Népszabadság, 2012. május (70. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-30 / 125. szám

16 Népszabadság­­ 2012. május 30., szerda Tudomány – Technika Pszichológia A pénz önzővé tesz, és megöli az együttérzést Aki gazdag, könnyebben csal Oravecz Elvira Sokan gondolják, hogy a pénz rom­bolja a személyiséget. Vajon a gazda­gok valóban önző, mohó, kapzsi em­berek, akik már hírből sem ismerik az együttérzést, a szánalmat? Ha ez igaz, vajon van rá tudományos ma­gyarázat? A kutatók a XIX. század vége, a szociológia megszületése óta elemzik a társadalmi jelenségeket, ám csak mostanában kezdték részletesen fel­tárni, miként formálja a pénz a tár­sas kapcsolatokat. A New Scientist április végi számában összegzett ku­tatási eredmények meglepőek, és a pénz pszichénkre kifejtett olyan hatásairól számolnak be, melyek túlmutatnak a szokásos sztereotí­piákon. Az új ismeretek segítségé­vel talán könnyebben kezelhetjük a gazdagokat és szegényeket elválasz­tó anyagi és egészségügyi szakadék­kal jellemzett társadalmi egyenlőt­lenséget. Arra is magyarázatot kap­hatunk, miért reagá­lunk oly eltérően a jelenlegi gazdasági válságra. Dadiel Keltner és Michael Kraus kaliforniai kutatók olyan teszteket terveztek, melyekkel meg tudták ha­tározni, hogyan viselkednek az elté­rő társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkező önkéntesek. Tesztjeiken a szegényebb vizsgálati alanyok jobban törődtek társaikkal, mint a gazdagok, ráadásul az is kiderült, hogy az eltérő viselkedés azt tükrözi, mennyire képes a vizsgálati alany helyesen értelmezni társai érzéseit. Az érzelmek megíté­lésében az alacsonyabb munkakörö­ket betöltők, illetve a szegényebb kö­zegből származó egyetemisták teljesí­tettek jobbak. Ám az érzelmek meg­ítélésének pontossága abban a pilla­natban javult a gazdagabb önkénte­sek esetében is, amint egy, a ranglét­rán elméletileg felettük álló személy érzelmeit kellett meghatározniuk. A valós vagy képzelt alárendelt viszony úgy látszik, éberré teszi az embert. Keltnerék önzetlenségi tesztjei azt mutatják, hogy a kevésbé kiváltságo­sak önzetlenebbek, mint a társadalmi ranglétrán feljebb állók. Az önzőség, úgy tűnik, a valós életben és labora­tóriumi körülmények között is meg­nyilvánul, a tehetősebbek nagyobb valószínűséggel viselkednek etikátla­nul, mint kevésbé szerencsés társaik. Hajlamosabbak pl. a vezetés közbeni szabálysértésekre, vagy könnyebben csalnak saját nyerési esélyeik növelé­se érdekében. Hazel Markusnak, a Stanford Egyetem kutatójának vizsgálatai is azt mutatják, hogy a társadalmi és anyagi siker következtében az embe­rek kevésbé törődnek másokkal. A gazdagabbak, nagyobb anyagi lehe­tőségeiknek köszönhetően, leginkább saját vagyonuk elköltésével foglalkoz­nak, nemigen aggódnak mások szük­ségletei miatt. Markus úgy véli, a pszichológiai különbségekkel meg lehet magya­rázni a gazdagok és szegények között fennálló egyéb eltéréseket is. Például London egyik elegáns negyedében a férfi­ak várható élettartama 88 év, míg az egyik legszegényebb negyedben 71. (Friss adatok szerint Budapesten is vannak olyan kerületek, ahol a halá­lozási arány egyes ázsiai országokéval azonos, míg a budai zöldövezetben a nyugat-európai átlagnak megfelelő. Például egy józsefvárosi férfi születés­kor várható élettartama közel 10 év­vel rövidebb rózsadombi kortársáé­nál.) Ennek egyszerű a magyarázata: pénz kell az egészséges élelmiszerek, a fi­tneszbérletek megvásárlásához, de a jobb egészségügyi szolgáltatások el­éréséhez is. A gazdagabbak ráadásul általában iskolázottabbak, ami ke­vesebb fi­zikai terheléssel és nagyobb elégedettséggel járó munkakörök be­töltésével járhat együtt. Mivel a társadalmi kölcsönhatá­sok kulcsfontosságúak a szellemi és fi­zikai jóléthez, azt hihetnénk, hogy a szegényebbek körében tapasztal­ható szorosabb társadalmi kötelékek enyhítik a stresszt. Azonban nagyobb empá­tiájuk inkább növeli a terheket, mivel tudatában vannak borús hely­zetüknek. A kettős átok (a kevesebb lehetőség és ennek tudata) fokozza a stresszt, a reménytelenséget és a dep­ressziót, hosszabb távon pedig rom­bolja az egészséget. Linda Gallo ame­rikai kutató szerint a tehetetlenség ér­zése, az alacsonyabb önértékelés és a negatív érzelmek megmagyarázzák, miért rosszabb a szegényebbek egész­ségi állapota. Az önzés, a tesztek szerint, a gaz­dagok politikai nézeteit is jelentősen befolyásolja. Az amerikai társadalom gazdasági egyenlőtlenségei a szegé­nyebb vizsgálati alanyok szerint a po­litikai befolyásra és a továbbtanulási lehetőségek aránytalanságaira vezet­hetőek vissza, míg a gazdagabbak sze­rint ennek oka a kemény munka és a tehetség. Más szóval a tehetősek sze­rint az élet olyan, amilyenné mi ma­gunk tesszük. Úgy tűnik, a gazdagok, úgy vélik, megérdemlik vagyonukat, a kevésbé szerencsések pedig nem akarják vállalni nehezebb sorsukért a felelősséget. Ez a fajta felfogás azon­ban fontos következményekkel jár, ha a politikát nézzük. Nehéz ugyan kibo­gozni a pénz, a személyiség és a politi­kai vélemény közötti kapcsolatot, va­lószínű, hogy a vagyonnal és sikerrel járó kisebb empátia a gazdagok érde­keit védő konzervatívabb, jobboldali beállítódással jár együtt. Sajnos Keltner kutatásai is azt mu­tatják, hogy a pénz és a presztízs rom­bolják még a legjobb szándékú politi­kusok önzetlenségét is. Egy gazdag és iskolázott tagokból álló kormány sa­ját társadalmi rendjének fenntartásá­ra fog törekedni, állítja Kraus. A kor­mánytagokat pedig kizárólag saját jó­létük és saját céljaik elérése érdekli. Az említett kutatások kétségbe vonják azt a „leszivárogtató gazdasá­gi jelenséget”, mely szerint a gazda­gok által felhalmozott vagy öröklött vagyon végül a szegényebbek hasz­nát szolgálja, pl. álláshelyeket terem­tő új vállalkozások révén. Pedig gyak­ran hozzák fel ezt érvként a tehetősek adócsökkentésének a támogatására. Ha a gazdagok emiatt munkahelye­ket teremtenek is, Keltner eredmé­nyei alapján ezt főként saját érdekeik szem előtt tartásával, saját hasznuk növelése érdekében teszik, nem pe­dig a munkatársak, a munkahelyi kö­rülmények javítása érdekében. Kelt­ner szerint a társadalmi problémák megoldásában nem lehet a gazdagok­ra számítani, ez egyszerűen pszicho­lógiai okokból kizárt. Szerencsére a siker mégsem kor­rumpál mindenkit, gondoljunk csak a nagylelkű jótékonykodókra. És bár Kraus és Keltner vizsgálatai pesszi­mista képet festenek az igazságosabb jövőben bízók számára, mégis azt su­gallják, hogy a tehetősek empátia­készsége fejleszthető. Bár a jövő pszi­chológusai kétségkívül előállhatnak jobbnál jobb ötletekkel, valószínűleg nem csupán pszichológiai trükkökre lesz szükség a zömében vagyonos po­litikusok jobb belátásra térítéséhez. Bálozók az Operában: a gazdag ember nehezebben ítéli meg mások érzelmeit, mint a szegényebb FOTÓ: MÓRICZ SIMON HIRDETÉS TISZTELT HIRDETŐINK! Halálhír feladásakor minden esetben kérjük a halotti bizonyítvány bemutatását.Köszönjük. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,hogy BAKONYI REZSŐNÉ 2012.május 1-jén, életének 93.évében elhunyt. 2012.május 31-én 14 órakor a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában, férjétől is búcsúzunk. Gyászolják:fiai,menyei,unokái, dédunokája,unokahúga és családja, rokonai és ismerősei. HALÁLOZÁS INGATLAN Tulajdonostól eladó egy XI.kerületi,igényes kivitelezésű, hangulatos 30 nm-es lakás.Nem utcafronti,saját,részben fedett terasz és kert tartozik hozzá!A lakás újszerű,nyugati fekvésű,csendes,napfényes,igényes burkolatú,gépesített, beépített konyha-,előszoba-és fürdőszobabútorral ren­delkezik.Irányár:13,9 M Ft.Érd.:06(30)578-2933. 117 nm-es polgári lakás,kifogástalanul felújított álla­potban,ismert budai kör erkélyes,Bauhaus-épületben,42 M Ft­ért eladó.Tel.:06(70)318-4534.(5320894) V.,Pilvax közben 100 nm-es,jó adottságú,II.emeleti lakás tulajdonostól eladó.06(30)949-6925.(5324868) Gyönyörű környezetben kiváló minőségű salgótarjáni határon alul eladó.06(20)940-5893.(5328369) XII.,Mártonhegyen 280 nm-es,igényes kivitelű iker­ház félgarázzsal 139 millióért eladó.06(30)665-6265. www.piramisingatlan.hu/10151.(QN03069506) XVII.kerületben 306 nm-es telken lévő,80 nm-es,2+ 2 félszobás,mediterrán típusú,gyorsan költözhető hátáron alul eladó.Irányár:21,5 millió Ft.06(30)599-2001. (5326196) Eladom vagy elcseréle mértékkülönbözettel,biatorbágyi kertes (720 nm),jó állapotú,hagyományos építésű,3 szintes(szintenként 90 nm),összkomfortos családi házamat.Alsó szinten szuterén,2 gép­kocsi számára garázs és pince,földszinten két lakószobaerkéllyel, 30 nm-es nappali terasszal,nagykonyha,előszoba,előtér,fürdőszo­ba és WC található.A tetőtérben 4 külön bejáratú szoba,két terasz­szal,közlekedő és fürdőszoba(WC-vel)van.Nagyon jó közlekedés, buszmegálló,vasútállomás igen közel van.(Budapest negyedóra.) Csere esetén érdekel 2-2,5 szobás budaörsi,törökbálinti vagy horto­bágyi lakás,nem panel,sorházban vagy társasházban.Érdeklődni lehet:06(20)824-9884.zizsogyopest-online.hu.(M­ 41200526) II.,Lövőház utcában,belső kétszintes,felújított,tetőtéri la­káseladó.Irányár:22 000 000 Ft.06(30)982-4200.(5328123) Energetikai tanúsítvány Budapesten,környékén.* 06(30)703-4882.(M­ 41200513) Római-parton felújított,101 nm-es lakás 20 nm-es terasszal,garázzsal,52 millióért eladó.06(30)864-2264. www.ingatlanonki.hu/12630.(QN03069503) XVIII.,Pestszentlőrincen 250 000 Ft/nyártól azon­nal költözhető,új építésű,liftes,­energetikai besorolású épületben 47-90 nm közötti lakások,üzletek eladók.Pl.73 nm-es,nappali+2 hálós 18,18 MFt-tól.06(20)404-8554. www.tovishatlakopark.hu.(QN 030684) Gyálon 65 nm-es,új építésű ikerház fél 16 900 000 Ft­ért eladó.06(20)219-6040.(5325259) Budakeszin,620 nm-es telken,160 nm-es,kétszintes, 2002-es családi ház dupla garázzsal tulajdonostól,magánsze­mélynek eladó.53 000 000 Ft.06(30)508-3837.(5328214) LAKÁSKIADÁS,-BÉRLÉS Budán,Margit hídnál 6 szobás lakáskiadó,irodának is. 06(30)932-8155.(5326215) A Klinikák metrómegállótól 5 percre kiadó egy 30 nm-es, bútorozott,gépesített panellakás.35 000 Ft/hó+rezsi(2 havi kaució):+36(30)321-4930.(JW 42169) Délinél kétszobás,78 nm-es,felújított,amerikai konyhás lakás szeptembertől kiadó.Tel.:06(30)646-7574.(JWM 65891) Kauciómentes,komfortos diák-és munkásszálló Budapes­ten,kiváló közlekedésnél.Pároknak is kedvezménnyel.Nyugdí­jaskedvezmény 106(70)705-9913.(QN 290004) TELEK Csobánkán új parcellázású területen örökpanorámás,ki­mondottan széles utcafronti résszel rendelkező 3 db panorámás építési telek 1300-1900 nm között eladó.06(30)949-6925. (5324860) XII.,Tatárvilágúton 1687 nm-es,panorámás építési te­lekeladó.06(30)949-6925.(5324865) XII.,Árnyas úton dél-nyugati fekvésű,1300 nm-es össz­közműves építési,sík,nem panorámás saroktelektulajdonostól sürgősen eladó.Övezeti besorolás:LG-XN­SZ 2,beépíthetőség 15%,szintterületi mutató:0,3.Irányár:92 M Ft.Tel:06(30)932-1946.(5324263) Dunakanyarinyaralótelekeladó!06(30)455-3083. (JN41200517) ÜDÜLÉSIJOG Üdülési jogát eladná?Bízza hozzáértőre!Tel.:+36(30)676-8874.(V235456) Üdülési jogot vásárolna,vagy eladna?Üdülőjogokat eladásra korlátozott számban befogadunk.www.udulesijog.net, 06(70)328-2900,06(70)328-1900,06(70)637-1900. (JWM 65959) SZOLGÁLTATÁS Parkettás munkák:06(30)948-8909.(JW 42144) JÁRMŰ-GARÁZS Autójáért készpénz!06(1)420-2703,06(30)362-0674. (5312030) Suzukit,Marutit vennék!06(1)420-2703,06(30)362-0674.(5312032) BÚTOR-RÉGISÉG Papír-és fémpénzt,bélyeget,képeslapot,régiséget vásá­rolunk.VI.,Andrássy út 16.Telefon:06(1)317-4757.(JD 14711) Lendvay Izabella vásárol festményeket,műtárgyakat, könyveket,hagyatékot.06(1)280-9308.(JD 201619) Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket,bú­torokat,órákat,ezüstöket,bronzszobrokat stb.,hagyatékot.Üz­let:XI.,Móricz Zsigmond 16.Tel.:+06(1)201-6188,+36(20)323-4104.(1241559) KÖNYV,PAPÍRRÉGISÉG Központi Antikvárium:könyvek,könyvtárak,könyv­sorozatok vétele,ingyenes kiszállással.Tel.:06(1)317-3514, 06(1)317-3781.(5259058) TÁRSKERESŐ Rózsadombon komoly kapcsolatok társközvetítése. zsuzsa194705@t-online.hu.(5325227) RENDEZVÉNYEK Óra­,ékszerbörze:Béke Hotel június 3-án.Adás-vétel,cse­re,díjmentes értékbecslés.06(20)506-7700.www.orabazar.hu. (5319758) APRÓHIRDETÉS megjelentetése a lapban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék