Népszabadság, 1989. április (47. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-07 / 81. szám

2 BRIT-SZOVJET CSÚCSTALÁLKOZÓ LONDONBAN Szívélyes tárgyalások Thatcher és Gorbacsov között (Folytatás az 1. oldalról.) melegen méltatta az afganisz­táni szovjet kötelezettségválla­lás maradéktalan teljesítését, és azt a pozitív szerepet, ame­lyet brit megítélés szerint a Szovjetunió a namíbiai—ango­lai rendezésben vállalt. A mi­niszterelnök­ asszony szovjet vendége értésére adta: mély benyomást tett rá az a mód, ahogyan a szovjet választáso­kat lebonyolították. Hangoz­tatta, hogy a szavazás kime­netele „nagyon pozitív”, és a szovjet nép világosan kifejez­te véleményét. Csütörtökön néhány perces késéssel, helyi idő szerint 10.10- kor kezdődtek a brit és a szovjet vezető hivatalos tár­gyalásai a Downing Street 10- ben. Brit részről nagyon-nagyon jó megbeszélésnek minősítet­ték a két és fél órás vélemény­cserét, amelynek központjában az európai biztonság és együtt­működés, illetve a fegyverzet­csökkentésről folyó kelet-nyu­gati párbeszéd legidőszerűbb kérdései álltak. A brit minisz­terelnök asszony múlt heti af­rikai körútja, illetve a szovjet államfő szerdán befejeződött kubai látogatása kapcsán köz­vetlen tapasztalatokra alapoz­va kerültek szóba a dél-afri­­ki és a közép-amerikai térség rendezésre váró problémái. A mindvégig roppant szívé­lyes és a két vezető korábbi párbeszédein kialakult, rend­kívül nyílt szellemű csúcsmeg­beszéléseket követően Marga­­ret Thatcher és Mihail Gorba­csov jelenlétében Edu­ard Se­­vardnadze szovjet és Sir Geoff­rey Howe brit külügyminisz­­pedás, amelyről mindkét fél a tér három egyezményt írt alá közös vállalkozások jelentős a miniszterelnöki rezidencia bővítését reméli, dísztermében. Közülük kiemelt A két ország üzletemberes­­kedő fontosságú a tőkeberuhá­­nek és állampolgárainak kél­­zások kölcsönös kormányga­­csönös látogatásait kívánja randáiról intézkedő megálló- előmozdítani a vízumkiadás megkönnyítéséről kötött egyez­mény. A harmadik megállapo­dás a földrengés sújtotta Le­­ninakánban felépülő középis­koláról szól, amelyet 3 millió font költséggel brit közadako­zásból hoznak létre. Az ünnepélyes aláírás után Thatcher asszony és férje munkaebéden látta vendégül a Gorbacsov házaspárt, illetve a kíséretükben levő szovjet személyiségeket és brit tár­gyaló partnereiket. Nagyra értékelte londoni tárgyalásait Mihail Gorbacsov. Kijelentette, hogy a megbe­szélések konstruktívak voltak, és világpolitikai, leszerelési, regionális problémákat, a két­oldalú viszonnyal kapcsolatos kérdéseket érintettek. Gorbacsov leszögezte: a Szovjetunió értékeli a Nagy- Britanniiával, a brit kor­mánnyal és Margaret That­cherrel való párbeszédet. Az utóbbi időben a tartalmasság, a növekvő megértés és a rea­lizmus jellemző. A szovjet ve­zető üdvözölte, hogy a szovjet —brit együttműködés bővül. Köszönetet mondott Nagy- Britanniának a decemberi ör­ményországi földrengés idején tanúsított együttérzésért, és a mentéshez nyújtott segítsé­gért. Mihail Gorbacsov Margaret Thatcher miniszterelnök asz­­szonnyal folytatott csütörtöki háromórás megbeszélésein nyugtalanságát fejezte ki ami­att, hogy értékes idő vész el, ha még sokáig tart az új amerikai kormányzat kissé túlságosan elhúzódó külpoliti­kai felülvizsgálata. (MTI) „Gorbi-láz Londonban, az emblémák, plakátok, emlék­tárgyak tömkelege mellett, ez az ifjú hölgy a fent látható feltűnő módon fejese ki, hogy támogatja a szovjet párt­vezető irányvonalát." (A hivataloskodó fogalmazás a képet közreadó Reuter hírügynökségtől származik.) Fiatalítás az OKP vezetőségében ( RÓMAI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) A korábbi 41-ről 53 főre bő­vült az Olasz Kommunista Párt Központi Vezetősége. (Ez a márciusi pártkongresszuson újjáválasztott, több mint há­romszáz tagú központi bizott­ság irányító testülete.) Az új KB első, kétnapos ülésén a központi vezetőséget és a tit­kárságot — az új szervezeti szabályzat szerint — titkos szavazáson választották meg. Saját kérésére távozott né­hány idősebb személyiség. He­lyükbe — létszámbővítéssel is — elsősorban Occhetto főtit­kár csapataként emlegetett negyvenévesek kerültek, négy­ről tízre bővült a nők száma a központi vezetőségben. Az új központi vezetőségnek automatikusan tagja Occhetto főtitkár, Natta, a pártkong­resszuson létesített pártelnöki tisztség betöltője és Paretta, aki a központi ellenőrző bi­zottság helyébe felállított „ga­ranciák központi bizottságát” vezeti. A testületnek húsz új tagja van, közöttük sok az ismert értelmiségi. Occhetto az ülésen mondott beszédében az új vezetőség egyik fő feladataként a június 18-án esedékes európai parla­menti választásokra való fel­készülést említette. Szólt a kongresszuson bejelentett ár­nyékkormány felállításának tervéről is. Erről a központi bizottság következő ülésén ta­nácskoznak, de a főtitkár ez­úttal említett néhány nevet. Pellicani, aki most leköszönt titkári tisztéről, várhatóan az árnyékkormány miniszterel­nök-helyettese lesz, koordiná­tori megbízással. „Tárca” vár Napolitanóra, Reichlinre és Tortorellára is. O. L. Gy. Bush és Samir tovább vitatkozik Kevés egyetértést tükröztek George Bush amerikai elnök és Jichak Samir izraeli kormányfő csütörtöki tárgyalásai. Bush kijelentette: az Egye­sült Államok nem támogathat önálló palesztin államot, de a nyugati part és a Gázai öve­zet tartós megszállását, a te­rület feletti izraeli szuvereni­tást sem. Az elnök felhívta Izraelt, hogy törekedjék ko­moly párbeszédre a paleszti­nokkal, elismerve azok nem­zeti jogait. — Izraelnek köte­lessége hozzájárulni a helyzet rendezéséhez — hangoztatta Bush, ugyanezt követelve a PFSZ-től és az arab államok­tól. — Az Egyesült Államok az ENSZ BT 242. és 338. szá­mú határozatán s a felek köz­vetlen tárgyalásain alapuló rendezést támogat — hangoz­tatta Bush. (E határozatok felszólítják Izraelt a megszállt területek kiürítésére, egyúttal Izrael szuverenitásának elis­merését tartalmazzák.) Samir kijelentette: Izrael mindent kész megtenni a bé­kéért, de nem teheti kocká­ra biztonságát. Szerinte a PFSZ által igényelt palesztin állam „halálos veszélyt” jelen­tene Izrael számára. Samir megismételte tervét: rendezze­nek a megszállt területeken az Egyesült Államok vezetésével, nemzetközi együttműködéssel és Izrael részvételével válasz­tásokat. Ennek alapján e te­rületek kapjanak átmeneti önkormányzatot, majd tár­gyalnának a tartós rendezés­ről. — Izrael minden lehető­séget kész megvitatni — mon­dotta. A PFSZ eleve elutasította az effajta választásokat, töb­bek között azért, mert Izrael a felkelés beszüntetését igény­li azokért. Hoszni Mubarak egyiptomi elnök a héten Washingtonban ugyancsak a választások ellen nyilatkozott, de egyes sajtóje­lentések szerint hajlana nem­zetközi ellenőrzés alatt ren­dezendő szavazás elfogadá­sára. Bush és Samir az eredeti tervekkel ellentétben folytat­ja tárgyalásait. (MTI) Vita a szovjet árnyékgazdaságról A szovjet állami bank és a belügyminisztérium nyilvános vitát rendezett a Szovjetunió­ban működő árnyékgazdaság­ról. A Moszkovszkije Novosz­tyi szerdai számában részlete­ket közöl a legjellemzőbb meg­állapításokról. A téma ismerői úgy vélik, hogy az árnyékgazdaságban különböző nem hivatalos szol­gáltatásokért évente 15 mil­liárd rubel cserél gazdát, s ez már népgazdasági szinten is jelentős összeg. Hatalmas pénzekkel rendel­keznek a feketézők: csak a pénz Moszkvából Lvovba szál­lításáért húszezer rubelt kér­nek a „szállítók”. Az ingyenes orvosi ellátás leple alatt becs­lések szerint az ország lakossá­ga évente átlagosan nyolcmil­­liárd rubelt fizet „borítékban” az orvosoknak. (MTI) NÉPSZABADSÁG - KÜLPOLITIKA 1989. április 7péntek Jugoszláviában visszautasítják a Kitanovics-levelet ( MOSZKVAI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) Szava Zsivanov jugoszláv pro­fesszor határozott hangú válasz­levélben utasítja vissza honfitár­sa, Branko Kitanovics levelét. (Ezt a moszkvai Pravda minden kommentár nélkül közölte már­cius 18-án.) A Kitanovics-levél­­ben foglaltakat peresztrojkaelle­nesnek minősítve, a Moszkovsz­­kije Novosztyi hasábjain közölt válasz közvetve elmarasztalja az SZKP KB központi lapját is, amiért helyt adott az írásnak. A válaszlevél szerzője ro­­konszenvéről és tiszteletéről biztosítja a szovjet átalaku­lást. Felidézi a Pravdában kö­zölt Kitanovics-írásra válasz­ként érkezett, elmarasztaló hangú jugoszláv kommentáro­kat, köztük a Borbáét. A Bor­ba emlékeztet: a Pravda ta­­ valy márciusban a Szovjetsz­­kaja Rosszijában közölt, a konzervatívok platformját ösz­­szefoglaló, a peresztrojkára nemet mondó Nyina Andreje­­va levelét visszautasította. Mint jelentettük, Kitano­vics támadta a belgrádi szov­jet „peresz­troj­kanapok” kere­tében Jugoszláviában tartóz­kodó és a házigazdákkal tar­talmas, érdemi, noha né­melykor eltérő nézeteket üt­köztető, nyilvános vitákat foly­tató szovjet tudósokat. Közöt­tük Jurij Afanaszjev törté­nészt, Gennagyij Liszicsk­in közgazdászt (akiit Szaharával együtt a minap jelöltek parla­menti képviselői posztra), és más, peresztrojkapártinak is­mert, neves közgondolkodókat. D. P. ( VARSÓI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) A kerekasztal teremtette lehe­tőséget nem szabad elfecsérelni - ilyen címekkel jelentek meg az első kommentárok Varsóban a szerda éjszaka befejeződött ke­­rekasztal-megbeszélésekről. Meglehetősen éles szóváltás­sal fejeződött be szerda éjsza­ka a kerekasztal plenáris ülé­se. A Szolidaritás egyik kép­viselője azzal vádolta az OPZZ-t, hogy működésének hét éve alatt soha nem visel­kedett úgy, mint egy igazi szakszervezet, s most, a tár­gyalások során is vagy csönd­ben volt, vagy kivonult a te­remből, vagy még inkább ab­szurd követelésekkel állít elő, amelyek teljesítése konfliktus­hoz és káoszhoz vezetne. Az OPZZ képviselője visszautasí­totta a vádakat. A kerekasztal záróüléséről kiadott közlemény egyebek kö­zött megállapítja, hogy a vita részvevői elhatározták, koor­dinációs bizottságot állítanak fel, amelynek feladata egyrészt a kerekasztal-megbeszéléseken hozott határozatok végrehajtá­sának figyelemmel kísérése, másrészt az esetleges konflik­tushelyzetekben közvetítés az érdekelt felek között. Csütörtökön napvilágot lát­tak az első értékelések is. Le­szek Miller, a LEMP KB tit­kára a Trybuna Ludának nyi­latkozva a kerekasztal-megbe­­széléseket olyan fontos politi­kai kísérletnek nevezte, ame­lyet a párt akart, s meg is kel­lett csinálnia. Miller szerint ma az embereket nem lehet olyan káprázatos ígéretekkel elkábítani, amelyeket nem le­het valóra váltani. — A ke­­rekasztal-megbeszélések végső eredménye attól függ — mond­ta a KB titkára —, hogy a problémákat a megegyezés szellemében akarjuk-e megol­dani, avagy erőre kap a sztrájkterror, a populista de­magógia, a konfrontáció. Nyilatkozatában Lech Wale­sa annak a véleményének adott hangot, hogy a kerekasz­talnál senki nem győzött le senkit, mindenki megpróbált Lengyelország érdekében mun­kálkodni. A Szolidaritásról Walesa kijelentette, hogy nem politikai pártként, hanem szakszervezetként fog működ­ni. — Mos­t ráléptünk a demok­rácia és a pluralizmus útjára A Fehér Ház szerdán törté­nelmi lépésként üdvözölte a lengyel kormány és a Szolida­ritás megállapodását. Egyúttal jelezve, hogy az amerikai kor­mány gyakorlati lépésekre ké­szül Lengyelország támogatá­sára. Martin Fitzwater azt mon­dotta, hogy a Szolidaritás új­­raengedélyezésével kialakult helyzetben Washington olyan lépéseket mérlegel, amelyek segíthetik a gazdasági fejlő­dést, jelentette az MTI. Kohl szövetségi kancellár nézete szerint a lengyel re­formfolyamat következetes to­vábbvitele lényegesen meg­könnyíti az ország jövőbeni együttműködését a Nyugattal, mindenekelőtt az NSZK-val — — jelentette ki a Szolidaritás vezetője —, s ezen az úton lesznek veszekedések és vi­ták, mint ahogyan ez a kere­k­­asztal-megbeszélések legutolsó, plenáris ülésén is történt. Mindez azonban normális do­log, amelyek olyan országok­ban is előfordulnak, amelyek­ben nagyobb múltja van a plu­ralizmusnak, mint nálunk. Varsóban egyébként bejelen­tették, hogy pénteken ülést tart a szejm, a lengyel parla­ment, ahol a kerekasztalnál elfogadott megállapodásokat immáron törvényjavaslatok formájában szavazzák meg a honatyák. Amennyiben az elő­terjesztett törvényjavaslatokat a képviselők elfogadják, ez mondotta a bonni kormány­­szóvivő. Genscher külügyminiszter szerint a varsói megegyezés az állam és a társadalom de­mokratizálódásának a jele. Ez méltó a nyugati államok, a Közös Piac és különösen az NSZK támogatására, eleget té­ve történelmi felelősségünk­nek — hangoztatta. A bonni politikai pártok is egybehangzóan üdvözölték a történelminek minősített var­sói megállapodást. Ehmke, az ellenzéki szociáldemokraták parlamenti frakciójának el­nökhelyettese rámutatott: ide­je, hogy a Nyugat az adóssá­gok kérdésében elébe menjen a lengyelországi átalakulás fo­lyamatának és nyújtson gaz­egyebek között annyit jelent, hogy péntektől ismét legálisan működhet a Szolidaritás. K. Nyirő József , II. János Pál pápa ebben a hónapban magánkihallgatáson fogadja Lech Walesát, a len­gyel Szolidaritás szakszervezet elnökét, értesült a Reuter brit hírügynökség vatikáni forrá­sokból. A találkozóra valószí­nűleg április 20-án kerül sor. A vatikáni illetékesek sze­rint a pápa üdvözölte a len­gyel kormányzat és az ellenzék között szerdán létrejött meg­állapodást. Egyúttal derűlátóan nyilatkozott a lengyelországi katolikus egyház státusát sza­bályozandó törvény elfogadá­sáról is. (MTI) hasági támogatást. Rühe, a konzervatív uniópártok parla­menti csoportjának elnökhe­lyettese is Lengyelország aktí­vabb gazdasági megsegítését sürgette, mondván, hogy a lengyel változások a Kelethez fűződő kapcsolatok javulása révén a Nyugat általános ér­dekeit is szolgálják. Ősz kormányszóvivő kitért Kohl kancellár hosszú ideje esedékes lengyelországi láto­gatására is.­ Az időpontot még nem rögzítették véglegesen, de azzal számolnak, hogy még ez év nyarán sor kerül az útra. Erről tárgyal jelenleg Varsó­iban a kancellár külpolitikai tanácsadója — jelentette bon­ni tudósítónk, Győri Sándor. ELSŐ ÉRTÉKELÉSEK A KEREKASZTALRÓL Ismét legálissá válik a Szolidaritás? Washington és Bonn üdvözli a megállapodást Jegor Ligacsov a peresztrojka körültekintő megvalósítása mellett A milánói Corriere della Sera csütörtökön interjút kö­zölt Jegor Ligacsovval, akit a nyugati sajtó Mihail Gorba­csov konzervatív ellenlábasa­ként emleget. Ez az első alka­lom, hogy a politikus áthelye­zése óta a nyugati sajtónak nyilatkozik. — Nem igaz, hogy a pereszt­rojka ellensége vagyok. Az azonban aranyszabály számom­ra, hogy csakis körültekintően és megfontoltan juthatunk előre. Mielőtt döntünk bármi­ben, gondolni kell a lehetsé­ges következményekre is, eb­ből áll a konzervativizmusom — jelentette ki Ligacsov az olasz lapnak. A politikus szerint a húsvéti választásokon nem a párt szen­vedett vereséget, hanem azok a helyi pártvezetők, akik kés­lekedve valósítják meg vagy szabotálják a peresztrojkát. Ligacsov azonban ellenzi, hogy ezeket a helyi vezetőket kivé­tel nélkül leváltsák párttiszt­ségükből. Minden esetet külön­külön kell megvizsgálni — hangoztatta. Jelcin győzelmét Ligacsov a legkülönfélébb tiltakozások összegeződésének minősítette, Jelcinre olyanok is szavaztak, akik a peresztrojka ellenfelei — jelentette ki. Gorbacsovhoz fűződő viszo­nyáról azt mondta: — Őszinte és néha heves vitákat folyta­tunk, de végül mindig közös álláspontra tudunk jutni. Ha pedig mégsem, a tényekre hagyjuk, azok döntsék el, me­lyikünknek van igaza. Liga­csov szerint nem igaz, hogy el­vi-ideológiai nézetkülönbségek választanák őt el Gorbacsov­­tól. A szovjet külpolitikáról ki­jelentette: országa jelen pilla­natban a béke megőrzésének, az atomkatasztrófa megelőzé­sének adott elsőbbséget, de nem mond le a társadalmi ha­ladás és a nemzeti felszaba­­dítási mozgalmak támogatásá­ról. (MTI) A „kirostált" tudósok ismét képviselőjelöltek A Szovjet Tudományos Akadémián a jelölő kollektívák is­mét azokat javasolták parlamenti képviselőnek, akiket an­nak idején az akadémia elnöksége antidemokratikus eljárás­sal „kirostált”. Mivel emiatt tizenkét helyre újabb választást írtak ki, ismét jelölt lett többek között Szaggyejev, Liszicskin, Smeljov, Karjaskin, Satalin, Bunyics, Aganbegjan és Andrej Szaharov. Ugyancsak ezzel kapcsolatos, hogy neves szovjet ér­telmiségiek egy csoportja nyílt levélben vette védelmébe Geor­­gij Anbatovot, a moszkvai Amerika-kutató Intézet igazgató­ját. őt a képviselő-választás napján röplapokban azzal vádol­ták, hogy a pangás egyik „hőse” volt — rontva ezzel esélyeit. A nyílt levél szerint Arbatov már a hatvanas években a kor­szerűbb gondolatokért szállt síkra. (Tudósítónktól.) Tajpeji küldöttség egy pekingi rendezvényen Tajvan hivatalos küldöttséggel képviselteti magát az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) Pekingben (május 4-én) kezdődő köz­gyűlésén. Ez lesz az első tajvani küldöttség, amely a sziget 40 évvel ezelőtti elszakadása óta felkeresi az anyaországot. A tajpeji közlemény szerint a látogatás nem jelenti a pekingi kormány elismerését, s a delegáció nem fog találkozni kínai hivatalos személyiségekkel. Tajvan két éven át bojkottálta az ADR közgyűlését, mert a szervezet a Kínai Népiköztársaság felvétele után a sziget nevét Kínai Köztársaságról Tajpej, Kí­nára változtatta. Tajvan és Kína között 1949 óta formálisan hadiállapot van érvényben. (Reuter) • A korábbiakhoz képest módosítások fedezhetők fel a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságá­nak május elsejére kiadott idei jelszavaiban. Az NDK központi lapjaiban csütörtökön közölt 49 jelszó közül egy sem utal a szovjet és az NDK-beli párt, illetve a két ország viszonyá­ra. Tavaly kettő is éltette a két párt és ország szoros viszo­nyát, az idén egy általános üd­vözlet köszönti a szocialista or­szágok pártjait. (MTI) A kosovói Malisevo falu közelében szerda délután tragikus szerencsétlenség tör­tént. A jugoszláv autonóm tar­tományban a különleges intéz­kedések alapján állomásozó katonai alakulatok egyik őr­sége körül három albán nem­zetiségű kisfiú játszott. Babrál­ni kezdték az őr gondatlanul földre fektetett puskáját. A fegyver elsült, és a golyó két gyermeket megölt. (Tudósí­tónktól.)

Next