Népszabadság, 1979. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-16 / 217. szám

16 Túró Hála a közegészségügyi szolgá­lat erőfeszítésének, minden jel ar­ra mutat, hogy a dunántúli vér­­hasjárvány nem terjed tovább, a gyógyult betegek sorra elhagyják a kórházat, és ismét megkezdőd­hetett a tanítás az érintett közsé­gek iskoláiban. Megvolna hát az okunk rá, hogy az első ijedtség után most már megnyugodjunk, legalábbis ezt diktálná a józan ész, jelen esetben a hivatalos tájékoztatók megfontolt szövege, ám a dolog, úgy látszik, mégsem olyan egy­szerű. Az ebédlő, ahova az üzemi kosztot elkölteni járok, még ab­ban az értelemben sem tekinthe­tő dunántúlinak, hogy a Duna budai oldalán volna. Ennek elle­nére a minap ezt a különben nap­fényes, ételszagú helyiséget a bi­zalmatlanság komor légköre töl­tötte be. Ugyanis a pénteki szo­kásos tésztanapon a halászlé után második fogásként kétfajta étel közül lehetett választani. Az egyik túrós csusza volt, a másik mákos guba. És jóllehet a közfel­fogás szerint a halászléhez in­kább a túrós csusza passzol, egy­szerre mégis mindenki mákos gu­bát óhajtott enni, illetőleg azért akadt kivétel is. Egyvalaki közü­lünk fennhangon túrós csuszát kért, mire dermedt csönd támadt, de aztán megértettük a helyzetet. Az illetőről­ köztudott, hogy nem olvas újságot, és finoman szólva kissé nagyot hall, miáltal a rádiót sem kapcsolja be, a tévét pedig harsányan utálja. Odajutottunk, hogy már a tú­róban sem bízunk. Amióta a szakértői vizsgálat kiderítette, hogy a járványos fertőzést túrós csusza okozta, azóta ez az aludt­tejből készülő, darabos-morzsás állományú tejtermék gyanús. Pe­dig ha belegondolunk, hogy a szóban forgó fertőzést a hivatalos szakvélemény egy Shigella Son­­nei nevű baktériumnak tulajdo­nítja, akkor a túrót igazság szer­­int fel kellene mentenünk a fe­lelősség alól, mert maga is áldo­zat, a kórokozó támadásának első célpontja. Mégis mindenki a tú­rót tartja bűnösnek, és ez aligha lehet véletlen. Nem vagyok közegészségügyi hatóság, ily módon csak homá­lyos elképzeléseim vannak arról, hogy miképpen is folyhat egy fe­lelősséget kutató vizsgálat. Tu­datlanságomban úgy képzelem az ilyesmit, hogy sorra járják azo­kat a helyeket, ahol ételmérgezé­sek fordultak elő, és mindenütt kifaggatják a konyhafőnököket, hogy felelősnek tartják-e magu­kat a megbetegedésekért. Mire persze mindenki azt feleli, hogy túrót, amely édes anyanyelvünk­ben argóként nyilvántartott és durvának minősülő szó ugyan, de az egyértelmű ellentmondás kife­jezésére szolgál. Az egybehang­zó kijelentések nyomán a szálak odavezetnek, ahol ezt a bizonyos túrót készítik. Ezen a ponton azonban meg is reked a nyomo­zás, új helyzet áll elő, amelyet tanulmányozni kell. A tejüzemi vezetők ugyanis a felelőst firta­tó kérdésre a világért sem mon­danának túrót, lévén művelt és jó modorú emberek, akik valóság­gal irtóznak a csúnya szavaktól. Ehelyett azt válaszolják, hogy náluk pedig mulasztás nem tör­tént, és felsorolják mindazokat a helyeket, ahova szintén szállítot­tak túrót, de baj nem történt. Nem tartozik szorosan ide, ám ha már úgyis belekontárkodtam a járványügyiek ügyeibe, tiszte­lettel felhívnám a figyelmüket egy másik járványra, amely ag­gasztóan terjed az országnak He­gyeshalomtól Biharkeresztesig és Szobtól Röszkéig tartó részén. Ezen a behatárolható területen újabban minden történt. Ameny­­nyiben ez így nem eléggé érthe­tő, arról van szó, hogy míg ko­rábban például egy közlekedési balesetnél valaki elgázolt vala­kit, addig mostanában már mind­inkább gázolás történt. Azelőtt rendezték az árakat, most az ár­emelés történt. Mulasztást, hibát már senki sem követ el, ha még­is kiderül valami, akkor a mu­lasztás, illetőleg a hiba történt. Hovatovább különcöknek számí­tanak a meteorológusok, amiért jelentéseikben makacsul és ide­­jétmúltan azt köztik, hogy esett az eső, holott nyilvánvalóan eső­esés történt Mellesleg a dizentériában sem megbetegedtek, akik megbete­gedtek, hanem dizentériás meg­betegedések történtek. Feltehető­leg a túró felelősségre vonására is intézkedések történnek. Est­kkor majd nem mondhat­juk, hogy túrót se vontak felelős­ségre. K­ÖZÚTI IVAPTÖ Előzés és előzékenység Némi felzúdulás kísé­retében, de már meg­érte egyhónapos szüle­tésnapját a sebesség­­korlátozó rendelkezés. A kedélyek lassan megnyugsza­nak, az intézkedéssel vitatkozó autósok is belátják, hogy az üzem­anyag-takarékosság és a baleset­elhárítás céljait egyaránt szolgá­ló „lassító műveletet” nem vélet­lenül alkalmazzák immár évek óta jószerivel egész Európában. A legfőbb aggály azonban még nem oszlott el teljesen, újra és újra felhangzik: az országúton a személygépkocsiknak előírt 80 kilométeres sebességhatár lehe­tetlenné teszi a teherautók előzé­sét, következésképpen akár fél­órákon át, sok-sok kilométeren keresztül poroszkálhat mögöttük az összetorlódó kocsisor, az autó­soknak nincs rálátásuk az útra, szívhatják a kipufogógázt. Az aggály indokolt volna, ha az egész előzési problematika megoldása nem emberi tényezők­től függne. De tőlük függ! Ponto­sabban: a teherautók vezetőitől, akik tisztában vannak vele, hogy a mögöttük haladó személygép­kocsik korlátozott sebessége a folyamatos haladáshoz elegendő, de az előzési manőver gyors és biztonságos végrehajtásához — nem. Épp ezért a nagy járművek pilótáinak elsőrendű kötelessé­gük, hogy a számukra előírt 70 kilométeres sebességhatárt ne lépjék túl, s tartsák meg az elő­írást. „Azoknak a járműveknek, amelyeknek összsúlya a három és fél tonnát, illetve hossza a 10 métert meghaladja, úgy kell tar­taniuk a követési távolságot, hogy közéjük legalább egy — elő­zést biztonságosan végrehajtó — személygépkocsi besorolhasson.” De még ez is kevés az üdvös­séghez. Segítőkészség, korrekt közúti partneri viszony nélkül a nagy járművek ettől még föltart­hatják a kicsiket, akadályozhat­ják a forgalom folyamatosságát, és szabálysértésbe kergethetik a türelmük fogytán levő autóso­kat. A KRESZ kimondja ugyan, hogy lakott területen a nagymé­retű, lassan haladó jármű veze­tője az úttest szélére húzódva és szükség szerint lassítva segítse más járművek előzését, ez az elő­írás azonban most már megkü­lönböztetett jelentőséget kap. A „szükség szerint” jóindulatú elbí­rálása, nagyvonalú alkalmazása kifejezetten a teherautók veze­tőitől függ. Örvendetes, hogy az országutakon mind gyakrabban tapasztalható a lassító, félrehú­zódó teherjármű, amelynek veze­tője barátságos integetéssel vagy irányjelzéssel ad szabad utat a mögötte haladóknak. Remélhetőleg a szállító-fuvaro­zó vállalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a magatartás ál­talánossá váljék, s teljes mérték­ben érvényesülhessenek a sebes­ségkorlátozó intézkedés előnyei. F. G. NÉPSZABADSÁG 1979. szeptember 16., vasárnap STANDLÉ VOLTAM BUDAPESTEN MINDENT VESZEK! — Óóóószeretes! Pedig már tartottunk próbát, mégsem az igazi. Repedt fazék szól így, ha ütik, nem pedig egy virtigli használtcikk-kereskedő.­­ Lássuk csak még egyszer, de most , aztán úgy, ahogyan tanítottak: hosszan elnyújtott „ó” után eresz­kedő hangnemben, évszázados dallam ritmusára a „szeres”-t. — Óóóószeretes! Kísérőm, s egyben tanítómeste­rem biztatóan hunyorít: fog ez menni! S lám, a második emele­ten a nyitott ablakból kikandikál egy női fej. — Jöjjön fel, jóember! Az eladó mindig kedves Hatvannégy lépcső egy szuszra. A kuncsaftot nem illik megvárat­ni, úgyhogy mire a bérlő előbo­garássza lakása kulcsát, mi már az ajtaja előtt állunk. — Hát tessék — invitálja előre utánozhatatlan megérzéssel idős „kollégámat” az eladó, aki azon­ban illedelmesen szabadkozik: „csak a főnök úr után”. Ettől fog­va az asszony már csak velem tárgyal, az öreget még hellyel sem kínálja. Sebtiben pakol elő a kom­binált szekrényből nagy halom kacatot. Viseltes ruhák, flekkéit cipők, legalább tíz éve, hogy hordta valaki. Az „igazi” főnök észrevétlenül ingatja a fejét, sze­me a csipketerítős asztalon árvál­kodó vázára villan. Három ujjú­val vakarja meg az orrát. — A ruha most nem megy, nagy­asszony, tele a piac jobbnál jobb cikkekkel. Esetleg ez a vá­za, bár erre sincs gyakran vevő. — Ember! — csattan a nő hang­ja —, két éve nem járt ebben az udvarban ószeres, hát mit csinál­jak ezekkel a drága ruhákkal?! Mi már nem hordjuk, viszont má­soknak biztos jó lenne még. A vá­záról pedig szó sem lehet. Erede­ti kínai darab, több száz éves! Az iparos ismét ingatja a fejét, tehát kézbe veszem a festett por­celánt, ízlése válogatja, bizonyá­ra van, akinek tetszik. Hanem ez a virágtartó valóban akkor látta a Távol-Keletet, amikor egy ma született hortobágyi bárány. — Ez magyar — teszem vissza az asztalra —, ügyes munkát vég­zett valaki vagy félszáz évvel ez­előtt. De semmi baj, ha meg tet­szik gondolni a dolgot — s mon­dom a telefonszámot... — Várjanak — szólt vissza az asszony az előszobából. Négyért odaadom, de akkor elvisznek min­dent ... — Ügyes — dicsér a lépcsőn le­felé a kísérőm —, még vihetné valamire, ha egyszer komolyan venné a szakmánkat. Egyébként közvetítő révén is­merkedtünk meg. Ajánlóm sze­rint a használtcikk-kereskedés egyik nagy öregje, akinek leckéi­nél jobb iskolát el sem tud kép­zelni, becsületes, tisztességes, egy­szóval olyan handlé, amilyenből ma már nincs sok. — Kihaló szakma a mienk — tudatja az öreg, miközben a szer­zett holmit a kibelezett Lada hát­só ülései helyére gyömöszöljük. — Sokat mondok, ha Pesten négy­száz használtcikk-kereskedő van. Ebből is ugyan mennyi vállalja a házalást? Húsz, talán harminc. Elszoktak az emberek az ószeres­től. Gyanakodnak, hogy becsap­ják őket, pedig ... — Pedig ... ? — Pedig a rizikó az enyém. És ha a nyakamon marad a cucc? Ki fizeti meg a károm, hogy bagóért kell elkótyavetyélnem azt, amit drága pénzen vettem meg­? — Azért csak nem lehet ráfi­zetni erre a boltra ... — Éppenséggel lehet. Van, aki ráfizet, de az hagyjon fel vele — hunyorít rám huncutul. — Tud­ni kell venni is, eladni is. Al­ku tárgya minden. És persze a jó fellépés. Az igazi handlé nem pi­masz, és nem is alázkodik meg: az üzleti tárgyaláshoz egyéniség kell. — Meg­induló tőke ... — Pénz — legyint az öreg —, nem ezen múlik. Tudja, én meny­nyivel kezdtem? ötszáz forinttal. Igaz, akkor még valamelyest töb­bet ért, de a csillagot az égről akkor se adták érte. Tilos a szajré! — Tessenek már bejönni — in­vitál bennünket a szomszédos ka­puból egy idősebb néni. — Csókolom, Mariska kedves — üdvözli a főnök —, bemutatom az új társamat. — Parolázunk, s közben a handlé szapora szavak­kal elmeséli, hogy vendéglátónk állandó kuncsaft. Úgy háromha­vonta jönni lehet hozzá. Van egy fia, aki időskorára magára hagy­ta, s most szülői szeretetének mor­zsáit csomagokban fejezi ki az óceán másik oldaláról. Most se­m érkezünk hiába. A konyhában szemlátomást frissen bontott bar­na papírdoboz, még a köteleket sem volt érkezése kidobni. Sejtésem fedi a valóságot: egy halom bóvli. Színes női ruhák — még véletlenül sem méretközeliek —, tarka férfiingek, viseltes nad­rágok és egy vadonatúj farmer. A nadrágokkal kezdjük a sort. A farmer 400 forint — felértékelése a vámcédula alapján történik —, majd a többi következik, immár alaposabb szemrevételezés után. Először a korcát, majd a hajtó­káját: egyik darab sem agyonhor­dott, legfeljebb viseltes, de még valóban használható. Igaz, nem mind: fenekükkel az ablak felé fordítva úgy átlátni egyiken-má­­sikon, mint egy jobb szitán. Nincs teljes egyezség — a mami maga áll ki majd velük a piacra —, tu­datja később a főnök. A nagyját azért elvisszük. Jólöltözött har­mincas férfi tá­maszkodik a La­da mellett. Szem­látomást bennün­ket vár. Inge ki­gombolva, fellé­pése határozott. — Lenne né­hány dolog — szólít meg, s már válaszolnék, hogy állok rendelkezé­sére, de a főnök félretol. Utóbb derül ki, hogy üzleti érzéke — amely nemcsak hivatástudattal, hanem a veszély felismerésével is párosult — most sem hagyta cser­ben. Ránézésre kiszagolta, hogy illatos árut kínál a férfi. Az eladó úgy kalauzol a kapu alá, mintha vala­melyik lakásba indulnánk, de a lépcsőfordulóban lepakol, s válltáskájából egy pa­pírzacskót emel ki. — Tárgytalan — tolja félre a fickót a főnök, s már cibál is ma­ga után. — Talán a rendőrkapi­tányságon próbálja meg értékesí­teni a cuccát — morogja visszafe­lé bosszúsan, s értetlen arcomat látva, magyarázni kezd. — Tele a város csencselőkkel, különösen a belső kerületek. Az isten tudja, honnan szerzik az ék­szert meg a valutát, de nem is ér­dekel. Tanulja meg, fiatal bará­tom, hogy az ószeres nem orgaz­da, s csak­ azzal üzletel, amivel szabad: ékszerrel, műtárggyal, semmi effélével — nem! Ötven­egyig kereskedő voltam, akkor a nagy szórásban az én iparomat is bevonták, s csak ötvennyolcban kezdhettem újra. Más szaktudás híján addig segédmunkáskodtam. Elég volt belőle, s nem hívom ki magam ellen a sorsot. — Mennyi az a „tisztességes haszon”? — Itt nincs limitálva, hogy az ember mit és mennyiért adhat el. Nézze, ha a tíz forintért vásárolt inget húszért adom tovább, akkor 100 százalék a nyereségem, de az is csak­ egy tízes. Ritka a vastag cucc. Az emberek már nem a Nagykőrösi útról öltözködnek, még a kevésbé tehetősek is in­kább a bizományiban turkálnak. Megváltoztak az idők, aprópénz­ből kell összerakni az adóravalót. — Sok az adó? — Bevallás szerint megy, de akik kérik, azok előtt nem lehet falazni. Többnyire a valós forga­lom után fizet mindenki. De nem ezért hal ki a szakma, hanem azért, mert kockázatos foglalko­zás a mienk. Nemcsak a rongyo­soké az, akik ruhával meg apró­­holmival kereskednek, hanem a bútorosoké meg a műszakisoké is az. Még a legjobbnak tetsző üz­let fölött is ott lebeg a csőd ve­szélye. No de a szövegből nem élünk meg. Lássuk, mi van eladó! Egy bérház udvarán. (Mikó László felvétele) Ósdi trükk Együtt alkudozunk. Most ő tár­gyal, én vagyok a segéd. Túl sok beszéd nincs, s bár ahova behív­nak, onnan nem dobnak ki, sehol sem marasztalnak szívesen. Mint­ha szégyellenék, hogy ószeressel üzletelnek. Lassan mégis meg­telik a Lada. Van már sző­nyeg, avítt viharkabát, férfiruha, gyerekcipő. Üres kézzel csak egyetlen helyről távozunk, akkor sem az eladó hűvös magatartása miatt. Jó állapotban levő öltönyt kínál az ifiasszony, a titulust min­dig alaposan meg kell fontolni (a nagyiasszony mind kevésbé megy, a kedveském bizalmaskodó), s mi­közben gusztáljuk a ruhát, a fő­nök valamire rátapint a belső zsebben. A tulaj félrefordítja a fejét, mintha észre sem venné, lel­tünk valamit az eladásra szánt holmiban. Hanem az öreget ilyen ósdi zsiványsággal már nem lehet rászedni. Benyúl, és egy négyrét hajtogatott újságpapírt vesz ki a zsebből. — Asszonyom — dobja a földre az árut —, én ezzel a trükkel leg­utóbb harminc éve paliztam be egy vevőt, az is rájött. A trükk valóban régi, hátha az ószeres azt hiszi, pénz maradt a zsebben, és jó árat ad a hol­miért ... Fájrontot rendel a főnök. — Ma már nem dolgozunk tovább. Az üzlet bezárt. — De hiszen még dél sincs! — Az igaz, de lassan hazaér­keznek a férjek, s velük nem le­het tárgyalni. Ők már inkább a szemétbe hajítják, ami nem kell. Búcsúzkodni kezdünk, amikor megkérdezi: — Nem akar vala­mit megvenni jutányosan a mai portékákból ? Most én ingatom a fejem, mert ha sokat nem is, annyit megta­nultam, hogy a boltban nincs ba­rát, csak társ, és az üzlet — az üzlet... Sáfrán István

Next