Népszabadság, 1998. február (56. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-07 / 32. szám

1998. február 7., szombat_ MOZAIK. NÉPSZABADSAG Elhunyt Bánki Zsuzsa Először szavalni hallottam a rádióban. József Attila Kései siratóját mondta hatalmas erővel. Zengett félreismerhe­tetlen hangja, zúgtak az ér­zések, a fájdalmas vádak. Több mint fél évszázadot töltött színpadon, a legjobb pesti társulatokban játszott. Az akadémia elvégzése után a Nemzetihez szerződött, azután játszott a Madách­­ban, a Petőfi Színházban, majd 1962-től a Vígben. Volt Titánia Shakespeare-nél és Olympia Molnár Ferencnél, Cherubin a Figaro házassá­gában és Tóth Flóra A tanító­nőben. Megkapta az illő ki­tüntetéseket, kétszer a Jászai Mari-díjat, majd az érdemes és a kiváló művészi címet. Az utóbbi években mégis csak a televízióban láthattuk, idős, beteges, rossz közérzetét folyton környezetére sugárzó asszonyt játszott. Újabb nemzedékek nyilván így fog­nak emlékezni rá. A Szom­szédok özvegyeként távozott a színről és az életből hetven­hét évesen. Titokban ment el már csaknem két hete. Azt sem tudhatjuk, mikor, hol temetik. így külsőségek nél­kül, csak emlékét idézve gyá­szolhatjuk. Z. L. Örült vagy drogos a sorozatgyilkos Ötmillió forintot ajánlottak fel a nyomravezetőnek ALAPELLÁTÁS Az országos rendőrfőkapitány ötmillió forintot ajánlott fel an­nak, aki információval segít az elmúlt napok sorozatgyilkosságá­nak tettesét elfogni. A rendőrség ezzel is érzékeltetni kívánja, hogy komolyan veszi a kis üzletek alkalmazottjait rettegésben tartó gyilkost, és mindent megtesz a kézre kerítése érdekében. A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság közlése szerint három gyilkosságot követett el Buda­pesten az az ismeretlen fiatal­ember, akiről a fantomkép ké­szült. A rendelkezésre álló ada­tok alapján az ő számlájára ír­ják a január 17-én a VII. kerüle­ti Rákóczi úti sportboltban el­követett gyilkosságot - ott a bolt férfi eladóját lőtte le, majd 1300 forintos zsákmányával tá­vozott. Február 3-án Csepelen, egy lakásfelszerelési bolt két eladónőjét gyilkolta meg az is­meretlen, csütörtök este pedig a IX. kerületi Kinizsi utcában lé­vő villamosipari kereskedés eladóját lőtte le. Ez utóbbi hely 31 éves eladója lapzártakor még közvetlen életveszélyben volt. A szakértők szerint vala­mennyi bűntetthez ugyanazt a 6,35-ös kaliberű pisztolyt hasz­nálták. A támadó egyértelműen ölni akart, hiszen akkor is hasz­nálta a fegyverét, amikor - a csepeli helyszínen - áldozatai nem tanúsítottak ellenállást. Rendőrségi körökben egyre határozottabb álláspont, hogy egy ámokfutó követi el a gyil­kosságsorozatot, aki számára az ölés legalább annyira „fon­tos”, mint a várható zsákmány. Nem zárható ki, hogy az illető kábítószer-élvező, aki megelég­szik a napi drogfogyasztásához elegendő zsákmánnyal. Más vé­lemények szerint a férfi pszi­chésen sérült. Az ötmillió forintos vérdíj ki­tűzésétől a rendőrség nem tit­koltan azt is reméli, hogy felkel­ti egyes alvilági csoportok fi­gyelmét is az esetre. A bűnszer­vezeteket nyugtalanítja a rend­őrség fokozott aktivitása, mivel az ő lelepleződésük esélyét is növeli, s rontja „munkafeltéte­leiket”. Emellett ötmillió forint már akkora összeg, amiért az al­világ is megmozdul és „nyomo­zásba kezd”. A kilencvenes évek elején az úgynevezett porschés gyilkos kilétének megállapítá­sához is jelentős segítséget nyúj­tott az alvilág. A rendőrség több szálon nyo­moz. A helyszínek azonban - a kiszivárgott hírek szerint ­­rendkívül nyomszegények, a rendőrség ezért főképp a kis­számú tanú vallomására ala­pozva igyekszik a tettes nyomá­ra jutni. Fekete Gy. Attila A fantomképen látható fiatal­ember szemtanúk szerint 20-25 éves lehet. 170-175 centi magas, vékony testalkatú, világosbar­na hajú. A rendőrség kéri, je­lentkezzenek mindazok, akik a fiatalembert felismerni vélik, róla bármilyen információt tudnak, illetve a bűncselekmé­nyekkel kapcsolatban bármi­lyen információval rendelkez­nek. Bejelentést lehet tenni a 107-es segélyhívón, vagy az életvédelmi alosztály 443-5321- es közvetlen vonalán. Végzetes zuhanás TUDÓSÍTÓNKTÓL Csütörtök este halva találtak egy 45 éves karcagi férfit lakása teraszán. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főka­pitányság nyomozói kezdetben emberölés gyanúja miatt indí­tottak nyomozást az ügyben. A rendőrök feltételezését az is megalapozta, hogy S. Zoltánt, aki jó anyagi körülmények kö­zött egyedül élt, a közelmúltban többször meglopták, pénzét és ékszereit elvitték. A bünügye­­sek kiderítették: mégsem tör­tént gyilkosság; S. Zoltán halá­lát baleset okozta. A férfi - mi­után elhagyta lakásának kul­csait - egy létrán keresztül pró­bált bejutni az épületbe, eköz­ben lezuhant és halálos fejsérü­lést szenvedett. Koraszülötthalálok Szegeden SZEGEDI TUDÓSÍTÓNKTÓL Egy hónap alatt hat koraszülött hunyt el a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egye­tem gyermekklinikájának in­tenzív osztályán. A hat közül kettő olyan súlyos szívfejlődési rendellenességgel jött a világra, hogy megoperálni sem lehetett őket - mondta dr. Pintér Sán­dor, a gyermekklinika igazgató professzora. A harmadiknál megkísérelték az operációt, de a műtét után nem lehetett életben tartani. A negyediknek nem fejlődött ki a tüdeje, nem volt légzőfelülete. Az ötödik a méhen belül vér­mérgezést kapott. A hatodik csecsemőnek úgy­nevezett distressz-szindrómája volt - nem nyílt meg a tüdeje, hogy lélegezni tudjon. A bonco­lási jegyzőkönyvek tanúsága szerint valamennyien az alap­betegségükben, s nem fertőzés­ben haltak meg. Az elhunyt csecsemőkben ki­mutatták a Serratia nevű bak­tériumot. A sorozatos előfordu­lás miatt január 22-én az orvos­­egyetem higiénikus főorvosa ér­tesítette az ÁNTSZ járványügyi osztályát. Dr. Király Klára főorvos, a Csongrád megyei ÁNTSZ jár­ványügyi osztályának vezetője elmondta: az általuk végzett kórházhigiéniai vizsgálatok so­rán a környezeti minták negatí­vak voltak, s a klinika részéről nem állapítottak meg mulasz­tást. Éjszakai postarablás Szendehelyen TUDÓSÍTÓNKTÓL Eddig ismeretlen személyek péntekre virradó éjszaka betör­tek a szendehelyi postahivatal­ba, és az ottani trezorból több mint 300 ezer forintot zsákmá­nyoltak. A rablást a postahivatal dol­gozója vette észre a reggeli munkakezdés előtt. A tettesek felkészültek voltak, hiszen mi­előtt feltörték a posta bejárati ajtaját, hatástalanították az egész épület riasztóberendezé­sét, majd pedig lángvágóval fel­nyitották a betonfalba ágyazott páncélszekrény vastag ajtaját, s így szerezték meg a pénzt. Az ügyben szakértők bevonásával folyik a rendőrségi vizsgálat. Pótnyomozás eperlevesügyben Ellentétes szakértői vélemények A Legfőbb Ügyészség február 21-ig meghosszabbította a pót­nyomozást az 1996 nyarán tör­tént tömeges megbetegedést okozó szalmonellafertőzés ügyében. Információink szerint a hosszabbítást az indokolta, hogy az ügyben ellentétes szak­értői vélemények születtek. Mint arról korábban beszá­moltunk, 1996. június 5-én a Junior Rt. konyhájában készült a tömeges megbetegedést okozó eperleves. A szalmonellajár­­ványban több mint ötezren be­tegedtek meg. A BRFK az ismeretlen tettes ellen indított nyomozást 1997 elején szüntette meg, mondván, a szalmonellafertőzés tényét si­került megállapítani, azonban a járvány felelősét nem találták meg. A nyomozást megszüntető határozat azonban nem tért ki arra a független szakértői állás­pontra, miszerint megállapítha­tó a szándékos utófertőzés ala­pos gyanúja. A Junior Rt. ezt ki­fogásolva nyújtott be panaszt a határozat ellen. A Legfőbb Ügyészség tavaly nyáron arra hivatkozva rendelt el pótnyomozást, hogy a pa­naszban foglaltakat ki kell vizs­gálni. T. B. A soproni emberölés vádirata GYŐRI TUDÓSÍTÓNKTÓL Tavaly augusztus közepén Cs. János soproni fiatalember drog hatása alatt egy rugós késsel megölte húszesztendős barátját, akivel arra várt egy soproni óvoda udvarán, hogy megjele­nik nekik a sátán. Cs. János ví­ziója szerint: barátjának patái nőttek, s küldetést érzett a „go­nosz” megölésére. Az ügyben elkészült a vád­irat - jelentette be tegnap saj­tótájékoztatóján dr. Horváth László, Győr-Moson-Sopron megye helyettes főügyésze. Az orvosok megállapították: a fia­talember nem volt ura a tetté­nek. Az ügyészség emberöléssel és kábítószerrel való vissza­éléssel vádolja. A vádiratot tegnap átadták a megyei bíró­ságnak. Elítélték a lelkész gyilkosait TUDÓSÍTÓNKTÓL GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar (3201 Gyöngyös, Mátrai út 36.) Főiskolánk akkreditált képzés keretén belül felvételt hirdet az 1998-as évre nappali, levelező és távoktatási tagozatra: Gazdasági mérnöki szak szakirányai: • üzemgazdasági • pénzügyi • marketingmenedzseri* • idegenforgalmi* • kereskedelmi** • államháztartási Mezőgazdasági mérnöki szak szakirányai: • állattenyésztési • állattenyésztő-menedzseri*** • kertészeti*** • környezetgazdálkodási*** • növénytermesztési • növénytermesztő-növényvédő • erdészeti • vadgazdálkodási • mezőgazdasági minőségügyi és szaktanácsadási * kizárólag nappali tagozaton indul ** kizárólag távoktatási tagozaton indul *** távoktatási tagozaton csak ezek a szakirányok indulnak, kellő számú jelentkezés esetén más szakirány indítására is van lehetőség. Bővebb felvilágosítás Nappali, levelező tagozaton: Távoktatási tagozaton: telefonon faxon interneten telefonon faxon interneten (37) 316-851 (37) 311-871 http://www.gyfk.hu (37) 300-570 (37) 300-570 http://www.gyfk.hu Elsőfokú, nem jogerős ítéletet hirdetett tegnap dr. Bodnár Zsolt büntetőtanácsa Nyíregy­házán, a Szabolcs-Szatmár-Be­­reg Megyei Bíróságon egy angol házaspár ellen elkövetett, halált okozó testi sértés ügyében. Nyíregyháza közelében au­gusztus 5-re virradóra három helyi fiatalember - a 18 éves D. /., a 22 éves B. A., valamint az ugyancsak 22 éves M. L. - lakó­kocsijában megtámadta a se­gélyt szállító angol házaspárt, Valéria Pollardot és Michael Pollard lelkészt, aki belehalt sé­rüléseibe. Az elkövetőket 12 órán belül elfogta a rendőrség. A bíróság az elsőrendű vád­lottat, D. I.-t gondatlanságból elkövetett halált okozó testi sértésért, csoportos rablásért és súlyos testi sértésért 11 évi, a másodrendű vádlottat, B. A.-t hétévi, valamint a harmadren­dű M. L.-t hatévi, fegyházra ítélte. Az elítéltek a csoportosan elkövetett rablás bűntettét elis­merték; D. I. és B. A. védője a többi vádpont alóli felmentést kérve fellebbezett, M. L. ügy­védje pedig háromnapos gon­dolkodási időt kért. Az ügyész elfogadta az ítéletet.- Addig örüljenek, amíg nem vezetnek be külön ágy fog­lalási díjat meg vizitadót! I HÍREK Mézeshét nevű disznajának kö­szönheti, hogy megmenekült a tűzhaláltól egy New Jerseyben élő házaspár és két kutyája. A Reuter jelentése szerint a mosó­konyhában keletkezett a tűz, ám a két eb-és a párocska - eb­ből mit sem észlelt. Mézeshét vi­szont igen, s addig döfködte or­rával gazdái hálószobájának aj­taját, míg végre felébredtek. Mézeshét gazdáinak kétségte­lenül malacuk volt. R. C. • ELTEMETTÉK HÁVEL JÓZSEFET. A Farkasréti teme­tőben pénteken vettek végső búcsút a 68 éves korában el­hunyt Hável Józseftől családjá­nak tagjai, barátai és a kollégái. Kulcsár István újságíró a pálya­társak nevében mondott gyász­beszédében a finom tollú publi­cista szellemes, nagy művelt­ségről, olvasottságról árulkodó külpolitikai jegyzeteire, fanyar humorú kommentárjaira emlé­keztetett. A rádióhallgatók jól ismerhették jellegzetes hang­hordozását, találó megfogalma­zásait. • SZÜLETÉSNAP. Az ország legidősebb asszonyát köszöntöt­ték 108. születésnapján, pénte­ken a Pest megyei Veresegyhá­zon, az Időskorúak Ápoló-Ott­­honában. Morocz Istvánné, szü­letett Virág Zsuzsanna 1890. február 13-án látta meg a nap­világot. Zsuzsa nénit 7 unokája, 17 dédunokája, 16 ük- és egy szé­punokája köszönthette születése napján. Egyébként soha nem volt beteg, gyógyszert ma sem szed, szemüveg nélkül olvas. • KÉSELÉS. A főváros szívé­ben, a Teréz körúton ismeretlen személy péntek reggel 6 órakor a 4-es villamoson megkéselt egy 30 év körüli nőt. Az eset a Ki­rály utca és az Oktogon közötti útszakaszon történt. A sebesült nőt a mentők a Költői kórházba szállították, ahol kiderült, hogy csak könnyebb sérülést szenve­dett. A rendőrség megindította a nyomozást az eset tisztázásá­ra és a támadó kézrekerítésére. A késelés miatt 15 percig szüne­telt a forgalom a körútnak ezen a szakaszán. • ÁLARCFARAGÓK. A busó álarcfaragók nagy öregje, Ku­­novszky János és a híres mohá­csi fazekasdinasztia legifjabb mestere, Kovácsics Ferenc munkáiból rendezett kiállítás­sal nyitották meg pénteken a busófarsangig tartó kulturális programok sorát. A február 22-i busójáráson minden eddiginél nagyobb felvonulásra készül­nek a szervezők. Több mint két­száz hagyományőrző jelmezes viseli majd a különleges fara­^ i gott fa álarcokat - köztük Ku­­novszky János munkáit. • REMBRANDT-KÉPEK. Nyo­mára bukkant a holland rendőr­ség annak a három Rembrandt ­­képnek, amelyet 1994 nyarán loptak el a festőről elnevezett amszterdami múzeumból. Az amszterdami hatóságoknál je­lentkezett egy ügyvéd, akinek egyik védence azt állítja, hogy jóhiszeműen megvásárolta a há­rom festményt mintegy 250 ezer holland forint (25 millió magyar forint) készpénzért. A férfi állí­tólag későn tudta meg, hogy a képek az állam tulajdonát képe­zik, és kárának megtérítése fejé­ben hajlandó is visszaszolgál­tatni a múzeumnak. • ROBBANÁS. Negyven ember halt meg Észak-Kínában tűzi­játék-petárdákkal teli négy te­herautó felrobbanása következ­tében. A végzetes robbanás, amelynek csaknem száz sebe­sültje is van, január 24-én, négy nappal a kínai újév ünnepe előtt, a Hopej tartománybeli Tangsan város piacán történt. • REPESZBOMBA. Vietnam­ban egy háborúból visszama­radt kis repeszbomba felrob­bant a délen fekvő An Giang tartományban. A repeszbombá­val játszadozó gyerekek közül hatan meghaltak, további ha­tan pedig megsebesültek. A he­lyi hatóságok pénteken közölt adatai szerint a tragédia csütör­tökön történt, a legfiatalabb ál­dozat három, a legidősebb 13 éves volt. • INDIÁBAN egy teherautó csütörtök este hátulról belero­hant egy 50 tanulót szállító utánfutós traktorba, és emiatt a jármű a gyerekekkel együtt egy folyóba zuhant. Huszonkilenc gyermek vízbe fulladt, hármat sikerült kimenteni, a többi ép­ségben maradt. A túlélők men­tek a közeli faluba segítségért. A balesetet okozó tehergépkocsi­vezető elmenekült a helyszínről, de később elfogták. A tragikus eset India Madhja Prades szö­vetségi államában történt, 250 kilométerre Bhopáltól keletre. Jogi egyetem? Még nem késő! ELTE Jogi Kar Hallgatói Onkományzat Felvételi Előkészítő Bizottsága- Intenzív felvételire előkészíti tanfolyamit indít a jogi karokra és az ÁF-re-felvételicentrikus kiscsoportos oktatás -felkészítés 12 héten át, heti 10 árában- szemináriumok, rendszeres próbafelvételik -információ és jelentkezés: 2-67Q-82Q/2D2 és 06-30-604-469 Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Köszönjük, hogy továbbra is velünk tart! 1% Adószám: 19662927-1-43 1116 Budapest, Tomaj utca 4. I i I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék