Népszabadság, 1999. május (57. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-05 / 103. szám

34 oldal ^ Ma: Diploma / Szín 6. Vonal______ ^ ^ k^ky(11 FORINT 1999. MÁJUS 5., SZERDA ORSZÁGOS NAPILAP LVII., 103. SZÁM, ELSŐ KIADÁS A Nap Témái A gyógyítóknak versenyezniük kell Az egészségügyi reformmal megközelí­tőleg kétszázmilliárd forint áramolna az egészségügybe. Gógl Árpád, a tárca első embere szeretné még a hálapénzt is „be­terelni” a finanszírozásba. A miniszter szerint ha ősszel megszületik a kórház­törvény, és rendeződik az amortizáció kérdése, felgyorsulhat a háziorvosi pra­xisok privatizációja. 11. oldal A szentföld az MTV-ben Ötvenkét húszperces film kerül augusz­tus 20-tól a közszolgálati televízió mű­sorára. A téma: a keresztény-zsidó kul­túra. A költségeknek csak a felét állja az MTV, a többit szponzoroktól szedték össze a sorozat készítői. Történelem­­könyvként kezelik az Ó- és az Újtesta­mentumot­­ és értelmezni szeretnék azokat a dolgokat, amelyeket a legtöb­ben misztifikálnak. 15. oldal Per és alku a gázárakról Bírósági döntés született a gázszolgálta­tó társaságok és a Gazdasági Miniszté­rium közötti perben: ez új eljárás lefoly­tatására kötelezi a Magyar Energetikai Hivatalt. A verdiktet mindkét fél elté­rően értelmezi, de belátják, hogy kény­telenek megállapodni. 17. oldal Magyar halhatatlan A biztonságtechnika atyjaként ismert Barényi Béla már életében bekerült a detroiti múzeumba, az Autók Halhatat­lanjainak Csarnokába. A magyar szár­mazású mérnök tervei alapján készítet­ték az első utastérvédelemmel épített személykocsit. Évtizedekig irányította a Mercedes kutatási részlegét, most pedig beválasztották az évszázad konstruktő­rei közé. 20. oldal Deutsch-FIFA 0-3? Noha Deutsch Tamás a tegnapi sajtó­­beszélgetésen sem mondta ki, csak ér­zékeltette, immár tényként kezelhető: az MLSZ elnöksége és ellenőrző bi­zottsága felfüggesztésének visszavo­nása után a sportminiszter kénytelen Kovács Attila elnököt is visszahelyezni hivatalába. 28. oldal Rendőr ezredes lesz a börtönök parancsnoka A Népszabadság értesülése szerint az igazságügy-miniszter Bökönyi István 54 éves rendőr ezredest, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatóját tervezi kinevezni a bünte­tés-végrehajtás országos parancsnoká­nak. Az Igazságügyi Minisztérium ille­tékese érdeklődésünkre megerősítette a május 15-ére tervezett kinevezés té­nyét, de hozzátette: a döntést hivatalo­san addig a tárca vezetése nem kívánja kommentálni. Az a tény, hogy az új országos pa­rancsnokot nem a bv ma is vezető be­osztást betöltő tagjai közül nevezik ki, azt sejteti, Dávid Ibolya igazságügy-mi­niszter a nagy port felvert botrányos ügyek után alapvető változásokat sze­retne látni a büntetés-végrehajtás műkö­désében. Bökönyit 1994-ben - még országos rendőrfőkapitányként - Pintér Sándor nevezte ki a rendőrség különleges szol­gálatának élére. Három évvel később, 1997 januárjában azonban, amikor a kommandó egy ukrán rablóbanda he­lyett egy békés családra csapott le, Bökönyi felajánlotta lemondását, amit az ORFK akkori vezetője, Forgács László vezérőrnagy azonnal elfogadott. Bökönyi óbudai rendőrkapitányként folytatta pályafutását, majd tavaly au­gusztusban a BRFK közbiztonsági igaz­gatója lett. F. Gy. A. II III 111 IL lllllllllll Ilii Csütörtökön jönnek a tankerek A tervek szerint csütörtökön érkeznek Ferihegy 1 repülőtérre az első amerikai tankergépek - mondta tegnap lapunk kér­désére Peter Tufo, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. A nyolc légi után­töltő gép százfőnyi katonai személyzet kíséretében érkezik a magyar fővárosba. Koszovóval kapcsolatos további híreink a 2. és a 3. oldalon KOSZOV0: FEJLEMÉNYEK MAGYARO. Újvidék Batajnica Belgrád Valjevo MONTE­NEGRÓ MACEDÓNIA ROMÁNIA BOSZNIA­­HERC. * / V. KOSZ0V0 Adriai- 'vC ALBÁNIA A NATO-csapás legutóbbi célpontjai Belgrád - Rakovica negyed Újvidék - A televízió és az olajfinomító Batajnica - Katonai repülőtér Valjevo - Fémipari üzem, fényes nappal, két sebesült Vranje - Rakétatámadás IRTA Bonn Az orosz diplomácia a G8 külügyminisztériumai politikai igazgatóinak tanácskozásán első ízben jelezte, hogy hajlandó nemzetközi fegyveres jelenlétet elfogadni Koszodban. Jexie Washington Viktor Csernomirgyin orosz balkáni főmegbízott ismét tárgyalt Al Gore amerikai alelnökkel, és találkozott Kofi Annan ENSZ-főtitkárral is. Obucsi Keizo japán miniszterelnök is megvitatta Csernomirgyinnel a koszovói helyzetet. Japán 200 millió dollár értékű pénzügyi felajánlást tett, és kész szerepet vállalni a politikai rendezésben. A pénzügyi csomag haszonélvezői: ENSZ 100 millió ENSZ Menekültügyi Főbiztosság 60 millió Macedónia/Albánia (két év alatt) 40 millió Macedónia / A Menekültek: laborokban 83 000 Macedóniai albánok által .1^ elszállásolva 93 000 "jg Eddig repülővel elszállítva__________25000. A tudomány nem politizál Ismét Glatz Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Meglepetés nélkül ért véget tegnap a Magyar Tudományos Akadémia 164. közgyűlése, amelyen meggyőző fölény­­nyel ismét elnökké választották Glatz Ferencet. A tudóstestület új főtitkára az Oktatási Minisztérium eddigi he­lyettes államtitkára, Kroó Norbert lett. Tegnap délelőtt zárt ajtók mögött ta­nácskozott a Magyar Tudományos Aka­démia közgyűlése, amelynek legfőbb feladata a tudóstestület új vezetőségé­nek megválasztása volt. Az elnöki posztra a korábbi közvélemény-kutatás­ban befutóként jelzett Glatz Ferenc ed­digi elnököt, illetve Vizi E. Szilveszter alelnököt jelölték. Az akadémikusok és a minősített tudósok küldöttei közül 219-en Glatzra szavaztak, míg Vizi pro­fesszor 160 voksot kapott. Utóbbit egyébként 275 szavazattal az élettudo­mányokat képviselő alelnökké válasz­tották. A természettudományos terület alelnöke 205 vokssal Reviczky László, a korábbi főtitkár, a társadalomtudomá­nyoké, 212 szavazattal, Egyedi György lett. A főtitkári székbe 249 szavazattal Kroó Norbert, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára került. A másik jelölt, Náray-Szabó Gábor 137 szava­zatot kapott. Főtitkárhelyettes, 149 sza­vazattal, Meskó Attila lett. A tegnapi ülés végén Reviczky László főtitkár utódát egy pár piros bokszkesztyűvel ajándékozta meg, így utalva a várható megpróbáltatásokra. A régi-új akadémiai elnöknek gratulált Göncz Árpád köztársasági elnök­­ Or­bán Viktor lapzártánkig nem reagált a hír­re. Glatz Ferenc megválasztása után kije­lentette: a jelölés és a szavazás sportsze­rűen, nyugodt körülmények között zaj­lott le. Ígérete szerint az Akadémia to­vábbra is egyenlő távolságot tart a külön­böző politikai erőktől, ami egyébként a hazai tudomány és a politika érdeke is. Az MTA nem adott és nem is ad támoga­tást napi politikai programokhoz. A ku­tatók egyénileg, illetve az akadémiai osztályok is állást foglalhatnak bizonyos témákban, de az MTA ezután sem vállal­kozik a döntőbíró szerepére. Véleménye szerint azért választották újjá, mert a ku­tatók alapvetően egyetértettek a három évvel ezelőtt elkezdett munkával. Az új főtitkár, Kroó Norbert meggyő­ződése, hogy az erős Akadémia az egész ország érdeke. Eredménynek nevezte, hogy megmaradt az erős kutatói poten­ciál, s egyetértett elődjével, hogy a to­vábbi fejlődés csak nagyobb anyagi tá­mogatás mellett lehetséges. Mint mond­ta, a kormány ígérete szerint több jut ku­tatásra és fejlesztésre, így reális cél, hogy az MTA jövőre a jelenleginél nyolcmil­­liárd forinttal több pénzzel gazdálkodhat. Ö. Z. A régi-új elnökről és az új főtitkárról bővebben a 6. oldalon Vizi E. Szilveszter és Glatz Ferenc VELLEDITS ÉVA FELVÉTELE Ma este Orbán-vacsora Torgyánnál Eldől az is, hogy megy vagy marad a honvédelmi államtitkár Közleményben cáfolta tegnap Torgyán József a Népszava információját, amely szerint leváltják a Környezetvédelmi Minisztérium kisgazda államtitkárát, Kávássy Sándort, és a HM ugyancsak FKGP-s politikai államtitkára, Homoki János kerül a helyére. Értesülésünk szerint Homoki me­nesztéséről vagy maradásáról ma születik döntés. Várha­tóan ez is szóba kerül ugyanis azon a vacsorán, amelyre Orbán Viktor hivatalos Torgyán Józsefhez. MUNKATÁRSAINKTÓL „Valótlan az a Népszavában megjelent állítás, miszerint Ká­vássy Sándor környezetvédelmi politikai államtitkár helyére Homoki János, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtit­kára kerülne” — szögezte le Torgyán József, az FKGP elnöke, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tegnapi közle­ménye. A miniszter ezzel válaszolt a Népszava jelentésére, amely szerint Homoki Kávássy helyére kerül. A pártelnök tá­jékoztatása szerint mind a párt, mind a minisztérium vezetése a legteljesebb mértékben elégedett Kávássy Sándor tevékeny­ségével, aki a továbbiakban is élvezi bizalmukat. A közle­mény azonban nem foglalkozik Homoki János további sorsá­val. Ezt firtató kérdésre Torgyán a parlamentben újságíróknak úgy válaszolt: a kormányzati idő végéig terjedő garanciát ter­mészetesen sem az ő, sem más személyét illetően nem tud ad­ni senki. De - fűzte hozzá - nincs olyan szándékuk, amelyre kedden a sajtó utalt. Lapunk kisgazda forrásokból úgy értesült, hogy múlt héten, a washingtoni NATO-csúcson több nagykövet jelezte: az ál­lamtitkár nem mindig bizonyult megfelelő partnernek. Ügyé­ben ma hozza meg a döntést Torgyán József pártelnök. Ma este... folytatás a 4. oldalon Autóker-részvények a kárpótoltaknak? A piacon lévő kárpótlási jegyek felét az idén, másik felét jövőre fogadná be az ÁPV Rt., de csak ha lezárul a már felhasznált jegyek vizsgálata. Az idei kínálat ré­sze lehet a K&H Bank és az Autóker állami részvénycsomagja is. Az ÁPV Rt.-nek 15 nap áll rendelkezésére a tb-vagyon átvételére, amelynek értékesítésekor friss tőkét szeretnének bevonni - tudtuk meg az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettesétől. Az ÁPV Rt.-nek 15 nap áll rendelkezé­sére, hogy a tb-től hivatalosan is átvegye azt a vagyont, amelynek kezelésére és ér­tékesítésére nemrégiben megbízási szer­ződést kötött. A nagyobb értékű ingatlanok között szerepel a Club Aliga, az Alba Regia Szálló és a Hotel Carbona. Nádasy Zol­tán, az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, valamennyi ingat­lant pályázat keretében kívánják értékesí­teni, az ÁPV Rt. versenyeztetési szabá­lyai szerint. Az ügyletek a tb ellenőrzése mellett jönnek létre, és a társadalombiz­tosításnak vétójoga van. Az átkerülő va­gyonról első lépésben gyors felmérést ké­szítenek, áttekintik a tulajdoni lapok helyzetét, és felveszik a kapcsolatot a ko­rábbi érdeklődőkkel. Elképzelhető, hogy friss vagyonértékelést is készítenek. A tb-vagyon legértékesebb részét tőzsdei cégek részvénycsomagjai alkot­ják. Az OTP mintegy négymillió dara­bos, a Richter 1,7 millió darabos, a Hu­mán Rt. egymillió darabos részvénycso­magjának értékesítési időpontjáról még nem döntöttek. A vagyonkezelő szakem­berei arra törekednek, hogy friss pénzt vonjanak be, és ne a már amúgy is a ha­zai tőkepiacon mozgó pénzeket csopor­tosítsák át. A részvényeket lépcsőzetesen dobják piacra, a tranzakciókat pedig csak azután kezdenék meg, hogy már lezárult a Matáv május-júniusra tervezett rész­vényértékesítése. A mostani elképzelések szerint az Autóker is bekerülhet majd abba a rész­vénycsomagba, amelyet kárpótlási je­gyek ellenében kínálna fel az ÁPV Rt. A kárpótlásijegy-cserék az utóbbi időben leálltak, mert az ÁPV Rt. szükségesnek tartotta, hogy a már befogadott jegyeket megvizsgálják: nincs-e közöttük hamisít­vány, s nem használtak-e fel egyes jegye­ket többszörösen is. Az ÁPV Rt. most új géppel látta el a Nemzetbiztonsági Szak­­szolgálatot, amely megbízhatóan tudja ellenőrizni az évek során felhalmozódott jegytömeget. Az ellenőrzés valószínűleg a nyár folyamán lezárul, és ősztől talán ismét megindulhatnak a jegycserék. A kí­nálatban helyet kaphatnak a K&H Bank részvényei is. Az Á­PV Rt. rövidesen a kormány elé viszi új szervezeti és működési szabály­zatát, amely az ingatlanok értékesítésénél az árveréses módszert is be kívánja vezet­ni. A közelmúltban egyébként már így adták el a szegedi Hungária Szállót, amelynek kikiáltási ára 240 millió forint volt, s 440-ért kelt el. Júniusra tűzte ki a Fővárosi Bíróság annak a pernek a tárgyalását, amelyet az ÁPV Rt. indított a fővárosi önkormány­zat ellen, hogy visszaszerezzen 2,1 milli­árd forintot. Emlékezetes, hogy a főváros a közelmúltban végrehajtással emelte le ezt az összeget az ÁPV Rt. számlájáról. Az ügy kezdete még 1994-re nyúlik visz­sza: a főváros akkor kezdte perelni a va­gyonkezelőt az Egis belterületi földjei után járó részvényigénye miatt. 1996-ban 26 039 darab részvény átadását jogosnak ítélte a bíróság. Az ezzel kapcsolatos jog­erős ítéletet végül tavaly hozta meg a Legfelsőbb Bíróság, s az időközben meg­emelkedett részvényérték figyelembevé­telével 2,74 milliárd forintot ítélt meg a fővárosnak. A főváros azonban további 2,1 milliárdos késedelmi kamatra is igényt tartott. Nádasy Zoltán szerint vagy a késedelmi kamat, vagy az emelt rész­vényérték a jogos, a kettő együtt nem. Az ÁPV Rt. egyébként összesen mintegy 20 milliárd forint kötelezettsé­get tart még számon az önkormányzatok belterületi föld utáni igényei miatt, s eh­hez jönne még az a mintegy 50 milliárd forintra becsült összeg, amely a gázköz­­művagyon után jár az önkormányzatok­nak az Alkotmánybíróság döntése alap­ján. A járandóságok pontos megállapítá­sával egy szakértő céget szeretne meg­bízni az ÁPV Rt., az erre vonatkozó pá­lyázat most folyik. Peredi Ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék