Népszabadság, 1990. május (48. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-19 / 116. szám

20 — A világháborúban hadbíró vol­­­­tam, százados. Az én hadosz­tályomnál nem volt halálos ítélet. Az orosz fogságból a többinél ha­marább engedtek el, mert a kato­nák megmondták, milyen voltam. — Hány embert ítéltél el? — ordít rám a kat. pol.-os. — Senkit. Hányszor mondták a háborúban: — Szabotázs! Ha leírnám, hogyan lehet, hogyan kell szabotálni a hadbírónak, tan­könyvként taníthatnák. Amikor hazajöttem, mindjárt ez­zel kezdte az ávós főhadnagy. Lengyelországban a fegyvermes­ter pálinkáért fegyvert adott a par­tizánoknak. A németek elfogták őket, falhoz állították valamennyit: — Kitől szereztetek fegyvert? A mi fegyvermesterünktől. Hozzám hozták megbilincselve. Majd megőrültem, ezért kötél jár. Négyévi börtönre ítéltem. Ha nem esek orosz fogságba, fel­akasztanak érte. Az ítéletet a jelentéktelen ügyek közé csúsztattam, jóváhagyták. Uk­rán asszonytól tyúkot loptak, nem sikerült a nemi erőszak, két hét, egy év. Elengedték, ha például jár­őrbe ment, hősiesen viselkedett. Utána a felesége az utcán rám mutogatott: — Az uramat ő ítélte el! Jött a német. — És a Miklós-ügy? —­­Nincs joguk a magyar hadbí­róságtól számon kérni! Miklós magyar katona! Jött az ezredesem: — Hol van Miklós? — A hátországba küldtem a bün­tetést letölteni. — Ha nem volt még hadbíró az akasztófán, főhadnagy úr lesz az el­ső! Kértem, küldjön ki az első vonal­ba. Ott aztán hamar fogságba estem. A rusztoik kiemeltek. Szakállas zsidó GPU-s faggatott, akarok-e szolgálni a Vörös Hadseregben? Hogy nem álltam kötélnek, betet­tek a női menekültek közé. Éjjeli krumplihámozás címén mind megerőszakolták. Volt, aki öngyilkos lett. Cseh menekültek, zsidók a láger­ből. Nők. Velük voltam egy tábor­ban. Amikor hazajöttem, újra hadbíró lettem a honvédségnél. Otthon, szü­lőföldemen, Ditrói ávós főhadnagy siet hoz­zám: — Jöjjön, a kaszárnyában súlyos politikai bűncselekmény történt! A budi ajtajára valaki krétával fel­írta: „Rákosi büdös zsidó — Rákosi fütyülős zsidó!” — Hozza ide a hátán a bűnjelet, és elküldöm a népbíróságnak! Őrjöngött. Amikor elvittek, Ditrói elé kerül­tem. Elvittek, Ditrói elé kerültem. Beöltöztettek egy ávóst papnak. Odajött, s azt mondták: feszületre tett kézzel esküdjek! — Elvből nem esküszöm. Kész színjáték volt. Gumicsővel verte a kezem, a föl­dön csizmával rúgott. ’49-től hatszor, hétszer voltam le­tartóztatva. Az utolsó volt a legbor­zalmasabb. „Hűtlenség” miatt estek nekem. Addig csak hogy­ ezt mond­tam, azt mondtam. „Beszerveztem egy ellenséget a demokratikus hadseregbe.” Nagyon súlyos vád. A Fő utcába vittek. Három halál­raítélttel voltam egy zárkában. Mindennap volt kivégzés. Az egyik őrültnek tettette magát. De csak arról hitték el, aki leült, kanállal ette a saját szarát. Az őr a lyukon leste. Aki ki akart lépni az ávóból, ti­zenöt évet kapott. Vasúti szabotázst fogtak rá. V­alóban segítettem egy falumbeli­­ szegényember fiának, hogy hon­védtiszt legyen a demokratikus had­seregben. Később ráfogták, hogy az imperialisták ügynöke. Amikor elengedték, az utcán egy ismerős jogász átszólt a túloldalról: — Bizonyíték hiányában ... — Nem! — mondtam. — Bűncse­lekmény hiányában. Még ügyészként megmentettem Hofmant. Utána börtönőrnek kérte magát a honvédségtől. Levelet ho­zott a börtönbe a feleségemtől, s fölhozta: felmászott a villámhárítón. És Hofman leesett a villámhárítóról. Volt nagy szaladgálás. Megettem a levelet. Volt az ávóban is rendes. Az egyik főhadnagy, amikor vallatás közben hallotta, kint jönnek, ordítani kez­dett: — Te gané! Aztán megsúgta: — István, nincs maga ellen bizo­nyíték. A segítőim közt van pártember, ávós is. Sok borsot törtem az orruk alá. If­alusi vagyok, a község fele szerb,­­*• fele sváb. Édesapám meg még egy család volt magyar a faluban. Édesanyám német, de hazaszeretet­re tanítottak! Apám hétholdas paraszt. Nagyon szegények voltunk. Így hívnak: advocatus paupero­­rum, a szegények ügyvédje. 1956-ban a munkástanács válasz­tott titkára lettem. A munkások kényszerítették. Azt mondták, közü­lük való vagyok, de többet tudok náluk! Álljak oda.­’56-ban a megyében többmilliós kár volt a sztrájk miatt. A tárgya­láson nekem estek ... — Maga volt az oka! Nem engedték, hogy tanúkkal bi­zonyítsam: én szóltam egyedül a sztrájk ellen. — Fegyvert akartak osztani az „orosz tankok ellen”! — Nem engedtem! Éppen hogy én akadályoztam meg hogy a város utcáin puskát ossza­nak. A tárgyaláson belém fojtották az utolsó szót. Hat évet kaptam. A börtönben megmentettem né­hányat. Tanácsot adta­m, mivel vé­dekezzenek. Fiatal fiú, nagyon el volt kese­redve. Biztos volt­­az ítéletben. Odaült az ágyamra. Mondtam neki: — Rajzold le, ahol volt! Méregettem az utcát, a házakat, a helyet. — Abban a bérkaszárnyában­­vol­tál. Tiltakozott, hogy nem, ő máshol volt! — Ott voltál! Kivitték a helyszínre, nemsokára elengedték. Nehezen értette meg: onnan nem lőhettek oda, ahol az orosz katonát eltalálták. Ezt még senkinek sem gyóntam meg. Nemrég perújrafelvételt akar­tam, de leintettek: — Pista, élne­k még azok az em­berek, akik mindent megtehetnek ellened. A legtöbbet túléltem, de egy-ket­tő még akad. Előtte írtam jobbra, balra, ta­núskodjanak, tanúsítsák, hogy ár­tatlan vagyok. A legtöbb nem is válaszolt. Pedig hánynak segítettem kikerülni! Márianosztrán ültem. Sok ember­nek írtam­­kegyelmi kérvényt. Börtön­kazánfűtőt kerestek. Jelent­keztem. Nem akarták elhinni: — Magának kazánfűtő-bizonyít­ványa?! Hogy küldje el a feleségem. Kazánfűtő lettem. A rabtársaim ölelgettek, sose volt Itt ,ilyen meleg! Hiába, a szakmám. A jogtudo­mány, ,a politikatudomány meg a hittudomány mellett. Na­gyon keltettem nekik. A kazánban évekig misebort gyár­tottam. Mindenki mazsolás bejglit kért otthonról. A börtönőrök nem értették, miért kell mindenkinek mákos kalács. Én a kazánházban bort csináltam a mazsolából. Földalatti egyház volt ez, kata­kombaegyház. Az ostyát én őriztem. Amikor Va­lakinek kellett, kis darabkát törtek. Akinek kellett, a papok vittek. A feleségem mondta: vi­gyázz, családod van! Hogy ne­m lettem vol­na óvatos. Két évet engedtek el­ amnesztiá­val. Volt, amikor patkányirtásból tar­tottam el a családot. Jött ez l az ember, nem akarok-e sokat keresni? Miért ne, megpró­bálom, jó lenne már egyszer „Dok­tor doktornak” is "emberhez méltó módon élnie! Alig kellett valamit csinálnom, este mégis alig tudtam hazacipelni a kolbászt, amit a téesz­­ben kaptunk. Azt mondta a brigádvezetőnk a kolhozirodán: — Emberek, döntsék el: akar­ják-e, hogy kiirtsam a p­atkányt, vagy nem akarják? Mert ehhez a legfinomabb csal­étek kell. Legalábbis ezzel bolon­dította őket. Hogy annak a kamrá­jában mi minden nem volt! Ahány féle sonka, kolbász Magyarországon előfordul. A csoportvezetőnk a vegyszert el­szórta a szalmába, földire, minden­hová, a jószág nem ette meg, de a patkány igen. Nagyon óvatos a patkány. Előre küldi az egyiket, tűz­­kóstolja meg. Ha tetszik neki, jöhet s a többi is. Mind megette a finom külföldi patkányirtó szert, semmi bajuk. Egy darabig semmi bajuk, aztán egyszer csak: előbb az egyik, a vé­gén valamennyi remeg, dobálja m­agát, rángatódzik, vér­­jön ki a szájukon. Ő mind egy halomba gyű­lik, a­­patkánytetemeket az istálló udvaráról a kupacból nekem kel­lett elszállítanom. Mit tehet az ember. Persze az árvásóknak az tetszett volna, h­a a falhoz állok, fölteszem a kezem. Vagy éppen­­a tarkómra kulcsolom, hogy: vége, föladtam! Ilyen örömet nem okozttam nekik. Ti­­ána keresztény motívu­mú, ke­­resztény jellegű bélyegek gyűj­tésére ad­­am magam. Szakkört ala­kítottunk, létrejött a Szent Gábor Magyar Bélyeggyűjtő Egyesület. Az az igazság, az egész világon így hívják. Szent Gábriel Világszövet­ SARUSI MIHÁLY: Ezt még nem gyóntam meg még. Az abaligeti plébános három évet kapott. Min­tt már ők szólítanak föl, állít­sunk ki külföldön. Nevetséges. — Megálljon, ez lesz­­az igazi! Olyan szervezkedésbe keveredett — diadalmaskodott az ávós a ’60-as években a bélyeggyűjtés utáni rendőrségi begyűjtését követő fag­gatáson. Megkérdeztem tőle: — A Szovjetunió miért ad ki ke­resztény bélyegeket? Láttam i­tastta, a legszívesebben megsemmisítene: rohadék kereszté­nye! . — Hogy mondja, a Szovjetunió? Nem igaz! Rágalom! Szemenszedett hazugság. — Bizonyítsa be, amit mond, kü­lönben megnézheti imlalgát! Hatvan, embert tartózhattak le. Gyűjtöttem az egész világból , a keresztény­­bélyeget, soha politikait, mégis politikai bűnnel­ vádoltak. Kiállítottam. Jöttek öregasszo­nyok, a bélyegeim előtt imádkoz­nak! Egészen kikelt magából­­a rendőr­tiszt: — Ki van zárva a bélyeggyűjtő­­szövetségből ! A kedvemért elintézte. Na jó, ,n­em uszítok. De hát, akár tetszik nekik, akár nem, hiszek Istenben. Mutassanak nekem egy olyan magyar törvényt amelyik ezt tiltja. Mert ha nem tiltja, semmi közük hozzá. Éppen hogy ők követnek el bűnt. Csak valahogy őket nem szokták „begyűjteni”. Most mondják, jelentkeztem, el­ismerik, hogy ellenálló voltam! Télen új­ra kazánfűtő vagyok, hogy nyáron utazhassak. A nyugdíj a családé, én ebből ficánkolok. Két doktorátusom van. Jogász, ’41-ben pedig a politikai tudomá­nyok doktora lettem. Magyar—történelem szakos tanár­nak készültem, de az egyetemet el­vitték tőlünk, csak a jogi kar ma­radt. Elvégeztem a teológiát is. Há­rom éve fejeztem be a Pázmány Péter Hittudományi Egyetemen. Hatvanvalahány éves fejjel beül­tem az iskolapadba. Én voltam a ■teológusok kedvence. Amikor a kül­földi kollégiumban megnézték az igazolványomat a diákok s látták, hogy valóban egyetemista vagyok, összevissza öleltek és mindent meg­kaptam. ’49-ben bíró voltam, ’49 elején kö­röztek egy körözvényt, aki nem lép be a pártba, nincs keresnivalója a népi hadseregben! ötvenketten vol­tunk a katonai törvényszéken a ta­karítónőkkel együtt — ötvenegyen beléptek, én egyedül nem. Másnap nem álltak velem szóba. Tárgyaláson lettem rosszul, a ve­sémmel lett baj. Műtét, kidobták a vesekövemet. Az ágyhoz kézbesítet­ték: „hivatalból nyugdíjba helyez­ve”, háromszázötven forint nyug­díjjal. Nem tudtam elhelyezkedni. Beáll­tam ide, beálltam oda, mindenhova, elértek. A vége az lett, hogy kazán­fűtővé képeztettem magam. Így sem hagytak békén. A kato­nai ávó éjjel kirángatott az ágyból, ágyba-főbe vertek. Házkutatás. Dzsip állt meg a házunk előtt. Ti­zenhét fegyveres rohant föl a szo­bába. Minden iratot elvittek, de semmit sem találtak. Kutyákkal tepertek le, s így bá­torítottak : — Lődd le! FODOR A. GÁBOR (NÉPSZABADSÁG STÚDIÓ) RAJZA NÉPSZABADSÁG - HÉTVÉGE 1990. május 19., szombat ÖRDÖGH SZILVESZTER: Meghasonlottságaim természetessége (F­öljegyzések) T­iszta lapot fűztem az írógépbe, fölírtam a címet, aztán néz­tem hosszú órákon át. Majd kifűztem az üres papírt és félretet­tem. Ennek tíz napja éppen. Közben benső késztetésre írtam sokat, min­denfélét, végül félretettem. Ma a tiszta lapot vettem újra a kezembe, rajta a címmel. Mintha el sem telt volna tíz nap, úgy csavartam a gép­be. Íme, meghasonlottságaim termé­szetessége. Mellettem a megannyi gondolattal koszült oldal, s most rá­öntöm a tiszta lapra, amely tíz na­pig szeplőtelen maradt. Így a betűvel készült lapok eldobhatóvá válnak, és a tiszta lapok elveszítik végképp szeplőtelenségüket. Íme, meghason­­lottságaim természetessége. * Déry írta: ítélet nincs. Lukács vá­laszolta: ítélet van. Nem tudom el­dönteni — húsz év után sem —, hogy melyiküknek volt igaza. Mert mint­ha mindkettejüknek igaza lenne, s mintha egyiküknek se lenne így igaza. Gyötör a tehetetlenség, mivel nem tudok választani és dönteni, mert érzem, ez a választás és döntés szükségszerűen fanatizmust, korlá­toltságot , leegyszerűsítést, kisajátí­tást föltételez. De azt is tudom: az ember szuverenitásának alapszükség­lete, hogy választani és dönteni tud­jon. Csakhogy: minden választás, minden döntés egyben elkülönítés is valamely érték és érdek szerint, amelyben a hit, a meggyőződés, a fölismerés éppúgy jelen van, miként a privát önösség, az önhitelesítő részrehajlás. Ezzel együtt az elkülö­nítés minőségmeghatározás is: az ocsút el kell választani a búzától, a terméketlen talajra hullott mustár­magot a termőtalajra hullottál, végtére is: az igazat a hamistól, a jót a rossztól. Valóban, ettől is em­ber az ember. S én mégis úgy érzem, hogy csapda ez: a választás és a dön­tés ítélete szükségszerűen leszűkíti a „minőségesült” valóságot, ment ran­­gosítja — s ezáltal rangtalanítja — azt, ami kizáró szempontjai szerint „minősíthetetlen” valóság. Kiváltsá­­gosít és kiváltságot képvisel — kisa­játít és eltulajdonít. Úgy gazdagít, hogy szegényesít, úgy egészet képle­­tesítő rész, hogy részeket iktat ki az egészből. Az ember elemi érdeke volt a létezésben: megkülönböztetni a ne­ki hasznos és neki haszontalan/káros növényeket, állatokat. Ez a szükség­let kötelességes ismeretévé lett. S ma ott tartunk, hogy oldalak százain át sorolni kényszerüljük a kipusztult és kipusztított, valamint pusztulóban lévő növények-állatok nevét, nagy hányadukban az embernek haszonta­lanokét vagy károsakét. De sorolni kényszerülünk, mivel észleljük az egyensúlyvesztést. Belátom: van, mert kell ítélet. Belátom: nincs, mert talán szükség sem lenne rá. Végül azt gondolom , talán elegendő le­hetne igazságnak a látszólag semmit­mondó tőmondat a választás és a döntés törvényesítése helyett: ember van. Ugyanis erről tanúskodik min­denestül az ismerhető létezés. * Minden hit, minden eszme a sza­badság elérhetőségét tűzte valóság gyanánt az ember elé. Túlvilágba vagy evilágba. Az így hirdetett sza­badság mindig korlátok nélküli — de az odáig vezető út cövekelten ös­­vényesre jövendölt. Föloldhatatlan az ellentmondás, bármely dialektikus magyarázattal. A béklyó, a karó jut eszembe a kikötött, megfékezett ló valamely beláthatatlan, tágas mező­ben. Mintha ilyen lenne a valóság­ban minden hit és eszme önnön pa­­radoxonaként: valami vágyott célt áhítva köt röghöz. Ugyanis a valósá­got sosem érzékeljük szabadságnak, mi­vel a hit- és eszmekarót őrizzük benne igazságnak, kapaszkodva belé. Pedig amíg karó és béklyó lesz , nem lesz és nem lehet a miénk a be­láthatatlan, tágas mező, s mi sem le­hetünk a tágas mezőé. Nekünk ma­gunknak kellene hitté és eszmévé lennünk, úgy értelmetlenné válna minden „indokos” karó és béklyó. Újabb tőmondat jut eszembe: van az ember. S ha jól értjük az állítmányt és az alanyt, már nem kellene sem­mit sem definiálni hitként, eszme­ként, szabadság gyanánt.­­* Johannát a látomása és a hite, Ga­lileit a tudása és a hite alapján ítél­ték el. Egyik meghalt érte — s így maradt méltó mementó nekünk. A másik nem halt meg érte — s így maradt méltó mementó nekünk. Ha megtörik Johanna — bizonyára el­­vész az emlékezetből. A Galilei ki­tart — ma talán még nagyobb hős mártíromsága miatt. De ha nem hal meg Johanna — szegényebb lenne eggyel a vértanú szentek serege. Galileivel viszont így vagy úgy — a tudásra esküdt emberek száma szaporodott. És az embereknek szük­ségük van szentekre is, tudósokra is, hogy emberek maradjanak. * A szeretet filozófiai fogalom, ta­lán a legfilozófiaibb az ismerhető fo­galmak között. Minden ebből és min­den utána következik, bárhogyan bölcselkedünk is, emberről szólván. Ebben a Názáreti Jézusnak volt iga­za — bár nem volt egyedül soha eb-

Next