Népszabadság, 2000. szeptember (58. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-27 / 227. szám

14 NÉPSZABADSÁG PIAC­GAZDASÁG 2000. SZEPTEMBER 27., SZERDA e Függőben az M5-ös továbbépítése Az Alföld Koncessziós Autópálya (AKA) Rt. beadta ajánlatát az M5-ös au­tópálya továbbépítésére, de több megol­dási lehetőségre is nyitott. Várja, hogy a kormány több aktivitást mutasson az er­ről folytatandó tárgyalásokon — jelentette ki Jean-Loup de Beauvoir vezérigazgató. Az M5-ös autópályát üzemeltető francia érdekeltségű cégnek 2003 végéig van op­ciós joga az M5-ös második, a határig ve­zető szakaszának megépítésére. Az M5- ös továbbépítése azért is sürgető feladat, mert a jugoszláviai változások az itt veze­tő nemzetközi folyosó szerepét is felérté­kelik — hangzott el a tájékoztatón. Az AKA Rt. felkérésére a Kopint- Datorg piackutató intézetben készült ta­nulmány szintén az autópálya megépíté­sének fontosságára próbálja felhívni a fi­gyelmet. A tavalyi első felmérés folytatá­saként elkészült összefoglaló az autópá­lya melletti és az attól távol eső települé­sek, illetve Szeged fejlődését veti egybe. Az összehasonlító adatok szerint Szeged és térsége kevesebb letelepülővel, na­gyobb munkanélküliséggel és kevesebb bevétellel fizetett azért, hogy az elmúlt években nem vált elérhetővé autópályán. Az M5-ös továbbépítésével a város von­zóvá válhatott volna a külföldi működő­tőké számára. A kutatók számszerűsített becslése szerint csak 1998-ban 970 fővel több iparban foglalkoztatottat, közel egy százalékkal kisebb munkanélküliségi rá­tát és több tízmilliárd forinttal nagyobb bevételt, illetve beruházást jelenhetett volna a városnak az autópálya. R. R. Viharos lesz a BC-közgyűlés A Milford jogi úton támadja meg a TVK-részvények eladását Fokozatosan mind több adat lát nap­világot a Mol-BorsodChem-TVK-üz­­letről: világosabbá válik a kép, és a tőzsde is nyugodtabb, mint a négyna­pos felfüggesztés utáni első napon. Ugyanakkor nem körvonalazódik egy lehetséges kompromisszum a Gazpromhoz tartozó Milford céggel, amely kemény hangú közleményt adott ki, és ez egy viharos rendkívüli BorsodChem-közgyűlés lehetőségét vetíti előre. MUNKATÁRSUNKTÓL A tőzsde reagálása kedden a három vegyipari cég helyzetére kiegyensúlyo­zottabb volt, nem ismétlődtek az előző napi igen hektikus áringadozások. Vé­gül is hétfői szintjét tartotta a Mal, a TVK és a BorsodChem pedig némileg emelkedett. A Mal esetében sokan azon csodálkoznak, hogy a papír ára nem tud tartósan 5 ezer forint fölé kerülni, pedig ma már kikalkulálható, hogy az olajipa­ri cég igen előnyös kondíciók mellett lett főrészvényes a legnagyobb vevőjé­nek tekinthető TVK-ban. A hitel pedig, amelyet hazai és külföldi bankoktól fel­vett, hosszú távon igen kedvező megté­rüléssel kecsegtet. A Mol-részvények azonban, mint egy elemző lapunknak elmondta, továbbra is mintegy „fog­lyai” a gázárvitának, amelynek kimene­tele nem látható. A TVK előző napi ár­esésében alighanem szerepet játszott az a meggondolás, hogy most senkinek sem lesz érdeke lázas árfelhajtó felvá­sárlásba kezdeni. Ez igaz, ám a tőzsde a jelek szerint jócskán túlreagált, és ked­den a tiszaújvárosi papír valamelyest már növelte értékét, igaz, igen gyér ér­deklődés mellett. A BorsodChem (BC) papírja is némi­leg drágult, viszonylag nagy forgalom mellett, noha esetében az ügyletből származó előnyök egyelőre feltételesek. Ezek az előnyök önmagukban egyéb­ként egyáltalán nem jelentéktelenek. A Napi Gazdaság értesülése szerint a szombaton bejelentett szerződésrend­szerben a TVK-papír alapára 6 ezer fo­rint, és a most eladott 3,7 milliós pakett ellenében már a jövő héten befolyik a BC kasszájába több mint 22 milliárd fo­rint. Az egész TVK-pakettből eredeztet­hető összeg e számítás szerint megha­ladhatja a nettó 43 milliárd forintot, és ez közel 4,9 milliárd forinttal növelheti a BC adózás előtti eredményét. A meg­állapodás másik előnye, hogy az üzlet után a BC az eddiginél jobb feltételek mellett jut etilénhez a TVK-tól; erről az új szerződés rendelkezik. A fenti elő­nyök említett esetlegessége azzal függ össze, hogy nem tudni e pillanatban, mit lép majd a Milford az októberi közgyű­lésen. Maguk az erőviszonyok sem tel­jesen tisztázottak, és némelyek elkép­zelhetőnek tartják, hogy a Milford meg­kísérli megakadályozni a még mintegy 15 százaléknyi TVK-részvény eladását, vagyis azt, hogy az i betűre felkerüljön a pont. Azt, hogy a Milford kemény csatára készül, megerősíti meghatalmazottjá­nak, M. Rahimkulovnak keddi nyilatko­zata is. Eszerint „a BorsodChem veze­tőségének az egész TVK-részvénycso­­mag (amely az opciós megállapodások­kal együtt 29,9 százalék) eladásáról ho­zott döntése megítélésünk szerint nem­csak ésszerűtlen és szakszerűtlen, de ki­fejezetten jogszerűtlen is, mivel helyre­hozhatatlan károkat okoz a részvénye­seknek és közvetlenül a BC-nek, vala­mint a részvények értékének további eséséhez és a társaság tőkeerejének csökkenéséhez vezet. A Milford úgy véli, hogy a BC vezetősége a részvény­­eladási ügyletek megkötése során nem a részvényesek érdekeit és a gazdasági szempontokat tartotta szem előtt, ha­nem tisztán személyes motivációit. A Milford ezúton is megerősíti, hogy a BC rendkívüli közgyűlésén kiáll részvénye­si jogaiért, valamint az általános részvé­nyesi érdekekért, és - egyebek mellett - kezdeményezi a társaság igazgatósága egyes tagjainak leváltását. Bejelenti to­vábbá, hogy jogi eljárások igénybevéte­lével kezdeményezni fogja a TVK-rész­­vények eladásáról kötött ügyletek sem­missé nyilvánítását.” A BC körüli bizonytalansághoz hoz­zájárul a már épülő TDI-üzem körüli la­bilis helyzet is. (A TDI főként az autó­iparban és a bútorgyártásban használt poliuretánhabnak az alapanyaga.) Az eljárás japán licencen alapszik, és a Mitsui cég jelezte: vezetőségváltás ese­tén megfontolja a licencre vonatkozó opció lehívását, más szóval esetleg él azzal a lehetőséggel, hogy visszavásá­rolhatja a licencet, ha a tulajdonosi kör­ben 20 százalékos részesedésnél többel rendelkező szakmai befektető jelenik meg. A gyártástól azt várták, hogy évi 24-25 milliárd forinttal növeli a BC ár­bevételét. A Mól Rt. értékesítette tunéziai ku­tatás-termelési részesedését - tájé­koztatta a társaság közleményben az MTI-t. A Mól Rt. 100 százalékos leányvállalatán a Mól Tunisia Oil and Gas Ltd-n keresztül értékesí­tette a Tunézia középső szárazföldi területén elhelyezkedő Kebili kuta­tási blokk 50 százalékos és a Sabina termelési terület 45 százalé­kos részesedését az Athanor Tunisia B.V. olajtársaságnak, az amerikai Athanor Resources Inc. leányvállalatának. A megállapodás szerint a vételár 13,5-15,5 millió USA-dollár, a pontos összeget a tranzakció lezárását követően hatá­rozzák meg. BNP-Dresdner: válás Keleten PÁRIZSI TUDÓSÍTÓNKTÓL A BNP-Paribas és a Dresdner Bank vé­get vet közös kelet-európai tevékenysé­gének. A vezető francia és a második legnagyobb német kereskedelmi bank együttműködése nem bizonyult nyere­ségesnek. Mint a Le Figaro Économie cikkéből kiderül: a BNP-Dresdner pá­ros kelet-európai válása augusztus vé­gén vette kezdetét, mikor eladták 1998- ban alapított romániai leányvállalatu­kat. A többi érdekeltség - így a magyar­­országi - jövőjéről csak annyit tudni, hogy mindegyikről egyedi elbírálás alapján döntenek. A BNP-Paribas sze­rint eladás egyelőre nem szerepel napi­renden, a francia és a német tulajdonos osztozik majd a leánybankokon. A BNP és a Dresdner még 1990-ben alapította meg vegyes vállalkozását, amely a többi között Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában és Horvátországban mű­ködtetett bankokat. Ezzel párhuzamo­san azonban a francia és a német alapí­tók egyaránt igyekeztek saját bankjaik üzleti tevékenységét is felfuttatni. Két éve egy bécsi székhelyű közös holding­ba vonták össze kelet-európai érdekelt­ségeiket: a 950 főt foglalkoztató cég az idén nettó 50 millió euró forgalmat bo­nyolított le. A francia gazdasági sajtó szerint a kelet-európai válás nem jelenti az egy­másban fél-fél százalékos tulajdonnal bíró francia és német bank végleges szakítását, valószínűsíthető azonban, hogy a pénzintézetek lazítani akarnak az összekötő szálakon. D. A. A BNP-DRESDNER BANK MAGYARORSZÁGON ■■táját tőke (Mrd )■■ 7000 6889 6000 JjjL 5000 1 4000 1 3000 I 2000 I­TLM-*-1998 1999 (20) (20) Forrás: HVG CZ5 Piaci részesedés () Helyezés az adott mutató szerinti bankrangsorban NÉPSZABADSÁG-grafika Mindkét pénzintézet Magyarországon marad Magyarországon a BNP-Dresdner Banknál érdeklődésünkre nem kommentálták a francia híreket. A magyar pénzintézetről korábban az terjedt el, hogy kivonul a piacról, ám ezt a bank­hoz közeli források cáfolták lapunknak. Forrásunk a szétvá­lásról szóló híreket megerősítette. Mint elmondta: annak oka az, hogy a francia és a német bank egymástól jócskán külön­böző kelet-európai stratégiát követ. Arról még nincs hír, hogy a két külföldi bank közül melyik veszi át a mostani BNP-Dresdner Bankot, vagyis még nem tudni, hogy a pénzintézet fiókjain a jövőben a BNP-Paribas vagy a Dresdner Bank feliratát lehet-e majd megtalálni. Mindkettőre egyformán van esély - tudtuk meg -, ám döntés még nem született. Forrásunk szerint biztos azonban: bárme­lyik tulajdonosa veszi is meg a másiktól a magyarországi ré­szesedést, egyik cég sem tűnik el a hazai piacról. A BNP-Dresdner Bankhoz közel álló forrásunk szerint a fran­cia és a német pénzintézet sem kíván kivonulni Magyaror­szágról. Behajthatatlan illetékhátralékok ________DEBRECENI TUDÓSÍTÓNKTÓL________ Harminc-negyvenmilliárd forint illeték­kel tartoznak az állampolgárok és a vál­lalkozások az államnak — mondta dr. Andrási János, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője egy tegnapi sajtótájé­koztatón Nyíregyházán, ahol az illeték­ügyekről tartottak szakmai fórumot. Hoz­zátette: ennek az összegnek a fele - jogi előírások miatt - nem hajtható be, pél­dául azért, mert kiskorú az adott ingatlan tulajdonosa. A főosztályvezető úgy látja, hogy az illetékhivatalok a legtöbb eset­ben igyekeznek humánusan eljárni: ha in­dokolt, a tartozásokat felfüggesztik, rész­letfizetési kedvezményt adnak, eseten­ként egy-egy illetékrészt elengednek. PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC 2000. SZEPTEMBER 26. BUDAPESTI RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK Forgalom Nyitó Záró Min. Max. Átlag­ Változás értéke darab ára ára ára ára ára pontban %-ban Agrimpex Antenna Hungária Rt. 5223 290 866 6100 5 950 5950 6135 6­032­­50­­0,83 Arago 253 581 383 665 647 647 666 6622 0,31 Aranypók Rt. BIF Rt. 316050 147 2 150 2150 2150 2150 2 150 30 1,42 BorsodChem Rt. 3 645 309 060 586061 6 490 6350 6000 6 500 6 220 30 0,47 Brau Union Rt 93002 4 650 4 650 4 650 4 650 4 650­­45­­0,96 CEGF Csopak Rt. 1 591 870 1600 970 1000 970 1000 995 65 6,95 Danubius Rt. 28 542 155 5609 4 995 5100 4 985 5105 5 089 190 3,87 Domus Rt. Dédász Rt. 48 000 ______ 8 000 8 000 8 000 8 000 8 0000 0,00 Démász Rt. 60 187 850 4 589 13 100 13 150 13 000 13 200 13116 50 0,38 EHEP Egis Rt. 166 997 870 11946 13 800 14 000 13 800 14 190 13 979 100 0,72 Elmű Rt. 10678 000 740 14 000 14 500 14 000 14 500 14 4300 0,00 Emász Rt. 2 278 525 452 5035 5 030 5 000 5185 5 041 -20 -0,40 Eravis elsőbbségi 96000 16 6000 6000 6000 6 000 6000 -1000 -14,29 Eravis törzs 53 025 10­5 305 5 300 5 300 5 305 5302 -5 -0,09 Fotex Rt. 243 179 586 770 633 306 316 306 320 316 13 4,29 Fűzfői Papír Rt. Garagent Rt. Gardénia Rt. 80 300 400 202 200 200 202 201 -30 -13,04 Globus Rt. 4 955 660 1985 2 500 2 500 2 450 2 550 2 497 95 3,95 Graboplast Rt. 13997 660 5 536 2 405 2 500 2 360 2 565 2 528 100 4,17 Graphisoft NLG 8834 430 2129 4 100 4150 4 100 4150 41505 0,12 HB Westminster Rt. Humet Rt. 10482 456 83 651 131 120 119 136 125 -12­­9,09 Humán Rt. 410 000 225 1825 1820 1820 1825 18225 0,28 Hungagent Ibusz Rt. Inter-Európa 16 705 400 1654 10 100 10 100 10 100 10 100 10 1000 0,00 Kartonpack Konzum Rt. Konzumbank Rt. Kékkúti Ásványvíz Mól Rt. 2 510008910 499 095 4 995 5000 4 990 5100 5 0290 0,00 Matáv Rt. 2 773 709 221 1955051 1429 1408 1405 1450 1419­­7­­0,49 Mezőgép 22 059 375 13 046 1665 1680 1655 1700 1691 65 4,02 Második Dev. Factory NABI 12 690 150 2 298 5 505 5 530 5 350 5 600 5 522 30 0,55 Novotrade Rt. OP elsőbbségi 8808400 1065 8 300 8 300 8 200 8 300 8 271 50 0,61 OTP törzs 970319 740 65 585 14 800 14 840 14 655 14 950 14 795 190 1,30 Pannon Villó Rt 156240 240 651 651 651 651 6511 0,15 Pannonflax Rt 2 826345 3140 855 900 855 940 900 25 2,86 Pannonplast Rt. 35 620 760 8 330­­ 4 340 4 250 4 245 4 340 4 276 -45­­1,05 Phylaxia Pharma Rt. 3 034 965 51459 60 57 57 60 59­­3­­5,00 Pick Rt. 1909 710 222 8 600 8 505 8 505 8 805 8 6025 0,06 Primagáz Rt. 2 028 000 1292 1560 1550 1550 1600 1570­­50­­3,13 Quaestor Richter 853 956 905 57 305 14 675 15 005 14 600 15 130 14 902 405 2,77 Rizikó Faktory Rába 51014 865 23 131 2 195 2 200 2 180 2 235 2 205 15 0,69 Skála-Coop Rt. T 11 129 040 9 048 1230 1230 1230 1230 12300 0,00 Styl Rt. Synergon 25055 730 13 971 1800 1785 1780 1810 1793 -15 -0,83 Sz.-fehérvári Hűtőipari Rt. Sz.-fehérvéri Hűtőipari Rt. bem. mészm. 2116450 259 8050 8200 8050 8 300 8172 190 2,37 TVK 244 690 605 69 486 3 415 3 550 3 415 3 600 3 521 145 4,26 Virginia Zalakerámia Rt 45 777 670 16 816 2 720 2 705 2 700 2 750 2 722 -15 -0,55 Zwack Unicum Rt. 424 030 65­6 650 6410 6 410 6 650 6 524 -150 -2,29 ÉDÁSZ Rt 1 049 800 74 13 450 14 250 13 450 14 250 14 186 850 6,34 Kárpótlási jegy (AB) 1 767 182 2 743 645 677 641 678 6445 0,74 NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK Alap neve Dátum Nettó eszközérték Jegyenként ABN AMRO Aranykosár Befekt. A. 09/27 12 090 446 315 1,8880 ABN AMRO Cash Flow 09/27 434 948 844 1,0827 ABN AMRO Navigátor Alap 09/27 1336 887 162 1,1430 ABN AMRO UNIÓ Nz.k. Részv. A. 09/27 4 000185 009 1,2560 Adventum Arbitrázs 09/26 231 748 940 1,2151 Alpok Nyílt végű Részvény Alap 09/27 781 823 866 1,2905 Alpok Nyílt végű Állampapír Alap 09/27 2 639 907 654 1,2604 Alpok Tradíció Nyílt végű B. Alap 09/27 2 954 856 057 1,7400 Aranyhal Befektetési Alap 09/26 698 497 304 2,2970 Aranytallér Nyílt végű Bef. A. 09/27 267 744 554 2,0622 BONUS II. Nyíltvégű Bef. Alap 09/25 1 458 840 860 1,0131 Bonus Részvény Bef. Alap 09/25 515 390 234 1,0201 Borostyán Nyíltvégű Bef. Alap 09/27 2 462 846 140 1 824,1000 Budapest Bonitas Bef. Alap 09/27 1 332 011 765 1,0265 Budapesti­ Bef. Alap A 09/27 34 782 227 187 29 985,0000 Budapesti. Bef. Alap AA 09/27 34 782 227 187 44 567,0000 Budapesti. Bef. Alap C 09/27 34 782 227 187 2,9985 Budapest II. Befektetési Alap C 09/25 34 303 024 770 2,5612 Budapest Nemzetközi Kötv. Alap 09/25 606 664 605 1,2328 Budapest Nemzetközi Részv. A. 09/25 9 806664 747 ___1,4748 Budapest Növekedési Alap 09/25 17052 068211 2,0173 Budapest Számlafedezeti B. A. 09/27 31 573 725 856 1,0075 CA Devizakötvény Alap 09/25 963 335 006 1,6360 CA Devizarészvény Alap 09/25 2 254 729 892 1,4099 CA Kötvényalap 09/25 11416 408 823 1,8238 CA Közép Európai Részvény A. 09/25 1 717 065 442 3,6972 CA Pénzpiaci Alap 09/25 21468 553 821 1,4798 CA Részvény Alap 09/25 2 529 929 520 ___1,4800 CA Selecta Európai Részv. Alap 09/25 5118992 517 1,2351 CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap 09/26 1367 997 233 1,0367 CIB Nyíltvégű Részvényalap 09/25 1358 347 576 1,1668 CIB-Kincsem Nyílt végű Bef. Alap 09/26 19 736 987 227 1,7013 CIB-Nemzetközi Értékpap.B. Alap 09/25 377 471 227 1,0686 Cívis 95 Befektetési Alap 09/25­­ 479 947 813 0,9910 Concorde 2000 Befekt. Alap 09/27 1113 612 220 1,6716 Concorde Fedezeti Alap 09/27 601 679 803 1,3909 Concorde Pénzpiaci Bef. Alap 09/27 853 138 371 1,1459 Duna Tőzsdei Bef. Alap 09/26 866 239 764 1,7368 Első Hazai Lakásalap Bef. Alap 09/25 473 213 753 10 167,0000 Hunnia Deviza Kötvény Bef. Alap 09/25 185 553 333 1,1210 Hunnia Dev. Részv. A. (Hunnia IV) 09/25 879 772 439 1,7830 Hunnia Kamatvadász Bef. Alap 09/25 763 247 298 1,3230 Hunnia Kötvényindex Bef. Alap 09/25 259 828 911 1,2140 Hunnia Pénzpiaci Bef. Alap 09/26 5474 869 575 1,3223 Hunnia Részvény Nyílt végű B. A. 09/25 599 179 050 1,1570 Hunnia Részvényindex Bef Alap 09/25 126 958 328 1,1050 Hunnia Államkötv. A. (Hunnia III) 09/26 2 800 203 637 2,3730 ING Globális BV Alap 09/25 1213 196 633 1,0707 Imperial Befektetési Alap 09/27 389 227397 1,7098 Imperial R Befektetési Alap 09/26 63 636376 1,1511 K&H Kötvény Alap 09/27 1248882 003 2,4293 K&H Pénzügyi Alap 09/27 912 426451 1,1355 K&H Részvény Alap 09/27 271 274 599 0,8133 Kurázsi Értékpapír Bef. Alap 09/27 26 276 008 84 489,0000 MKB Európai Nyíltv. Részv. B. A. 09/25­­ 240 557 816 0,9572 MKB II Részvényalap 09/25 1302 429 683 1,2904 MKB Nyílt végű Nemzetközi B. A. 09/25 524 701 942 1,0397 MKB Állampapír Bef. Alap 09/25 5 457 610 814 2,5262 Monéta Nemzetközi Kötvény B. A. 09/25 686 882 007 1,0476 Monéta Nemzetközi Részv. B. A. 09/25 2 785 488 634 1,4560 Monéta Részvény Nyíltv. ÉRt. B.A. 09/25 160 445 550 1,1754 Monéta Állampapír Nyíltv. ÉRt. B. 09/25 967 687 607 1,4292 Nivó Kötvény Befektetési Alap 09/25 671 209 054 1,3424 Német Pénzpiaci Alap 09/27 661 138 434 1,1105 Nívó Részvény Nyílt végű B. Alap 09/27 44 749 867 1,2153 OTP Optima Befektetési Alap 09/26 259 060 029 441 2,1670 OTP Paletta Nyíltv. Bef Alap 09/25 6 175 491853 1,5090 OTP Platina Nemzetk. BV Alap 09/25 3 582 425 618 1,1421 OTP Quality Részv. Alap 09/25 3 054 008 559 1,2693 Partner Nyílt végű Befekt. Alap 09/26 100 189 163 1,1647 Postabank Családfa 09/27 741 026 600 1,3067 Postabank Hozamgarancia B. A. 09/27 9 903 681 776 1,8937 Postabank Lokomotív 09/27 306 117 476 1,2919 Postabank Millennium Nyílt­v. B.A 09/27 1994678 844 1,0809 Prémium Befektetési Alap 09/25 1 776 477 751 1,0128 Rabobank Állampapír Nyílt K. B. A. 09/27 7 415 424 1,2369 Reálszisztéma Befektetési Alap 09/27 514 214 635 1,0694 Sydney 2000 Befektetési Alap 09/26 132 396 347 1,7938 Takarék Részvény Alap 09/27 574 975 894 0,8961 Takarék Állampapír Bef. A. 09/27­­ 104 358 184 1,0816 Tallér Nyílt végű Értékpapír B.A. 09/27 479 644 393 1,8180 UBA Jupiter Fedezeti Bef. jegy 09/26 27 233 533 1,3595 UBA Merkúr Pénzpiaci Bef. Alap 09/26 121 182 843 1,1567 UBA Szaturnusz Részvény B. A. 09/26 13 960 715 1,0768 UBA Uránusz Nev.Nyílt végű B. A. 09/26 21 935 157 1,0480 UBA Vénusz Kötvény Bef. Alap 09/26 6043 477 1,1496 Zürich Deviza Nyíltv. Értékp. B. A. 09/25 745 489 991 1,1328 Index neve Értéke Változása New York DJIA 10 686,10 -122,08 SP-500 1435,27 -3,76 London FTSE 6 219,70 -37,40 Tokió NIKKEI 15 928,60 -64,28 Hongkong HANG-SENG 15 290,90 -138,10 Párizs CAC-40 6321,03 -15,25 Frankfurt DAX 6 773,37 -15,32 Bécs ATX 1 165,81 8,93 Közép-európai index CESI 1155,92 -0,21 Prága PX 50 507,80 -9,40 Varsó WIG 1 710,50 -57,60 AZ MNB DEVIZAÁRFOLYAMAI Devizanem Árfolyam RTS 19,12 AUD 164,28 BEF(100) 652,33 CAD 201,38 CHF 173,25 C­K 7,43 DEM 134,55 DEK 35,26 ESP(100) 158,16 EUR 263,15 FIM 44,26 FRF 40,12 GBP 436,56 EP 334,13 U­L (1000) 135,91 JPY(100) 279,17 NLG 119,41 NDK 32,75 PLZ 65,55 PTE(100) 131,26 SEK 31,06 SEK 6,02 USD 299,61 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK Hozam Változás % % pont 3 hónap 10,72 0,00 6 hónap 10,73 0,02 2 év 10,14 0,08 3 év 9,98 0,12 5 év 9,46 0,27 10 év 8,50 0,09 ÁLLAMKÖTVÉNYINDEX Értéke Változása MAXIndex (09/26) 190,87 -0,28 MAXCOMP (09/26) 187,36 -0,19 AMAX (09/26) 183.14­­0,04 Forrás: Fomax Rt., a BÉT és a BÁT hivatalos adatszolgáltatója. Az adatok tájékoztató jellegűek. KÜLFÖLDI TŐZSDÉK

Next