ­VÁSA. Szeptember 13-án Gyoma és Körösladány között az állami gaz­daság központja közelében ismeret­len személyek egy elhullott rókát vit­tek el vontatóval, Körösladány irá­nyába. A róka feltehetően veszett volt, ezért a Békés megyei Közegész­ségügyi és Járványügyi Állomás arra kéri a tetemet el­vivőket, hogy saját ér­dekükben jelentkezzenek körzeti or­vosuknál, a róka hollétéről pedig tá­jékoztassák a községi állatorvost.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék