Népszabadság, 1989. december (47. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-28 / 306. szám

0­16 oldal­­ Ára: 4,80 Ft NÉPSZABADSÁG rSSMSIfffMi­ffiSi 1989. december 28., csütörtök XLVII. évfolyam, 306­ szám SZOCIALISTA NAPILAP A TERRORISTÁKNAK ma délutánig kell beszolgáltatniuk fegyvereiket Rögtönítélő bíróságok Romániába is­­­ Horn Gyula a közeli napokban kész Bukarestbe utazni­ ­Lapunk és az MTI tudósítója, Oltványi Ottó jelentése szerint a bukaresti televízió bejelentette: a Nemzeti Meg­mentés Frontjának Tanácsa Bukarestben és az ország me­gyéiben katonai rögtönítélő bíróságok azonnali felállítását rendelte el. Ezek a különbíróságok a terrorista akciókban részt vevők felett ítélkeznek. Mindazok, akik csütörtökön, december 28-án, délután 17 óráig nem szolgáltatják be lőfegyvereiket és lőszereiket, katonai rögtönítélő bíróság elé kerülnek, amely gyorsított eljárással ítélkezik ügyük­­ben. A rendelkezés kiadására azért volt szükség, mert a diktátor házaspár kivégzése után is folytatódnak az el­szigetelt terrorista akciók, amelyek emberi életeket olta­nak­ ki, és anyagi károkat okoznak. Hírügynökségek je­lentése szerint a normalizálódó helyzet ellenére szórvá­nyos lövöldözések vannak Bukarestben, s több erdélyi városban is. Eközben Szűts Pál bukaresti magyar nagykö­­vet a bukaresti televízióban bejelentette: Horn Gyula kül­ügyminiszter a közeli napokban kész Bukarestbe utazni, és megbeszéléseket folytatni a kapcsolatok közös érdekű kiépítéséről. A szerda éjszaka viszony­lag nyugalmas volt Bukarest­ben. Hajnali fél ötkor azon­ban a televíziónál támadást kísérelt meg a Securitate el­lenforradalmi csoportja. Fél­órás tűzharc után a hadsereg ismét teljesen ura volt a hely­zetnek. Megnyugtatóan hatott a Nemzeti Megmentés Frontja Tanácsának felhívása is, amely az élet normális me­netének helyreállítását sürget­te, de egyben statáriális eljá­rást, könyörtelen leszámolást ígért a megbúvó ellenséges erőknek. Olyan információk érkeznek, hogy a Securitate földalatti hálózatának vezetői között ellentétek robbantak ki. Meg nem erősített hírek sze­rint egyes csoportok foglal­koznak a megadás gondolatá­val, más egységek pedig a végsőkig ki akarnak tartani. Az ellentétek miatt belső harc dúl az ellenforradalmá­rok között. A katonaság to­vábbra is szigorúan védi a főváros főbb pontjait. Me­rényletektől is tartanak: ren­geteg lőszer és robbanóanyag van a Securitate megbújt egy­ségeinek birtokában. Félő, hogy most ez az „alig látha­tó terrorlánc” a lakosság kö­rében pánikkeltéssel, merény­letekkel és robbantásokkal akar nyugtalanságot és zavart kelteni. Ennek első fele dél­után volt látható. Az éjsza­kai órákra tisztázódott, hogy a Securitate emberei voltak azok, akik nemzeti zászlókat lobogtatva száguldó gépko­csikkal járták a várost, és azt ordítozták: „Emberek, ügyel­jetek, a hadsereg cserben­hagyta a felkelőket! Hagyjá­tok abba a munkát, vonulja­tok fedezékbe, ne járjatok a városban!" (Folytatás a 3. oldalon.) Látszólag nyugodt a sor Bukarestben. lapunknak nyilatkozik. A prágai tavasz miniszterelnöke „Személyes véleményem, hogy a CSKP a legközelebbi hóna­pokban súlyos válságokon megy majd keresztül. A párt nagyon lejáratta magát: a ’68- as katonai intervenciónak ez volt az egyik következménye. Amikor ugyanis az érintett országok hadseregei megszáll­ták Csehszlovákiát, a CSKP akkor ezt az akciót az álla­mi szuverenitás megsértésé­nek minősítette. Miután ben­nünket elhurcoltak, a moszk­vai megállapodások nyomán új helyzet jött létre. Vezeté­sünket fokozatosan megsem­misítették, s az új pártveze­tés a bevonulást már interna­cionalista segítségnyújtásnak nevezte. Ezzel a CSKP törté­nelmének súlyos pillanatában cserbenhagyta népét, elvesztve ily módon jogosultságát en­nek képviseletére. Hiszen min­den nép legmagasabb rendű joga az állami szuverenitás, ennek védelme az összes poli­tikai erők számára kötelesség.” (Az exkluzív interjút, ame­lyet prágai tudósítónk készí­tett Oldrich Cernikkel, az 1968- as Csehszlovákia kormányfő­jével, teljes terjedelmében a 6. oldalon közöljük.) W­íttmtMi­ y ' ...... | Köszönjük Valamennyiüket nem sorolhatjuk fel. (3. oldal.) Példaképe Geraszimov * Amerikából jöttem. (7. oldal.) Népszámlálás Civilizált országokban tízévenként. (8. oldal.) Soron kívüli exportszállítmányok A Kereskedelmi Minisztérium koordinálja a romániai kivitelt A Kereskedelmi Miniszté-­­riumban a társtárcákkal és a vállalatokkal rendszeresen egyeztetik a Romániába kül­dendő áruszállítmányokat — jelentették be szerdán a mi­nisztériumban megrendezett koordinációs értekezleten. Ismeretes, hogy a miniszté­rium korábban különböző in­tézkedésekkel korlátozta a szocialista exportot, hogy ne növekedjék tovább az aktí­vum, ami Románia esetében körülbelül 90 millió rubelre tehető. A mostani helyzetben azonban feloldották a tilal­makat, s az érvényes külke­reskedelmi szerződések, ma­gánjogi kötések alapján — el­sősorban a fogyasztási cikke­ket és az orvosi ellátáshoz szükséges termékeket —, so­ron kívül szállíthatják a vál­lalatok. Sőt, mód van arra, hogy kontingensen felül is juttassanak különféle termé­keket, elsősorban élelmiszere­ket. Nincs akadálya annak sem, hogy az exportszállítmá­nyokon felül, a termelő és a kereskedelmi vállalatok fel­ajánlásokat tegyenek saját eredményük terhére, s ez köz­célú adakozásnak minősül. Minden esetben kéri azonban a minisztérium, hogy ügyele­tén — a Budapest V., Vigadó u. 6. szám alatt — egyeztes­sék a kereskedelmi mennyi­ségben kiszállított tételeket, elsősorban azért, hogy ne ke­letkezzenek nagyobb zavarok a belső ellátásban. . A Kereskedelmi Minisztéri­um felvette a kapcsolatot a budapesti román nagykövet­séggel, illetve a bukaresti ma­gyar kereskedelmi kirendelt­ségen keresztül a román kül­kereskedelmi és belkereske­delmi minisztériumokkal, az igények felmérése és a bizton­ságos eljuttatás feltételeinek megteremtésére. Gondot okoz azonban, hogy jelenleg a ro­mániai fogadókészség nem biztosított, a szállítók nem rendelkeznek megfelelő cí­mekkel. Továbbra is az egyik legfontosabb feladat a kapcso­latok felvétele a fogadó intéz­ményekkel, vállalatokkal. A minisztérium kéri a la­kosságot, a társadalmi szerve­zeteket, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön a Ma­gyar Külkereskedelmi Bank számláira utalják át pénzügyi felajánlásaikat. A forintszám­la száma: 218—98907—7076, az USA-dollár számlaszáma: 401—4058—844—89. Az ezekre a számlákra befizetett pénzek­ből — a romániai kormányza­ti szervek igényei szerint — a kiszállításokat a kereskedel­mi minisztérium megszervezi, és erről az adakozókat tájé­koztatni fogja. A KÉM kéri az exportálha­tó árualappal rendelkező ma­gyar vállalatokat, hogy ügye­letére telexen vagy telefaxon adják meg a rendelkezésre ál­ló termékek megnevezését, mennyiségét és értékét, vala­mint az illetékes ügyintéző ne­vét és telefonszámát. Telefon: 11­ 84-560, 11­84-974. Telex: 51-82, telefax: 187-115. (MTI) BOROS JENŐ FELVÉTELE Tőkés Lászlót visszahelyezték a temesvári egyházkerülethez ( BUKARESTI TUDÓSÍTÓNKTÓL ) Szerda délben a román te­levízióban közleményt olvastak fel arról, hogy a Nemzeti Meg­mentés Frontjának Tanácsa rendeletileg visszahelyezte jo­gaiba Tőkés Lászlót a temesvári egyházkerülethez. A Ceausescu-diktatúra meg­döntésével egyre-másra derül fény azokra a hazugságokra és becstelenségekre, amelyeket a népelnyomó rendszer alkalma­zott. Hazugság és igazság cím­mel az Adevarul című buka­resti lapban Kincses Előd ma­rosvásárhelyi ügyvéd leplezi le a Tőkés-ügy hazugságait. A kilakoltatás végrehajtásá­nál még a polgárjogi eljárási alapszabályokat sem vették fi­gyelembe. Ezek szerint ugyanis a felperesnek mindennemű perben „személyi igazodással” kell rendelkeznie. A püspök nem képviselheti a református egyházkerületet a bírósági fó­rumok előtt egymagában, ha­nem csakis a főkurátorral együtt. A nagyváradi bíróság az 1989 októberében kelt 7190/20 számú polgári ítéleté­ben idézi ezeket az előíráso­kat, de azt a következtetést vonja le, hogy a püspök egy­magában is képviselheti a re­formátus egyházkerületet a bí­rósági fórumok előtt. A Tem­es megyei törvényszéken az íté­lethirdetést követően — 1989. november 14-én — beadványt nyújtottak be, amelyben Bá­nyai Edit főkurátor-helyettes kijelenti, egyetért Tőkés László lelkész kilakoltatásával. A temesvári parókia nem­csak hogy nem kérte Tőkés László kilakoltatását a papi lakból, hanem mint „a tulaj­donjog alanya” beadványt írt a lelkész érdekében. O. O. Tolongás az OTP-nél Ma pénztárzárásig fizethető be az 55 százalék Mióta a parlament megsza­vazta, hogy a jövő évtől adó terhelje a négy százaléknál alacsonyabb kamatozású la­káshiteleket, napról napra egyre többen akarnak élni a korábban kevéssé népszerű kedvezményes visszafizetési lehetőséggel. Azzal ugyanis, hogy a kölcsönhátralék 55 szá­zalékának befizetése esetén a maradék 45 százalék visszafi­zetését elengedik. Hogyne, hi­szen így mentesülnek a ka­matadó fizetése alól. Tegnap, amikor már nyitás előtt hosszú sorok kígyóztak egyes OTP-fiókok előtt, a banktisztviselők közölték a tömeggel: máris vége a ked­vezményes visszafizetési lehe­tőségnek, máris életbe lépett az új rend, melyben csak a hátralék 75 százalékának be­fizetése esetén engedik el an­nak már csupán 25 százalé­kát. A közlés nyomán botrány tört ki a hidegben hajnal óta várakozó tömegben, olyannyi­ra, hogy néhány fiók a rend­őrség segítségét kérte. Ám, mint mostanában any­nyi más pénzügyi ukáz, ez sem sokáig maradt életben. Reggel 9 óra tájt a fiókokban vissza­­kozót rendeltek el, s ismét el­fogadták az 55 százalékot, el­engedve a 45-öt. Csakhogy ad­digra sokan már befizették a 75 százalékot, mások feldü­­hödten távoztak, ismét mások pedig úton voltak, hogy pénzt szerezzenek, amivel az 55 szá­zalékot 75-re egészíthetik ki. A legújabb, az idén a soka­dik pénzügyi csiki-csuki já­tékra dr. Szendi Istvántól, az OTP vezérigazgató-helyettesé­től kértünk magyarázatot. El­mondta, hogy az új rend akkor lép életbe, amikor a törvény hatályba lép, tehát akkor, ami­kor a hivatalos lapban megje­lenik. A pénzügyek irányítói úgy gondolták, hogy erre de­cember 27-én sor kerül, ezért 22-én, pénteken utasították az OTP-t, hogy karácsony után már ne fogadjon el 55 száza­lékos befizetést. A központ ennek megfelelően tájékoztat­ta a fiókokat, azok pedig a várakozó embereket. (Folytatás a 4. oldalon.)

Next