Népszabadság, 1989. február (47. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-18 / 42. szám

1989. február 18., szombat KÉPSZABMESZ. FOLYÓIRATOKAT OLVASVA _____ . A jövő a múltból és a mából Mi lesz vetted, emberiség? Mi lesz veled, Magyarország? Mi lesz öt, tíz, ötven év múlva velünk és az utóda­inkkal? Jó volna tudni — csakhogy az álmok, a terveik „beválá­si százalé­ka” mostanában mintha csökkenő­ben volna. Vagy lehet, hogy a mos­tanában és a mintha megszorítás fölösleges, hogy a jövőnek mindig a bizonytalanság volt a testvérfo­galma? SZOCIALIZMUS - ELŐSZÖR 1803-BAN Ez utóbbi fö­ltevés­t erősíti meg Haskó Katalinnak a Párttörténeti Közlemények 1988. évi 4. számában megjelent — Ki „találta ki” a szocia­lizmust? című­­ tanulmánya (is). Bevezetőben megemlíti a szerző, hogy a szocializmus szó Itáliában, 1803-ban jelent meg először nyom­tatásban, a kommunizmust p pedig a század harmincas éveiben kezdték gyakrabban emlegetni a párizsiak. Mindkettő a közelebbi-távolabbi jö­vő felé, egy az addigiaknál igazsá­gosabb, a szó minden értelmében gazdagabb társadalom felé muta­tott. Haskó cikkének főhősei az isko­lai tankönyvekben is benne levő, mégis alig-alig ismert utópista szo­cialisták. Akiket utópista voltuk el­lenére sem szabadna elfelejteni. Hi­szen az álmaik — és milyen szépe­ket álmodtak! — máig nem telje­sedtek be. Sajnos. A XVIII. és a XIX. század fordu­lóján Saint-Simon főképpen angol gondolkodók munkáiból kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a fejlődés hordozója a termelés, amelynek megszervezése a politiká­ra tartozik, olyannyira, hogy a po­litikának épp ez a legfontosabb fel­adatai. És hozzátette: „Az olyan tár­sadalomban, amelyet arra a pozi­tív célra szerveztek meg, hogy a tu­­dományok, a népművészetek és a kézművesmesterségek fejlesztése út­ján dolgozzék jóléte gyarapításán, a legfontosabb politikai döntés — te­hát az, amely a társadalom által kö­vetendő út irányát határozza meg — nem bizonyos társadalmi funk­cióval felruházott emberek hatáskö­rébe tartozik, hanem magának az egész társadalomnak az állásfogla­lásától függ; a társadalom mint kö­zösség ilyen módon tudja a maga hatalmát gyakorolni; s ez a főha­talom ekkor nem önkényes véle­ményben testesül meg, amelyet a tömeg törvénnyé emelt, hanem a dol­gok valódi természetéből levezetett alapelvben, amelyet az emberek csu­pán helyesnek és szükségesnek is­mertek fel.” Fourier-nek az volt az álma, hogy egyesülni fog a termelés három meg­határozó eleme, a tőke, a munka és a tehetség. A társadalom tagjait pe­dig aszerint kell megfizetni, hogy e három elemmel mennyiben járul­tak hozzá a termelés eredményei­hez. Ötven a gyakorlatban is megpró­bálkozott az álomtársadalommal. Az addiginál emberségesebb munka- és életkörülményeket teremtő gyárai és kommunái azonban nem maradhat­tak fönn sokáig: az őket körülve­vő társadalom és gazdaság még nem viselhette el a radikálisan újat. Rá­adásul belső bomlásra is akadtak példák: a legjobb — éppen a kom­munában kibontakozó tehetségű — szakembereket (és csak azokat) na­gyobb lehetőségekkel kecsegtette a kommunán kívüli világ. 1992-RE TEKINTVE Három év kell már csak ahhoz, hogy valósággá váljon tizenkét eu­rópai tőkés ország terve-vágya, az egységes belső piac. Ha akkorra va­lóban megszűnnek a határok, a mi helyzetünk is jócskán megváltozik. Erről s a Magyarország és az Euró­pai Gazdasági Közösség között a múlt év őszén megkötött megállapo­dás előzményeiről ír a Tervgazda­sági Fórum 1988. évi 4. számában Balázs Péter. A három évtizedre visszanyúló előzmények közül a leg­fontosabb az, ami 1986 után tör­tént. Akkor találkoztak a Magyar­­ország és az Európai Közösség kö­zötti viszony rendezésére tett erőfe­szítések a KGST hasonló — a mi elképzeléseinknél, kísérleteinknél ké­sőbb fogant — céljaival. A megállapodástól a szerző azt várja, hogy gazdaságunk — az ed­dig előtornyosított akadályoktól megszabadulván — végre a nyugati gazdaságokkal egyenrangú legyen a nemzetközi kereskedelmi kapcsola­tokban. E reményt erősíti, hogy a megállapodás a kereskedelemszabá­lyozás helyett a közösen megvalósí­tandó kereskedelemfejlesztésre irá­nyítja a nyugati országok figyelmét. Balázs eközben arra inti az olvasót, hogy ne várjon csodát: az akadályok nem egyik pillanatról a másikra om­lanak le, az exportunk csak foko­zatosan érheti el az elvben lehet­séges mennyiséget, a kedvező vál­tozások várhatóan csak az 1990-es évek második felében éreztetik majd kedvező hatásukat. „Ezen elbánás — fejeződik be a tanulmány — a diszpreferáltság ál­lapotának megszüntetését jelentené, azaz a Magyarország tényleges gaz­dasági fejlettségi szintjének megfe­lelő — és hozzá hasonló szinten le­vő versenytársak nagy része által jelenleg is élvezett — preferenciák elnyerését, illetve — kedvező eset­ben — a kölcsönösségen alapuló, szabadkereskedelmi jellegű megoldá­sok alkalmazását. Mindehhez — a partnerek bizalmának és érdekelt­ségének megnyerése céljából is — Magyarországon szükség lesz az im­port- és a devizagazdálkodás libera­lizálására, a konvertibilitás irányá­ba mutató gazdasági előrelépésre. A döntő szót azonban a partnerek po­litikai akarata fogja kimondani.” A recenzens hozzáteszi: e három mon­datot érdemes többször is figyelme­sen elolvasni. Minderre pontosan rárímel Pécsi Kálmánnak az az Új szocialista mo­dellt című írása, amely a szakszer­vezetek új elméleti, társadalom- és szakszervezet-politikai lapjának, a Jelzőnek az 1989. évi 2. számában jelent meg. A szerző kifejti, hogy a „hagyományos” szocialista (kérdés, hogy mennyiben szocialista?!) gaz­dasági modell egyebeken kívül azért nem versenyezhet sikerrel a fejlett árutermelés rendszereivel, mert sok benne a réges-régi, a kapitalizmus előtti korra emlékeztető ismérv, tö­rekvés, s mindez legföljebb arra elegendő, hogy valamiből — a mi­nőséggel, a korszerűséggel alig tö­rődve — többet állítsunk elő. Pé­csi azok mellé az érdemi változá­sokra voksoló kollégái mellé áll, akik azt mondják: olyan vegyes gaz­daságra van szükségünk, amelyben „az állami tervezés, irányítás és centralizálás érvényesül a — nevez­zük így — kommunális szférában, s a gazdasági hatékonyság a verseny­­szférában”. AMEDDIG LÁTUNK: 2025 A népesedési kérdések iránti ér­deklődők figyeljenek a Statisztikai Szemle januári számának élén álló tanulmányra, Kiinger Andrásnak a népességreprodukció kilátásairól szó­ló összefoglalójára. A szerző nem tagadja, hogy a népesség-előrejel­zés roppant nehéz, s e tudomány­­szak legföljebb arra képes, hogy meglehetősen nagy hibahatárral be­csülje meg, mennyien leszünk tíz vagy ötven év múlva. Ezek után is­merteti azokat a számokat, amelye­ket az ENSZ szakemberei 1988-ban bocsátottak közre. A demográfusok a fejlett orszá­gok teljes termékenységi arányát próbálták „megjósolni” 2025-ig (az egyszerű népességreprodukcióhoz ennek az aránynak 2:1-nek kell len­nie), mégpedig úgy, hogy magas, kö­zepes és alacsony értékeket adtak meg. Az ENSZ-számítások szerint a fejlett országokban (Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Ja­pánban) a teljes termékenységi arány nagyjában változatlan marad — legalábbis a közepes számításvál­tozat szerint. Az előzményekhez tud­ni kell: az arány az 1950-es évek első felétől az 1980-as évek első fe­léig 2,84-ról 1,93-ra csökkent (Ma­gyarország adatai: 2,72 és 1,80). Az arány 2025-re a „magas” becslés sze­rint 2,22-­re, a „közepes” szerint 1,94-­re növekszik, az „alacsony” sze­rint 1,65-re csökken. És ismét a ránk vonatkozó adatok: 2,10 — 1,80 — 1,50. Vagyis: a legkedvezőbb eset­ben is egyszerű reprodukcióról le­het szó. Mindezekhez hadd tegyük hozzá: a folyóiratban országonként részle­tezett számok nem az adott ország népességszámának várható változá­sait mutatják. A népességszám ala­kulásában a halálozási helyzetnek is meghatározó része van, az az említett adatokat fölfelé és ritkáb­ban lefelé is módosíthatja. Óvakod­junk hát az elhamarkodott — túl­ságosan derűlátó vagy túlságosan pesszimista — véleményalkotástól... Daniss Győző Szolzsenyicin újra magyarul * * AZ IVÁN GYENYISZOVICS MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL Író még így nem jelentkezett a világirodalomban ... Alekszandr Szolzsenyicin nevét senki nem is­merte, nem is ismerhette, mielőtt Alekszandr Tvardovszkij 1962 végén — Igor Szac tapasztalt szerkesztői közreműködésével — a Novij Mir hasábjain közzétette az inán Gye­­nyiszovics egy napját. Sajtókonfe­rencia előzte meg a kiadást, erről a Népszabadság is beszámolt, a va­lóban fontos politikai és irodalmi esemény jelentőségéhez méltóan ak­kori moszkvai tudósítója, Vajda Pé­ter cikkével. A cikket mindazok, akik a szovjet-orosz irodalommal többé­­kevésbé rendszeresen foglalkoztak, gyanakodtak. Hiszen már annyi iro­dalmi értéknek kikiáltott szenzáció­val találkozhattak, amelyek megha­tározott politikai célokat voltak hi­vatva illusztrálni. Az Iván Gyenyi­­szovics egy napja hasonló tüneteket ígért: Hruscsov elszánt harcot foly­tatott Sztálin személyi kultusza el­len, s ebben a helyzetben a politi­kát segíthette — és segítette is — egy olyan kisregény, amely az ön­kény egyik hétköznapi áldozatának kálváriájáról szól. Az Iván Gyenyiszovics egy napja politikai szenzációként jelent meg. Tartós, meghatározó erejű irodal­mi értéknek bizonyult. Hosszú lenne, ha beszámolnék azokról a vitákról, amelyek a kis­regény fogadtatásához tartoznak. Még a disputában is elfeledhetet­­len volt, hogy nem annyira Szolzse­­nyicin irodalmi erényei, tehetségé­nek vitathatatlan jelei vezették az egymással szemben álló pártokat, hanem az ÜGY társadalmi súlya. 1. A kisregény — Wessely László ki­tűnő fordításában — gyorsan meg­jelent a Nagyvilágban, majd a Mo­dern Könyvtárban. Aztán eltűnt. A szerzőről sem nagyon lehetett szól­ni, inkább csak említeni, netán po­litikai szereplését kommentálni. Ilyenek voltak azok az idők — mondhatnánk. Sőt, arról sem szabad elfeledkezni, hogy maga Szolzsenyi­cin miként változott. Vállalta elő­ször a politikai szerepet, majd a sztálinizmus legkülönfélébb változa­tai ellen tiltakozó novellákat tett közzé, ugyancsak a Novij Mir ha­sábjain. Híre járt, nyugati kiadá­sokból ismerhetjük is már ezeket a műveket, hogy fontos regényeket írt: A rákosztályt. Az első körbent, aztán egy komoly történeti publi­cisztikát, a szovjetunióbeli lágerek­ről, a GULÁG-ról. Mindezek az al­kotások azonban nem jelenhettek meg hazájában, nem jelenhettek meg magyarul sem. Azt se hallgas­suk el persze, hogy Szolzsenyicin — erről egy szintén Nyugaton pub­­likállt pamfletjében számolt be — maga sem vállalta korábbi önma­gát. Szembekerült azzal a politikai­világnézeti helyzettel, vállalással, amelynek világhírét köszönhette. Lehetne elmélkedni arról, hogy milyen változások történtek az író hazájában, milyen fordulatokba so­dorta az élet az írót, s nyilvánvaló, hogy száműzetése ugyancsak politi­kai — végzetes jelentőségű — gesz­tus lett. Idestova csaknem két év­tizede él emigrációban. Regényeit, s főként politikai szerepét még ott sem határozzák meg egyértelműen. Sokan beszélnek és írnak arról, hogy Szolzsenyicin pályafutása milyen kí­sérteties hasonlóságot mutat nagy elődjével és tanítómesterével, Dosz­tojevszkijjel. Aki — mint köztudo­mású — ugyancsak forradalmárként kezdte életútját, ez majdnem az éle­tébe került, s világnézetileg egészen más oldalra került át élete végére. Szolzsenyicin a szocializmus meg­újulásáért küzdő írók, szellemi em­berek, közéleti egyéniségek első vo­nalába került azonnal, mihelyt az Iván Gyenyiszovics egy napja meg­jelent, s jelenlegi világnézeti pozí­cióját nagyon nehéz lenne megkü­lönböztetni a régi orosz monarchia hajdani uralkodó elméleteitől. Az Iván Gyenyiszovics egy napja azonban most harmadik magyar ki­adásban újra megjelent. (A könyv második kiadásként jelöli önmagát, nyilván nem veszi tekintetbe a fo­lyóiratközlést.) És tudjuk, hogy Lu­kács György éppen ezt a kisregényt tartotta fordulópontnak a szocialis­ta világnézetű irodalom megújulá­sa, új, korszerű feladatainak válla­lása tekintetében. (Talán mellékes, de e beszámoló bevezető soraiban nem véletlenül említettem fel Igor Szac nevét, aki az 1930—1940-es években Moszkvában valószínűleg a legközelebb állít Lukácshoz, s a ma­gyar filozófus írásainak nem jelen­téktelen részét ő fordította oroszra. Ez a szellemi kapcsolódás nyilván­való tényét bizonyítja.) Az Iván Gyenyiszovics egy napja — ezt minden új olvasója azonnal beláthatja — nem kegyeletből és nem szenzációként, még kevésbé szenzációhajhászásként került a ma­gyar közönség asztalára. Azért hoz­tam szóba az író körüli vitákat, az író és a társadalom áldatlan, és — sajnos — nemegyszer szükségszerű konfliktusait, hogy a kisregény va­lóságos értékeire figyelmeztethessek. Ma már, persze, az Iván Gyenyiszo­vics egy napja nem információérté­kével hat. Annak idején, az 1960- as évek elején bizonyára milliók csodálkoztak és szörnyedtek el, hogy ilyen is volt, s erről már lehet ír­ni ... Ma a sztálini önkény éveiről sokkalta többet tudunk, mint az Iván Gyenyiszovics egy napjából megtudható. Mai olvasatunkban Szolzsenyicin első nyomtatásban megjelent alkotásának esztétikai ereje bűvöl el bennünket. 2. Azon a bizonyos napon semmi különös nem történt Iván Gyenyi­szovics Suhoval abban a tábor­ban, ahol igaztalanul rámért, s sú­lyos büntetését töltötte. Az író is majdnem szerencsés napnak neve­zi ezt a megírt krónikát. Nem ke­rült Suhov a különleges büntető körletbe, nem éhezett, sőt többet kapott ebédre, mint a szokásos adagját, még egy karika kolbászt is szétvághatott, hogy a hús régen nem érzett ízét élvezhesse. Közön­séges hétköznap volt ez, amely — jelenlegi ismereteink szerint — nem is nagyon különbözött a sztálini or­szág szabadlábon lévő lakóinak éle­tétől. Suhov életben akart maradni és ennek megfelelően cselekedett. Nem mások rovására, nem erkölcs­telen eszközökkel próbálta létét biz­tosítani — önnön etikai normái szerint élt. Az ilyen magasztos kifejezés mint „etika” valószínűleg meg sem fordulhatott Iván Gyenyiszovics fe­jében. Egyszerűen rendes ember volt, így élt a háború előtt, így har­colt a németek ellen, s ekként töl­tötte azt a büntetést, amely teljesen váratlanul szakadt reá. Végzetként. A végzet ellen viszont nem aljas­sággal védekezett, a létfenntartási ösztöne nem mások ellen irányult. Társaival együtt akarta túlélni a rettenetet, amelyet egyébként nem is értett. Nem tudta, honnan támadt személye ellen a gyanakvás, miért büntették meg, hogyan­­szerveződött az az esztelen, rend, amelynek ke­retei között kell léteznie. Ösztönö­sen tisztességes maradt, a világ tisztességtelen vele szemben. Nem, Suhov nem szent, a mártírok kate­góriájába sem tartozik. Maga is ra­­vaszkodik, hiszen túl kell élnie a tábort, védekeznie kell a hideg, az éhség és az őrök, valamint társai embertelensége ellen. Farkastörvé­nyek ezek, amelyeket Suhov ponto­san megérez. Viszont azt is érzi, hogy túlélésének egyetlen igazi biz­tosítéka, ha ember marad az em­bertelenségben. Szolzsenyicin­ kisregényének az a maradandó értéke, hogy a legsziká­rabban, a legegyszerűbben írja meg Suhov egy napját. Az író hőse nem tud a világról szinte semmit: Sztá­lin neve eszébe sem jut; gondolatai falujának múltjára és alig-alig sejthető jelenére vonatkoznak. Az ő rendje félreérthetetlen: élni kell, túlélni muszáj ezt a szörnyűséget, de nem mások rovására, hanem mindenkivel együtt. Nem szokott fi­lozofálni, még kevésbé alkalmas ar­ra, hogy másokat oktasson. Az élet­vitele a példa. Függetlenül szerzőjének későbbi politikai kalandjaitól, s függetlenül mindattól, amit Szolzsenyicinnnel szemben elkövettek, az Iván Gye­nyiszovics egy napja azért marad­hatott tartós, érték, mert a tisztes­séges élet elemi normáit tartja meg­tartó erőnek. A tisztességes élet pe­dig — noha erről Suhov nem ebben a formában gondolkozik, de a tör­ténelemmel ismerős olvasó min­denképpen tudja — korántsem a régi cári ország rendje. Az a rend, amelynek közegében Suhov felnö­vekedett, amelynek védelméért há­borúba ment, s amely törvénytele­nül és embertelenül bünteti őt. De ezek a normák már élete részévé lettek, gondolkozásának elidegenít­hetetlen részeivé. 3. Szolzsenyicinről sokáig hallgat­tunk. Objektív okok következményeként és önnön gyávaságunk eredménye­ként. A Szovjetunióban már­­szólnak Szolzsenyicinről. Az adott kisre­gényről is (például Iván Vinogra­­dov cikke a Moszkovszkije Novosz­­tyibanj, s a legkülönbözőbb elméleti, irodalomtörténeti célzatú esszékben. Az orosz emigráció köreiben szin­tén nem egységes az álláspont Alek­szandr Szolzsenyicinnel kapcsolat­ban. Ha csak arra a remek szatírá­ra gondolok, amely Vlagyimir Voj­­novics­­tollából jelent meg, azt kell hinnem, hogy az író világnézeti ka­landozásai nemcsak a marxista gondolkodású irodalmárokat foglal­koztatják. Szolzsenyicint azonban ki kell ad­ni. Nem csupán azért, hogy a múl­tat pontosabban megismerjük, ha­nem azért, hogy világosan lássuk: milyen ideológiai terepen kell sze­repelnünk. A hallgatás — tapasztalataink alapján — csak szegényíthet. A kiadás nem jelent feltétlen egyetértést. Az Iván Gyenyiszovics egy napja azonban e század gondolkozásának kitörölhetetlen és roppant emléke­zetes alkotása. Ezért örültem, hogy újra elolvas­hattam magyarul. (Európa) E. Fehér Pál KARINTHY FERENC: Reménytelen Ezerszer elmondtuk, leírtuk, elis­mételtük: hiába, hasztalan, remény­telen. „Betegség végett zárva!” (ki­emelés tőlem, Lukács Györggyel szól­va), riaszt vissza fülsértő falsal kia­bálva a kis maszek zöldséges bezárt ajtaján az ákombákom. „Nagyné­­ném elhunyta végett gázresó jutá­nyosan eladó”, díszelgett sokáig Leányfalun a buszmegálló házikója falán a zamatos fogalmazású, nap­szítta, hullámosra görbült tacepap, míg csak a Móricz-ház számos la­kójának egyike meg nem vásárolta a becses darabot. Mit jelentene ez voltaképp, nézzük meg­­kissé alapo­sabban. Avégett csukott be a bolt, vagyis abból a célból, hogy tulajdo­nosa megbetegedjék? A leányfalusi eladó is (mi tagadás, a hirdetmény e cikkecske szerzőjének apró nyelvi tréfája, a nyomósabb hitelesség ked­véért) eszerint azért kínálta volna megvételre az unokáival megszapo­rodott családjában kinőtt kis tűzhe­lyét, hogy nénikéjét elnyuvassza — holott nincs is neki. Ám ezek csu­pán amolyan útszéli irkafirkák. Mi­ként vélekedjünk azonban kitűnő laptársunk vezércikkében erről: ......az adatok kis száma és titokza­tossága végett föl sem tudjuk dol­gozni a múltat”?... Rossz, rossz, ezerszer rossz, ezerszer elsírtuk, szajkóztuk, szájba rágtuk, a végett célha­tározó, a cselekvés jövőbeni, várható, remélt eredményére, céljá­ra utal — hiába, hasztalan, remény­telen. A fenti példamondatokban a végett helyébe miatt, folytán, okán, okából stb. stb. illenék, ajánlható, szabályos, sőt kötelező. Ezúttal, kivételesen, a különben megfellebbezhetetlen, kútfőértékű A Magyar Nyelv Értelmező Szótárunk­kal is vitába szárllnék. Emez ugyanis, igen helyesen ,„a mai irodalmi nyelv­ben kerülendő” meghatározással re­gisztrálja a kifejezés efféle használa­tát, ám azon megjegyzéssel: (nép, rég), mely rövidítések feloldása: „ré­gies alakváltozat”, illetve „népies, népnyelv!”. Erre néhány Arany-sort idéz A Nagyidai cigányokból: Megbeszulva Csőri a bajnok elestét, Felrúgd s ott hagyta Diridongó testét. Ellensége volt az Dundi asszony végett, Mert féltette tőle a szép feleséget. Csakhogy, csakhogy. E gunyoros­­derűs részlet legalábbis kétértelmű, hiszen Diridongó, amint a szövegből is kitetszik, szemet vetett a bájos­termetes Dundira, az asszony elcsá­bítására törekedett, ez volt a szándé­ka, célja, tehát a végett em­itt ilyes­mire utal, s így nem csupán régi, de mostani nyelvérzékünk szerint is jo­gos. Hiába, Arany ezt is jobban tud­ta, mindent jobban tudott... Hiába, hiába, a dolog, attól tartok, reménytelen. 13

Next